nsfflai, «wijl aai lt Maira iai itsUtlt, laidtoiv, u 1 N0. 829. Zaterdag 11 Mei 1901. Achttiende jaargang. EN ^ili-salpeter op gazons en grasvelden. ie et Het Beukenwoud. J. C. POT, I s ind FEUILLETOH. BINNENLAND. 0 N D E R W li S. RECHTZAKEN. Vaii onze berichtgevers. RSEKSCHE THOOLSCHE COURANT, op Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 8 maanden, franco per post 65 cents. Voor het buitenland 90 cents. Ingezonden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND Ingewacht aan het bureau te Tholen ol v66r DONDERDAGMIDDAG bij onzen medewerker te lerseke. UITGEVER: Tholen. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt sleehts 2 maal in rekening racht. Bij dit nummer behoort een bijvoegsel. skt Vat 'Si len o n. den DZ,, zijn de eischen, waaraan gazons, gras- en grasperken moeten voldoen Het moet dik staan en de kleur moet groen en gedurende den geheelen zomer groen P| ven. Voldoen de grasvelden altijd aan deze ™''hen In de meeste gevallen niet. In 't rjaar is het gras gewoonlijk groen en ziju velden gevuld, doch gedurende den zomer, int het gras geel en dun te worden. Wat daarvan de oorzaak P De grasvelden krijgen toonlijk geen ander voedsel dan water. En hebben meer noodig. De eigenaardig donker- Ll sne kleur van het gras kau alleen verkregen sboi den door de een ol andere stikstofbemesting. is de gemakkelijkste en betrekkelijk goed- pste bemesting die met Chili-salpeter. Door li-salpeter krijgt men een sierlijk, dicht en dderig donkergroen grasperk. In Maart begint ai dit resultaat te verkrijgen, met al het iveld ongeveer 10 gram (Jhili-salpeter per ■kanten meter te geven. 'elkens, nadat het gras gesneden is, lierhale deze bemesting en men zal zien, dat door wijze van doen het grasveld den g.mscheu itci§er in zeer goeden staat blijft. Hoe moet de Chili-salpeter aan het grasveld geven Chili moet zeer gelijkmatig worden uit- Doch, daar het schadelijk zou kunnen als het salpeter op vochtig gras blijft gen, moet men des middags, als de grond bee|og is, de mest uitstrooien. Des ochtends is gras door den dauw gewoonlijk vochtig, het uitstrooien van het salpeter begiete men gras overvloedig. Deze wijze van doen is de >»e en ik zal dus maar geen andere aan- |f| en. De bemesting met Chüi-sal peter, zooals iie heb aangegeven eu die zeer weinig geld dient overal gevolgd te worden. Misschien het voor sommigen een bezwaar ziju, dat gras wat sneller groeit en dus wat vaker t geschoren worden. Doch is dat wel een vaar De opbrengst van het gras weegt zeker wel op tegen de kosten van het pen. e wijze van doen, boven aangegeven, komt iwens geheel en al overeen met de nieuwste van bemesting op de weide en het hooi- Alhoewel nog niet algemeen door rongen, zoo begint toch ook de bemesting weiden en hooivelden met Chili-salpeter er de vooruitstrevende landbouwers hoe ;er hoe meer veld te winnen. Men begint pro ecii trooid. bel S b lom jni. rgel 19 ïrei e zien, dat een volledige bemesting van de ie noodzakelijk is en Chili-salpeter onont- lanNk is, als men het gras de noodige voed- aheid en kracht wenscht te geven. Niet en veel gras, maar veel en voedzaam gras tegenwoordig de leus van den veehouder. et was reeds na middernacht, toen Reslin aan i vrouw voorsloeg, met hem in den tuin en het woud te gaan. Zij voldeed met vreugde zijn verzoek, en spoedig waren zij op weg iet park brak hij een wit seringe-twijgje af, stak het in liet bruine haar. Met zijn arm hare schouders geslagen, liepen zij langzaam t. Het was een heerlijk schoone nacht. Roer als versteend lag alles in het koele maan- Thans waren zij aan het beukenwoud omen. Niets bewoog zich. Zonder te spreken )deti zij de welbekende paden. Bij een open bleven zij staan en zagen over de nachtelijk e velden heen. Hoe gelukkig waren zij jen er in het leven werkelijk, zooals men korte oogeublikken zijn van bovenaardsch zoo werden die thans door deze beiden Bij Kon. besluit is benoemd tot lid var, het bestuur der Waterkeering van den Calauiiteusen Suzannapolder II. Scherpeni3se te St. Annaland. Tweede Kamer. De Tweede" Kamer heelt deze week de legerwet met 59 tegen 38 st. aangenomen. Hiermede is een werk, dat meermalen een struikelblok voor het kabinet of een minister van oorlog was, van de baan. De kamer behandelde verder de voor de onder wijzers zoo gewichtige wijzigingen der onderwijswet. Zij kunnen over het algemeen genomen tevreden zijn. Al is nog niet verkregen, wat men wenschte (dit zal ook wel niet verwacht zijn), zoo is het voorgestelde ongetwijleld een groote verbetering. Het minimum voor ouderwijzers van bijstand is hu f500 met 4 verhoogingen van f 50 telkens na 5 jaar, waarbij komt 1100 voor de hoofdakte en I 200 zoo die ver plichtend gesteld is. Het minimum voor hoofden is op i 750 gebracht met dezelfde verhoogingen. Het heeft niel aan pogingen ontbroken om de onderwijzers nog verder te hulp te kotnen en deze zouden denkrjgeheet of ten deele geslaagd zijn, indien de Kamer niet gevreesd had alles te verliezen. Want de minister zette zich zoo schrap tegen verdere verhoogingen, dal intrekking van het voorstel zeker was. Alleen heeft de Kamer den moed gehad een amendement aan te nemen (met 1 st, meerderheid trouwens) waarbg aan gehuwde (mannelijke) onder wijzers aan b|jstnnd boven 28 jaar f 50 wordt toe gestaan voor huishuur. Zoodoende kan nu cerrgehuwd onderwijzer met hooidacte klimmen tot f950 als minimum, een hootd tot 1 950 met vrije woning. Ook in het wachtgeld is een aanmerkelijke ver betering gekomen. Alle onderwijzers, die buiten hun toedoen buiten betrekking geraken, krijgen 5 jaar lang de hellt van hun salaris, onderwijzers boven 50 jaar kr|jgen het zells tot z|j in de termen vallen van op pensioen gesteld te worden. Vetder is nog verbetering gekomen in de belooning voor herhalingsonderwljs, indien de lessen gegeven worden aan leerlingen van meer dan één schoo.1. Wat het gewezen bestuur der Liberale Unie niet gelukt is, nam. grondwetsherziening aan de orde te brengen, daarin slaagde ook de heer Troelstra niet. Diens motie ten gunste van grondswetsherziening en kiesrecht-uitbreiding, Woensdag behandeld, werd verworpen. De heer Lohman verkondigde bg zijn bestrijding de hoogst opmerkelijke leer dat het kiesrecht geen recht is, maar dat de toekenning er van alleen door hei staatsbelang mag beheerscht worden. De wet is nog niet algehandeld. Van de aanne ming kan men verzekerd zijn. Verplaatst van Oosterland naar Poortvliet de brievengaarder C. van Westeubrugge, die tevens is benoemd tot telephoonkantoorbouder aldaar. Onder de 144 hoogstaangeslagenen in 's Rijks directe belastingen in de provincie Zeeland komen voor 1901 voor de heeren C. Bierens te Tholen, Joz. Boone te Krui- ningen, J. Bruijnzeel te Rilland-Bath, Jhr. mr. E. A. O. de Casembroot te Middelburg, P. Dekker, Jz. te Wemeldinge, C. Dorst te Stavenisse, A. J. Geluk te St. Maartensdijk, A. M. P. Kakebeeke te Kloetinge, G. H. Kake beeke te Goes, J. M. Kakebeeke te Goes. J..| Tot onderwijzer aan de Chr. school is Kakebeeke te Krabbendijke, L. G. Kakebeeke r tijdelijk benoemd de lieer J. J. A. Saudee te Middelburg, L. Moelker te Tholen, L. A. alhier, ter vervanging van een onderwijzer, die P. Overman te 's Gravenpolder, J. W. Wagtho te Tholen. Het laagste gezamenlijk bedrag, dat tot de plaatsing op deze lijst geleid heeft is f441,67. Dn toestand van den heer Van Kerkwijk, lid der Tweede Kamer, wekt sedert eenige dagen groote bezorgdheid, omdat daarbij gekomen is het ongeluk, dat hij in zijn huis bij een val van den trap op het achterhoofd terecht kwam. Gi-slas<ri te Middelburg voor de acte lager onde-vrjs tle leerlingen aan de Rijksnormaallessen te 'i ooien W. Bruijnzeel, van Ond-Vosmeer en A. tan Dijke, van Tholen. Het gerechtshof te 's Gravenhage heeft iiï de zaak van P. v. B. en W. P., beiden te Tholen, die wegens verwonding werden veroordeeld, gehandhaafd voor eerstgenoemde de hem op gelegde twee maanden gevangenisstraf en voor VV. P. de gevangenisstraf veranderd in eene gelduoete van 10 gulden. gesmaaktEen innige vrede kuste in het voor bijgaan deze beide goede menschen. Na vier jaren van onvermengd geluk en te vredenheid, werd hun een zoon geboren, die met groote zwarte oogen zijne ouders aanzag. Hoe vreemd! He ritmeester had lichtblauwe oogen, en van die zijner vrouw had hij meermalen schertsend gezegd: „Louisje, uwe oogen hebben juist de kleur van mijne dragonders-uniform." De dokter had op den zevenden dag na de geboorte van den knaap zijn afscheid genomen en des anderen daags lag de jonge vrouw dood naast haar schreiend zoontje. Tusschen den sterf- en den begrafenisdag, hadden de dienstboden gehuiverd bij den aanblik van den vader. Deze had de kamer, naast die waar zijn doode vrouw lag, in gebruik genomen. Hier at en dronk hij, zooals zijne gewoonte was, terwijl de deuren tusschen de beide kamers open stonden. Trad een der dienaren, of de baker binnen, dan riep bijsst, sst 1 Zelf liep bij in de kamer op en neer en floot cavalerie-signalen. Charles de kamerdienaar had, gelijk.hij in de keuken vertelde, iets verschrik kelijks gezien. Toen hij des avonds bij zijn heer ST. ANNALAND: In de afgeloopen maand April is op het hulpkantoor alhier in de Rijks postspaarbank gebracht f 7039,10 en terugbetaald 18261,71. Uitgegeven werden vijf boekjes. Door het Rijks-telephoonkantoor werden be handeld 137 telegrammen, t. w. ontvangen 76 en verzonden 61 stuks. In de vergadering van Ingelanden van den polder Moggershil werd behandeld en vastgesteld de rekening dienst 1900/1901, bedragende in ontvang f 1045,92 en in uitgaat f319,34ya. Het goed slot bedraagt alzoo f 726,571/2. De begrooting dienst 1901/1902 werd vastgesteld in ontvang en in uitgaaf op eene gelijke som van f 132U,621/J. Het voor den volgenden dienst op te brengen dijkgeschot bleef bepaald op f 14 per Hectare. Uit het door het bestuur uitgebracht verslag bleek dat de zeewering in een goeden staat verkeert en voor de nieuwe dienst gewoon onderhoud voldoende zal zijn. IBRSEKE. Zondagnamiddag nam Ds. A. G. H. Van Hoogenhuijze afscheid van zijne gemeente met een rede naar aanleiding van Hand. 20 32. Ouderling van der Bndt sprak den scheidenden leeraar, die hier bijna 4 jaar gewerkt heeft, eenige hartelijke woorden van afscheid toe hetzelfde deed de consulent Ds. Drost te Wemel dinge, de laatste mede namens de ring-predikanten en het classicaal bestuur. Ten slotte wenschte de gemeente den leeraar heil door het zingen van Ps. 124 4. kwam, was hij bezig de doode op zijn armen te dragen. Charles was haastig weer heengegaan. En toen was bet geheele dienstpersoneel zacht naar boven geslopen en had geluisterd en door het sleutelgat gekeken. Maar het licht in de. kamer was uitgebluscht, en slechts een zacht gekreun deed zich booren. Op den begrafenisdag was het grafgewelf der kleine kerk in een prieel herschapen Toen de kist in de groeve was neergelaten, en de treurenden zich hadden verwijderd, ging Restiu naar het bed der afgestorvene. Hij knielde en drukte het hoofd in de kussens. Zijn linkerhand lag ouder zijn hoold, met de rechter tastte hij op de plaats naast zich. De menschen sterven echter niet aan een ge broken hart. Dit is een regel zonder uitzondering. Ook Restin stierf niet. De jongen heelt de oogen van den „Italiaan", zeide de ritmeester bij ziob zeiven, als hij zijn zoon aanzag, die, gelijk allen uit ztju geslacht, Hasso heette. Eu de kleine Hasso had niet sleehts de oogen van den Italiaan. Reeds thans was er in het geheele gelaat van den tien jarigen knaap eene merkwaardige gelijkenis te bespeuren. door langdurige ziekte zijn betrekking tijdelijk niet kan waarnemen. Het kan zijn nut hebben het volgende te vermelden: Van een lid van den varkenshond was een varken gestorven. Volgens het reglement werd dit daardoor het eigendom van den Bond en het Bestuur verkocht het voor hondenvoer voor 75 cent, waarvoor het toestemming van den burgemeester vroeg, wat eigenlijk niet noodig was. De kooper haalde er evenwel een des kundige bij, die het beest goedkeurde voor de consumtie. Er is gezegd, dat er van het geslachte varken verkocht is, maar dit schijnt niet het geval te zijn. Maar al was dit wel gebeurd en al wildo men dit afkeuren, dan zal men na boven staande uiteenzetting der feiten inzien, dat het Bestuur van den Bond daar geheel buiten is. Tot candidaat voor de Provinciale Staten voor het district Goes zijn door een paar liberale kiesvereeuigingen in Zuid-Beveland gesteld de heerenE. A. van der Bent te BUewoutsdijk, J. H. O. Dominicus te Kruiningen, W. il- K. Lenshoek te Kloetinge en C. Zuidweg te Woi- fertsdijk. Andere kiesvereenigiugen zullen waar schijnlijk dit voorbeeld volgen. De genoemde heeren hebben deze candidatuur aangenomen. ST. MAARTENSDIJK, 9 Mei. Ter ge houden veemarkt waren aangevoerd pl.m. 30 stuks rundvee. Er was veel handel terwijl de prijzen waren als volgtjaarlingen f 60f 65, jonge ossen f 90f 10U, 2-jarige vaarzen f 140f150, vare koeien f 120f 130. OUD-VOSSEMEER. Door den heer F. J. Ampt alhier werd deze week een stier ver kocht die een gewicht van 1060 Kg. bereikte. Het vorig jaar behaalde het dier een prijs van f65. POORTVLIET. In de op 7 Mei 1.1. gehou den raadvergadering is besloten tot begrinding van den Achterweg alhier. SCHERPENISSE. In de maand Aptil werd alhier ten behoeve van de Rijkspostspaarbank met 32 inlagen een bedrag van f 1815,25 belegd en in 14 keer f 815 terugbetaald, terwijl 3 nieuwe boekjes werden uitgegeven. STAVENISSE. Hedenavond vergaderden de leden der kiesvereeniging „Algemeen Belang" alhier. Na lezing der notulen, die onveranderd werden goedgekeurd, deed de Penningmeester rekening en verantwoording voor het afgeloopen dienstjaar. Ook deze werd goedgekeurd. De beide altredende bestuursleden, de hh.: W. C. Crucq en J. Droogendijk, werden als zoodanig herbenoemd. Daarna kwamen de a.s. Staten verkiezingen aan de orde. Er werd besloten „De Italiaan", dus werd op het kasteel de afbeelding van een der voorvaderen des rit meesters genoemd, die met andere familie portretten, in de eetzaal hing. Men noemde hem zoo, omdat hij pikzwarte, scherpe, kleine oogen had. Zijn vrouw, die dagelijks bij het middagmaal tegenover dit portret gezeten had, beweerde destijds dat de oogen van den Italiaan fonkelden van bevredigde wraakzucht, alsof hij zijn doodsvijand vóór zich op den brandstapel zag. „De Italiaan" had tegen liet einde der zeventiende eeuw geleefd. Hij had in vier staten gediend, wat toenmaals echter niets vreemds was dat lag in het karakter van den tijd. De overlevering zeide dat hij boosaardig en wreed was geweest, en dat, terwijl bij aan den eenen kant brandde van gierigheid, hij aan den anderen kant zulk een ombetoombaren hartstocht voor het spel had, dat hij alles wat hij bezat, op bet goed Restin na, verspeelde. Door eenen val van het paard was hij gesLorven. Het goed Restin was tot op den huitligen dag van vader op zoon overgegaan, meestal op degelijke menschen, die aan koning eu vader land hunne beste krachten hadden gewijd, of

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1901 | | pagina 1