b. 828. Zaterdag 4 Mei 1901. Achttiende jaargang. EN J. B. C. POT, TEUILLETOS. Het Beukenwoud. Publicatie n. DE er ft gr m. bill 0 N D E R W IJ S. BINNENLAND. Vau onze berichtgevers. IERSEKSCHE HOOLSCHE COURANT, Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, ijs per S maanden, franco per post 65 cents. ior het buitenland 90 cents. wtorit» stukken, .nr. worden ullerll|k hur.tu te T k o I e li ol u'*«r DONDERDAGMIDDAG bi Burgemeester der Gemeente Tholen brengt bij er kennis van de Ingezetenen, dat bij hem ;en en aan den Ontvanger der Directe Be- in ter invordering is verzonden, het Kohier érioneele Belasting No. 2 voor het dienstjaar met nitnoodiging aan een iegelijk, wien zulks t, om na bekoinene kennisgeving van zijnen ten spoedigste het door hem verschuldigde ijlen, met herinnering tevens, dat de bezwaren dienaangaande mochten bestaan, binnen drie en na heden behooren te worden ingediend, o I e n, den 30 April 1901. Be Burgemeester voornoemd M. G. VAN STAPELE. onzen medewerker to lereeko. UITGEVER: ÏHOtlH. Advertentiën: van 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, maal ter plaatsing opgegeven, wordt eleohte 2 maal in rekening gebracht. KANTONGERECHT te THOLEN. April 1901. Door den heer Kanton- U ,r te Tholen zijn heden veroordeeld wegens M jagen zonder akte en zonder vergunning. |l B., 24 jaar, landbouwer te Dinteloord tot :ten elk van f 5 of 2 dagen hechtenis voor boete, met verbeurdverklaring van het beslag genomen geweer en haas, uit ng daarvan of te betalen f 10 en f 1,50, dagen en 1 dag hechtenis. J. M. D. 43 en W. v. V. 29 jaar, beiden te Sint land, ieder tot 2 boeten van f 3 elk of sgen hechtenis voor iedere boete, met urdrerklariug van de niet in beslag geweren, uitlevering daarvan of te en f 10 voor ieder geweer of drie dagen Ojenis en van den niet in beslag genomen ,-| te beulen f 1,50 of 1 dag hechtenis. I. H.Cz., 24 jaar, landbouwer te Scherpe- tot 2 boeten ieder van f 25 of 5 dagen tenis voor iedere boete, met verbeurd- mm lariug van het niet in beslag genomen er, uitlevering daarvan of te betalen f 25 jen hechtenis. P. M. M. 25 jaar land- rer te St Maartensdijk, tot 3 boeten elk f 5 of 2 dagen hechtenis voor iedere boete, verbeurdverklaring van de 2 niet in beslag men geweren, uitlevering daarvan of te betalen voor elk of 3 dagen hechtenis. J. d. W., 29 jaar, te Scherpenisse, tot f 5 boete of agen hechtenis. M. L. B. 19 jaar te Sint ipsland tot f3, boete ol 1 dag hechtenis, f. 31 jaar te St. Maartensdijk tot 2 boeten f5 of 2 dagen hechtenis voor iedere ON s r 1ND 9 nisti 1165 van e met verbeurdverklaring van het niet in ag genomen geweer, uitlevering daarvan of tètalen f3 of 1 dag hechtenis, j. oen over eens anders grond zonder vergunning. B. 27 jaar, G. B. Ld. 30 jaar, 3. B. 35 L. Q. 39 jaar, A. H. huisvrouw van H. 1 jaar en J. M. 59 jaar, wagenmaker, te St. Philipsland, ieder tot f 1 boete of ag hechtenis voor ieder hunner. wapen big zich hebben op den openbaren weg. tan tes 1ERI J. U. Dz. 17 jaar te Poortvliet tot f3 boete of 2 dagen hechtenis, met verbeurdverklaring van het niet in beslag genomen geweer, uit levering daarvan of te betalen f 3 of 2 dagen hechtenis. Honden zonder muilkorf hebben op een openbaren weg. J. de K. 46 jaar, poelier te Oud-Vossemeer tot f 0,50 boete of 1 dag hechtenis. Niet hebben van een kaart omtrent een persoon beneden 16 jaar en niet ophangen van een lijst ingevolge de arbeidswet. D. H. 42 jaar, leerlooier te St. Maartensdijk tot 2 boeten elk van f 2 of 1 dag hechtenis voor iedere boete. Gestorven vee niet binnen 12 uur begraven. 3. G. 39 jaar te Sint Annaland tot f3 boete of 1 dag hechtenis Houden van eene loterij zonder toestemming van HH. Burgemeester en Wethouders. J. E. 22 jaar en C. F. 59 jaar te Heinkens- zand, ieder tot f3 boete of 2 dagen hechtenis voor ieder hunner. He vaart belemmeren. J. E. 27 jaar en H. J. L. beiden schippers te Sint Maartensdijk ieder tot f 3 boete of 2 dagen hechtenis voor ieder hunner. Openbare dronkenschap big 2e herhaling. D. 3. 39 jaar, werkman te Tholen tot 4 dagen hechtenis. Openbare dronkenschap en nachtrumoer. A. L. 18 jaar, schippersknecht te Sint- Maartensdijk tot 2 boeten ieder van f 2 of 1 dag hechtenis voor iedere boete. Openbare dronkenschap. A. P. 31 jaar en W. G. L. 18 jaar, beiden te St. Maartensdijk, A. Q. Mz. 25 jaar te St. Annaland, C. v. d. S. 38 jaar en J. Q. 37 jaar, beide te Tholen, A. F. 42 jaar te Scherpenisse en L. v. P. 24 jaar te Oud-Vossemeer, ieder tot f 2 boete of 1 dag hechtenis voor ieder hunner. De heer Van Gijn hield vol, dat van dadelijke beslissing leven of dood voor den handel afhing. Den volgenden dag werd een wetsvoordracht lot staatsexploitatie der Limburgsche steenkolenmijnen onveranderd aangenomen. Blijkens een art. in de Vragen van den Dag van Maart, beslaat het ileenkolengebied in Limburg een oppervlakte van 21533 HA., waarvan op dit oogen- blik ruim 'U in het bezit is van bijzondere personen, terwijl een dominale mijn aan een maatschappij is verpacht. In 1899 bedroeg de opbrengst 212,972 Ion, zijnde ongeveer Vis van het totale steenkolenverbiuik in ons land. In de gisteren gehouden zitting is het algemeen debai over de wijziging der schoolwet aangevangen. Met ingang van 1 Mei 1901 zijn verplaatst de commiezen bij 's rijks belastingen G. L. Versluis, le klasse, van Veere naar Tholen en D. C. Verpoorte, 4e klasse, tijdelijk van Sas van Gent naar Hansweert. De heer 3. Verstelle, assistent ten postkantore te Breskens, is belast met de tijdelijke waar neming van het hulppost- en telefoonkantoor te Poortvliet. Op verzoek is met ingang van 16 Mei a.s. verplaatst: de brievengaarder C. van Westen- brugge van Oosterland naar Poortvliet. BELASTINGEN. Wij brengen in herinnering aan belangheb- bec >.u, dat de vijfde ol laatste termijn van de bedrijfsbelasting, op den laatsten April moet aangezuiverd zijn. Tweede Kamer. Dinsdag nam de Tweede Kamer eene beslissing, die ook voor Zeeland van hoog belang kan worden. Toen werd nam. de motie-Van Gjjn behandeld, de wcnachelykheid uitsprekende, dat zoo mogelijk nog in dit zittingsjaar een wetsontwerp worde ingediend ter verbetering van den waterweg naar Dordrecht door het Hellegat langs Brouwershaven. Hard was de strijd nier voor den voorsteller, want de minister van waterstaat erkende de besliste noodzakelijkheid van de verbetering van het genoemde vaarwater voor Dordrecht en voor de binnenvaart, o. a. omdat het Aardappelgat onbruikbaar is geworden. Er was één groot bezwaarde noodzakelijkheid van hel bouwen van een tort, waarvan de kosten op 4'/j a 5 mill. berekend zijn. Doch langer dan 1 of 2 jaar uitstel was niet mogeljjk. De motie werd met 55 tegen 6 st. aangenomen. De heer De Savornin Lobman, vertegenwoordiger van ons kiesdistrict, stemde tegen de motie. Geslaagd voor akte-examen lager ouderwijs de heer E. 3. Francoys, te Kruiniugen. Aan de Christelijke school te Nieuwdorp, is -met 1 Juli a.s. als onderwijzer benoemd de heer M. C. Deurloo te Rijsoord. ST. ANNALAND. Door de vereeniging „Land bouwbelang" alhier, is aanbesteed de levering van 16106 Kg. chili-salpeter en 6400 Kg. Maïs. Ingeschreven voor de chili-salpeter: door C. de Vos te St. Annaland i 10.15, A. Snellemans te Dinteloord f 10.15, P. 3. van Aardenne te Dordrecht f 10.085, P. G. Adriaanssens te Bergen op Zoom f 10.03, Anth. Kole te Colijns- plaat f9.87, aan wien de levering is gegund. Voor de Maïs werd ingeschreven door C. de Vos te St. Annaland f4.90, voor welk bedrag de levering niet is gegund. Bij de verkiezing op 1 dezer voor een lid van den Raad, (vacature wijlen den heer 11. Polderman) zijn candidaat gesteldde heeren B. Kodde en L. Polderman; de laatste met 2 lijsten. t liet „Handboek van grondeigendom in Duitsche rijk," uitgegeven door het bureau statistiek, „koninkrijk Pruisen, provincie S. las men de volgende opgaven t „Akkers weiden 578 hectaren, woud 98, water 2, dt 678 hectaren. Naam van het goed: Itin. Naam van den eigenaar Heinrich Res- ritmeester buiten dienst. Zuivere opbrengst nndbelasting 15345 mark." -at was eigenlijk alles, wat men omtrent "vermogen cu de bezittingen vau den baron Uittreksels uit de schuld- en hypotheek- :ven waren niet te verkrijgen. Deze docu- iten lagen weggesloten op bet stadhuis. Zoo est zich de belangstelling der naburen angstelling is bijna imuier nieuwsgierigheid n, met allerlei gissingen te maken treilt de financiën van den ouden heer, ze te hooren en te verbreiden. Dit eene wist zeker zoo eenvoudig de oude man huis- 'i zoo verkwistend moest zijn eenige zoon, ild eerste luitenant bij het regiment infanterie te Berlijn, wezen; te oordeelen naar de groote sommen welke hij noodig had. Ritmeester Heinrich llasso, baron Von Restin, was de zoon van eenen bij Leipzig gevallen Pruisischen majoor. Als jeugdige knaap reeds vaderloos, werd hij door zijne moeder, eene ver standige, krachtige vrouw, opgevoed. Gedreven door het aandenken aan zijn vader en ingevolge een familieoverlevering, trad Heinrich Hasso, nadat hij een goed examen had afgelegd, in het regiment van den zoo roemrijk gevallene. De lange vredestijd echter en het vervelende leven in een kleine garnizoenstad, deden hem besluiten zijn ontslag te vragen. Vóór hij den afscheidsdronk aan de lippen zette en met tra nen in de oogen zijn kameraden en zijn eska dron vaarwel zeide, was hij gehuwd. Wij hebben een lief woord in onze taalHij draagt zijne vrouw op de handen. Met volle recht konden de menschen dit van den ritmees ter zeggen, die in een allergelukkigsten echt leefde. Min of meer achteruitgegaan, in geeste lijken zin, door het jarenlange eentonige leven, in het kleine landstadje, vroohjkte hij aan de zijde van zijne verstandige, beschaafde, dertigjarige vrouw hij zelf was reeds in de veertig geheel op. SSin tooi literatuur en kunst, lief hebberij voor een of ander nuttigs en aange naams, traden, door zijne vrouw als het ware in hem ontdekt, door haar aangemoedigd en gekweekt, thans eerst aan het licht. Dadelijk, in het eerste jaar van hun huwelijk, waren zij naar Italië gegaan en hadden in Rome en in de noordelijke steden zes maanden door gebracht, totdat in Duitschland de lente haren intocht hield; toen waren zij, met een overvloed van nieuwe indrukken verrijkt, huiswaarts ge keerd. Het was in een warmen Juni-nacht een nacht zooals Eicheudorff ons in zijne bekoorlijke gedichten zoo meesterlijk heeft geschilderd, dat zij weder op het kasteel Restin aankwamen. Nadat zij thee hadden gedronken, traden zij aan het open venster van des ritmeesters werk kamer, die aan de achterzijde van het huis ge legen was en zagen naar buiten in den stillen hof. Achter het park, dat in een halfrond als een zware groene wal den tuin omsloot, in wer kelijkheid liepen hof en hout ineen verrees een heerlijk beukenwoud. Niet slechts in de buurt, maar in de geheele provincie was het wegens zijne schoonheid beroemd. Met innige liefde had de baron altijd aan deze plek gronds gehangen, en immer de grootste zorg aan zjjn woud besteed. Dagelijks, wanneer IERSEKE. In April zijn op het telegraaf- kantooralhier behandeld: 889 telegrammen, waar van 759 ontvangen en 130 verzonden. Op de postspaarbank is ingebracht f 1981,50 en teruggevraagd f 1591,86. Aangevraagd 4 nieuwe boekjes. Mejutfr. E. S. van der Burght alhier, is benoemd tot tijdelijk onderwijzeres aan school 2 met ingang van l Mei. Er worden in de afd. Krabbendijke van het Ned. Ond. Gen. pogingen gedaan om den heer F. H. Klenke, onderwijzer alhier, candidaat te stellen, voor de 1 Jan. a.s. ontstaande vacature in het Hoofdbestuur. Het te benoemen lid moet in Zeeland wonen. Ieder lid van het Genootschap kan per brief of per briefkaart, aan het Hoofdbestuur te richten, deze candidatuur steunen. Eenige leden kunnen dat ook gezamenlijk, in één schrijven, doen. Gelijk waarschijnlijk ook wel elders in Zeeland het geval zal zijn, blijven hier eenige duizenden hectoliters uien waardeloos liggen. Dit heeft evenwel een der niet het minst on- gelukkigen niet ontmoedigd. Verleden jaar heeft deze 16 gemeten met juin bezaaid, dit jaar zal hij er 23 mee bezaaien. POORTVLIET. In de Dinsdag 30 April 11. gehouden vergadering van ingelanden van het Waterschap Poortvliet werd goedgekeurd de rekening over 1900/1 van het Waterschap, in ontvang op f1669,565, in uitgaaf op f 1584,91, goed slot alzoo f84,655; de begrooting voor 1901/2 in ontvang en uitgaaf op f1695,895; de rekening van de polders Poortvliet, Malland, Priestermeet, Nieuw-Strijen, Bartelmeet en Klaas van Steenland in ontvang f31535,12, uitgaaf f28665,835, goed slot 1 2869,285, en de begrooting vau idem voor 1901/2 in ontvang eu uitgaaf f 35896,565. Dijkgeschot per Hectare Poortvliet en Malland f14,f 15,70* Priesterm. Bartelm. N.Strijen 14,14, Klaas van Steenland 16,55 16,55 Smaalzij 1,25 1,25 Baardijk 1,50 1,50 Hieronder begrepen f 1,70 per Heet. voor subsidie van het Calamiteuse Waterschap Scherpenisse. SCHERPENISSE. Bij de Dinsdag jl. alhier gehouden aanbesteding van grintvervoer uit het schip naar den Hoogenweg, waren ingekomen 7 biljetten, waarvan J. vau Houdt de hoogste was voor 70 cent en J. Duijnhouwer de laagste in schrijver voor 32 cent per M3. Idem naar den Hartogsweg 6 biljetten, waarvan J. van Houdt de hoogste was voor 100 cent en W. Bijl de laagste inschrijver voor 58 cent per M3. idem naar den Molenweg 5 biljetten, waarvan J. vau Geet dc hoogste was voor 50 cent en C. A. Geuze de laagste inschrijver voor 319/10 cent per M3. hij op Restin was, ging hij er heen. Men be weerde in den omtrek, dat hij iederen boom kende. Aan enkelen zelfs had hij namen gege ven, alsde heilige, beuk, de kerkzuil, de philosoof. Talrijke vogels nestelden in de twij gen bovenal scheen het der prachtige, zwart en geel gevederde goudmerel, die anders zoo schuwe zangster, hier te bevallen en het was allerbekoorlijkst om te zien, wanneer in Juli en Augustus deze vogels, schitterend in het zonlicht, van tak op tak huppelden. Hoe vaak had de oude heer in de zomerdagen zijner kindsheid hier gespeeld, of in latere jaren, wanneer hij met vacautie te Restin was, zich schuw in de schaduw der beuken terug getrokken, om zich aan zoete vage drootnen en mijmeringen over te geven, welke ons hart en onze ziel omspinnen, wanneer wij onbewust van kind tol jongeling rijpen. Eu zoo innig had hij zijn woud lief, dat hij een smachtend ver langen gevoelde, wanneer hij het niet tenmin ste uit de vensters van zijn slot zien kon. Ook in Italië was hem dat verlangen gevolgd, en de vergelijking, die hij tusschen de ptjnboomen, cypressen, oranjeboschjes en zijne noordsche stammen maakte, viel nimmer ten nadeele der eersten uit. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1901 | | pagina 1