1 uitHal, itviji aai ia Inlaut Tan «estertenll, laait», u :a N°. 827. Zaterdag 27 April 1901. Achttiende jaargang. EN De stikstof ie FEUILLETON. Dora's huwelijk. J. Publicatie n. LS, bou IJ E ïen sa »n. UITGEVER: ML C. POT, BINNENLAND. Van onzB berichtgevers. öemengd Nieuws. EINDE. IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT, Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 8 maanden, franco per post 65 cents. Voor het buitenland 90 cents. Is|sztsdss stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND Ingewacht aan het bureeu te Tholen ol vidr DONDERDAGMIDDAG hl onzen medewerker te lerseke. Kleinhandel in sterken drank. Burgemeester en Wethouders der gemeente holen maken bekend, dat onder dagteekening )l6|n den 25 April 1901 by hen is ingekomen een iwei rzoekschrift van G. C. M. GELUK, van beroep pre ïdbouwer, wonende te Tholen, om vergunning tot t verkoopen van sterken drank in het klein in ze gemeente, in de volgende lokaliteit in den nkel van het perceel wijk C no. 218 aan de ogstraat. Tholen, den 26 April 1901. [wIKI Bargemeester en Wethouders van Tholen, brengen kennis, dat het primitief kohier van den hoofdelijken nlag in deze gemeente, voor 1901, in afschrift lurende vijt maanden, op de secretarie der ge- ente, voor een ieder ter lezing is nedergeJegd. Tholen, den 26 April 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. G. VAN STAPELE, Burgemeester. i\ LABAN, Secretaris. az.f f Er is tegenwoordig geen enkel landbouwer er, of de naam, aan het hoofd van dit opstel (laatst, is hem bekendhet woord heeft hem ds duizenden malen in het oor geklonken. boer heeft eerbied voor de stikstof en toch st hij niet juist, wat het is en welke rol zij :elt. Dit opstel heeft ten doel een weinig ERG er kennis te verspreiden, omtrent deze voor (ooi i landbouwer zoo gewichtige stof. De stikstof is een onzichtbaar gas, zoo iets dunne rook, dien men niet zien kan. Zij rmt o.a. een voornaam en wel het grootste leelte der lucht. Met andere stoffen te zarnen mt zij vloeistoffen en vaste lichamen. Er is n enkel levend plantendeel of het bestaat een voornaam deel uit stikstof. Zonder rstof geen stengels, geen bladeren, geen 5 rtels, zonder stikstof geen bloemen, geen en, geen knollen. Waar halen de planten stikstof P Bijna alle planten moeten de 01 ;«tof uit den bodem halen, uit den grond, stikstof moet dus in den een of anderen i in den grond aanwezig zijn en anders den landbouwer er in gebracht «orden, is het tegenwoordig van algeineene bekend- 8 I, dat alle stoffen, waarin stikstof aanwezig in den grond omgezet worden in salpeter. II ren in den vorm van salpeter Ican de stikstof I r de planten opgenomen worden. y I Terder weten wij, dat er tussohen de bovenste tuut !n van den grond, de zoogenaamde bouwvoor a» den ondergrond aan de ééue zijde, en de |N it aan de andere zijde, een gedurige uit- eling van stikstof plaats heett, zoodat een wgrond, die op een gegeven oogeublik een ere hoeveelheid stikstof bevat, die stikstof jzamerhand verliest, ook dan, wanneer er op it, 1 ents ZIJD. itboo and. [ernl«L adat John uitgesproken had, hernam de lanvr 'ikant i 2341 Nu, hoor eens I Je moet je vrouw opnieuw Jo. 'e winnen. Dat kan meer of minder tdcrl Aelijk wezen. Naar wat je zelf hebt gezegd, erdai Je in je huwelijk een groote egoïst geweest opha dat zij een uitstekende huishoudster is, nuoet je eiken gulden vragen en je geeft haar den koop toe nog een lesje hoe zij dien uiken moet. Kun je niet begrijpen hoe 1_ ingenaam haar dit moet aandoen Je hebt r weggevoerd van familie en kennissen en A eigenlijk tot je slavin gemaakt want vrouw behoort bij haar man te zijn" manlief gaat geregeld naar de club om rt te spelen, enz. ik zou wel eens willen t wie haar dan intussehen gezelschap hield, dl on- innig graag in een huisje met een tuin |n buiten de stad, maar in plaats daarvan It zij gehuisvest in een donker huis zonder Tholm. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt slechts 2 maal in rekening gebracht. dien grond geen landbouw zou worden uit geoefend. Het is dus zaak, dat op de een of andere manier de voorraad stikstof aanhoudend ver nieuwd worde. In verband met wat ik boven zei, is het duidelijk, dat, wanneer we gaarne hebben, dat de stikstof zoo spoedig mogelijk ten goede kome aan de planten, die op het land staan, wij niet beter kunnen doen dan ze te geven in den vorm van salpeter. Geven wij ze immers in een anderen vorm, dan moet er eerst nog salpeter gevormd worden. En daarvoor is tijd noodig. Onder de verschillende kunstmest stoffen, die tegenwoordig in den handel gebracht worden, en die in den laatsten tijd in toe nemende hoeveelheid gebruikt worden, bekleedt de zoogenaamde Chilisalpeler een eerste en eenige plaats. De Chilisalpeler is de eenige kunstmest stof, waarin de stikstof in direct-opneembaren vorm aanwezig is. Zij is tevens, wanneer zij met oordeel en met mate gebruikt wordt, de goedkoopste en doelmatigste stikstof-meststof. En dat de landbouwers dat langzamerhand be grijpen, bewijzen zeker de volgende cijfers. In het jaar 1870 werden op de westkusten van Zuid-Amerika 850' ton van 1000 Kg. Chili- salpeter ingescheept, terwijl in 1899 dat aantal 1,360,000 ton van 1000 Kg. bedroeg. Ziedaar het beste bewijs, dat Chilisalpeter tegenwoordig gewild is. Door Gedeputeerde Staten van Zeeland is bepaald, dat, wanneer de. uitslag der op 4 Juni a.s. te houden verkiezing voor leden van de Provinciale Staten, stemming en herstemming mocht vorderen, deze zullen plaats hebben op Dinsdag 11 en Vrijdag 21 Juni 1901. Benoemd tot sub-ontvanger der directe be lastingen en accijnzen, de heer J. Gelderblom, te Poortvliet. ST. ANNALAND. In de Woensdag alhier gehouden raadsvergadering werd vastgesteld het kohier van den hoofdelijken omslag dienst 1901 op een bedrag van f2099,99 met 415 aanslagen en verdeeld in 22 klassen. De laagste klasse bedraagt f 0,53 met 154 contribuabelen, de hoogste f 119,25 met 2 aanslagen. Het totaal van het kohier voor de hondenbelasting bedraagt f 66.22 honden vallen in die belasting. Voorts werd benoemd tot tijdelijk wethouder de heer F. Geluk, omdat de heer J. Zandee door voortdurende ongesteldheid zijne betrekking niet naar eisch kan vervullen. Vastgesteld werd eindelijk een verordening tot regeling van het herhalingsonderwijs in deze gemeente. Dit onderwijs zal worden gegeven aan meisjes, van 1 Maart1 November, eiken tuin in de stad, omdat dit gemakkelijker is voor jou. Laat het mij nu eens en voorgoed zeggen, John, dat een huwelijk gelukkiger is, naarmate man en vrouw meer in elkanders genoegen deelen. Nadat gij drie jaar lang geen rekening hebt gehouden inet hare wensehen, is 't natuurlijk, dat zij meent, dat ge niet meer van haar houdt, en ik begrijp hoe hare ziel in opstand moest komen. Tracht hare genegenheid te herwinnen, maar daartoe zult ge het een en ander dienen op te offeren. Zend haar met het kind eenige dagen uit logeeren naar haar huis en gebruik jij dien tijd om eens goed over alles na te denkendenk er eeDs over wat je voor haar kunt doen, en als je niet tot een resultaat komt vraag mij dan maar." Kent was geheel verslagen door het beeld, dat de oude predikant voor hem.^ad geteekend. Hij had den moed niet de gelijkenis te ontkennen. Dienzelfden avond zei hij „Dora, zou je geen zin hebben om eens een maand naar huis te gaan Hare oogen schitterden, maar zij zei heel kalm „Dat zijn zulke groote kosten. En hoe zou jij je redden „Ik kan wel in eene restauratie gaan eten. En 't geld is waarachtig geen bezwaar. Kun Zaterdag van 25 uur en aan jongens, van 1 November1 Maart, eiken Maandag, Diasdag, Donderdag en Vrijdag van hall 6 tot 7 uur. Ter vervulling der vacature in den raad, ontstaan door het overlijden van den heer H. Polderman, is door Burgemeester en Wethouders de verkiezingsdag bepaald op Woensdag 1 Mei en de stemming en herstemming zoo noodig op 15 en 29 Mei a.s. IERSEKE. Het traktement voor een nieuw te beroepen predikant bij de Ned. Herv. Gem. is met f300 verminderd en daardoor op f1300 gebracht. De wegen-commissie van de Alg. Ned. Wielr. Bond heeft in hare vergadering van den 21en dezer besloten, het verzoek om subsidie voor een wielerpad van Hulst naar St. Jansteen in te willigen. Hierdoor ontstaat eerlang voor wielrijders een gewenschte aansluiting met België, dank zij den stenn door den Bond verleend. Op de kiezerslijst voor 1901 alhier komen 515 kiezers voor de Tweede Kamer en de Pro vinciale Staten en 509 voor den Gemeenteraad. Verleden week is hier de kiesvereeuiging Burgerplicht ontbonden. En dat aan den voor avond van een reeks verkiezingen van allerlei aard Gisteren gebeurde het hier, dat twee kooplieden, concurrenten, aan dezelfde deur samentroffen. De een bood een kwartje voor een oude parasol en de ander 2 kwartjes. No. 1, een echte haan, was daarover zóó ver bolgen, dat hij den ander een bloedneus sloeg. No. 2 had blijkbaar meer de eigenschappen vau een schaap, want hij deed niets terug eu begon te huilen. Maar hij ging toch naar de politie. Het moet niet de eerste maal zijn, dat hij op die wijze door zijn concurrent voor zijn zoogenaamde onderkruiperij getrakteerd werd. Verleden week ontving hier iemand een bericht uit Transvaal op een briefkaart van de Zuid-Afrikaansche Republiek. Eu de republieken heeten ingelijfd bij Engeland? ST. PHILIPSLAND. In de plaats van de lieeren Van lildik en üeeuse, die voor hunne benoeming bedankt liebbeu, zijii tot leden der cuuimissie van schoolverzuim benoemd, de lieeren J. Everaers eu 1. vau Nieuwenhuizeu. SCHERPENISSE. Door Ged. Staten is goed gekeurd het besluit van den Dijkraad waarbij bepaald wordt, dat het dijkgeschot van 1901/i902 wordt vastgesteld op 1 16370,98, terwijl, met het oog op de hooge kosten voor dit jaar uit te voeren werken, van den polder Poortvliet zal geheven worden f2889,14 en van den polder De Houwer f 19,515. De totale in komsten worden geraamd op f 23317,115 en de uitgaveu op f 71669,19, zoodat Rijk en Provincie je gereed komen, dan zou ik je de volgende week kunnen brengen't kan nu nog." „Dat zou wel gaan. Als 'tje ernst is dan heel, heel graag." John stond op en boog zich over den rug van haren schommelstoel, zoodat hij haar in de oogen kon zien. „Dora ik zou je zoo gaarne vergeving vragen maar ik begrijp wel, dat je nu ik inzie hoe ik gehandeld heb maar, beste vrouw ik heb je zóó lief, zóó liefwil je mij een kus geven Dora had een gloeiend roode kleur gekregen, de tranen sprongen haar in de oogen. De volgende week vertrok zij met den kleinen Paul naar buiten. John gebruikte den tijd, dien zij afwezig was hij zei het lidmaatschap vau de club op en huurde een gezellig klein huisje buiteu de stad, omgeven door een aardigen tuin. Het lag afgelegen, maar nu hij 's daags maar eenmaal naar de stad ging, was dit niet zoo erg. Hij liet de meubels er heen brengen eu kocht wat er nog ontbrak. Toen alles gereed was, ging hij Dora en Paul terughalen. Zij was verrast en geroerd, omdat hij haar kwam halen, eu vóór zij het station te New-York hadden bereikt, bekende zij hem, dat ze innig naar haar eigen huis het te kort moeten dekken, wat alzoo bedraagt f 48352,075. STAVENISSE. Sinds enkele jaren bestaat aan de school alhier de gelegenheid voor de leerlingen om door middel van de rijkspost spaarbank te leeren sparen. Jaar op jaar wordt er meer gebruik van gemaaktin het af- geloopen schooljaar tot een bedrag van f165. Bestond die gelegenheid tot sparen niet, dan zou voorzeker een groot gedeelte hiervan zoo niet alles terechtgekomen zijn in de snoepwinkels en nu „Sparen doet garen." THOLEN. De kranige propaganda-uitvoering, dezen winter alhier gegeven door de gymnastiek- vereeniging U. D. I., van Bergen op Zoom, onder de bekwame leiding van den heer G. H. J. Wiers, heeft sueees gehad. In eene Maandag avond li. gehouden bijeenkomst van belang stellenden tot het oprichten van eene gymnastiek- vereeniging, werd besloten ook in Tholen eene vereemgiog op te richten, terwijl staande de vergadering verscheidene donateurs en werkende leden toetraden. Het Bestuur werd als volgt samengesteld de HH.: W. C. G. Kosters, voorzitter, H. de Groot, secretaris-penningmeester, J. Hekkert en C. M. van Rijssel, commissarissen en C. Geleijnse, bestuurslid, terwijl de heer G. H. J. Wiers de leiding op zich zal nemen. De vereeniging zal den naam „Olympia" dragen en zal hare oefeningen houden eiken Zaterdagavond in liet achterlokaal der Bewaar school, daartoe welwillend door het gemeente bestuur afgestaan. Overtuigd van het nut der gymnastiek voor onze jongelingschap, noodigen wij allen uit deze jonge vereeniging te steunen, terwijl wij voor verdere bijzonderheden naar achterstaande advertentie verwijzen. De Naamlooze Vennootschap „De Thoolsehe Gasfabriek", keert over het afgeloopen boekjaar 58/10 °/0 dividend uit. Donderdag werd een knaap op het Kerk plein aan het hoofd getroffen door een stuk hout, waarmede eenige jongens naar elkaar gooiden. Geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Woensdagmiddag arriveerde alhier, de vlag in top, de nieuwe stoomboot „Stad Tholen," een flink vaartuig, ook uitstekend ingericht voor het vervoer van passagiers. De zaak van de Tilburgsche moord zal 12 J uni a.s. in openbare zitting behandeling komen Te Laag Soeren is een hectare dennen bosch van de geneeskundige badinrichting af gebrand, vermoedelijk door het achteloos weg werpen van een brandenden lucifer. verlangde. „Wij rijden maar een eindje om," zei hij toen zij de opmerking maakte, dat de koetsier jjiet den gewonen weg reed. Eindelijk hield het rijtuig voor een lief huisje stil. Vóór zij bij de deur waren, ging Dora een licht op, en toen John haar in de woonkamer bracht, zonk zij op het piano-stoeltje neer en barstte in schreien uit. „Bevalt het je niet?" vroeg John. „Niet bevallen? Het is een paradijs!" riep ze, snikkende. Toen viel zij hem om den hals en schreide nog ééns zoo hard. Jolm kreeg ook de tranen in de oogen. „Zon je mij nu kunnen vergeven Wil je weer een weinig van mij houden, lieveling?" Eu het kleine, ziehzelve weersprekende vrouwtje zei „ik heb altijd van je gehouden eu en o, lieiste zij schudde hem heen en weer ,,'t is of mijn hart zal breken." Eu, zonderling hij begreep zoo goed wat zij meende. Een oogeublik later zei hij„Ik voel mij als iemand, die uit een diepen slaap is ont waakt Hoe heerlijk is 't wakker te zijn."

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1901 | | pagina 1