826. Zaterdag 20 April 1901. Achttiende jaargang. EN J. II. C. POT, .k, JEUILLETQH. Dora's huwelijk. Publicatie n. IZ. J tol ijkt 778 RECHTZAKEN. BINNENLAND. Van onze berichtgevers. IERSEKSGHE ÏHOOLSCHE COURANT, itufflail, pijji aai it halaipi ra Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. ijl per 8 maanden, franco per poat 66 cents. oor bet buitenland 90 cents. M.sssdia stukken, snz. worl.n «Itsrlilk i) DONDERDAGAVOND Injewaeht aan "u".y te Tkelen »1 vtir DONDERDAGMIDDAG ki gemeester en Wethouders van Tholen zullen 'terdag 27 April a.s., des middags ten 12 ■n raadhuize aldaar publiek verkoopen TWEE HOOPEN STBAATMEST. oorwaarden van den verkoop liggen van heden af zing ter secretarie, iederen werkdag des voor- [S van 9—12 uur. len, den 19 April 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. G. VAN STAPELE, Burgemeester. 1'. LABAN, Secretaris. enzan msdswerksr te Isrsskt. UITGEVER: Tholih. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel tneer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt aieehts 2 maal in rekening gebraoht nttlGADERING van den GEMEENTERAAD IERS ERE op Vrijdag 13 April 1901, des namiddags 6 uur. enwoordig 6 leden, afwezig de heeren Polder- Sandse, Hartoog, Wesdorp en Sauer. Voorzitter rgeineester. e leest voor het proces-verbaal van kas ing op 25 Mrt., volgens hetwelk bij den nte-ontvanger in kas was, de som van f 857,78, ooals door de boeken werd aangewezen, ekoraen zijn, mededeelingen van de heeren J. Es, P. Hoondert, J. Lemsori en M, de Korte, voor de benoeming tot Jeden der commissie schoolverzuim bedanken, laatstgenoemde wegens iren tegen de 2 laatste alinea's van hel huis- jljjk reglement. n het gemeentebestuur van Brouwershaven is een j :k ingekomen om adhesie te betuigen, aan het dat bestuur aan de Tweede Kamer gericht adres, verzocht wordt om aanneming der motie Ggn in zake de verbetering van het Hellegat, wordt wenschelijk geacht, niet alleen in het van Brouwershaven en Dordrecht, maar ook gel gel Zeeland en van Open I «SI aai taailln i |Ggi commissie van schoolverzuim benoemd de heeren D. Bom, I. Willemse, C. Stobbelaar en F. H. Klcnke. Met hen werden aanbevolen de heeren D. Meeuse, J. Bol. H. Vette en A. J. van Noppen. Vervolgens worden een menigte af- en over schrijvingen op de begrooting van 1900, tot een gezamenlijk bedrag van f 470,50, met alg. st. goedgekeurd. Aan de verschillende politie-dienaren wordt een gratificatie van 15 ieder toegekend, wegens buiten gewone diensten in 1900. Het kohier voor schoolgeld-heffing wordt vast gesteld met 169 aanslagen tot een gezamenlijk bedrag van 1 1281,675. De voorz. deelt mee, dat het verslag van den toestand der gemeente over 1900 nog niet kon worden aangeboden, maar weldra gereed zal zijn. Bij de laatste rondvraag vraagt de heer De Schipper inlichtingen omtrent den verkoop van gemeentemest. De voorz. antwoordt, dat er verleden jaar veel vraag naar mest geweest is, zoodat einde Juni niet alleen de toen aanwezige voorraad geheel verkocht was, maar ook den nieuw aangelegden hoop reeds gevraagd was. Daaraan is nog geen gevolg gegeven, o.a. omdat B. en W. in overweging hebben genomen den prijs eenigszins te verhoogen, doch er is nog geen besluit genomen. Door het ongunstige voorjaar, zal er nu wel geen tijd meer zijn voor bemesting. De heer De Schipper vraagt verder of de verkoop in het klein voordeeliger is dan die in het groot. Hij meent, dat publieke verkoop in het groot voor deeliger zou zijn, dan bij het voer. De voorz. durft dit niet verwachten. Vroeger was er weinig lust tot aankoop in het groot. Daarna wordt de vergadering gesloten. EEt ome tij) het verkeer tusschen en Nederland, en W. stellen voor, het verzoek van Brouwers- in te willigen. heer Muller is er niet tegen, en acht de ver ing van het Hellegat van zeer groot belang, hij vreest, dat zij niet mogelijk is, omdat het water zich gedurig verplaatst. Hij treedt daar- ent in nadere beschouwingen en verwacht alleen van een kanaal door het N.W. van Noord- isnt. cuwtle voorz. stemt niet geheel met die bezwaren in, geeft toe, dat het een veelomvattend werk ilkijn.. ■Cfen ft voorstel van B. en W. wordt met alg. st. inomen. tn mejuffr. Reijngoudt-Deurloo is een verzoek omen om eervol ontslag tegen 15 April uit van onderwijzeres aan school 2. oten ,nte> iren- r di rkeo eo' lam taev vem fdigl >oper Dien, Maart is een bijzonder slechte maand geweest roor de rijksschatkist. Er werd ruim 1K ton minder ontvangen dan verleden jaar in die maand en daardoor daalden de inkomsten van het le kwartaal tot f610,000 beneden het le kwartaal van 1900. Toch kwam in Maart nog f 320,000 meer in dan l/12 der raming voor het geheele jaar. De behandeling voor de arr. rechtbank te Zierikzee van de zaak tegen A. J. d. K., arts te Bruinisse, beklaagd van moord op zijne echt- genoote, is bepaald op Vrijdag 26 April a. s. des voormiddags te 10 uren. In deze zaak zijn 16 getuigen, waaronder twee tevens als deskundigen, gedagvaard. De Verzekering-Maatschappij „de Nederlandsche LloycT te Amsterdam, is in hooger beroep ge komen van het vonnis der Rechtbank te Breda, waarbij diefstal bij den juwelier Soesman te Bergea op Zoom bewezen is verklaard. betrekking »ffr. E. S. van der Burght wil haar tijdelijk angen. e voorz. «telt voor het ontslag te verleenen tegen lei en sollicitanten op te roepen tegen een be- ing van f500 met 2 verhoogingen van 125 ens na een jaar. 'ot een en ander wordt met alg. st. besloten, ieu verzoek van D, van de Kreke om ontheffing schoolgeld wordt van tie hand gewezen, omdat :iinj 38ant in de 2e klasse van den H. O. is aan- tdef' *gen *n zulks met het volste recht, daar hij een weekgeld van 18 geniet. u worden, allen bij eerste stemming, in de Tweede Kamer. Dinsdag heeft in de Tweede Kamer de interpellatie- Troelstra omtrent de legerwet plaatsgehad. Hij vroeg aan de regeering Wat is bij de samenstelling van het kabinet omtrent den oefeningstijd overeengekomen tusschen de kroon en de regeering en tusschen de ministers onderling? Was het van den aanvang nt de wensch der regeering, de korte ocfeningstijd niet op te nemen in de wet, zoo neen, wat is de oorzaak harer gewijzigde raeening? Was minister Eland vrij, zoo neen, tot hoever en tegenover wien verbond hij zich"> Wil de regeering mededeelen wat omtrent de crisis tusschen de kroon en de regeering en in den ministerraad is voorgevallen? Het antwoord dat minister Pierson op al die vragen gaf, was uiterst kort en schraal van inhoud, en be vredigde begrijpelijkerwyze den vrager niet. De re geering, zoo zei Z. E., was volkomen consequent gebleven en zij aanvaardde de genomen beslissing. De ministers waren het eens over het beginsel van den korten oefen ingstijd. De vraag of die beperking in de wet moest worden vastgelegd betrof slechts een technisch punt, waaromtrent niet alle ministers ver antwoordelijk zyn. Wat er tusschen kroon en regeering enz. is voor gevallen, wenschte de minister blijkbaar niet te zeggen. Het kabinet was niet veranlwoordelyk voor zijne ad viezen, wel voor zijne daden. Troelstra waarschuwde (zeker hartelijk gemeend voor de gevolgen dezer houding der regeering bij de itembus. IËRSEKE. De intrloed der leerplichtwet is blijkens -de volgende cijfers, voorstellende het schoolverzuim op school 2 alhier, onmiskenbaar gunstig. Gedurende het le kwartaal 1900 bedroeg dit verzuim 11,4 °/0 en in het le kwartaal van dit jaar 8,1 °/o- dus een vermiuderiug van 3.3 Rekent men alleen de strafbare verzuimen, dan worden de cijfers respectievelijk 7.5 °/c en 3.4 °/o z0°dat het verschil nog gunstiger wordt nam. 4,1 Doch ook voor deze school kwamen de na- deelige gevolgen van de langzame werking der wet helder aan het licht. In de 2e helft waren slechts 106 strafbare verzuimen in Eebr. steeg dit getal tot 430 en in Maart tot 573. Een vroeger ingezetene dezer gemeente, Johannes Koster, is, blijkens bij het gemeente bestuur ontvangen bericht, den 20en iu Zuid- Afrika door de Engelsijhen gevangen genomeu en naar Kaapstad vervoerd. De commissie tot wering van schoolver zuim is Woensdagavond door den Burgemeester geïnstalleerd met 7 leden. Twee der 4 laatste benoemde leden, de heeren C. Stobbelaar en I. Willemse, hebben voor hunne benoeming bedankt. In de daarop gevolgde eerste vergadering der commissie is tot voorzitter gekozen de heer K. J. Blok van Laer en tot secretaris de heer A. Th. lriasschaert. Beiden namen hunne be noeming aan. Deze week zijn weer 2 gezinnen uit Ierseke vertrokken, waarbij dat van mej. Reijn goudt-Deurloo, onderwijzeres, naar Amerika. ST. MAARTENSDIJK. Voor de betrekking lij zag haar bleek gelaat en bevende lippen hij besloot wijselijk het onderwerp te laten ten zoolang zij in die stemming was. Hij oof zijn stoel ter zijde en begon de cou- te lezen. len volgenden morgen ging hij naar een nd van zijn vader, een oud predikant en telde deze alles. ,En weet je nu werkelijk de reden niet eg de oude man. gji Volstrekt niet. Mijn vrouw meent, dat ik t meer van haar houd, en daarom houdt niet meer van mij, zegt ze. Maar hoe zij dat denkbeeld is gekomen, begrijp ik niet." „Het gaat de meeste vrouwen zoo," zei de a'1 fdikant, „maar zij durven de zaak niet onder oogen zien, noch hare gedachten uitspreken. Je vrouw is een buitengewone vrouw. Waar heb je haar leeren kennen „Herinnert ge u dat niet Builen immers, op de boerderij waar ik den zomer doorbracht nadat ik typhus had gehad." „Dus zij is van 't land. Een eenig kind Welgestelde ouders?" „Ja, maar wat kan dat schelen „Heel veel. Zij heeft zeker eene goede op voeding genoten „Dacht gij, dat ik haar anders zou hebben genomen P Zij zou een sieraad wezen voor elk gezelschap," zei hij, vol trots. „Zoo zoo, en haar werd zeker vóór zij zich met jou engageerde druk het hof gemaakt „Natuurlijk". „Duseene beschaafde vrouw, gewend aan gezelschap, toegevendheid, opmerkzaamheden, die altijd de zuivere landlucht heeft ingeademd te midden van groene weiden, is door u eensklaps verplaatst naar New-York en opgesloten in een soort van mooie kooi. „Wat kon ik anders doen Zij kon toch niet verwachten hier in de stad groene weiden te zullen vinden P Zij wist, dat ik maar een klein inkomen had." „Waarom huurde je geen huisje in een der voorsteden? Dat is zeer zeker niet duurder". „Die zijn goedkoopermaar als wij in een der voorsteden woonden, zou ik 's avonds nooit naar de club kunnen gaan." „Dus je gaf je club niet op, toen je trouwdeP" „Neen, en sedert wij den jongen kregen, ben ik er bijna eiken avond geweest." „Heb je een meid, die al 't werk doet en 's avonds op de kleine past „Neen, alleen over dag, want wij sparen. Dora wil liever zelf meewerken, behalve de wasch en het strijken natuurlijk." „Heb jelui zoodoende een mooi sommetje bespaard „Ja, mijn vrouw is een uitstekende huis houdster en wij hebben iedere maand iets in de spaarbank kunnen brengen." „Heeft zij haar vaste geld, zoodat zij niet telkens om geld behoeft te vragen Daar houden de vrouwen niet van." „Neen." Kent's gelaat betrok. Dora kan zooveel geld krijgen als zij hebben wil. Ik heb haar nooit iets geweigerd." van onderwijzer met verplichte hoofdakte heeft zich één sollicitant aangemeld. Twee vorigeu, die benoemd waren, moesten bedanken, daar er hier geen geschikte woning was te vinden. De nu solüciteerende is, naar wij vernemen, Roomsch katholiek, iets, wat op zich zelf natuurlijk geen bezwaar is om benoemd te worden, doch men mag veilig aannemen, dat in een over 't geheel zeer orthodox Protestantsche gemeente de gemeen teraad licht bezwaar zal maken een R. C. onder wijzer te benoemen, en zullen derhalve ook dit maal de pogingen van het gemeentebestuur om het onderwijzend personeel voltallig te maken, schipbreuk lijdeu. De vacature bestaat onge veer 1 jaar. OUD-VOSSEMEER. Door eenige dames le dezer plaatse is alhier een Amajubadag-collecte gehouden, die zuiver heeft opgebracht f91,30, welk bedrag aan Mevr. B. Waszklewicz, ad ministratrice van het Broekhuizenfonds, is overgemaakt. ST. FILIPSLAND, 16 April. Bij de op heden gehouden verkiezing voor een lid van den ge meenteraad zijn uitgebracht 138 stemmen, waar van 3 van onwaarde. Hiervan verkreeg de heer Th. Boudeling 79 en de heer P. van üijke 56 stem men, zoodat eerstgenoemde tot raadslid gekozen is, SCHERPENISSB. Op de nieuwe kiezerslijst dezer gemeente komen voor 217 kiezers voor de Tweede Kamer, 216 kiezers voor de Pro-, viuciale Staten en 215 kiezers voor den Ge meenteraad. Het polderbestuur van het Waterschap Scherpenissse en Westkerke heeft, daartoe iu staat gesteld door een geldleening van eenige belanghebbenden, besloten, in plaats.van '/5 deel der hoofdwegen, dit jaar te begrinten, reeds 3/5 er van te verharden. STAVENISSE. Van de 137 stemgerechtigde manslidmalen der Ned. Herv. kerk alhier, maakten heden slechts 52 personen gebruik om te verklaren of zij de bevoegdheid tot het beroepen van een predikant en het benoemen van ouderlingen en diakenen gedurende de eerstvolgende 10 jaren, wilden toevertrouwd zien aan den kerkeraad of aan een kiescollege. Slechts 10 verklaarden zich voor het laatste, zoodat de toestand onveranderd blijft. Benoemd als politieagent te Breda M. Moerland alhier. In de vacature-Steenberg werd tot notabele benoemd de heer A. Tuijnman. Door het gemeentebestuur alhier zal ook een adres van adhesie in zake motie-van Gijn c.s., aan den minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid gezonden worden. THOLEN. In de Maandag 15 dezer ge houden vergadering van ingelanden van het Waterschap „de Vrije polders onder Tholen" werden goedgekeurdde rekening van het Waterschap over 1901 in ontvang op f 2816,155, uitgaaf f2502,77, goed slot f313,385, die van de 3 vereenigde polders Schakerloo, 1500 Ge- „Maak je nooit een aanmerking op hare uitgaven Hij kreeg een kleur, maar zei heel oprecht „Ik heb haar wel eens voorgehouden, dat wij zuinig moeten wezen." „Heb je dat maar eens een enkelen keer gedaan „Neen, bijna altijd, wanneer ik haar geld gaf ik dacht in de verste verte niet, dat zij zich dat aantrok." „Nu verder. Ih hoelang is zij niet naar huis geweest?" „Na ons huwelijk éénmaaleen jaar er na, geloof ik. Een vrouw moet bij haar man zijn en ik kan niet weg van het kantoor." „Goed, mijn beste John. Nu ga ik resu- meeren. Word niet boos, hoor. Je moet je stil houden tot ik alles gezegd heb." Kent lachte even. Het scherpe verhoor van den predikant had aan zijne gedachten geen aan gename richting gegeven. De houding zijner vrouw kwam hem niet meer zoo raadselachtig voor. volgt.)

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1901 | | pagina 1