IN". 825. Zaterdag 13 April 1901. Achttiende jaargang. EN J. H. C. POT, I FEUILLETQH. Dora's huwelijk. BINNENLAND. RECHTZAKEN. Van onze berichtgevers. Gemengd Nieuws. IERSEK SGHE THOOLSCHE COURANT, iBtHlai, pwiji aan la Islam» aan ssstsrlssll, laniiini, tna. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 8 maanden, franco per poat 65 centa. Voor liet buitenland 90 centa. IsbszsbAsr alakkan, eaz. worden 11er11Jk op DONDERDAGAVOND Ingewacht aan „t Urean t» T h In el «Air DONDERDAGMIDDAG bl| [ij Kon. besluit is benoemd tot directeur het poat. en telegraafkantoor te Zaandam, heer D. van de Graft, thans in gelijke ckking to Gorinchem. Kon. besluit is tot notaris te Zierikzee ièmd de heer H. J. Nouhuis, thans notaris irouwershaven. Door Ged. Staten van Zeeland is met ingang 15 April benoemd tot commies ter Prov. e van Zeeland de heer A. J. van Luijk, is adjunct-commies lc klasse. ÜWÖ beschikking van Z.Exc. den Minister van ,itie, dd. 29 Maart jl., is A. C. Prince, twaker te Tholen, aangesteld tot onbezol- Olljd Rijksveldwachter. lij beschikking van Z.Exc. den Minister van itie, dd. 25 Maart 1901, is D. Mol te irpenisse ontslagen als onbezoldigd Rijks wachter. erwijl in het noorden des lands de ver- lingscampagne reeds in vollen gang is, is het Zeeland nog zoo kalm, of er geen Tweede mer, Prov. Staten, enz. waren. Zou men in te bezig zijn? onzen mad.w.rktr te Ierseke. UITGEVER: Tholen. Advertentiën: van 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt sleehts 2 maal in rekening gebraoht. liét gerechtshof te 's-Gravenhage, uitspraak inde in de bekende beleedigingszaak-Van lermbeek, commissaris van politie, contra den gemeester der Residentie, mr. J. S. baron i Harinxma thoe Slooten, veroordeelde laatst- Aoemde tot f 300 boete of 6 dagen hechtenis. IT. ANNALAND. Bij de door het bestuur het waterschap St. Annaland gehouden aanbe- ing van de levering van p.m. 7 50 M3. Duitsche erhoudsgrint, metende 13 cM. vrij op den te St. Annaland, is ingeschreven per M3. ir M. van der Klooster te St. Annaland ,05, G. de Bruine te Lekkerkerk f 1,985, a Koppenhagen en Co. te Utrecht f 1,8;3. Aan dezen laatsten is de levering gegund. Voor het vervoer van de losplaats naar de schillende wegen is ingeschreven door Johs. edegebuure Jz. alhier voor f 1,— de M3., ir welke som het vervoer niet is gegund. 1ERSEKE. Van tijd tot tijd trekken heel menschen uit Iersekedeze en de volgen- week o.a., zooals we reeds meldden, 5 ge nen. Hierbij is nog een zesde gekomen. Wie er mee bekend is, wat groote omkee- g er gekomen is in de oestercultuur, zal h daarover niet verwonderen. Eerder moet bevreemden, dat de bevolking niet veel rker daalt. Behalve toch dat verscheiden atschappijen af en toe liquideerden, is de pannencultuur, waarmee honderden een goed stuk brood verdienden, geheel verdwenen, en vervangen door de schelpencultuur, die veel minder handen eischt. De bereiding, het in zee brengen en weer terughalen der millioenen dak pannen voor de broedvangst kostten veel arbeid, waarbij dan later nog kwam het afsteken en opkweeken van het broed. Dit alles is voorbij. Men zaait nu schelpen, waarop de broedjes aanslaan, en als dit gedaan is, dan is het uit. Dit is de groote reden van den achteruit gang van Ierseke, althans voor den werkman. Men kan gerust aannemen, ais verhuizing geen geld kostte, dat er dan nog heel wat meer een goed heenkomen zouden zoeken. Van de reeds ingelijfde miliciens dezer lichting, zijn uit Ierseke tot heden niet minder dan zes als afgekeurd naar huis gezonden. Het con tingent voor Ierseke bedroeg 13; no. 28 is nu opgeroepen. Vier van de negen benoemden in de commissie tot wering van schoolverzuim hebben voor die benoeming bedankt. ST. MAARTENSDIJK, 11 April. Bij de heden gehouden stemming van manslidmaten der Ned. Herv. kerk, is uitgemaakt dat het benoemen van ouderlingen en diakenen en het beroepen van predikanten voor het volgende tijdvak van 10 jaren blijft opgedragen aan het kiescollege. POORTVLIET. Benoemd tot brievengaarder te Sint Philipsland de heer J. M. Kunst, thans in gelijke betrekking te Poortvliet werkzaam. Door deze benoeming komt de betrekking van brievengaarder, tevens telephonist, alhier met 1 Mei vacant. Ten gevolge der alhier op 1 April plaats gehad hebbende stemming door stemgerechtigde leden der Ned. Herv. Gemeente, blijft het be roepen van een predikant en de benoeming van ouderlingen, enz. weder voor een tijdvak van tien jaar in handen van den kerkeraad. In de Dinsdag 11. alhier gehouden ge meenteraadsvergadering is benoemd tot onder wijzer de heer J. van de Velde, thans tijdelijk werkzaam te St. Philipsland. SCHERPENISSE. Bij gelegenheid van een oefening met de brandspuit had een der pijp- leiders de aardigheid om een kleine jongen met zóóveel water te begieten, dat hij tegen den grond viel.- De vader er van, die ook bij de oefening aanwezig was, trok partij tegen den schuldige en eischte een nieuw pak kleeren. Om niet in verdere onaangenaamheden te ge raken, werd daaraan voldaan. STAVEN1SSE, 11 April 1901. Op de dor pen Stavenisse, St. Annaland, St. Maartensdijk en Scherpenisse circuleert een adres aan de Provinciale Staten van Zeeland, om de spoor boot van Middelburg op Zierikzee, v.v., eiken morgen en avond te Stavenisse te doen aanleggen. Een vijftal meisjes van 1112 jaar zijn bij het passeeren van een zwak bruggetje tusschen Eckstein en Helmond, dat door haar gewicht bezweek, in het water gestort. Vier konden zich redden, het vijfde werd door den stroom medegesleept en verdronk. Het lijk van het tweede verdwenen meisje, Lena Sierveld, uit de Dijkstraat, dat sinds eenige weken te Amsterdam vermist werd, is aldaar opgehaald uit de Eilandsgracht. Met de vrouw van den arbeider M. te Krim, die verleden week een puistje aan de kin had, dat zij stuk krabde, is het ongelukkig gegaan. Eerst begon de lip en daarna het hoofd en de hals te zwellen tot de vrouw on kenbaar was. Gisterenmorgen is zij, na vreeselijk geleden te hebben, bezweken. De geneesheer constateerde bloedvergiftiging. Aan het Langebleekerspad te Amsterdam heeft een vreeselijke brand gewoed, waarbij 1 man, 2 paarden en 26 koeien in de vlammen zijn omgekomen. Te Schiedam is een 7-jarig knaapje, dat bij het vlieger oplaten achteruit liep, in het watc: gevallen en verdronken. E n driejarig kind verdronk eveneens te Vlaaidiagèii. De sedert 2 April te Bergen op Zoom vermiste hovenier N., die op dien datum naar Wouw vertrok om tiendpenningen te betalen en sedert spoorloos was verdwenen, is thans bij zijn familie teruggekeerd. In een gezin te Zaamslag werden plotseling eenige leden ziek, terwijl zich dezelfde ver schijnselen openbaarden krampen en brakingen. De spoedig ontboden geneesheer constateerde dat er vergiftiging had plaats gevonden door het gebruiken van spijzen, in pas vertinde pannen gekookt. Te Haarlemmermeer is aan den Sloterweg een kind van 13 maanden in de wieg verbrand. Het vermoeden bestaat dat kinderen met lu cifers gespeeld en zoo het onheil gesticht hebben, Nabij De Bilt werd gisterennacht een 63-jarige man door de posttram overreden. Terwijl de man naar zijn huis werd vervoerd overleed hij. Te Utrecht raakten de 8 kinderen van een overleden vader aan het twisten en vechten over de erfenis. Er ontbreekt nog aan, dat de vader weer levend werd. Zoo iets moet, vele jaren geleden, in Tholen gebeurd zijn. De doodgewaande was slechts schijndood. Te Ginneken ging iemand een der Paasch- dagen een uitstapje maken met zijn dienstbode. Terugkomende werd hij hierover door zijn fa- milie duchtig onder handen genomen. Hij werd hierover zóó driftig dat hij plotseling een re volver aftrok. Toevallig werd een zijner familie leden slechts aan de hand gewond. Uit de Roozendaalsche vaart is het lijk opgehaald van een sluismeester uit Steenbergen. Vermoedelijk is de man bij zijn arbeid te water geraakt. Te Antwerpen is een ingezetene van Rozendaal op treurige wijze om het leven ge komen. Terwijl hij voorbij een pakhuis ging, waar men aan 't hijschen was van balen rijst, brak het touw van het hijschtoestel, waardoor de man onder 4 balen rijst als 't ware verpletterd werd. Hij werd dood weggebracht. Te Parijs is een gezin, bestaande uit zes personen, gestikt, doordat de gasbuis in de kamer lek was en het gas zich den geheelen nacht had verspreid door de beide kamers waarin dit gezin sliep. Een verschrikkelijk verhaal is gedaan door twee overlevenden van een Engelsch schip dat bij een rots is vergaan. Twintig man ver dronken en de overigen, 17 in getal, maakten twee -vlotten, een klein waarop 5 man en een grooter waarop 12 man scheep gingen, waaronder de kapitein. De vlotten vaarden zoo dicht mogelijk bij elkaar, maar op een nacht ver dween het kleinste met de 5 menschen in de diepte. Het groote vlot dobberde 25 dagen op het water rond, zonder dat er hulp kwam opdagen. De menschen leden het grootste gebrek. Op den 2Csten dag werden 2 schipbreukelingen krankzinnig en sprongen in zee. Een ander sloeg den bootsman dood en leschte zijn dorst met diens bloed. Daarna werd hij zelf dood geslagen en in een vlaag van waanzin wierpen de overigen zich op zijn lijk en aten het op. Den 25sten dag stierf de kapitein van uit putting en ook zijn lijk werd door de overigen verslonden. Zoo ging het voort tot den 4l)sten dag toen er nog twee mannen over waren die op het vlot ontdekt en gered werden. Men wil de regeering in den Duitschen rijksdag interpelleeren over de laatste rede voeringen van den keizer. Vreemd 1 Zouden de Duitschers den keizer dan niet gelooven, dat hij volkomen normaal is Z U 1 D-A F R I K A. Het blijkt uit alles dat Engeland, om ver schillende redenen, 'den vrede verlangt; maar, hoe hachelijk ook de toestand voor hen is, hun verwaten trotsch gedoogt niet dat aan den eisch der Boeren, volkomen onafhankelijkheid, toege geven wordt. En nu zij het met hunne legioenen niet kunnen winnen, nemen zij leugen, bedrog en laster te baat om het verzet te doen eindigen. Zij babbelden over het kind, het weer en over n nieuw boek. Kent sloeg geen oog van haar maar het gelukte hem niet een blik van S»r op te vangen. Toen hij na het ontbijt tr zijn kantoor wilde gaan, gaf hij Paul een en daarop keerde hij zich tot zijne vrouw. „Wil je mij geen morgenzoen geven, Dora „Och, neen, waarom Hij legde bei zijne handen op hare schouders „Beste meid, kun je mij niet zeggen wat dit es beteekent i" Dat weet ik nauwelijks zelf," antwoordde zij, 'wijl zij eensklaps erg bleek werd„Ik geloof t ik niet meer van je houd." John Kent werd nog bleeker dan zijn vrouw, keerde zich zonder eeu woord te zeggen tn ging hees. Hij zat den geheelen voor middag als versuft op zijn kantoor en herhaalde steeds de woorden„ik geloof, dat ik niet meer van je houd." Er kwamen kennissen oploopen. Hemel, Kent, wat scheelt er aan Ben je ziek „Ik voel mij niet wel," zei hij, „maar ik moet aan 't werk." Men zou Dora van grilligheid kunnen ver denken, maar kleinigheden spelen een groote rol in het leven eener vrouw, en haar gedrag was als 't ware de uitkomst van het drie jaren lang peinzen over onbeteekenende grieven. Zij handelde zoo niet omdat hij juist dien avond was uitgegaanhet was niet omdat zij hem den vorigen dag om geld had gevraagd en hij gezegd had dat zij zuinig moest zijnhet was niet omdat hij geen belangstelling toonde in hare gevoelens of een paar malen vergeten had een wenseh van haar te vervullen het was maar de eeuwige herhaling van al die dingen, welke haar op hét denkbeeld brachten, dat hij niet meer van haar hield zooals in de eerste dagen van haar huwelijk. En daar zij wist, dat zij in elk opzicht zijn liefde waard was, kwam haar geheele ziel in opstand tegen zijn onrecht vaardigheid, vooral wanneer zij bedacht, dat zij de moeder was van zijn kind. Maar John- was geheel verslagen. Hij was zich niet bewust iets gezegd of gedaan te hebben, waardoor hij zulk een behandeling van haar kant verdiende. Hij was zeer gelukkig in zijn huwelijk, en tot nu toe meende hij, dat zij het ook was. Er is tijd noodig om elkaar te leeren kennen ook voor echtelieden. Tegen den avond maakte John's verslagen heid plaats voor ontstemming. Hij verliet het kantoor, in de hoop, dat Dora in den loop van den dag wel tot andere ge dachten zou zijn gekomen en hem berouwvol zou tegemoet vliegen. En hij nam zich voor zeer grootmoedig te zijn en haar te vergeven. Maar hoe zonderling zij kwam hem tegemoet alsof er niets gebeurd waszij sprak gewoon en het eten was uitstekend. Paul was bijzonder lief, lachte en strekte de armpjes naar zijn vader uit, Dora praatte druk over de voorvallen van den dag, maar zinspeelde met geen enkel woord op het too- neeltje van dien morgen. Hij begreep haar niet; hij zou haat hebben begrepen, indien zij bits Zoo wordt uit Kaapstad geseind, dat Botha opnieuw vredesonderhandelingen met Kitchener of berouwvol ware geweest, maar die on verstoorbare kalmte en goede luim vond hij onverklaarbaar. Zij was bijzonder beleefd, zelfs vriendelijk en toch stond er een muur van graniet tusschen hen. Op die wijze verliepen eenige dagen en honderdmaal per dag kwamen John hare woorden „Ik geloot, dat ik niet meer van je houd" in gedachte. In den beginne geloofde hij dit niet, maar van lieverlede kreeg hij een gevoel alsof zij waarheid had gesproken. En het gevoel van verlatenheid, dat zich nu van hem meester maakte, behoeft niemand hem te misgunnen. Hij was met zichzelven verlegen, toen hij inzag, dat hij de liefde zijner vrouw had verspeeld, die nu eensklaps een onschatbare waarde voor hem kreeg. Hij bracht de meeste avonden thuis door het was zoo interessant zijn vrouw te bestudeeren hij zat haar uren aaneen van achter eeu boek of courant te be spieden. Eindelijk wierp hij zijn trots over boord, en op een avond toen Paul naar bed was gebracht, schoot hij zijn stoel dicht bij dien van Dora en zei „Hoor eens, vrouwtje, is het waar, dat je

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1901 | | pagina 1