■k Paascli-gedachten. N°. 824. Zaterdag 6 April 1901. Achttiende jaargang. EN Dora's huwelijk. J. M. C. POT, Publicatie n. RECHTZAKEN. FEUILLETQK. HdYd R W IJ s. Vau onze berichtgevers. IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT, weetlilafl, pi lil aan la ielaipi Tan «estertenlt, lanlhaif, au. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 3 maanden, franco per post 85 cents. Voor het buitenland 90 cents. Ingezonden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND Ingewacht aan het bureau te Th» Ion ol v66r DONDERDAGMIDDAG bij onzen medewerker te lerseke. UITGEVER: Thoiis. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt slechts 2 maal in rekening gebracht. i; Bij dit nummer behoort een bijvoegsel. Burgemeester der gemeente Tholen brengt deze ter kennis van de Ingezetenen, dat bij hem ngen en aan den Ontvanger der Directe Be lgen ter invordering is verzonden, het kohier der •neele belasting voor het dienstjaar 1901, met odiging aan een iegelijk, wien zulks aangaat, om iekomene kennisgeving van zijnen aanslag, ten edigste het door hem verschuldigde te kwijten, t herinnering tevens, dat de bezwaren, welke .paangaande mochten bestaan, binnen drie maanden kijkeden behooren te worden ingediend. «tholen, den 2 April 1901. De Burgemeester voornoemd, M. G. VAN STAPELE. Beschrijving voor de Belasting op Bedrijfs- en andere Inkomsten. urgemeester en Wethouders der gemeente Tholen, op artikel 13, 1 en artikel 19, 7 der Wet den 2den October 1893, brengen hiermede ter meene kennis, dat door den heer Commissaris der Ingin in deze Provincie is bepaald, dat met de iking van de beschrijvingsbiljetten voor de be ng op bedrijfs- en andere inkomsten, over het stjaar 19011902, een aanvang zal worden ge it op Zaterdag den 4 Mei aanstaande, en dat de lagsregeling voor dit jaar den 28 September 1901 zijn ten einde gebracht; terwijl de regeling van lagen, welke niet uit de beschryving voortvloeien, ie om eene andere reden zijn aangehouden moeten len, moet zyn afgeloopen binnen één maand nadat Jommissie van Aanslag of het College van Zetters den Voorzitter daartoe zal zijn opgeroepen, oorts wordt nog bijzonder gewezen op de in art. 2, 2e lid, 1°. daan de ingezetenen van het verleende bevoegdheid, om zich, bij de aan- ide beschryving, de uitreiking van een beschrij- ibiljet B te verzekeren, door vóór of op 15 s. het verzoek daartoe schriftelijk te richten len Ontvanger der directe belastingen over hunne iplaats. ïolen, den 6 April 1901, Kleinhandel in Sterken Drank. HËirgemerster en Wethonders dor gemeente Tholen _Rn bekend, dat onder dagteekening van den 4 ril 1901 by hen is ingekomen een verzoekschrift P. H. Eist, van beroep winkelier, wonende te om vergunning tot het verkoopen van sterken in het klein in deze Gemeente, in de volgende iteitVischstraat, Wijk C No. 308. Burgemeester en Wethouders voornoemd \gt% M. G. VAN STAPELE, Burgemeester P. LABAN, Secretaris. otoiijna hadden we het Paasehfeest in sneeuw ijs gevierd, maar gelukkig is in de laatste dagen het weer zachter geworden, zoodat we nu in werkelijkheid aan de lente kunnen denken, en al turen we nog weemoedig naar de kale boomen en al zoeken we nog tevergeefs naar de welriekende viooltjes, al herinnert ons alles nog aan den winter, wiens killen adem wij zoolang gevoelden, toch weten we dat hij moet wijken voor lente en zonneschijn, die thans in aantocht zijn, en ons nieuw leven brengen. Het Paasehfeest, dat zoo schoon met het lentefeest samenvalt spreekt ook van levens vernieuwing. Wie hierover goed nadenkt zal steeds tot zichzelven inkeeren. En wie keerde ooit tot zichzelven in en gevoelde, aan vernieuwing van zijn leven geen behoefte Wie ontwaakte dan niet uit de onrustige sluimering van de alledaagsche zorgen en bemoeiingen Wie gevoelde dan niet, bij de herinnering aan een donker droef verleden, de hoop ontwaken voor een lichtere gelukkiger toekomst Want uiemands ziel bleef in den levensstrijd altijd ongedeerd. Niemand zal kunnen beweren, dat hij altijd getrouw was aan het beste, aan het reinste en edelste, dat in hem leeft; integendeel wie er goed over nadenkt zal steeds wenschen naar een nieuw en beter leven. Maar 't gaat niet gemakkelijk, omdat we zoo traag zijn en er zoo weinig voor gevoelen. Het excelsior leeft wel in onze ziel en wijst ons opwaarts naar den top des bergs waar de gelukszon straalt, maar we klimmen zoo langzaam. Zou dit misschien komen doordat we zooveel mee willen nemen Al de onhebbelijke dingen, die ons beletten mensch te zijn, onze zelfzucht, onze harts tochten, onze liefdeloosheid en nog zooveel. Daardoor bezwaren we onzen tocht en blijven in de laagte. Konden we ze afwerpen, hoe spoedig zou het lichter om ons worden en zouden we ons gelukkig gevoelen. Hoeveel beter zouden we leeren begrijpen en daardoor vergevenmet' hoeveel meer ijver zouden we medewerken aan het groote gebouw van vrede en liefde, en in dien arbeid onze ziel leggen. Paschen is ophanden, het feest dat herinnert aan opstanding, aan de overwinning van het leven over den dood, de overwinning van het goede over het kwade, de overwinning van den geest over het stof, van het licht over de duisternis. Zoo gaarne luisteren we naar die feeststemming, maar we kunnen niet altijd, wanneer we bedenken, hoeveel recht wordt vertreden, hoeveel onschuldig bloed nog steeds vergoten wordt. Vol van verwarring zijn onze dagen. Nog altijd wordt een strijd gevoerd, waarbij de hoofden bedenkelijk schudden en de harten angstig kloppen en zuchtend vragen we telkens weer: „Wanneer zal 't vrede zijn?" Laten we niet wanhopen. Hoort 1 de eeuwen die achter ons liggen verkondigen het luide. „Uit den chaos kwam immer de orde," elke smart werpt winst af en de ondervinding leert steeds, dat recht en waarheid wel kunnen be graven worden voor een tijd, maar toch eindelijk de windselen verbreken en den grafsteen weg kantelen, om schooner dan ooit te zegevieren u :ren ken iam, sen, ren: digi breekt voor elke getrouwde vrouw een aan, waarop zij zich in haar meisjesleven verdiepen en dit vergelijkt met haar leven echtgenoote, een tijd, waarop zij tot zich- zegt „Dit is beter dan dat," of „dat was r dan dit." et huwelijk is voor de vrouw van zóó on- 5t"' ig gruoter beteekenis dan voor den man. heeft andere belangenvoor haar is 't lijk het leven. Is zij gelukkig, dan vraagt van het leven niets meer, maar een on kkig huwelijk is voor haar een nacht zonder [en. In het eerste jaar van haar huwelijk [t zij het niet tot zichzelve in te keeren, t later vraagt zij zich af, of ze haar levens- heeft bereikt. leze tijd was aangebroken voor Dora Kent. len, Het was op een avond in April. Haar echt genoot was dien middag thuis geweest, maar tegen den avond uitgegaan „om een straatje roud te loopen." Dora had zooeven haar jongetje van zes maanden naar bed gebrachtnu zat zij te naaien. Het was koud en de regen kletterde tegen de ramenmen zou eerder gelooven, dat men in November was dan in April, en Dora bibberde. Zij bewoonden een gedeelte van een dier fabriekachtige gebouwen, welke men in New-York in zulk een menigte vindt. Het geheele huis werd door stoom verwarmd, maar men had vanavond het vuur niet opgestookt men had zich gericht naar het jaargetijde en niet naar het weder. Indien zij hare voeten had kunnen warmen aan een brommende kachel met een kleine, zingende theeketel naast zich, wanneer er op de tafel een lamp met rooskleurige kap had staan branden, dan hadden hare gedachten misschien niet zulk een treurigen loop genomen als nu. Maar. in plaats van een glimmende, gloed verspreidende kachel zag zij de leelijke buizen en in plaats van een gezellige lamp zat zij onder electrisch licht. Ook voorheen waren De rechtbank te Zierikzee heeft naar de terechtzitting verwezen de zaak tegen A. J. de K., ond ii2 jaar, arts, geboren te Haarlem, wonende te Bruinisse, thans in voorloopige hechtenis. Aan beklaagde wordt ten laste gelegd, dat hij in den nacht van 11 op 12 Pebruari 1901, omstreeks 12 uur, te Bruinisse, hetzij om zijne echtgenoote A. W. H. opzettelijk van het leven te berooven, hetzij om haar opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen of te mishandelen, opzettelijk eene geladen flobert buks dreigend op haar heeft aangelegd en af geschoten met doodelijk gevolgalthans, dat hij een flobertbuks dreigend op haar aangelegd heeft, zender zich te voren vergewist te hebben, dat die, buks ongeladen of onschadelijk was en zonder die buks te voren van scherp te hebben ontlader Tengevolge van welke schuldige roekeloosheid en onachtzaamheid, het schot hetzij afging, hetzij door hem roekeloos op haar werd afgevuurd, waardoor zijne echtgenoote werd gedood zijnde mitsdien de dood van zijne echt genoote aan zijne schuld te wijten. De rechtbank te Middelburg deed Dinsdag uitspraak in de zaak tegen A. J. M., oud 49 jaar, Belgi ch zeeloods te Vhssiuge.n, beklaagd van op zijn 24-jarige dochter met een revolver te hebben geschoten, aan de gevolgen waarvan zij is overleden. De beklaagde is veroordeeld tot zes maanden hechtenis, met aftrek der preventieve hechtenis, van 6 Januari tot 22 Maart. De eisch was 3 jaar gevangenisstraf. Beklaagde was niet bij de uitspraak tegenwoordigeen geneeskundige had een attest overgelegd, volgens hetwelk hij thans lijdende is aan bronchitis. Aangezien de opge legde straf geen onteerend vonnis is, behoudt beklaagde thans zijn recht op pensioen. Bij het op 30 Maart jl. te Breda gehouden examen voor nuttige handwerken, slaagde o a. mej. E. J. Rijnberg, van Oud-Vosseineer. ST. ANNALAND. Ter vervulling der vacature ontstaan door het overlijden van den heer H. Polderman als lid van het Bestuur der Water- keering van den Calamiteuzen Suzannapolder, is door den Dijkraad eene voordracht van drie personen opgemaakt en daarop geplaatst de heeren H. Scherpeuisse, A. van Luijk Cz.Sr. en J. Polderman Cz. Verder werd vastgesteld de begrootiug van den Calamiteuzen polder, dienst 1901/1902 in ontvang op f3242,085 en in uitgaaf op f 12015,985. Voor kosten van zeewering en oeververdediging werd geraamd f9875,575. Gedurende de afgeloopen maand Maart is op het hulpkantoor alhier in de Rijkspostspaarbank gebracht f5913,57 en terugbetaald f 11100,54. Uitgegeven werden 6 boekjes. Door het Rijkstelcfoonkantoor werden be handeld 218 telegrammen t. w. verzonden 113 en aangekomen 105 stuks. Eindelijk is er dan toch voor deze ge meente eene verbetering in den postdienst ge komen. Thans vertrekt des namiddags de post, die om 1 uur aankomt, reeds 20 minuten later en is het dus onmogelijk, brieven, die mot die post aankomen, onmiddellijk te beantwoorden. Te beginnen met 5 dezer vertrekt die nu om 2,50 uur nam., waardoor aausluiting wordt ver kregen op den tram postdienst var. 4,50 uur van Stavenisse. Op Zondagen blijft de dienst echter even slecht, omdat deze voor die dagen ongewijzigd blijft. Op die dagen hebben we hier slechts ééne aankomst en ééne verzending en de looper is reeds op zijue plaats van bestemming vóór dat de brieven hier besteld zijn. Het zou boog noodig zijn, dat ook hierin verandering kwam. lERbEKE. In Maart zijn op het telegraaf kantoor behandeld 1238 telegrammen waarvan 181 verzouden en 1057 ontvangen. Op de postspaarbank werd ingelegd 1 3585,60, en teruggenomen f 1604,33. Aangevraagd zijn 9 nieuwe boekjes. Mejuffrouw A. C. ReijngoudtDeurloo heeft wegens vooi genomen vertrek naar elders op zoo kort mogelijken termijn ontslag gevraagd als onderwijzeres aan school 2. Van de Ierseksche leerlingen der Goesche Normaalschool zijn bevorderd van de le tot de 2e klasse Bardiua Huibregtse, N. Klaasse en J. J. J. Sandee, van de 2e tot de 3e kl. C. J. Bom en J. vau der Vliet, van de 3e tot de 4e kl. A. W. E. A. A. Praneoys. Tot de le klasse is toegelaten Corns. J. de Jonge. De wintervermakelijkheden alhier zijn Donderdag gesloten, met eene soirée van het fanfaregezelschap „Mozart", waarbij een 4-tal muziekstukken en een blijspel in 3 bedrijven „Van de Permetoasie" werden ten beste gegeven er wel eens sombere gedachten bij haar op gekomen, maar nu overmeesterden zij haar. Zij was de eenige dochter van een welgesteld grondbezitter, bij wien John Kent een zomer had gewoond, om na een zware ziekte zijne krachten te herwinnen. John was op haar ver liefd geworden en een jaar later voerde hij haar als zijne eohtgenoote mee naar New-York. John had een betrekking bij een spoorweg maatschappij en verdiende goed geld, maar hij had geen zin om zijn geheele leven in die betrekking door te brengen. Daarom had hij Dora gezegd, dat zij zoo zuinig mogelijk moesten wezen't scheen echter wel, dat hij dit nood zakelijker vond voor haar dan voor zichzelven. Gelukkig had zij een verstaudige opvoeding genoten, zoodat zij de waarde van het geld kende, en nu, na drie jaren gehuwd te zijn, stond er een aardige som in de spaarbank. Dit was, meende Kent, het begin van toe- komstigen rijkdom. Maar Dora Kent dacht niet aan rijkdom en toekomstig gelukzij peinsde over teleur stellingen en jeugdig verdriet. Behandelde haar man haar slecht Volstrekt niet. Hij was een beschaafd man en zou zichzelven voor een barbaar hebben gehouden, indien hij niet be leefd ware jegens eene vrouw. Hij was altijd vriendelijk voor zijne echtgenoote. Wanneer zij hem om geld vroeg, gaf hij het haar bereid willig wel kreeg zij een kleine vermaning op den koop toe om toch vooral zuinig te wezen, maar dat gebeurde slechts uit gewoonte. Hij wist te goed, dat Dora nooit zonder overleg te werk ging. Dat hij van zijn vrouw hield, was iets, dat vanzelf sprak, meende hij. Waarom zou hij haar anders hebben getrouwd Hij verzekerde het haar echter nooit meer, dat was waarlijk onnoodig. Het geven van teedere naampjes was goed voor kinderen hij vergat dat hij geen kind was, toen hij dien zomer op het land doorbracht. Hij was in de stad op zijn plaatshij kende een menigte menschen, die hij liever niet bij zijn vrouw aan huis noodigde. Zij had in New-York slechts weinig kennissen. Hij ging 's avonds veel uit en Dora had op gemerkt, dat hij dit meer deed nadat de kleine Paul was geboren en altijd wanneer het kind een vérklinkeude solo ten beste gaf in plaats

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1901 | | pagina 1