r Zij die zich van heden af op 4 blad abonneeren ontvangen de tot April a.s. te verschijnen nummers IInÉATIS. N°. 822. Zaterdag 23 Maar? 1901. Achttiende jaargang. EN TWEE BROEDERS. J. M. C. POT, Publicatie n. BINNENLAND. cht Bij Min. beschikking is bepaald dat de Rijks- ïinbouwleeraar N. Nobel, werkzaam zal zijn innen de provinciën Noord-Brabant en Zeeland a hem als standplaats wordt aangewezen Breda. TEUILLETQH. m. Van onze berichtgevers. Onvervaard, ondanks deze weinig bemoedi- Gemengd Nieuws. IERSEKSCHE COURANT, I I 11 1 11. f Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 3 maanden, franco per post 65 cents. Voor het buitenland 90 cents. Inoszoaden slukk.n, enz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND Ingewacht aan ke, bureau te T hol en ol v66r DONDERDAGMIDDAG hij onzen medewerker te lerseke. UITGEVER: Thoiid. Advertentiënvan 1 tot 4 regela 40 cent»; ieder* regel neer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elk* advertenti», 3 mso! ter putting opg*gev*n, wordt t'eshte 2 maal m rekening gebraoht Burgemeester en Wethouders van Tholen brengen 1 kennis, dat van 23 Maart tot en met 21 April \staande op de secretarie voor een ieder ter inzage nedergelegd jft. de lijst van kiezers van leden der Tweede Kamer n de Staten-Generaal, van de Provinciale Staten van den Raad b. alphabetische lijsten van hen, die van de kic- rslijst zijn afgevoerd en *an hen, die daarop zijn bracht alsmede dat die lgsten, tegen betaling der kosten, irkrijgbaar zijn. Sedaan te Tholen, den 23 Maart 1901. LANDBOUW en VEETEELT. In Italië is het vorige jaar een proef genomen met het uitzaaien van bieten, maar, door gemis aan de noodigc kennis van hen, die met de werkzaamheden waren belast, voor een groot deel mislukt is, hoewel de resultaten van dien aard waren, dat inen aan het welslagen der proef onder gunstiger omstandigheden niet behoeft te twijfelen; een zeer hoog suikergehalte werd verkregen uit de bieten, die werden geteeld. Zijn wij wel ingelicht, dan is door tusschenkomst van een der fabrikanten der beetworielfabrieken te Bergen op Zoom, reedë een deskundige aangewezen die in Italië de leiding zal nemen, terwijl dan tevens uil de streken, waar de bietenteelt reeds sedert jaren wordt uitgeoefend, een dertigtal personen zullen worden uitgezonden om voor den uitzaai en de eerste behandeling te zorgen. Volgens verkregen mededeeling zouden tot deze ook een aantal per sonen behooren uit het eiland Tholen. Burgemeester en Wethouders van Tholen brengen, jevolge art. 83 der algemeene politie-verordening, kennis van de ingezetenen dezer gemeente, dat it vervoer van secreetmest kan plaats hebben ge urende den nacht van Woensdag 27 op Donderdag 28 Maart. Donderdag 28 op Vrijdag 29 Maart. Vrydag 29 op Zaterdag 30 Maart, j}olen: 33 Maart 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd M. G. VAN STAPELE, Burgemeester. I». LABAN, Secretaris. Donderdag had te 's Graveuhage een eigen- irdige plechtigheid plaats, nl. de installatie »n Z. K. H. den Prins der Nederlanden, die T iet adviseerende stem zitting gekregen heeft V den Raad van State, door H. M. Koningin .J lïlltelmina, als voorzitster van dit staatslichaam, tg»tl JJadat H. M. op den presidentsstoel gezeten VERGADERING van den GEMEENTERAAD van 1ERSEKE op Maandag IS Maart 1901, des 6 uur. as, opende zij de vergadering en installeerde lanrü, '^'"'.aren Gemaal met een toespraak. ?8en De Prins beantwoordde deze toespraak, 1" aarna de vice-president, jhr. mr. Schorer, het 'oninklijk echtpaar gelukwenschte met hunne erste verschijning in den Raad van State. Na afloop der plechtigheid keerden zij naar et paleis in het Lange Voorhout terug. De opzieners 3e klasse bij de Visscherijen op e Schelde en Zeeuwsche stroomen J. G. Haeek Cz. 1 J. J. Sipsma zijn bevorderd tot opziener 9 klasse. I De rijksmiddelen vloeien aanvankelijk weer ar mild. Dit jaar is het vorige al ongeveer g, ton vóór. -34,f 5. 36*.~ Tegenwoordig 10 leden, afwezig de heer Polderman, Voorzitter de burgemeester. Ingekomen zyn van Ged. St. o.a.le. de mede deeling dat de concessie voor een stoomtram Hans- weerd—Wemeldinge enz. is vervallen, omdat niet tijdig verlenging is gevraagd, 2e. de mededeeling dat de gemeente-rekening is vastgesteld in ontvang op f 40288,385, uitgaaf 1 39321,33, goed slot f 967,055. Van de visscherg-vereeniging lerseke alhier is in gekomen een adres, waarin gewezen wordt op de verzakking van het binnentalud van den nieuwen noordelijken havendam, hetwelk ten gevolge heeft, dat de daarachtergelegen ligplaatsen voor vaartuigen oneffen en dus ongeschikt en onbruikbaar worden. Verzocht wordt dien dam van een lage beschoeiing te voorzien en daarna bedoelde ligplaatsen te effenen, Verder verzocht adressante langs de palen bij den kop van den havendam een plankier aan te brengen, waarover in- en uitloopende vaartuigen, voor zoover dit bij sommige winden noodig is, kunnen voort getrokken worden. De voorz. beaamt, dat de uitzakking van den dam plaats heelt, maar hg meent, dat het door adressante aangegeven middel tot herstel erger is dan de kwaal. Immers een beschoeiing zou met land- vesten moeten verzekerd worden en om deze aan te brengen moet in den dam gegraven worden, hetwelk het gevaar voor uitzakking zou vermeerderen. Het aanleggen van een plankier by den kop is niet zoo'n eenvoudig werk als adressante wellicht meent. Daarvoor zou het aantal palen minstens verdubbeld moeten worden, enz. Voor een en ander, hoe noodig het zijn moge, is geen geld aanwezig. Het gelyk maken der ligplaatsen zal in overweging genomen worden, Dit kan geschieden door het zand van de huogere naar de lagere plaatsen te brengen, of door eenvoudig het zand van de hooge plaatsen weg te neuien. Voor het aanbrengen van het plankier zal een plan en begrooting van kosten worden opgemaakt. Wat het effenen der ligplaatsen betreft, meent de beer Muller, dat het wegnemen van zand van den teen van den dyk bepaald te ontraden is, daar de verzakking dan in de hand gewerkt wordt. Die ■Mij, OOT., VAN' den, der t. W. r. ti 4 DR 4. in I. F. C. R. rijk- Uit het Duitse h. )len OM, J. 773 ik moet soldaat wordeu!" van dezen angstkreet wierp Vader, moeder l fpder het uiten fUdolph Saurin, van de oproeping te huis ge- men, zich op de sopha neer. Zenuwachtige erspanning en laffe vrees waren de gevolgen n zijn verwijfde en wekelijke opvoeding en n de overdreven moederlijke bezorgheid, waar- n de invloed zich in het uur des ge vaars deed iden. Handenwringend en radeloos liep de fostelooze moeder heen en weer, slechts aan scheiding van den beminden zoon deukende, lare ontstelde verbeelding zag hem reeds ge- flüffen door de bommen van den vijand en eenend knelde ze hem nu in de aruien, als .chtte ze hem voor het gevaar te beschutten. zwakke vader, die nimmer, althans in zijn jjeu huis, een eigen wil gekend had, was ook dijkteer moet juist versterkt worden. De heer Wesdorp deelt die meening. De voorz. ii er niet zoo bevreesd voor, daar op de zwakste plaats een rij pannen en vilvoordsche steen is aangebracht. Overigens wil hij den wenk ter har ie nemen. Hij «telt namens B. en W. voor, adressante in den door htm aangegeven zin te antwoorden. Aam momen met algemeene stemmen. Dan; na wordt met algemeene stemmen een concept verordening op het herhalings-onderwys vastgesteld. Het aantal vakken zal 4 bedragen (taal, rekenen, natuurkennis en teekenen voor jongens, het laatste voor meisjes te vervangen door nuttige handwerken) De les«en worden gegeven voor jongens van 1 Nuv. 28 Febr. 4X2 uren pet week, voor meisjes bet geheele jaar door, eiken Zaterdagnamiddag van 13'/s uur. Het hoofd van school 2 is met de leiding belast. Voor onderwijzers (voor ieder vak één) komen het eerst d:3 met hoofdakte in aanmerking. De cursus duurt 3 jaar. De verordening treedt in werking op 1 April 1901. Nu komt aan de orde de samenstelling eener commis ie tot wering van schoolverzuim en het vast stellen van een huishoudelijk reglement voor die commissie. Het aantal leden wÓPÉi op 9 bepaald. Het concept-reglement wordt onveranderd met alg. st. aa genoihen. De vergaderingen zullen plaats hebben de^ len en 3en Woensdag van iedere maand des a' nds te 7 uur. Het noodige materieel wordt Jvw *rrverstrekt, op de begrooting kan een post gebracht worden voor verlichting, ver warming, enz. Tot leden worden benoemd de heeren J. van Es, J. Lemson. P. Hbondert en H. Bannet (ouders van schoolgaande kinderen^, A. Th. Plasschaart, M, dé Korte en J. Hage (onderwijzers) en K. J. Blok van Laer en G. Moerdyk, (ingezetenen, die geen kinderen op school hebben. Met hen waren aanbevolen de heeren D. Bom, I. Willemse, Jr., C. Stobbelaar, M. de Waard, D. Rietveld de Hondt (die verzocht had niet in aan merking te komen), F. H. Klenke, J. v. d. Wal, M. Daane en P. Dykwel. Een verzoek van het Alg. Armbestuur tot wyziging zyner begrooting voor 1900 wordt met alg. st. ingewilligd. ^De voorz. heett alleen de opmerking dat de aanwgzing der hoofdstukken en artikels niet geheel in orde is. Ten slotte stelde de voorz. voor tegen 30 April aan H. M. de Koningin weder te verzoeken, het getal vsrgunningen tot drankverkoop voor 3 jaar op 11 te bepalen. Aangenomen inel algemeene stemmen. Bg de laatste rondvraag verzocht de heer Sauer den voorz., dat deze, nu B. Nieuwenhuyze over leden is, trachten zou van diens erfgenamen ver gunning te krggen tot het dempen van de sloot achter hun erf, daar dit de ellendige waterloozing in Polen verbeteren zou. Dit laatste betwijfelt de voorz. en hij vreest ook, dat de toestemming tot het derapen van bedoelde sloot nog moeilijker verkregen zal worden dan bg het leven van Nieuwenhuize. Spreker belooft even wel den toestand in Polen nog eens te onderzoeken. De heer van Harmeien doet den heer Sauer een middel aan de hand, dat naar zyn meening diens huizen in Polen een voldoend waterafvoer zal bezorgen. Hierna wordt de openbare vergadering gesloten en in gesloten zitting het kohier v&n den hoofdelgken omslag opgemaakt. IERSEKE. De begrooting or LOOI1902 Tan de Breede Watering bewesten ierseke be draagt f 121,219,625 met een post Toor onvoor ziene uitgaven ad f 15,07 l,23s. In de deze week gehouden raadsvergadering is bij de vaststelling der verordening op het herhalingsonderwijs niet gesproken over de be looning der onderwijzers, met dat onderwijs be last. Die belooning is dus uog niet geregeld. Dal is verstandig. Er is nog tijd genoeg voor, want volgens het wetsontwerp-salarisregeling gaat de belooning pas in, I Nov. 1991. Uok kunnen nog wijzigingen aangebracht worden, ook wat bet minimum 60 et. betrett. En als dat gebeurt, of de wet werd eens verworpen, dan kunnen de gemeentebesturen opnieuw aan 't werk. ST. MAARTENSDIJK, 21 Maart. De vorige week werd bij de aanbesteding van de grint- levering ten behoeve van het Waterschap, mede getracht het vervoer der grint naar den weg te besteden. De vraag daarvoor van de gezamenlijke vrachtrijders alhier, was f 1,20 per M3, terwijl het aanbod was f 1,05. De besteding had daardoor, dewijl van den kant der vrachtrijders geen toenadering werd getoond, geen gevolg. Deze week nu is bet vervoer der genoemde grim, op aanbod gegund aan C. Q li aak te Soberpenisse voor t 1,05. Nu dit bekend is geworden, is van den kant der vrachtrijders alhier spijt uitgedrukt, dat het aanbod van bet Waterschapsbestuur, de vorige week niet is aangeaomen. OUD-VOSSEMEER. Men deelt ons mede, dat door onvoldoende werking van de motor, die het water uit de polders Broek en Rooland in die van Oud-Vossemeer moet werken, deze machine is afgekeurd en door eene nieuwe zal moeten vervangen worden. zeer ontdaan. Vond hij al in zijn eergevoel een steun bij het vertrek van den ook door hem geliefden zoon, zijn haren rezen te berge als hij dacht, welken invloed dit vertrek op de stemming zijner vrouw zou hebben. Dat hij en de huisbedienden het zouden ontgelden, daar- vau was hg zeker. Het was alsof de dood reeds zijn sikkel had gezwaaid over het huis van Saurin, zoo droevig eu souioer aas de stemming, terwijl men de dagorder veroeiu.de, die Rudolph naar ziju post zou oproepen. Terwijl dit tooneel van verslagenheid in het huis van Saurin plaats greep, spoedde zich Her man van den raad van inlijving naar den plaats- kommandant. De majoor bevond zich in den raad. Eerst afgewezen, verzocht Herman drin gend tot hem toegelaten te worden. Het noemen vaii zijn naam verschafte hem den gewenschteu toegang. Toch liet de blik van den hoofdofficier hem niet onduidelijk blijken, dat hij over de stoornis op dit oogenblik ni et zeer gesticht was en barsch kionk zijn stem toen bij vroeg „Wel, wat is er vau Dal?" In den nacht van Woensdag op Donderdag heeft te Vlissingen een allerdroevigst ongeluk plaats gehad. Voor den heerschenden stormwind lagen aldaar voor anker het Engelsohe stoomschip Tay, van van Antwerpen, bestemd naar Londen. Genoemd schip werd te middernacht aange varen door het groote Duitscke stoomschip „Chem- nitz", vau Sydny komende en bestemd naar Antwerpon, met een lading wol en stukgoederen. De botsing was oorzaak dat liet kleinere stoom schip „Tay", hetwelk diep was geladen met suiker goederen, onmiddellijk zonk, met zich in de diepto voerende den kapitein, 10 mau van de equipage en 2 vrouwelijke passagiers. gende ontvangst, antwoordde Herman „Kommandant, de tijd is kostbaar in de bange dagen die we beleven. Ik zal daarom kort zijn. Het lot heeft Rudolph Saurin voor de bezetting aangewezen en mij in de reserve geplaatst. Hij heelt een moeder en een bruid, ik sta alleen. Dit beteekent echter niets, nn het laud in nood is. Maar hij is zwak en ongeoefend ik ben sterk eu soldaat." Bij deze woorden verhiet zich zijn üere gestalte. En ik geloof dat tiet van belang is, den vijand met de dapperste mannen te ontvangen." Hij zweeg. Hij had snel en met klem ge sproken. De kommandant had zijn korte eu vurige rede rust aandacht aangehoord. De trek vau wrevel was van zijn gelaat verdweiien en een glans vau vergenoegen straalde uit zijn oog. in gedachte was reeds de vergelijking tusseheu de beide jonge mannen gemaakt. Zijn besluit, geleid door de dure belangen hem toevertrouwd- was genomen. Hij dacht er niet aan een 0e, weegreden te zoeken voor het gedrag van Her man. Het was hem genoeg, dat de goede zaak door den ruil gebaat was. Haastig schreef hij een order dien hij Her man overreikte. „Goed," antwoordde hij, „hier hebt ge een bevelschrift. Begeef u daarmee naar den kapiten- kwarliermeester. Gelukkig de veldheer, die zulke mannen mag aanvoeren. God zegeue uwe en onze pogingen." De kommandant reikte hem bij deze woorden de hand. Herman vertrok met blijdschap in het hart. In angstige spanning verliep de dag, zonder dat Rudolph de dagorder ontving om zich bij zijn kompagnie aan te melden. Elk schot deed zijn door vrees bevangen hart sidderen en ziju moeder vau smart ïneeuknmpen. Toen echter ook meerdere dagen voorbijgingen zonder dat het geduchte bevelschrift verscheen, ont kiemde in haar hart de hoop, dat Rudolph door de ongewone drukte vergeten was, of wel, dat de eene oi andere vergissing omtrent hem had plaats gevonden. Een pak viel haar van het hart en toen Saurin, in den tweestrijd tusseheu liefde en plicht, het schoorvoetend waagde de bedenking op te werpen of Rudolph zioh niet diende aan te melden, deed de vei-

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1901 | | pagina 1