N*. 821. Zaterdag 16 Maart 1901. Achttiende jaargang. EN J. E. C. POT, rEVILlEIOH. TWEE BROEDERS. Zij die zich van heden af op t blad abonneeren ontvangen de tot VcApril a.s. te verschijnen nummers ioiAATIS. itee: LIJP BINNENLAND. Van onze berichtgevers. IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT, fiitllii, ittH aai ia belaipi ra oesterteelt, liiHiiv, n. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 8 maanden, franco per post 65 cents. Voor bet buitenland 90 cents. Ing.iasfaa stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND Ingewacht aan hel bureau te T h o 11 n ol vóór DONDERDAGMIDDAG bi) onzen medewerker tt lerteka. UITGEVER: Thou». Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt slechts 2 maal in rekening gebraoht. d.| LANDBOUW en VEETEELT. 85 bevat den uitslag der in 1901 gehouden hengsten- ijn T9 ■ov. blad no. voorjaar van ringen. "oedgekeurd zijn de volgende hengsten n Tholen en St. Philipsland Mouton van Looyen te Nieuw-Vosseineer, Rex I] van *Hage, Jz. te Scherpenisse en Frits van Chr. >h#tog te Scherpenisse. Zuid-Beveland Reflecteur van De Wilhel- .apolder te Kaltendijke, Majoor van B. Bonte Rilland-Bath, Cherbourg van Augs. Goossens Rilland-Bath en Gamin en Gendarme van G. Harison te Rilland-Bath. ifgekeurd zijn de volgende hengsten Tholen en St. Philipsland Carat van M. Groenewege te St. Maartensdijk. Zuid-Beveland Gargon van de associatie td-Beneland te Goes, Picquart van A. M. V man Kakebeeke te Goes en Signeur van J. u* 't Westeiude te Kruiningen. nder de vele nuttige instellingen, die bet stedeke ten op het gebied van onderwijs bezit, behoort Cd* een Wintercursus in Landbouwkunde. Zijn lere instellingen reeds van ouderen datum en trdoor genoeg bekend, de Landbouwcursus is nog ig en daardoor misschien bij velen nog onbekend, hans in zoo verre, dat men nog niet recht weet, 3- !t voor onderwijs op zulk een cursus gegeven wordt, lenen sommigen, dat het onderwijs bestaat in het ■eken over kunstmest en nog eens kunstmest-, anderen er denken dat het bestaat in zoowat gegoochel t allerlei buisjes en flescbjes, etc. Dezulken zouden tegenwoordig hebben moeten zijn op de openbare jlOOj die 11. Vrijdagavond gehouden is. Zeker zouden dan een heel ander idee ge'iiegt, uebben en tot overtuiging zijn gekomen, (iat zulk onderwys den fa ibouwer in zijn bedril ten nutte kan zijn. B. t® openbare les werd bijgewoond door den Ryika- .0Cr,dbouwieeraar, de Commissie van Toezicht en eenige AN Ijtngitellenden. Ie leerlingen van den cursus, 3 in getal, namen n deel. Achtereenvolgens werd het een en ander iagd over scheikunde, kennis van den grond, ,ing van den bodem, eigenschappen van den grond, •ptie, salpetervorming, droogleggen door greppels rains, bewerking van den grond, voornamelyk en en eggen, temesting stalmest, samenstelling, strooisel, waarde i den stalmest, kunstmeststoffen, bekalken, groen- j ierfsting. }n 'eeteeltvorming en ontwikkeling van het jonge tokken, methoden, eischen aan de fokdieren te len, veevoedering, interieur van het paard. TholMlr bov®nge"oemde onderwerpen reeds 3 uur in BLOfS hadden genomen, kon over zuivelbereiding en 3je iedere plantenteelt niet meer worden gevraagd. g-j|a afloop van de les sprak de heer Kakebeeke, t-Rijkslandbouwleeraar, de jongelui als volgt toe Jongelui, hel doet my genoegen u te kunnen mede- ien, dat aan u allen het diploma wordt uitge eft,»;. Hetgeen ik dezen avond van u heb gehoord ortea i Uit het Duitse h. 580 wil' en wat ik reeds vroeger van u hoorde, hebben uiy de overtuiging gegeven, dat gij met vrucht delessen hebt gevolgd. Heeft de een wat beter, de ander wat minder geantwoord, ik ben over u allen tevreden en het verheugt mij u allen het diploma te kunnen overhandigen. Neemt nu bij het verlaten van den cursus nog eenen raad van mij aan tracht zooveel mogelijk het geleerde te onderhouden, anders zal het ras vervlogen zynpast het toe in uwe praktyk, dan hebt gij er dubbel voordeel van. Daarop dankte de heer Kakebeeke den heer Van Dijk voor de vele moeite en zorgen, die hij aan den cursus had besteed en sprak den wensch uit, dat deze een volgenden keer met evenveel lust en ijver zijn taak zou opvatten. Aan de commissie van toezicht, aan de leerlingen en verder aan allen, die daartoe iets kunnen bijdragen, verzocht hij het landbouw onderwijs zooveel mogelijk te steunen. Hij wees daarbij op de groote veranderingen, die het landbouwbedrijf heeft ondergaan hoe het een samengesteld, moeielijk bedrijf is geworden, waarin men maar niet meer terecht kan met hetgeen vader en grootvader altijd hebben gedaan zuivelbereiding, bemesting etc. eischen een zekere mate van wetenschap ont met goed gevolg het bedrijf te kunnen uitoefenen. Andere takken van industrie hadden reeds lang hunne vakscholen, de landbouw heeft die betrekkelijk nog kort. Het zou hein daarom een groot genoegen doen, wanneer deze afgeloopen cursus door een anderen mocht worden gevolgd. Het gemeentebestuur en de afdeeling van 't ,Nut" dankte hij voor den steun aan den cursus verleend en hij drukte den wensch uit, dat zy dezen ook verder zouden willen ve/Jeenen. Hierna nam de heer Wagtho, voorzitter van de commissie van toezicht het woord en dankte, ook namens de leerlingen, den heer Van Dyk voor het gegeven onderwys en hoopte dat hij nog lang ten bate van den landbouw mocht werkzaam zijn, waarop de heer Van Dijk beide sprekers bedankte voor de hein toegesproken woorden en de gediplomeerden een vriendelyk afscheidswoord toesprak. De jongelui, die het diploma ontvingen, zynde C. C. Geluk, D. J. Joppe, A. Jansen, A. Laban, Js. Quist, G. J. Quist, M. P. van der Slikke en J. A. Wagenaar, boden, als stoffelyk blijk van waar deering, den heer Van Dijk eene fraaie barometer ten geschenke aan. Men schrijft ons Zooals bekend verondersteld mag worden is aan de Tweede Kamer een ontwerp van wet ingediend, houdende bepalingen tot bestryding van tuberculose onder het rundvee, waarby o.m. bepaald wordt, dat runderen die clinische verschijnselen van tuberculose vertoonen, van Rijkswege afgemaakt zullen worden, natuurlijk tegen schadeloosstelling. Thans is het gebruik van tuberculine nog vrij, maar in genoemd ontwerp is het voorhanden hebben dezer stof, waar mede men in de gelegenheid is het al of niet tuber- culoos zijn, te constateeren, verbodennu kunnen nog door de veeartsen inspuitingen tot onderzoek geschieden, maar dan alleen door ambtenaren van het Veeartsen ij kundig Staatstoezicht. Geen wonder dat thans reeds door vele veehouders het onderzoek geschiedt. Zoo vernamen wij dezer dagen dat het onderzoek op den stal van den heer C. W. Snijder te Oud-Vossemeer geschiedde door den aldaar ge- vestigden veearts, met het gunstige resultaat, dat alle onderzochte dieren vrij bleken te zyn, wat den eigenaar geruststelling geeft bij een onderzoek van Rijkswege, zoo de ingediende wet eventueel tot stand komt. In dt Dinsdag 11. te Stavenisse gehouden ver gadering van de afdeeling „Tholen" der Zeeuwsche Maatsch. van Landbouw en Veeteelt werd rekening en veramwoording gedaan over 1900. De inkomsten bedroege.i f851,445, de uilgaven f539,20, goed slot alzoo f 312,245. Als afgevaardigden naar de vergaderingen van het Hoofdbes uur werden benoemd de heeren L. J. Dorst en J. van Gorsel, en als hunne plaatsvervangers de heeren N. Polderman en J. Wagemaker. Op een verzoek van eenige landbouwers te Oud- Vossemeer, c. a., om steun te vorleenen aan een adres aan het Hoofdbestuur, teneinde, te trachten een 2en provincialen veearts in het eiland te krijgen, gevestigd te Oud-Vossemeer en alzoo een groote verbetering aan te brengen in den vétérinairen dienst, werd met algemeene stemmen (1 blanco^ besloten, dien steun te verleenen. Vervolgens werd door den secretaris voorlezing gedaan van het verslag over 1900, waarin o.m. de overleden secretaris, de heer A. J. de Wit Andriessen, verdienstelijk werd herdacht. Het aantal leden, dat thans 286 bedraagt, bleef stationnair. Behandeld werd een ingekomen schrijven van het Hoofdbestuur der Maatschappij, waarin het kennis gaf, dat er f 500 disponibel wordt gesteld voor 6- cursussen, ter uitbreiding en bevordering van de paardenkennis. Gaarne wil de afdeeling ook hiervan gebruik maken, zoodat er besloten werd liefhebbers hiervoor op te roepen, per advertentie in een plactselyk blad, zich aan te melden vóór 1 April a i, bij den secretaris der afdeeling. Alsnog werd «v besloten f50 uit de kas der afdeeling te verleenen als subsidie aan de tentoonstelling te Middelburg in zake de buitengewone keuring van paarden en rundvee - in den loop van den zomer te houden. Het Handelsblad zegt naar aanleiding van de intrekking der legerwet o. a. De man achter de groene tafel moet wel eigenschappen bezitten, die zeer veel gelijken op die van een dierentemmer. Wie één oogenblik aarzelt, wie één oogenblik ophoudt de vergadering te be- heerschen is weg." Das de Kamerleden zooveel als wilde dieren. Niet zeer vleiend I Franschen die zich iu het Oostelijk ge- e van Guyana trachten te vestigen, hadden reeds begeerige oogen geworpen op de ine bezitting en tot een aanval besloten, grijze a dc gelegenheid daartoe gunstig zou zijn. ndelijk bood zich een gunstige gelegenheid en barstte de oorlog tusschen de Neder- iclie Republiek en Frankrijk uit; om kort ;aan, deze oorlog kwam de kolonie op veer zeven ton gouds te staan, dat ge- elijk in wissels op Nederland, gedeeltelijk lavenproducten en in benoodigdbeden voor IT, ^oot moest worden voldaan. Zoo»ii4u at'e kanten zag men levensmiddelen op *n en kruiwagens naar het fort Zeelandia aanvoeren. Een ongewone bedrijvigheid beerschte overalin den vroegen morgen was door eenige vissehers het bericht gebracht, dat buiten vij andelijke schepen gezien waren. Zonder dralen waren boden naar de autoriteiten gezonden tot outbieding van de weerbare mannen. De ge- heele macht werd in de stad saamgetrokken, een fout, die men helaas te laat inzag. Een aantal mannen waren in de kazerne bijeengekomen om te vernemen, wie bij de compagniën was ingedeeld en wie tot de reserve korpsen zou behooreu. Moed en vastberadenheid spraken uit de bewegelijke trekken maar somber ook staarde het oog van hen, die op de verwijderde plan tages vrouw en kindereu hadden achtergelaten en wellicht den dood tegemoet gingen. Een krachtig ontwikkelde jonge man leunde tegen een der deurstijlen. Aan de taankleurige tint van het gelaat herkende men het gemengde ras, waaruit hij gesproten is. Met gespannen aandacht volgde hij den griffier van den krijgs raad, die bezig was de nameu af te lezen. ST. ANNALAND. Een ernstig ongeluk had alhier jl. Zaterdagavond omstreeks half tien uur plaats. Vermoedelijk door de duisternis misleid, geraakte de 59-jarige gareelmaker W. r. d. G. bij het naar huis gaan in den watergang aan den Hoeuderweg, dicht bij de zeesluis. Door den sterken stroom is hij door die zeesluis mee gevoerd en na lang zoeken dood uit de haven opgehaald. Hij laat een weduwe met 3 kinderen na. Bij de gehouden stemming of voor de eerstvolgende tien jaren de kerkeraad weder gemachtigd worden zal tot het verkiezen van ouderlingen en diakenen en tot het beroepen van predikanten, is met 32 van de 47 uitge brachte geldige stemmen besloten, voor dat tijdvak hierin geen verandering te brengen. Uit het verslag van den boekhouder der meestoof „de Eensgezindheid" blijkt, dat door Geen zweem van onrust was op zijn manlijk gelaat te bespeuren integendeel, de. opgewekte blik van zijn vurig oog en de fiere trek om den mond, zouden doen vermoeden, dat het naderend gevaar hem welkom was dat hij ver langde den dood onder de oogen te zien. „Adolph Saurin I" klinkt het in de ruime zaal. „Present," antwoordt een zwakke stem, nauw hoorbaar. Herman zag op en bemerkte aan het andere einde der zaal zijn broeder op wiens gelaat doodsangst te lezen stond. Hij snelde naar hem toe, maar eer hij hem kon hereiken, was Ru- dolph reeds naar buiten geijld. Diep bewogen voelde Herman de opwelling opkomen den zwakken broeder te volgen, maar hij werd door burgerplicht gedwongen te blijven. Nog duurt de oproeping voort van hen, die in de eerste rijen der landverdedigers zullen staan. Allengs is het aantal burgers gedund. Enkelen zijn er nog met Herman. De armen over de borst gekruist, vestigt hij den somberen blik op den die meestoof over den teelt 1900 is afgeleverd 81239 Kg. gedroogde cichorei, 4506 Kg. raeine, 17554 Kg. ouberoofde meekrap, terwijl 29086 Kg. dito werd overgewerkt. De finautiëele uitkomst der cichorei-teelt was dit jaar niet ongunstig. IERSEKE. De collecte voor Transvaal, deze week hier gehouden, heeft f 124,695 opgebracht. De gemeenteraadsvergadering, tegen Don derdag uitgeschreven, kon niet doorgaan wegens onvoldoende opkomst. ST. MAARTENSDIJK, 14 Maart. Bij de heden gehouden aanbesteding van 1325 M3. Pruisische griut en 345 M3. Waalbrikken, ten behoeve van het Waterschap, was ingeschreven Voor de Grint: Door A. Vermeulen te St. Maarteusdijk voor f2,25; J. P. Greijs aldaar voor f2,10 en de firma Van Koppenhagen en Co. te Utrecht voor f 1,98 per M3. Voor de Brikken Door firma Van Koppenhagen en Co. voor f 2,34 en G. M. Larooy te Scherpenisse voor f2,29 per M3. Aan de laagste inschrijvers is de levering gegund. OUD-VOSSEMEER. Uit deze gemeente zijn reeds een 25-tal arbeiders naar Duitsehland vertrokkon om aldaar werk te vinden het laat zich begrijpen dat het vertrek van zulke werk krachten gedurende de zomermaanden voor de landbouwers uiet gewenscht is. Naar men ons mededeelde bedroeg het getal vertrokkenen uit het naburige Nieuw-Vosseineer reeds honderd. SCHERPENISSE. Bij de op 14 Maart ge houden stemming of in het volgend 10-jarig tijdvak het beroepen van predikanten en het benoemen van Ouderlingen en Diakeuen bij de Ned. Herv. Gein. alhier, aan een kiescollege of aan den kerkeraad zou worden opgedragen wer den 59 stemmen uitgebracht, waarvan 39 zich verklaarden voor het kiescollege en 19 stemmen voor den kerkeraad, terwijl één briefje van on waarde was. STAVENISSE. Door de leden van „Floralia" alhier is besloten wederom dit jaar aan die kin deren, die zulks verlangen, tegeu verminderden prijs, stekjes te geven (3 soorten.) Teneinde de deelname meer algemeen te doen zijn is besloten ook aan niet sehoolgaanden, stekjes uit te reiken. Als leverancier werd wederom aan gewezen de heer J. van Sorge te Tholen. THOLEN. Wie Maandagavond de laatste bijeenkomst in dit seizoen van ons Nutsdepar- tement bijwoonde, zal het voorzeker met ons eens zijn, dat de spreker voor dien avond, de heer P. H. Lamberts, ons eenige genotvolle uren heeft verschaft. Na een paar verzen „Aon de Keuningin," in correct zuiver Geldersoh dialect, droeg deze be gaafde declamator voor: „Gert Jan Roelink," eene schets uit het Geldersche volksleven, door Ds. Maaldrink. sergeant en schijnt van diens lippen zijn naam te willen ontrukken. Vergeefs, de lijst is af gelezen. In gepeins verzonken blijft hij staan en bemerkt niet eens, dat de krijgsraad is heen gegaan en hij alleen in het holle vertrek is achtergebleven. Zijn gelaat drukte spijt en teleurstelling uit. Eensklaps voelde hij de hand van een ouden snorbaard op zijn schouder. „Droom je vriend, terwijl alles in rep en roer is," vroeg deze. Uit zijn mijmering gewekt, uitte zich ziju gedachte ia de volgende woorden „Arme Rudolph, de angst stond op zijn gelaat te lezen. Hoe zal zijn moeder het uit houden, en zijn meisje I Mij laten ze te huis, ik, die in de gansche wereld niemand heb die om mij geeft. Ook zij niet," voegde hij er met een zucht bij, terwijl een traan op zijn bruine wang neerdruppelde, „wier liefde niet sterk genoeg was, om mij den last van het vooroordeel te helpen torschen." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1901 | | pagina 1