iteHlil itvijl au ia Mapn ra oestertedt, lattin, ia v A>;V VERGADERING TWEE BROEDERS. N°. 820. Zaterdag 9 Maart 1901. Achttiende jaargang. EN ^Maafsefrappij tot bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland, J. H. C. POT, v °'v - n v\\ V' vMN DE AFDEELING „THOLEN" DER De Zij die zich van heden af op it blad abonneeren ontvangen de tot April a.s. te verschijnen nummers RATIS. Het Koninklijk bezoek aan Amsterdam. FEUILLETON. IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT, Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 8 maanden, franco per post 65 cents. Voor het buitenland 90 cents. Ing.zoade* stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAGAVOND Ingewacht aan het bureau te T holen of vóór DONDERDAGMIDDAG bij onzen medewerker te lerseke. UITGEVER: Thoh». Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt sleohts 2 maal in rekening gebracht. r- \'A op DINSDAG den I2en MAART 1901, des voormiddags ten J. C. DE VLIEGER te Slavenisse. 11 ure, in hotel van den heer 9776 PUNTEN VAN BEHANDELING le. Rekening en verantwoording over het dienstjaar 1900. 2e. Voorlezing van het aan het Hoofdbestuur ingediende jaar verslag over 1900. 8e. Behandeling request, ingezonden door eenige landbouwers te Oud-Vosmeer c.a., betreffende de aanstelling van een 2en provincialen veearts. 4e. Verkiezing afgevaardigden en die van hunne plaatsvervangers naar de vergaderingen van het Hoofdbestuur. 5e. Ingekomen stukken. Secretaris, VAN GORSEL. Niettegenstaande het #zeer ongunstige weder heeft de Koninklijke intocht te Amsterdam gisteren, volgens het vroeger gemaakt program, plaats gehad. Het Echtpaar werd opgewacht door tal van mtoriteiten, die zich in de rijk versierde wacht kamer hadden verzameld. De burgemeester van Amsterdam verwelkomde bij aankomst het Vorstelijk paarr dat hij onderzeer hartelijke be- •oordingen toesprak. Nadat de voorstelling der verschillende au toriteiten had plaats gehad en een kort onder houd met de aanwezigen, waarbij de Koningin Haar leedwezen uitdrukte over het ongunstige weer, werden de rijtuigen bestegen en werd de itoet gevormd. Bij den intocht der Koningin viel een stort- ftgen. Hare Majesteit, in het wit gekleed, de Prins-Gemaal in admiraals-uniform, reden niet- «min in een open rijtuig. Om den verderen intocht uitvoerig te be- ichrijven, laat onze plaatsruimte niet toe, genoeg lij gezegd, dat de stad, niettegenstaande wind in regen, een hoogst feestelijk aanzien had en luizenden bij duizenden getuige wareu van het Uit het Duitse h. schouwspel, dat in den waren zin des woords een „zegetocht" was. Het vorstelijk Echtpaar, gezeten in het rijk vergulde, ivoren rijtuig, getrokken door acht paarden en omgeven door eene eerewaoht te paard, werd overal met de grootste geestdrift begroet, welke toejuichingen, trots den lellen regen, zonder eenige beschutting, door het Hooge Echtpaar met de grootste vriendelijkheid werden beantwoord. Vóór dat de stoet de "Willemstraat liet hart van den Jordaan bereikte, had aldaar een ongeluk plaats die de feestelijke stemming in jammer kreten deed veranderen. In de straat was een tribune opgericht waarop ruim 100 kinderen hadden plaats genomen allen keurig gekleed, en met oranje-sjerpen versierd, die een kleine cantate zouden zingen, wanneer de koets voorbij reed. Gelukkig dat de stoet eenige vertraging had ondervonden want te 3 uur, het bepaalde uur waarop het vorstelijk Echtpaar deze straat zou doorrijden, stortte de tribune in, en viel de geheele kinderschaar naar beneden. De ont steltenis, die zich van al die moeders, zoo trotsch op hun kindertjes, meester maakte, was ontzettend. Men hoorde niets dan een hart verscheurend gegil en gejammer, en ieder haastte zich de kinderen uit hun benarden toestand te redden, en naar huis te brengen. Nadat de overdreven praatjes van „doode en gekwetste kinderen" tot hare werkelijke verhouding waren teruggebracht enkelen werden licht gewond, de overigen kwamen gelukkig allen met den schrik vrij kwamen de gemoederen tot rust, en toen eenigen tijd daarna de stoet door de Jordaan kwam, was 't een gejuich en gejubel, alsof er niets gebeurd was. Omstreeks 1 uur werd het Paleis op den Dam bereikt en toen eenige oogenblikken na aankomst H. M. de Koningin en Haar Gemaal vriendelijk wuivende op het balcon verschenen, klonk een donderend gejubel over den Dam, zóó machtig, dat Prins Hendrik zichtbaar onder den indruk ervan was. Dat was een moment om nooit te vergeten. In den namiddag vond de cour van geluk- wensching plaats, waaraan door vele autoriteiten en corporatiën werd deelgenomen. Wegens het aanhoudend slechte weder werd op order van den Burgemeester de illuminatie uitgesteld tot Donderdagavond en ging ook de rijtoer van de Koninklijke familie niet door. Hoewel het Donderdagavond nog regenachtig was, is de illumunatie nog Trijwel terecht ge komen. Verscheidene huizen .waren tot den nok langs alle gevellijnen verlicht. De electrisch verlichte gouden koets met het Koninklijk paar, langzaam voortrijdende tussehen de opeenge pakte juichende menschen door, maakte een schitterend effect. Tegen 11 uur kwam het Echtpaar ten paleize, doch de Amsterdammers vierden feest tot in den vroegen morgen, want dei: geheelen nacht bleef het druk in de stad. KANTONGERECHT te THOLEN. Nog voelde Saurin zioh sterk tegenover zijn frouw. Er volgden eenige oogenblikken van pijnlijke itilte. Toen hernam hij „Ik heb zonder u geen besluit willen nemen ttarra, ofschoon ik daartoe het recht had. Ik loopte dat uw goed hart zich niet zou verzetten iegen een daad, waarvan het levensgeluk van ten jong mensch afhangt, Ik heb mij bedrogen ihans staat mijn besluit vast." Hij zag naar zijn vrouw op, om den indruk ie zien, dien zijn woorden op haar hadden gemaakt. De uitdrukking op haar gelaat overtuigden lem, dat de strijd nog niet ten einde was. „Ik betwijfel het mijnheer, of gij het recht hebt zonder mij een besluit te nemen, waarbij lw wettige zoon, die ook mijn kind is, betrokken Mijn besluit staat ook vast. Ik zal mijn Schten tot aan mijn dood verdedigen. En wanneer de rechter zal uitgemaakt hebben, dat gij de vermeende macht bezit, welnu, dan zal ik heengaan met mijn kind en plaats maken voor uw bastaard." Terwijl zij sprak voelde hij zijn krachten bezwijken. De strijd had hein le lang geduurd. De worsteling met de vrouw, die hij jaren lang had ontzien scheen hem overweldigend; het dreigen met een publiek schandaal, dat hij tot nu toe, ten koste zijner zelfstandigheid had vermeden, miste zijn uitwerking niet en deed hem den schrik om het hart slaan. Nu was het hare beurt den indruk harer woorden waar te nemen. Ze zag dat ze weer had overwonnen. Saurin raapte den brief op, stak dien bij zich en sloot zich den ganschen dag in zijn kamer op, zielsbedroefd over den treurigen uitslag en zich tevens onmachtig gevoelende hiertegen iets te kunnen doen. Eenige dagen na dit tooneel tnsschen Saurin en zijn vrouw keerde Rudolph huiswaarts van een visite, die hij de familie Steur gebracht had. Op zijn gelaat lag de uitdrukking eener ge- noegelijke gemoedsstemming. Hij verhaastte zijn tred om Herman in te halen, dien hij op korten afstand bemerkte. Weldra was hij bij hem en legde de hand op zijn schouder. Verrast keek 2 Maart 1901. Door den heer Kantonrechter te Tholeu zijn lieden veroordeeld wegens: Jagen zonder akte en zonder vergunning. J. C. W. B., 26 jaar, arbeider te Oud-Vos- semeer, tot 3 boeten, elk van f 5.of 3 dagen hechtenis voor elke boete, inet verbeurdverklaring van de 2 niet iubeslaggenomen geweren met bevel tot uitlevering daarvan, te betalen f 5,voor ieder of 3 dagen hechtenis. L. G. Hzn., 20 jaar, te Sint Philipsland, tot 2 boeten, elk van f4 -, of 2 dagen hechtenis voor elke boete en eene boete van f 0,50 of 1 dag hechtenis, inet ver beurdverklaring van het niet inbeslaggenomen geweer, te betalen f 10,of 3 dagen hechtenis. Visschen zonder akte. P. N. Mz., 39 jaar, te St. Philipsland, tot 1 boete van f 1,50 of 1 dag hechtenis, met verbeurdverklaring van het niet in beslag genomen kruisnet, uitlevering daarvan ot te betalen f 1,50 of 1 dag hechtenis. Visschen zonder akte en zonder vergunning. 0. M. v. B., 52 jaar, te Seherpenisse, tot 2 boeten elk van f 1,50 of 1 dag hechtenis voor elke boete, met verbeurdverklaring van het niet in beslag genomen kruisnet en de paling, uitlevering daarvan of te betalen f 1,50 en f0.25 of 1 dag hechtenis voor elk. A. B., Herman om en wisselde een vriendelijken groet met den jongeren broeder. Beheerscht door zijn eigen gelukkigen gemoedstoestand, bemerkte Rudolph niet, hoe smartelijk de blik was, dien Herman op hem vestigde, terwijl hij het in wendig verdriet achter een glimlach trachtte te verbergen. „Herman," dus ving hij het gesprek aan, „ik ben blij dat ik je ontmoet. Dat spaart me een weg uit. Ik geef je kennis dat ik met Mina Steur geëngageerd ben. Gij zijt de eerste die het verneemt. Thuis weten ze er nog niets van ik heb zoo even het jawoord gekregen." Herman ontstelde. Het was of dit bericht een pijnlijke herinnering had opgewekt. Ook hij beminde maar hopeloos. De ledige plek in de geboorteacte, waarin de naam des vaders ontbrak, had hem niet alleen zijn carrière, maar ook zijn bruid gekost. Hij herstelde zich echter spoedig. Zijn fier gemoed verzette zich tegen zwakheid in het bijzijn van den wettigen zoon zijns vaders. De hand zijns broeders met vuur vattend, zeide hij „Ik feliciteer je van harte, Dolf. Houdt ge veel van haar" en toen denkende aan het zwakke karakter van den broeder, voegde hij er bij „je bent nog wel wat jong. Toch is net betei zoo," liet hij er weemoedig 38 jaar, arbeider te Seherpenisse, tot 2 boeten elk van f 1,50 of 1 dag hechtenis voor elke boete met verbeurdverklaring van het niet in beslag genomen kruisnet en de paling, uitlevering daarvan ot te betalen f 1,50 en f 0,25 of 1 dag hechtenis voor elk. C. v. d. W. Johz., 33 jaar, dijkwerker te Seherpenisse, tot 2 boeten elk van f 1,50 of l dag hechtenis voor elke boete met verbeurd verklaring van het niet in beslag genomen kruisnet, uitlevering daarvan of te betalen f 1,50 of 1 dag hechtenis. P. G. Lz., 27 jaar, te St. Philipsland, tot 2 boeten elk van 11,of 1 dag hechtenis voor elke boete met verbeurd verklaring van het niet in beslag genomen kruisnet en de paling uitlevering daarvan of te betalen f 1,50 voor elk of 1 dag hechtenis voor elk. L. d. G. Jz. 15 jaar, te Seherpenisse, tot 2 boeten elk van f 1,of 1 dag hechtenis voor elke boete, met verbeurdverklaring van liet in beslag genomen kruisnet. J. d. G. Jz. 18 jaar, arbeider te Seherpenisse, tot 2 boeten elk van f 1,of 1 dag hechtenis voor elke boete, met verbeurdverklaring, van het niet in beslag genomen kruisnet, uitlevering daarvan, te betalen f 0,50 of 1 dag hechtenis. L. B., 29 jaar, arbeider te Seherpenisse, tot 2 boeten elk van f 1,of 1 dag hechtenis voor elke boete met verbeurdverklaring van liet niet in beslag genomen kruisnet, uitlevering daarvan, te betalen f 0,50 ot I dag hechtenis. M. P. Jolisz.. 17 jaar, te Seherpenisse, tot 2 boeten elk van f 1, of 1 dag hechtenis voor elke boete, met verbeurd verklaring van het niet in beslag genomen kruisnet, uitlevering daarvan, te betalen f 1, of 1 dag hechtenis. Straatschenderij. J. V. Mz. 19 jaar te Tholen, tot f 2 boete of 2 dagen hechtenis. In dronkenschap de orde verstoren. M. R. Abrz., 18 jaar, te St. Philipsland, tot f 5,boete of 4 dagen hechtenis. Nachtrumoer. D. J. P., 20 j. schippersknecht te St. Maartensdijk, tot f 2,- boete of 2 dagen hechtenis. Zijn trekdier onbeheerd laten op den openbaren weg. M. J. W., 29 jaar, koopman te Bergen op Zoom, tot f 1,- boete of 1 dag hechtenis. Openbare dronkenschap. M. C. d. E., 32 jaar, te Oud-Vosmeer, J. T., 49 jaar, koopman te Putten, (Noord- Brabant), J. J. B., 19 jaar, te Poortvliet, ieder tot f 2 boete of 2 dagen hechtenis voor ieder hunner. Loopen over bezaaiden grond. A. d. R44 jaar, agent te St. Philipsland, tot f 2,- boete of 1 dag hechtenis. Harder rijden dan stapvoets. M. M. Cz., 19 jaar, te Seherpenisse tot f 2, boete of 2 dagen hechtenis. op volgen. „Onze vriendschap zal er niet door lijden, Herman," vervolgde Rudolph, „irftcgendoel, mijn huis zal altijd voor je open staan en over mijn kas kunt ge vrij beschikken." „Dank je Dolf, dank je," hernam Herman, „je geld hoop ik niet noodig te hebben. Blijf inij maar lief hebben, dat is mij meer waard. Aan liefde heb ik meer behoefte dan aan geld en het lot heeft mij daarvan niet te veel toe bedeeld. Ik heb je ook wat nieuws van inij te deelen. Ik ben uit den dienst gegaan." „Hé, waarom vroeg Rudolph die nu eerst bemerkte dat de militaire door burgerkleeding was vervangen. Herman bedacht zich een oogeublik. Toen antwoordde hij. op schijnbaar onverschilligen toon„Och, ik heb in het soldatenleven geen lust meer en heb besloten mijn geluk eens in den handel te beproeven." „Veel geluk, Herman. Ik hoop dat als ge iemand noodig hebt, je eerder van mij dan vau een ander een dienst zult aannemen." „Ik beloof 't je, Dolf," zeide Herman diep getroffen. De broeders verlieten elkander, zonder dat Rudolph iets vernam van het vruchtelooze beroep op het vaderhart. (JVordl vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1901 | | pagina 1