wtrtllai itvlji aai ie lelaipe ra eesterleell, laiibni, m. No. 815. Zaterdag 2 Februari 1901. Achttiende jaargang. EN ïen reisavontuur. J. fflt. G. POT, Publicatie 11. nz. FEUILLETON. ÜINAESLANl). SJifoiu IERSEKSGHE THOOLSGHE COURANT, Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 8 maanden, franco per post 65 cents. Voor het buitenland 90 cents. Ingtzonden stukken, enz. worden niterlijk op DONDERDAGAVOND Ingewacht aan het bureau te T h o t o n of vóór DONDERDAGMIDDAG hl) onzen medewerker te lerseke. UITGEVER T H O 1 E N. i Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt slechts 2 maal in rekening gebraeht. De Burgemeester der gemeente Tholen brengt bij ne ter kennis van de Ingezetenen, dat bij hein itvangen en aan den Ontvanger der Directe Be- atingen ter invordering is verzonden, het kohier der srsoneele belasting no. 5 voor het dienstjaar 1900, et uitnoodiging aan een iegelyk wien zulks aan- rï lat, om na bekomen kennisgeving van zijnen aan- ig, ten spoedigste het door hem verschuldigde te fijten, met herinnering tevens, dat de bezwaren, elke dienaangaande mochten bestaan, binnen drie Bn landen na heden behooren te worden ingediend. Tholen, den 28 Januari 1901. Y, KIEZERSLIJST. 45 De Burgemeester der gemeente Tholen gelet op de en tikelen 11, 12 en 13 der Kieswet; noodigt de innelijke inwoners dezer gemeente uit, om zoo zij 'R' eene andere gemeente over het laatstverloopen ftistjaar in eene der Rijks directe belastingen zijn ngeslagen, wat de grondbelasting betreft in eene dere Gemeente of in meer Gemeenten te zamcn, I een bedrag van ten minste één gulden, daarvan or overlegging der, overeenkomstig het bepaalde by en tikel 1 a der Kieswet, voor voldaan geteekende itslagbiljetten vóór den 15den Februari a.s. te doen jken. Deze aanslagbiljetten worden na de vast- illing der kiezerslysjen aan belanghebbenden terug geven. Nog worden de mannelyke inwoners, die opgrond het bepaalde bij het vierde lid van artikel 2 r voormelde wet aanspraak meenen te kunnen ken oin geplaatst te worden op de kiezerslijst, genoodigd, daarvan vóór den 15den Februari a.s. ngifte te doen. De bewijsstukken, bij zoodanige aangifte over te 'gen, waartoe moeten behooren het aanslagbiljet, een door den Ontvanger gewaarmerkt duplicaat irvan, eene opgaaf vau het bedrag van het aan- nd, *1 in den aanslag en dc noodige bescheiden ten wyze van het gemeenschappelijk bezit, worden na Mur vaststelling der kiezerslijsten aan belanghebbenden I uggegeven. Tevens worden de mannelyke inwoners dezer ge- ente, die krachtens artikel 1 5 derzelfde wet aan- inaak meenen te kunnen maken om geplaatst te R. rden op de kiezerslijst, uitgenoodigd daarvan voor ng- 15den Februari a.s., aangifte te doen. Wie tot deze aangifte bevoegd zijn, blykt uit de ikelen 1 en 2 der Kieswet, luidende fcrtikel 1. De leden van de Tweede Kamer der ten-Generaal worden gekozen door de mannelyke ezetene» des Rijks, tevens Nederlanders, die den tijd van vijf en twintig jaren hebben bereikt, r zoover zy over het laatstverloopen dienstjaar in e of meer der Rijks directe belastingen zyu aan- agen, het te dier zake verschuldigde voor of op lsten Maart voldaan hebben, en a, over het «tverloopen dienstjaar zyn aangeslagen in de lidbelasting voor een bedrag van tenminste één ?l°" den, in de vermogensbelasting, in de belasting op mg ryts- en andere inkomsten of naar een of meer ur. vyf eerste grondslagen van de personeele be- ■en, ing, zooals die is geregeld bij de Wet van 16 AR •il 1896 (Staatsblad no. 72); of 5. indien zy niet 144 reenkomstig het bepaalde sub a zyn aangeslagen, Q loen aan eene der volgende voorwaarden e. dat zy als hoofden van gezinnen of alt alleen 1 ende personen op den 3 lsten Januari sedert den 9, Uit het Duitseh. ali- 'oen Eber den brief van zijne zuster geopend Hen de weinige regels vluchtig had doorgelezen, scn, zijn gelaat eensklaps veranderd en de hand, ,pS- het blad vasthield, trilde. Een oogenblik ma had hij gescheld en wachtte, terwijl hij )or- levige ontroering heen en weer wandelde, den ;en, iende. oor- (iet deze, maar Rosa trad binnen. Hij vroeg rcn. 3r ook een rijtuig te krijgen was, dat hein 8 Cn heden naar Rome zou kunnen brengen. ;ing. moest oogenblikkeliik op reis. [et goede schepsel schrok zichtbaar, urcl- En de gravin vroeg zij. „Weet zij iels. speet hem zelf, zeide hij, dat hij zoo van dig moest vertrekken, maar het kon geen ,339 tel lijden. Zijn zuster schreef hem dat zijn izen, der zwaar ziek was geworden, en hij zou eu naght moeten doorreizen, wilde hij lsten Augustus van het vorige jaar hebben bewoond, krachtens huur, een huis of een gedeelte van een huis, waarvoor met of zonder bijbehoorenden of in huur gebruikten grond of lokalen en bijgebouwen, niet ter bewoning bestemd, de werkelijke huurprijs, per week berekend, tenminste heeft bedragen de som, voor de gemeente of het gedeelte der gemeente, waar het huis gelegen is, vermeld in de bij deze wet gevoegde tabel, of wei achtereenvolgens in dezelfde gemeente twee zoodanige huizen of gedeelten van huizen of, krachtens eigendom, vruchtgebruik of huur, eenzelfde vaartuig van ten minste 24 kubieke Meter inhoud of 24000 kilogram laadvermogen 2e. dat zij op den 3lsten Januari sedert den lsten Januari van het laatstverloopen jaar achtereenvolgens by niet meer dan twee personen, ondernemingen, openbare of bijzondere instellingen in dienstbetrekking of als inwonende zoon in hel bedrijf of beroep der ouders werkzaam zyn geweest en als zoodanig over dat jaar een inkomen hebben genoten als voor de gemeente ot het gedeelte der gemeente, waar zij wonen, is vermeld in de bij deze wet gevoegde tabel of dat zy op den lsten Februari in het genot zijn van éen door eene onderneming, openbare of bijzondere instelling verleend pensioen ot verleende lijfrente van gelyk bedragmet dien verstande dat voor hen, die in beide gevallen verkeeren, zoo noodig, ter bereiking van bet vereischte bedrag, het inkomen, het pensioen en de lijfrente worden samengeteld 3e. dat zij op den lsten Februari sedert een jaar den eigendom met recht van vrije beschikking hebben van ten minste f 100,(nominaal), ingeschreven in de Grootboeken der Nationale Schuld ot van ten minste f 50,ingelegd in de Rijkspostspaarbank, in eene gemeentelijke spaarbank of in eene spaarbank beheerd door het bestuur van eene rechtspersoonlijk heid bezittende vereeniging, van eene naamlooze vennootschap, van eene coöperatieve vereeniging of van eene stichting Onder de byzondere spaarbanken, bedoeld by het vorige lid van dit artikel, zyn de banken, opgericht na 1 Mei 1900, alleen begrepen voor zoover en voor zoolang als zij blykens opgave aan het bestuur der gemeente, waar zy gevestigd zijn, een waarborg fonds van f25000,by de Nederlandsche Bank hebben gedeponeerd. 4e. dat zy met goed gevolg hebben afgelegd een examen, ingesteld door ot krachtens de wet of aan gewezen by algeineenen maatregel van bestuur en in verband staande met de benoembaarheid tot eenig ambt, de vervulling van eenige betrekking of de uitoefening van eenig bedryt ol beroep. Art. 2. Onder hen, die den leellyd van vyf en twintig jaren hebben bereikt, verstaat deze wet hen, die den leeltyd hebben bereikt vóór of opdenlóden Mei. De aanslag der vrouw in de Rijks directe be lastingen geldt voor haren mandie van minder jarige kinderen wegens goederen, waarvan hun vader het vruchtgenot heeft, voor hunnen vader. Aanslagen in de Ryks directe belastingen, waarvoor eerst na 31 December van het laatstverloopen jaar een aanslagbiljet is uitgereikt, blijven voor de toe passing van het bepaalde bij art. 1 buiten aanmerking. Aanslagen in de grondbelasting wegens onroerende goederen eener onverdeelde nalatenschap gelden ook voor den mede-eigenaar, wiens naam niet by den aanslag in het kohier is vermeld, tuits zyn aandeel in dien aanslag tenminste één gulden bedraagt. Door den aanslag in de grondbelasting, in art. 1 zichzclven niets te verwijten hebben, ja, wellicht kwam bij reeds te laat. Zij beloofde dat zij zelve naar Erascatie zou gaan, out een rijtuig te halen. Er waren er altijd wel te krijgen, inaar men moest natuurlijk ook voor den terugrit betalen. Eber knikte slechts en gaf haar door een handgebaar te kennen dat zij zich moest haasten. Toen zij bet vertrek reeds bad verlaten, riep hij haar -nog achterna, waar hij de gravin kon vinden. „Zij is al een uur geleden naar den tuin der villa Tusculana gegaan. Eber greep ziju reistasch en het handschrift en verliet het vertrek. Toen hij bij den graaf binnentrad, vond hij dezen alleen. Hij zat met een flesch Madera voor zich en vulde het kleine vertrek met de rookwolken uit zijne Turksche pijp. „Nu riep hij zijn gast tegemoet. „Al gelezen Wat dunkt u van dit exordium." Toen Eber de papieren op de tafel legde en hem den brief overreikte, die het hem on mogelijk maakte nog verder gritiek te oefenen^ vermeld, worden de hoofdsom en de Rijks-opcenten verstaan, Aanslat- in de vermogens-, bedrijfs- of personeele belasting geeft geene aanspraak op kiesrecht, indien hij het gevolg is van eene met de waarheid strijdige aangifte. By de berekening van den werkelijken huurprys, die ook verschuldigd kan zijn in den vorm van contributie aan eene coöperatieve bouwvereeniging, wordt maandhuur tot weekhuur herleid door deeling met 4, jaarhuur door deel ing met 50 en vindt geen aftrek plaats van de som, verschuldigd voor gas- of waterleiding, ingeval deze in den huurprijs is begrepen. By de berekening van het inkomen, bepaald in art. 15. 2e., eerste lid, worden vrije woning of in woning en vrije kost en inwoning gerekend op het bedrag, voor de gemeente of het gedeelte der ge meente, waar zij genoten worden, vermeld in de bij deze wet gevoegde tabelenkel vrije kost op het bedrag, vermeld in de laatste kolom, verminderd met dat, vermeld in de voorlaatste kolom dier tabel. Overigens komt alleen geld in aanmerking. Ten aanzien van vrijen kost wordt geene rekening ge houden met den Zondag of algemeen erkende Christelyke feestdagen, of, voor zooveel Israëlieten betreft, met den Sabbath. Indien de aard der werkzaamheden in een bedryf medebrengt, dat zij in den regel een gedeelte van het jaar niet worden uitgeoelend, wordt ter bereke ning van Jen tijd, gedurende welken iemand volgens het vorig artikel in dienstbetrekking is geweest, de tijd medfeteld, gedurende welken de werkzaam heden, waarvoor hy in dienst is, hebben stil gestaan, ook indien gedurende dien tijd de dienstbetrekking tydelijk was opgeheven. Indien het inkomen, bedoeld in art. 15. 2e., als vast week-, veertiendaagsch, maand- of jaarloon is genoten en dit loon wegens ziekte of verwonding gedurende ten hoogste twee maanden niet of niet ten volle is ontvangen, wordt het geacht tot het normale bedrag te zyn genoten. Indien in de plaats van het inkomen, bedoeld in art. 15, 2e., eene tijdel yke ongevallenrente wordt genoten, wordt deze, zoolang zij wordt genoten, in rekening gebracht tot een bedrag, gelijk aan het normale loon. Inkomen, pensioen en lijfrente, bedoeld in art. 15 2e., der vrouw geldt voor haren mandat van de inwonende mindeijarige kinderen voor de helft voor hunnen vader. Indien gedeelten eener gemeente in de by deze wet gevoegde tabel afzonderlyk worden genoemd, wordt de grens tusschen die gedeelten door Ons, Gedeputeerde Staten gehoord, bepaald en wanneer verandering van omstandigheden daartoe aanleiding geeft, gewijzigd. Van deze besluiten wordt mededeeling gedaan in de Staatscourant, met byvoeging van de advie/.en van Gedeputeerde Staten, voor zoover bij de beslaiten van die adviezen is afgeweken. Volgens artikel 20 der Wet is voor hen, die krachtens vroeger gedane aangifte op de loopende kiezerslijst voorkomen, hernieuwde aangifte onnoodig, indien de plaatsing op die lijst berustte op: le. bewoning van een huis of gedeelte \an een huis of van een vaartuig, mits zij op 31 Januari alsnog hetzelfde huis of een gedeelte van hetzelfde huis of hetzelfde vaartuig bewonen 2e. genot van pensioen of lijfrente 3e. bezit van eene inschryving in de Grootboeken fronste de oude man eerst toornig zijn wenk brauwen. Hij scheen het bericht niet te ver trouwen en vermoedde dat het slechts een uit- vluchtje was. Doch toen hij daarna het sombere gelaat van den jongen man bespeurde en voelde hoe de hand trilde, die hem tot afscheid ge reikt werd, keek hij ietwat vriendelijker, en op een toon, waarin werkelijk eenig deelnemen klonk, zeide hij „Ga met God, mijn waarde, en moogt gij het thuis beter vinden, dan gij vreest. Het valt mij wel zwaar, u weer te moeten afstaan ik geloof dat wij goed bij elkaar kwamen. Maar wie kan weten waarvoor het goed is Wie lang leeft, leert zich over niets beklagen, dan over datgene wat hij aan zichzelven te wijten heeft. Over alles kan men zich heen- zetten, behalve over het verlies zijner eer. Vaarwel en laat nog eens iets van u hooren. Misschien komt gij over eenigen tijd weer eens terug; dan maakt gij het u hier wat ge makkelijker en wij zien samen de drukproeven na." Hij trok zijn gast naar zich toe en fluisterde „Addio 1 Denk zoo soms nog eens aan den der Nationale Schold of van een inleg in eene spaarbank 4e. aflegging van een examen. Daarentegen is hernieuwde aangifte wél noodig voor hen, wier plaatsing op de lijst berustte op le. bewoning van een huis of gedeelte van een huis of van een vaartuig, indien zij niet meer op 31 Januari hetzelfde huis of een gedeelte van het zelfde huis of hetzelfde vaartuig bewonen of 2e. genot van inkomen in dienstbetrekking, of als inwonende zoon, in het bedrijf of beropp der ouders werkzaam, hetzij met ot zonder genot van pensioen of lijfrente. Aan hen, die verkeeren in het laatste onder No. 2 vermelde geval, wordt door een Burgemeester een aangifte-biljet ter invulling toegezonden. In de tabel*, bedoeld in de artikelen 1 en 2 der Kieswet, is, voor zoover de gemeente Tholen betreft, het volgende bepaald Huurprijs, Minimum Inkomen, Vrije Woning of Vrije Kost en inwoning inwoning. BEDOELD IN ARTIKEL 15, lo, 15, 2o. 2 2 f 1,—, f 300.—, f 37.50, f 200.—. De formulieren tot het doen van aangifte zijn kosteloos verkrijgbaar ter Secretarie der Gemeente. De ingevulde formulieren kunnen kosteloos per post aan den Burgemeester worden toegezonden, met inachtneming van bet volgende voorschriftdat de omslagen met aangiften en stukken moeten dragen boven aan de voorzijde het opschrift „Vrij van brief port, ingevolge art: 50 der Kieswet" en in den linkerbenedenhoek de vermelding van den naaai en de woonplaats van den afzender, gewaarmerkt door zijne handteekening. Tholen, den 27 Januari 1901, Be Burgemeester M. G. VAN STAPELE. H. M. de Koningin heeft, bij besluit van 30 Januari, Haren aanstaanden Gemaal, met ingang van 31 Januari benoemd tot Schout bij nacht a la suite; tot Generaal-majoor a la suite van de landmacht en van het leger in Nederlandsch Indië. Benoemd tot Secretaris Penningmeester van het Bestuur der Vissoherijen op de Schelde en Zeeuwsehe Stroomen de heer Ur. P. Leo de Leeuw, te Bergen op Zoom, met toekenning van eervol ontslag als lid van voornoemd Bestuur. Gisterenavond is hertog Hendrik in zijn nieuwe vaderland bij zijne koninklijke Bruid te 's-üravenbage aangekomen. Op de meest oüiciëele wijze werd de bruide gom aan het station ontvangen. Het eerst werd Z. H. verwelkomd door Baron du Tour van Bellinchave, grootmeester-honorair van H. M. de Koningin, Na ook door de andere hoogwaardigheidsbekleeders gecomplimenteerd te ziju, inspecteerde hij de eerewacht en werd daarna door minister Pierson, namens den Raad van ministers, toegesproken. Op zijn tocht naar en voor het paleis werd Z. 11. op de meest hartelijke wijze door het invalide van Lissa, wiens pad niet over rozen gaat." Ook dit was dus achter den rug. Doch nu kwam nog het laatste en moeilijkste. De zon was laag ter kimme gedaald, toen Eber het voorplein over ging en den weg tus schen de kastaujeboomen insloeg. Hij kwam den sypressenvijver voorbij. Tusschen de zwarte, wui vende toppen en de hooge kruinen der pijnboomen speelde een droefgeestig rood licht, dat onder elke andere omstandigheid zijn schildersoog zon geboeid hebben. Doch hij hield zijn oogen voort durend strak op den grond gevestigd en zijn eenige gedachte was slechts, hoe hij niet van den naasten weg naar de Tusculana zou afdwalen. Zijn voorhoofd gloeide en hij haalde diep adem. Toen hij door het halt geopende hek der „toovergaarde" trad en zijn blik snel over de kleine, bloeiende ruimte liet zwerven, speurde hij geen levend wezen. .Nog even hoopte hij dat zij niet meer hier zou zijn, dat hij haar met meer in dc oogen zou behoeven te staren, en dat hij schriftelijk afscheid vau haar zou kunnen nemen, omdat de tijd hem drong. Doch eens klaps stond zij op van een marmeren steen,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1901 | | pagina 1