«sufflat pil au ia Manui ?an ssstsrltsll, laalln», nz. m 814. Zaterdag 26 Januari 1901. Achttiende jaargang. J. M. C. POT, De Volksbond. FEUILLETOH. Een reisavontuur. t w Publicatie n. BINNENLAND. RECHTZAKEN. Vau onze berichtgevers. IERSEKSCHE THOOLSGHE COURANT, Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 8 maanden, franco per post 65 cents. Voor het buitenland 90 cents. IsgszosdH stekken, enz. worden stierlijk os DONDERDAGAVOND ingeweekt aan kót kereae te Tkolon ol tóir DONDERDAGMIDDAG bi onzen medewerker te lereeke. UITGEVER Tiolis. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt eleohte 2 maal in rekening gebraeht. De Burgemeester der gemeente Tliolen brengt bij deze ter kennis van de Ingezetenen, dat bij hem ontvangen en aan den Ontvanger der Directe Be lastingen ter invordering is verzonden, het kohier <Jer grondbelasting op de gebouwde cn ongebouwde eigendommen voor het dienstjaar 1901, met uit- noodiging aan een iegelijk wien zulks aangaat, oin na bekomene kennisgeving van zijnen aanslag, ten spoedigste het door hem verschuldigde te kwijten, met herinnering tevens, dat de bezwaren, welke dienaangaande mochten bestaan, binnen drie maanden na heden behooren te worden ingediend. Tholen, den 24 Januari 1901. De Burgemeester M. G. VAN STAPELE. Burgemeester en Wethouders van Tholen zullen op Zaterdag, 2 Februari a.s., des middags ten 12 uur, ten raadhuize aldaar publiek verkoopen EEN HOOP STRAATMEST. De voorwaarden van den verkoop liggen van heden af ttr lezing ter secretarie, iederen werkdag des voor middags van 912 uur. Tholen, den 24 Januari 1901. Burgemeester en Wethouders van Tholen brengen, ingevolgt art. 83 der algeineene politie-verordening, ter kennis van de ingezetenen dezer gemeente, dat het vervoer van secreetinest kan plaats hebben ge* durende den nacht van Maandag 28 op Dinsdag 29 Januari. Dinsdag. 29 op Woensdag 30 Januari. Woensdag 30 up> Drumieraag 9T januari itfüi. Tholen, 33 Januari 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd M. G. VAN STAPELE, Burgemeester 1». LABAN, Secretaris. Vereeniging tegen drankmisbruik. Dezer dagen wordt door rondzending van ge schriften een beroep gedaan op de ingezetenen van de gemeente Tholen, om den VolksbondVereeniging tegen., drankmisbruikte steunen ten einde de tot standkoming eener plaatselyke aideeling te bevorderen. Ieder weet, dat 't drankmisbruik in ons vaderland ontzettend veel ellende sticht. Herinneren wij ons slechts, dat de accijns op het gedistilleerd jaarlijks meer dan 25 millioen gulden opbrengt, d. i. meer dan .'/s van alle directe en indirecte belastingen en accijnsen te zatnen 5 voorts dat er in Nederland 1 drankinrichting met vergunning bestaat op elke 211 inwoners, vrouwen en kinderen meegeteldverder dat er ieder jaar per hooid der bevolking meer dan 8 Liter, gedistilleerd wordt verbruikt; en eindelyk dat meer dan '/a van de bevolking onzer gevangenissen en meer dan Vs van die onzer krankzinnigenge stichten daarheen worden gevoerd door 't alcohol misbruik. Vreeselyke cijfers voorwaar I Maar daar is meer, Immers niet onder cyfers te brengen is 't leed buiten gevangenissen en gestichten door den sterken drank over de menschen uitgestort. In geen enkele statistiek kan worden uitgedrukt, hoeveel wee en wanhoop, hoeveel twist en tweedracht, hoeveel zonde en zede loosheid door dit kwaad worden te voorschyn geroepen. 17) Uit het Duitse h. Hij maakte eene lichte buiging en verliet het vertrek. „Ik zal u de bladzijden laten brengen", riep de oude hem achterna. „Binnen drie uren, misschien nog wel wat vroeger, vindt gij alles op uwe kamer en van avond spreken wij er over." Eber ging door de lange gang en daalde daarna, in gepeins verzonken, ontevreden over zichzelven, de trap af. Beueden iu de galerij kwam hem de gravin tegemoet, schoon als de ionge dageraad en met een glimlach, die hem het hart deed trilleu. „Uwe leerlinge is weer vlijtig V' riep zij, terwijl zij hem bet boek liet zien. *Maar van daag heb ik nog geen examen, niet waar Gij moet mij eerst ook nog eenige dingen duidelijker uitleggen, di© ik niet goed heb begrepen. Wie 't welzijn beoogt van land en volk, binde den strijd aan tegen 't drankmisbruik en schare zich onder de drankbestrijders. De Volksbond neemt onder dezen een eigen plaats in. Hij eischt van zijn leden niet geheel onthouding, wel matigheid. Hij ziet in de geheel onthouding niet de noodzakelijke voorwaarde voor een krachtige bestrijding van het drankmisbruik. De Volksbond streelt er naar hel kwaad aan te tasten in zijn oorzaken. En deze zijn vele. Ze zijn gelegen op zedelijk en op stoffelijk gebied, in 't gezin, zoowel als in de maatschappij. Van daar dat ook de bestrijdingsmiddelen zoo vele zyn in aard en in aantal. Zoo strijdt dan de Volksbond voor aankweeking van wilskracht en zeltbeheersching en voor ver sterking van 't gemeenschapsgevoel, voor wering van verschillende drinkgewoonten en van den sterken drank als volksdrank, voor verbetering van de volks huisvesting en de volksvoeding, voor toepassing in 't algemeen van de sociale hygiëne, voor handhaving eener krachtige drankwetgeving, voor invoering van onderwijs over 't alcoholisme, voor aanmoediging van vlijt en spaarzaamheid, voor veredeling van volksvermaken, enz. En nu meene men niet dat dit alles hier wordt neet geschreven by wyze van reclame, met 't doel een pakkend uithangbord te verkrijgen, terwijl de meeste dezer punten nauwelijks tot uitvoering kwamen. Neen, de 25 jaren levens dezer vereeniging vormen een staat van dienst", die 't bewys levert dat de goede beloften op allerlei wyzen zyn omgezet in nog betere daden. Veel zou er te vertellen r.ïin nw aoor den Volksbond aangewend om allerlei maat schappelijke misstanden op te heffen, 't drank gebruik op 't werk tegen te gaan, onmatig lange arbeidstijden te verkorten, de loonsbctaling in de herberg te bekampen en zooveel ineer. Maar wij inoeten ons beperken. Kennis omtrent 't alcoholvraagstuk tracht de Volks bond te verspreiden door 't houden van vergaderingen en 't uitgeven van geschriften, o.m. van een orgaan, dat aan alle leden kosteloos wordt toegezonden. Vooral valle 't licht op de vele instellingen, door den Volksbond in tal van plaatsen in 't leven ge roepen, welke alle langs indirecten weg veel tot bestryding van 't kwaad hebben bijgedragen. Wij noemen de volkskook- en huishoudscholen, arbeiders woningen, stuiversspaarbanken, leeszalen, scbaft- en uitbetalingslokalen, handwerkscholen, het Herstellings oord voor drankzuchtigen „Hooghullen", voorts vele bonds- en volkskoffiehuizen, van welke er alleen in Amsterdam een 12-tal worden geëxploiteerd, In deze richting nu wordt alom in den lande door den Volksbond gewerkt, zoowel door 't Hoofd bestuur als door een 25 tal afdeelingen en een 80- tal correspondentschappen. Vaak met uitnemend gevolg. Dat 't gebruik van gedistilleerd in ons land in de laatste 20 jaren met ruim IV2 Liter is af genomen, hiertoe zal ook de Volksbond zeker het zyne hebben bygedragen. Thans komt de Volksbond ook in Tholen de in gezetenen opwekken, om als lid toe te treden. De Volksbond gaat hierby uit van 't gezonde be ginsel, dat de moreele steun allereerst noodig is en dat, wat den finantieelen steun aangaat, een ieder vry moet zyn om zelf het bedrag zyner contributie te bepalen. Iedere toetreding en elke bijdrage is welkom. Willen w-ij naar den tuin der Tusculana wandelen Terwijl gij de danseressen teekent, vraag ik u dan inlichtingeD, ten minste als het u niet stoort onder het werk." Zijn gelaat bleef ernstig. Hij ontweek haren blik en zeide, terwijl hij in de richting der Tusculana keek „Het spijt mij, gravin ik zou nu het goede licht niet hebben. Ik zal het liever vau middag beproeven. Maar nu ik moet eveu naar de stad. Ik beu brieven wachtende „Ik heb laten zeggen dat de post alles voor u hier zou brengen." „Ik moet toch zelf ook eens hooren. Gij weet, hoe weinig men op de menschen aan kan. Tot weerziens, gravin 1" Hij nam zijn hoed af en verliet haar. Toen hij onder de schaduw der eiken was gekomen, moest hij even stilstaan om adem te scheppen. Zijn hart kromp ineen door gloeiende smart het kostte hem bovenmenschelijke inspanning om niet terug te gaan, zich aan hare voeten te werpen en te stamelen: Vergeef mij miju koele woorden, die een ellendige komedie zijn Ik aanbid u, gij zijt mijn eenige gedachte, ik Veel kan en zal de Volksbond in de toekomst nog tot stand brengen hopen wij, óók met de hulp van een afdeeling Tholen, maar daartoe is onmisbaar de medewerking van allen die het volk van Nederland willen brengen tot zedelijke en stoffelijke welvaart. Dat dan allen den steun schenken, dien de Volksbond vraagt en zoo ruimschoots verdient. W. C. VAN HAAFTEN, Alg. Secretaris van den Volksbond. Utrecht, 23 Jan. 1901. Het burgerlijk huwelijk van de Koningin met hertog Hendrik zal op 7 Eebruari, des voormid dags pm half twaalf, in de Witte zaal van het Koninklijk Paleis in het Koordeinde worden voltrokken in tegenwoordigheid van al de vorstelijke gasten. Den 18en Januari 1901 stonden bij de open bare zitting der Arrond. Rechtbank te Zierikzee terecht P. v. B. en W. P., beiden wonende te Tholen, beklaagd van opzettelijke mishandeling, gepleegd den 2en December 1900 te Tholen, de eerste beklaagde op C. S. en beide beklaagden op P. d. B., te zamen en in vereeniging, waarbij de eerste beklaagde van een mes gebruik maakte. als^a "deenarge en dat der beklaagden fn aflë bijzonderheden had plaats gehad, werd het woord verleend aan den heer officier van Justitie, Mr. J. P. Hotstede, die in zijn rede wees op het gevaarlijke gebruik van een mes bij mishandeling en vroeg vrijspraak vau het ten laste gelegde betredende P. v. B. ten opzichte van C. S., als zijnde dit niet wettig en overtuigend bewezen. Voorts eisclUe hij veroordeelmg voor het meerdere aan P. v. B. ten laste gelegde tot twee maanden gevangenisstraf en betaling van de rekening voor geneeskundige behandeling, zijnde f 20,50, en voor W. P. eeue maand gevangenisstraf. De verdediger vau beklaagden vereemgde zich met de vrijspraak voor het leit len laste gelegd van C. S. en vroeg de clementie van de Rechtbank voor den eersten beklaagde en vrijspraak voor den 2en beklaagde. De Officier handhaafde zijn genomen requisi toir bij repliek. De uitspraak werd bepaald op Dinsdag 29 Januari aanstaande. 1ERSEKE. Het fanfaregezelschap //Soli Deo Gloria" zal deelnemen aan het muzikaal hulde betoon aan onze Koningin te 's-Gravenhage. Het zal zich daar laten vertegenwoordigen door 2 muzikanten, een vaandeldrager en een bestuurslid. Gisterenavond werd de gewone jaarver gadering van den varkenshond Voorzorg gehouden. Er zijn op 't oogenblik 51 leden. Met het oog op het hooge batig saldo f 415,035 (of na aftrek der uitkeeringen ad f53,72 voor geslachte en gestorven varkens f361,515) werd de entree, die tot heden slechts f 1,bedroeg, verhoogd met 1% van het laatst vastgestelde batig saldo, dus voor dit jaar met f 4,15. Om de betaling van dit bedrag den leden gemakkelijk te maken, kan deze in 52 weken geschieden. De aftredende commissarisseu E. de Jonge en J. J. van der Peijl werden met groote meerderheid herkozen. Er werd nog besloten aan leden, wier varken sterft, zoo zij dit wenschen een voorschot op hun vergoeding te geven, tot het aankoopen van een ander varken. De betrekking van organist in de Ned. Herv. kerk is vacant. Er zijn tot heden naar men zegt 4 sollicitanten. OUD-VOSSEMEER. Het Weezen-Armbestuur is na aanvraag daartoe, door Ged. Staten ge machtigd, een bedrag van f 400,uit zijn kas te bestemmen voor leniging van armoede iu deze gemeente; vanwege genoemd Bestuur zullen broodbedeelingeu gehouden worden. Vele landbouwers, waaronder ook kleinere, zijn nog in het bezit van een groot aantal H.L. ajuin, een artikel dat dit jaar al heel slecht schijnt te willen. Het is te hopen dat er nog veranderiog ten goede komt, want naar men ons mededeelde bedraagt het getal H.L.. dat au ~o o en zou alzoo een groote schadepost gevormd worden. SCHERPENiSSE. Door den raad alhier zijn benoemd tot leden der commissie tot wering vau schoolverzuim; bedoeld bij art. 22 der leer plichtwet, de heeren L. Heijboer, M. Kleppe, J. A. de Graaff, E. Sneepels en Chr. Hartog. SI'AVENISSE. Door de ingezetenen dezer gemeente is bijeen gebracht f97.15, voor het nationaal Huldeblijk aan H. M. de Koningin, ter gelegenheid van haar huwelijk. Door de dorpsvereeniging I alhier is aan besteed de levering van 65UUU Kg. Superphos- phaat aan A. J. Verstraate alhier a f 2,52 ltiUO Kg. zwavelzure ammoniak aan de maat schappij tot verkoop van hulpmeststotfen te Dord recht a f 14,15 en 2930U Kg. Chilisalpeter aan J. Kostense te Kruiningen, a f 10,12, alles per 100 Kg. THOLEN. Naar wij vernemen heeft de Gymnastiek- en Schermvereeniging //Uitspanning door inspanning" van Bergen op Zoom, het voornemen op Woensdag 6 Eebruari a.salhier een propaganda-uitvoeriug te geven. Bovenge noemde club behaalde eerste prijzen, zoowel op nationale als internationale wedstrijden. Wij twijfelen dan ook niet of U. d. I. zal de Tholen- selie burgerij een genotvollen avond verschaffen. 23 Jan. Bij de op heden gehouden aan besteding der verschillende kunstmeststoffen door de Vereeniging //Landbouwbelang" te Tholeu waren de minste inschrijvers voor ziel en mijn zaligheid willen geven geluk, u aan mijn hart te mogen zou mijn voor het drukken Doch hij bedwong zioh, ja, hij bezat zelfs nog de kracht, zich om te keeren en haar vriendelijk toe te knikken. Toen zag hij dat zij als een levenloos beeld op dezelfde plaats was blijven staan en met droevigen, verbaasden blik hem aanstaarde. Nog eenmaal groette hij haar met de hand. Daarna ging hij langzaam en doelloos verder. Eerst toen bij het tweede portaal wa3 door gegaan, bleef hij stilstaan en keerde hij zich om. Toen haalde hij zijn schetsboek voor den dag en begon de poort met het traliehek en den tak, die onder den boog doorgegroeid was, te teekenen. Hier was geen handbreed schaduw, en de zon brandde fel aan den hemel, waaraan zich geen wolkje vertoonde. Docli hij lette daar niet op, hoewel hem na eenige oogen- blikken het zweet vau het voorhoofd droppelde. Eensklaps was de gedachte bij hem opgekomen, dat deze boom, die slechts met één arm naar buiten kon reiken, het beeld was dier reddeloos gevangen vrouw. Over deze vergelijking bleef hij peinzen, terwijl hij haastig met teekenen voortging. Achter hem op den heuvel hoorde hij de cicaden sjirpen, van uit de diepte stegen de krijschende kreten der pauwen tot hem op, geen enkel levend wezen kwam hem voorbij. Eindelijk hoorde hij liet middaggelui van den eenen of anderen klokketoren. Toen zette hij de laatste lijnen op het papier, schreef in een hoekje den datum, wischte zich het voorhoofd at en stak het boekje in zijn zak. Hij wist dat op dit oogenblik Bernard bij den graaf binentraci, om hem te melden dat het avondeten was klaar gezet. Toch kon hij er niet toe komen, naar de villa terug te keeren en mee te gaan aanzitten. Langzaam volgde hij den weg die naar het stadje leidde en trad liet eerste het beste huis binnen, boven welks deur een groene tak verkondigde dat hier een glas wijn te krijgen was. Verstrooid zette hij zich neder. Toen hij haastig een halve flesch van den zoeten rooden wijn had gedronken, kreeg hij eensklaps een onweerstaanbare behoefte om te slapen. Lijdelijk gaf hij er zich aan over en in een hoekje van het stille, schaduwrijke plekje rustte hij, met

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1901 | | pagina 1