N°. 811. Zaterdag 5 Januari 1901. Achttiende jaargang. EN S. c. POT, Een reisavontuur. J. Publicatiën. BINNENLAND. Landbouwbrieven over Bemesting. xv. FEUILLETON. Vaii onze berichtgevers. Hij bedacht zioh, dat hij haar het boek be- Gij ziet, dat ik reeds vroeg begonuen ben IERSEKSCHE THOOLSGHE COURANT, «ttfflal, Hiiii au is talm» ?ai mlniMt, luiliit, sa;. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per maanden, franco per poat 65 centa. Voor het buitenland 90 cents. ItiniesS» stukkword.n «iterlljk sa DONDERDAGAVOND ln8ewactil aas kat bureau te Thel en ol vóór DONDERDAGMIDDAG bil onzen medewerker ts leraeke. UITGEVER: THOLEN. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 46 centa; iedere regel meer 10 centa; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, S maal ter plaatsing opgegeven, wordt sleehte 2 maal in rekening gebracht. Aangifte voor de Zeemilitie. Burgemeester en Wethouders der gemeente Tholen noodigen de lotclingen hunner gemeente, behoorende lot de lichting van dit jaar, uit, om, wanneer zij bij de zeemilitie, verlangen te dienen, zich daartoe in persoon, vóór den 1 Februari eerstkomende, op een kverkdag, van des voormiddags 9 tot de9 middags 12 Lren, ter secretarie dezer gemeente aan te melden. De bepalingen der wet, die betrekking hebben tot de zeemilitie, komen hooldzakelijk op het volgende neder le. de zeemilitie wordt bestemd tot bemanning van de verdedigingsvaartuigen voor den binnenland- schen dienst en langs de kusten. Zij wordt niet naar de koloniën en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen gezonden, tenzij, in geval van zeer buitengewone omstandigheden, eene nadere wet daartoe machtiging verleene 2e. de manschappen der zeemilitie komen in het derde dienstjaar eenmaal te zatnen om gedurende niet langer dan zes weken te woruen geoefend 3e. voor de ingelijfden bij de zeemilitie duurt den dienst vjjf jaren 4e. aan de manschappen der zeemilitie wordt in gewone tijden vergunning verleend tot uitoefening der buitenlandsche zeevaart zonder die vergunning worden zij niet tot eene verbintenis tot uitoefening van de buitenlandsche zee vaart toegelaten l 5e. eelijke vergunning wordt verleend aan hen, fait üich vuur UC ICbunttflV hvirWn- mn^uWon I worden zg daarbjj niet aangenomen 6e. de manschappen bjj de zeemilitie kunnen, in gewone tijden, vergunning bekomen tot het aangaan van een huwelijk, wanneer zij hun derde dienstjaar hebben volbracht 7e. zg zgn, na het bekomen van een behoorlijk paspoort, in lijd van vtede, van den dienst der schutterijen vrijgesteld. Gedaan le Tholen den 4 Januari 1901. Burgemeester en Wethouder» voornoemd, M. G. VAN STAPELE, Burgemeetter. 1'. LABAN, Secretaris. der haver heel wat proeven gedaan. Wat de variëteiten betreft worden de Probsteier en de Reuzentroshaver als zeer aanbevelenswaardig genoemd. De Reuzentroshaver gaf het vorige jaar bij vele proeven de hoogste gemiddelde op brengst aan stroo en graan. Ja, wanneer men de berekening voortset over de laatste vijf jaren, is de gemiddelde opbrengst van deze variëteit die van alle Wanneer het het zaad worden ingeëgd of dun worden onder- geplojgd. Om de bovenste aardlagen vochtiger te In aden, rolle of sleepe men het land. Alhoewel de haver geen wintergewas is kan hare behandeling toch gevoegelijk hier volgen. De haver heefl ongeveer 4 a 5 maanden noodig om rijp te worden. In Maart of April gezaaid, is zij gewoonlijk in Augustus rijp. De haver gedijt het best bij een matige warmte en een vochtig klimaat. Ons klimaat is dus in 't al gemeen voor dit gewas wel geschikt. Wat den bodem betreft, is de haver niet zoo kieskeurig. Behalve op zeer schralen zandgrond teelt men haver op allerlei grondsoorten. Van alle granen slaagt zij het best op pas aangelegde bouw gronden, vooral wanneer die weinig kalk en veel humus bevatten. Gescheurde graslanden, klaver- en luzerne landen, drooggemaakte plassen, ontgonnen bosch- en veengronden, worden daarom gewoonlijk eerst met haver beteeld. In den laatsten tijd zijn voor den verbouw aan stroo en graan hooger dan andere beproefde haver-varieteiten. echter alleen het graan geldt, dan staat de Probsteier bovenaandeze staat echter in stroo-opbrengst onder de gewone soorten. Wat de bemesting aangaat, ik geloof niet dat er één graangewas is, dat op dat punt meer verwaarloosd wordt dan de haver. Natuurlijk regelen zich de opbrengsten naar deze wijze van behandeling en in de meeste gevallen blijven de haveroogsten dan ook beneden het middelmatige. De gronden, welke niet meer in slaat zijn andere gewassen voort te. brengen, worden dikwijls nog goed genoeg geacht voor den verbouw van haver. In de vruchtwisseling komt zij dikwijls achteraan en moet zich ver genoegen met datgene, wat de voorvruchten in den bodem achterlieten. Ofschoon voor de haver gewoonlijk geen stalmest beschikbaar is, moet men daarom niet van meening ziju, dat zij geen mest beboeft. Een der meest bekwame en praktische landbouwkundigen in ons lav.d' zégt van de bemesting van haver het volgfcüuc De haver moet, vooral, wanneer de een of andere klaversoort wordt ingezaaid, ruimschoots met kunstmest worden bemest, vooral op de lichte, min of meer humusrijke gronden. Men gebruikt dan vóór het zaaien per HA. 600 Kg. ïhomasphosphaat en 600 Kg. Kaïniet. Het Thomasslakkenmeel kan nog zeer geschikt onmid dellijk voor het zaaien uitgestrooid worden, evenzoo de hoogprocentige Kalizouten (met 600 Kg. Kaïniet kan men 125 K.g. Choorkalium gelijk stellen), die men op zwaardere gronden gebruikt. De bemesting met Kaïniet moet eenige weken voor het zaaien worden uitgestrooid. Beter is het echter én het Thomasphosphaat én het Kalizout in het najaar of vroeg in het voorjaar te geven. Voor een stikstofbemesting is de haver zeer dankbaar. Die stikstof kan men aan haver niet beter geven, dan in den vorm van Chtli- salpeter. Men moet namelijk met deze bemes ting der haver wachten tot het zaad in den bodem en ontkiemd is. Dan geve men per H.A. 100 K.g. en wanneer de stand van het gewas zulks noodzakelijk maakt, geve men na drie h vier weken de rest, d. w. z. nog 100 K.g. Chilisalpeter per H.A. Wanneer de haver op een zeer vruchtbaren grond bezaaid wordt, zaaie men zoo vroeg mo gelijk; minder vruchtbare gronden moeten wat later bezaaid worden. Op de eerste kan men daarenboven dunner zaaien dan op de laatste. De hoeveelheid zaaizaad bedraagt van 2,53 HL. Bij rijenteelt heeft men slechts 22,75 HL. noodig. Wanneer men uit de hand zaait, moet 14) Uit het Duitseh. De bediende was op zijn geruischlooze pan toffels binnengekomen en rolde nu den leuning stoel van den graaf naar het salon. De beide geestelijken volgden, de gravin zag Eber aan. „Gij moet mij dat boek laten brengen 1" zeide zij. „ik zal u bewijzen dat het mijn schuld niet was, dat ik zoo dom bleef. Ik dank u ook voor de uren, die ik vandaag met u heb doorgebracht. Dat waren de eerste echt mensche- lijke urenik haalde voor de eerste maal na zoo langen tijd weer eens vrij adem in deze verstikkende eenzaamheid." Zij reikte hem de0 hand, die hij aan ziju lippen drukte. Toen hij de oogen weer opsloeg ontmoette hij den blik van Beppino, die zich nog op den drempel van het salon had omge keerd. Ook de gravin had hem bespeurd. Zij fronste het voorhoofd eu hare onderlip krulde Bi: Kon. besluit is aan den heer M. Hooge- steker, onderwijzer aan de ambachtschool te Goes, de eere-medaille der orde van Oranje-Nassau in goud, toegekend. De Goesche ambachtschool vierde gisteren haar 25-jarig jubileum. Door de Tweede Kamer is de naturalisatie van Hertog Hendrik goedgekeurd. Ook werd zonder stemming aangenomen de wet op het huweiijk der Koningin, na eene discussie waarin de héér Troelstra weer op den invloed wees dien de gemaal op de regeeringsdaden der Kooingin kan uitoefenen en op zijn zin voor jachtvermaak. Deswege werd hij tot de orde geroepen. Hij vroe.' ook een ruim gebruik van het gratierecht te mlken, o.a. voor de Hogerhuizen. De regeering antwoordde hierop niet. De toekenning van een uitkeering aan Hertog Heufirik bij weduwnaarstaat werd vooral bestre den jdoor den heer Troelstra, die ook protesteerde tegel» de poging om het jaargeld bij leven toe te kennen, waarvoor de heer Lohtnan pleitte, de Grondwettigheid verdedigde en de wenschelijk- hei-' betoogde. Het voorgestelderegelings-ontwerp werd aangenomen met 81 tegen 7 stemmen. De herijk der maten en gewichten zal dit jaar plaats hebben te Kapelle, ook voor de ge meente Schore, op 24 en 25 April, te Wemel- dinge op 29 en 30 April, te Iersekeop 30 April, 1 en 2 Mei, te Kruiningen op 3 Mei, te Hans- weert op 4 Mei, te Krabbendijke, ook voor Waarde, op 6 en 7 Mei, te Rilland-Bath op 7 eu 8 Mei. Op "Vrijdag 11 Januari a.s. zal te Middelburg eene algemeene vergadering gehouden worden van de afdeeling Zeeland der „Nederl. Vereeni- ging tot bescherming van dieren." ST. ANNALAND, Een ernstig ongeval had alhier op Nieuwjaarsavond in het lokaal van den bierhuishouder A. Stols plaats. Een twintigjarig meisje bleef toen haken aan een hanglamp, waardoor deze met haren inhoud op het meisje viel en hare kleedereu onmiddellijk in lichte laaie stonden. Door haar in een sloot te werpen, werden de vlammen gebluscht. Hoewel deerlijk aan handen, armen en gelaat gebrand, is haar toestand gelukkig niet zorg wekkend. Gedurende December 1900 is op het hulpkantoor alhier in de Rijkspostspaarbank gebracht f9750.11 en terugbetaald f3715.57. Uitgegeven werden 9 boekjes. Over het volle jaar zich verachtelijk, doch zij sprak geen woord. Daarna zette zij zich met een borduurwerkje dicht bij het speeltafeltje neer en haar gelaat scheen zachter en jeugdiger dan te voren. Doch Eber hield het niet lang uit in deze omgeving. Hij nam weldra afscheid, onder voorwendsel dat hij zich in het manuscript van zijn gastheer wilde verdiepen en zocht zijn eenzaam vertrek op, waar hij, zonder licht aan te steken, nog uren lang voor het open venster zat, luisterend naar de stemmen van den nacht in het onme telijke landschap, en naar den storm van tegen strijdige, zoete en droeve gewaarwordingen in zijn borst. „Neen" zeide hij tot zichzelven, „ik kan haar niet helpen ik mag niets voor haar zijn, nu ik niet alles voor haar kan wezen. Misschien, als zij leert zich bezig te houden eu zich zoo wat meer kennis eigen maakt maar och, wat baat het, of het hoofd voedsel ontvangt, wanneer het hart honger lijdt En zij is nog zoo jong wat zou zij gelukkig kunnen wor den en gelukkig kunnen maken, als zij de ware liefde koesterde. Arm kind I" 1900 waren de inlagen f 65688,655 en de te rugbetalingen f 36956.155. Uitgegeven 66 boekjes Door het Rijkstelephoonkantoor werden in December behandeld 152 telegr. Verzonden 85 ontvangen 67 stuks. Over 1900 was het getal berichten 2330, n.1. ontvangen 1161, verzonden 1169 stuks. IERSEKE. In December zijn op het telegraaf kantoor alhier behandeld 1770 telegrammen, waarvan 222 verzonden en 1548 ontvangen. Op de postspaarbank is ingelegd f3727,41 en terugbetaald f 1405,43. Aangevraagd zijn 7 nieuwe boekjes. Iu het geheele jaar zijn behandeld 12420 telegrammen, waarvan 1851 verzonden en 10569 ontvangen. (In 1899 was het totaal 83 minder). Op de spaarbank werden gedaan 1053 in lagen tot een gezamenlijk bedrag van f 22910,02 en 325 terugbetalingen samen f 25882,01. Er werden 72 boekjes uitgereikt. In de laatste weken is het meer dan eens gebeurd, dat onze opgave van predikbeurten voor de Ned. Herv. Gem. foutief was. Dit is evenwel niet onze schuld. De opgave wordt ons uit de beste bron Donderdag verstrekt. Maar het komt wel eens voor, dat er na dien tijd vóór den Zondag verandering komt, en de kennisgeving daarvan blijft wel eens achterwege, of zij komt te laat. De verlichting in het Ned. Herv. kerk gebouw is door de nieuwe lampen aanmerkelijk verbeterd en zeer voldoende geworden. De lampen en kronen zijn eenvoudig, maar doen het oog aangenaam aan. Als we hadden moeten raden, zouden we de kosten minder hoog aan geslagen hebben, maar we bekennen gaarne, dat we geen deskundigen zijn. POORTVLIET, 4 Januari 1901. Overzicht van den loop der bevolking van deze gemeente over het jaar 1900. Bevolking naar de uitkomsten der laatste volkstelling808 m. 749 v. totaal 1557 per sonen. Vermeerdering door geboorte 37 m. 19 v. totaal 56 personen. Vermeerdering door vestiging 38 m. 42 v. totaal 80 personen, samen 75 in. 61 v. totaal 136 personen. Vermindering door sterfte 15 m. 9 vr. samen 24 personen. Vermindering door vertrek 81 m. 65 vr. totaal 146 personen, samen 96 m. 74 vr. totaal 170 personen. De geheele ver mindering bedraagt dus 21 m. 13 vr. totaal 34 personen. De bevolking op 31 December 1901 bedroeg 787 m. 736 vr. totaal 1523 inwoners. Nog had plaats 1 geboorte, behoorende tot een andere gemeente dezer provincie en 1 over lijden behoorende tot een andere gemeente buiten de provincie. Ook werd ingeschreven 1 levenloos aangegeven kind (mannelijk). Er werden voltrokken 8 huwelijken on wel 7 tusschen jonkm. eu jonged. en 1 tusschen weduwnaar en weduwe. loofd had en schelde, om het nu nog te laten brengen. Doch in plaats van Rosa, die hij ver wacht had te zien,-in de stille hoop, nog eenige oogenblikken met haar over de geliefde vrouw te spreken, verscheen de sluipende Bernard. De graaf had het blijkbaar te bedenkelijk ge oordeeld, de vertrouwde zijner vrouw onop houdelijk met den vreemdeling te laten omgaan. Eber gaf nu den bediende het boek en bleef toen in den kalmen maneschijn staren, totdat zijn oogen toevielen. Doch den volgenden morgen, toen hij reeds met zijn schilderdoos uit de galerij trad, om een schets van den cypressenvijver te maken, zag hij onder de schaduw der steeneiken evenals gisteren de gestalte der gravin. Ditmaal echter had zij een lichte japon aan en zat zeer huis- selijk op een stoel naast een tafeltje, terwijl de trouwe Sultano aan hare voeten rustte. Bij de nadering van den vreemdeling sprong deze eensklaps brommend op en sloeg met zijnen staart nijdig heen en weer. „Koest, Sultano 1" riep zijn meesteres, terwijl zij hem een tik met het boek gaf, dat zij in de hand had. te studeeren", zeide zij glimlachend, terwijl zij hem hare hand reikte. „Elke bladzijde lees ik tweemaal, en dan overhoor ik mijzelve, of ik alles goed heb onthouden. De meeste namen heb ik al eens vroeger gehoord, zonder er verder bij te denken. Nu begin ik eigenlijk eerst goed het verband te begrijpen. Als ik een beetje verder ben, moet gij mij eens examiueereu en er nog wat meer van vertellen." Zij zag hem daarbij zoo onschuldig aan als een schoolkind den meester, zoodat hij ook be gon te schertsen en een oogenblik vergat hoe onmogelijk het was, aldus met haar voort te leven. En toch, wanneer hij dacht hoe vol ver trouwen zij tot hein opzag, hoe de nabijheid van een vriend haar het ledige, sombere leven draaglijk kou maken, welk een geluk het was, dit schoone, zwaarmoedige gelaat weer verhelderd en verjongd te zien, dan begreep hij niet van waar hij de kracht zou ontvangen om zich los te scheuren. Zij liepen eenige oogenblikken onder de wui vende takken heen en weer. Van tijd tot tijd bukte zij zich, om een der cyclamen te plukken, die tusschen het gras groeiden, en genoot den

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1901 | | pagina 1