LTS-leerlingen Slaapkamer nylon-tapijt 19,95 «DE FAAM» Super wasautomaat nu f 660,- VAN HOEFLAKEN N V. tijdelijk f 100 voordeel MARYNEN elke week 64.000 ex enkele meisjes m de mnm krant van zeeland CRUCQ ^50 GRANDIOZE AANBIEDING geslaagd?wat nu! EXPORTPARTIJ MARYNEN DIEPVRIEZERS VOOR FRANKRIJK wordt nu in Nederland verkocht met assistent magazijnadministratie lO AUTO Chemie, de industrie van de toekomst! werktuigbouw en elektrotechniek HOECHST-VLISSINGEN N.V. Ivoor al uw drukwerk ten adverieniies groot Walcheren Autobestel dienst CRUCQ RIJLESSEN „DE CENTRALE Zag u reeds onze kollektie 200 cm breed per meter Textiel- en Woninginrichting Kanaalstraat 40 - OOST-SOUBURG - tel. 01183-1287 van een normale prijs 895,- korting 235,- Alle bekende merken voorradig MIELE - ZANKER - BAUKNECHT enz. Bezoekt onze toonzalen. AXEL - Beethovenstraat 16-18 - tel. 01155-1625 MIDDELBURG - Segeerstraat 8 - tel. 01180-2883 ZIEHIER UW VOORDEEL: h. barend* telefoon (01184) 35 27 HET ADVERTENTIEBLAD - GROOT WALCHEREN en ZEEUWSCH-VLAAMS ADVERTENTIEBLAD HOECHST-VLISSINGEN N.v. HOECHST-VLISSINGEN N.V. huis aan huis in SCHOUWEN-DUIVELAND WALCHEREN en ZEEUWSCH-VLAANDEREN In september gaan wij weer begtnn«n m«t 6% LEERLINGEN OPLEIDING „BEMETEL" EN „V£.V.' Hiervoor komen in aenmerking die dit jaar hun einddiploma behalen. De groep werktuigbouw zal niet alleen de algemene opleiding krijgen, maar ook in het bijzonder worden geschoold op het gebied van de apparatenbouw in de chemische industrie en in het leggen van pijpleidingen. Deze groep ontvangt eveneens een praktische oplei ding in het lassen. De tweede groep wordt na beëindiging van de V.E.V.- opleiding geplaatst in de schakel- en trafostations of bij gebleken geschiktheid in de afdeling Meet- en Regeltechniek. De praktische opleiding vindt plaats in onze speciaal daarvoor ingerichte leerlingenwerkplaats, terwijl het theoretische gedeelte wordt gevolgd aan een Tech nische School. Wij bieden moderne arbeidsvoorwaarden en verzorgen hetvervoer van en naar ons bedrijf. Zij, die geïnteresseerd zijn, verzoeken wij een sollici tatiebrief te schrijven en deze voorzien van een recente pasfoto, met in de linkerbovenhoek van de brief de letters L.W. te zenden aan de Chef Personeelszaken van Hoechst-Vlissingen N.V„ Postbus 65, Vlissingen. bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans met de produktie. De Bouw van een tweede fosforfabriek zal in de zomer een aanvang riemen. Onze bedrijven zijn met Neder landse medewerkers bemand. GRATIS controle van banden, accu's en schokbrekers. GRATIS dé- en'montage met de modernste apparatuur. Reparaties en balanceren. OOK op zaterdagmorgen staan wij geheel tot Uw dienst. MIDDELBURG: Seisstrait 19, Te!. (01180) 3510 BERGEN OP ZOOM: Beursplein 5, Tel. (01640) 58 79 BREDA: Tremsingel 4, Tel. (01600) 37247 TERNEUZEN: Mr. Heermanweg 2, Tel. (01180) 38 28 S verzorgt o.a. kamerverhui zingen, ook naar bejaar dentehuizen, tegen billijke prijzen. Directe besteldienst, géén bodedienst. Gaarne aanbevolen Tel. 3077 VLISSINGEN Sottegemstraat 110 VERVOLG- EN LOSSE LESSEN: f I SO FONKELNIEUWE V.W't* Paul Krugerstraat Tel. 2593 SOUBURG Pr. Hendrikstr. 56 tel. 1527 WESTKAPELLE Zuidstraat 125 tel. 313 MELISKERKE Burg. Adelaarstraat 7 Tel. 487 St. Pieterstraat 1 tel. 4(7, VLISSINGEN Hoek Hobeinstraat DE GROOTSTE COMBINATIE VAN AUTORIiSCHOOLMOUDERS IN NEDERLAND Voor ons jong en snelgroeiend bedrijf vragen wij voor onze opleèdSog tot ADMINISTRATIEF ASSISTENTE Onze fabriek te Culemborg exporteert regelmatig grote aan tallen diepvriezers naar Frankrijk. Door de daar nog heersende chaos kunnen wij thans een partij, bestaande uit 2 types diepvrieskisten, niet expediëren en wij zijn dus genoodzaakt deze geforceerd op de Nederlandse markt te brengen. type HF 24, inhoud 220 liter, prijs 799,— nu t oyy.- type HF 36, inhoud 330 liter, prijs 870,—nU f 770." Uiteraard de meest moderne uitvoering poiyurethaan isolatie optisch waarschuwingssysteem hoge invriescapaciteit d.m.v. ventilator PROFITEER Vraag bij uw handelaar. N.V. Technisch Bureau VerkoopkantoorWaldorpstraat 52, Den Haag tel. 070-184640- 110386 Fabriek Beesdseweg 7, Culemborg tel. 03450 - 3641 vXV die zojuist gesteagd z#n, reop. deze maanden examen doen voor het diploma M.U.L.O., H.A.S. of detail handel svaksc hoo I. Tijdens werktijd worden zij ter plaatse 2 middagen per week onder gediplomeerde leiding opgeleid voor de erkende diploma's typen, Nederlandse handelskorres- pondentie en eventueel steno. Zij zullen geplaatst worden 'm één van de verschillende sektoren van ons kantoor zoals: boekhouding, Inkoop administratie, expeditie, bedrijfs- en magazijnadmini- stratie. Wij bieden een prettige werksfeer, moderne arbeids voorwaarden en vrij vervoer van en naar ons bedrijf. Indien u belangstelling hebt, dan vragen wij u uw brief, vermeldende levensloop en opleiding, inklusief een recente pasfoto met op de brief in de linker bovenhoek de letters A.O. binoeo 10 dagen te richten aan de Chef van de Afdeürtg Personeelszaken van Hoechot- Vttesmgen M.V„ Postbus 65, Vhss*ngen. bouwt op eeo groot industrieterrein aan de Slocémvon te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans met de produktie. De bouw van een tweede fosforfabriek zal in de zomer een aanvang nemen. Onze bedrijven zijn met Neder landse medewerkers bemand. Voor het centraal magezfjn, ressorterende onder <?e Kommerciéle Afdeling, vragen wü een De taak van genoemde funktionaris zal o.a. bestaan uit het administratief verwerken van de goederenontvangst en uit het coderen van de binnengekomen goederen. Wij denken hierbij aan een Jongeman van 22 tot 25 jaar, die na zijn ULO-opleiding enige Jaren kantoorervaring heeft opgedaan, bij voorkeur met bovengenoemde werkzaamheden. Indien u belangstelling hebt, dan vragen wij u uw brief, vermeldende levensloop, opleiding en ervaring, inklu sief een recente pasfoto, met op de brief in de linker bovenhoek de letters Mag., binnen 10 dagen te richten aan de Chef van de Afdeling Personeelszaken van Hoechst-Vlissingen N.V., Postbus 65 te Vlissingen. bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans met de produktie. De bouw van een tweede fosforfabriek zal in de zomer een aanvang nemen. Onze bedrijven zijn met Neder landse medewerkers bemand. u

Krantenbank Zeeland

Groot Walcheren | 1968 | | pagina 5