HOUW-CIRCULAIRES. V£ILINGSVEREENIGING „E. M. M." Veiling kruisbessen Bij inschrijving te koop tën tot wijziging vao arit. '12 ien 13 vain (Kefi huishoudelijk reglement, handelend over de arbitrage-regeling. Bij voorkomende zaken verzoekt dhr. D. Malleköte om geen kroetappelen Jus- sdhen de andere vruchten te plaatsen. Het bestuur zal zijn aandacht hieraan geven. Middelburg. De Commissie van be stuur der scjlioolonderwijzers-weduwen- beurs in de Provincie Zeeland hield Zater dagmiddag 15' Mei haar Vergadering in de Sociëteit St. Joris, waar door den sec retaris-penningmeester verslag werd gedaan over den staat dër Beurs over 1925. Het aantal leden der beurs bedroeg op 15 Mei 1.1. 30, contribueerende te zamen f300, het aantal weduwen 20, waarvan 18 weduwen jaarlijks f 100, - en 2 we duwen jaarlijks f50,pensioen genieben. De door den rentmeester ingediende..re kening en verantwoording over 1925 werd goedgekeurd en vastgesteld in ontvang op» f2896,32V2. m uitgaaf op f2225,89, aljy zoo met een voordeëlig saldo van f 670,43f/2. Eveneens werd de begroeting over het dienstjaar 1926 goedgekeurd in ontvang en uitgaaf sluitend met een geraamd be drag van f 3148,431/2. De laatste dag van de tentoon stelling voor handel en nijverheid te, Mid delburg heeft het Zaterdag ook weer slecht met het weer getroffen. Bij de sluiting te 10 uur, vereenigden comité en standhouders zich in de bakkerskamer en bracht de voorzitter, de heer v. d. Hooft,, dank aan allen, die aan het welslagen der tentoonstelling hebben medegewerkt, terwijl de heer v. d. Zee namens de expo santen dank bracht aan het comité en de heer. Corns. Meaning het comité toe- wenschibe. dat het steeds als nu den moed er in zal houden. Ovezand. Dhr. J. E. F. Schuerman, die binnenkort deze gemeente verlaat, zal als raadslid opgevolgd worden door den heer F. J. Schuerman. De raat}vergaderde 14 dezer. Af wezig de heer f). v. d. Dries. De voorzitter brengt openlijk dank aan de verschillende landbouwers der gemeen te Ovezand voor het kosteloos aarde- ver voer tot demping van het Woelt je en hoopt tevens, dat het volgende jaar met dezelfde bereidwilligheid zal worden mee geholpen om het werk geheel af te maken. Besloten wordt tot aankoop van een strookje grond aan den Calangedijk II tot verbreeding van den weg en in verband hiermede de begrooting van 1926 te wijr zigen. In de politieverordening wordt een nieuw artikel ingevoegd, betreffende standplaat sen voor autobussen. De begrooting Vlee schkeuirin gs'dienst voor 1927 wordt vastgesteld in ontvang en uitgaaf op f2850, Verkozen worden de leden voor de bei de stembureaux in district I en II voor ver kiezing van leden der Tweede Kamer. Tegen de ingekomen oonceptregelinig voor jaarwedden van burgemeesters, sec retarissen, ontvangers en wethouders heeft de raad geen bezwaren. Door het lid Schuerman wordt medegedeeld, dat hij omstreeks Juni a.s. de gemeente verlaat en daardoor ophoudt I'd van den tfaad te zijn. De voorzatter spreekt een woord van dank voor- zijne diensten aan de ge meente bewezen en wens chit hem in zijne nieuwe woonplaats alle goeds toe, waar mede alle raadsleden instemmen. Weder- keerig spreekt de heer Schuerman zijn dank uit voor de prettige samenwerking die tijdens zijn raadslidmaatschap steeds beeft geheerscht. Vlissingen. Zaterdagmiddag had int het Badpaviljoen alhier de opening plaats de zevende permanente tentoonstelling van schilderijen enz., uitgaande van den Kunst kring „Het Zuiden" en zulks bij monde van den burgemeester van Vlissing^ty, den heer C. A. van Woelderen in zijn kwali teit van eere-voorzitter van den Kunst kring. Op de tentoonstelling zijn een "flink aantal goede werken van Nederland sche en buitenlandsche schilders en schilderes sen aanwezig. Gedurende..liet zomersei zoen wordt af en toe wijziging in de ten toongestelde doeken gebracht, terwijl de tentoonstelling steeds voor stadgenoot en vreemdeling vrij toegankelijk is. 1 Wolfaartsdijk. Het provinciaalkerk bestuur van Zeeland heelt wegens het op treden als priniius-lid-ouderling der alg. synode van de Ned. herv. kerk van den heer W. v. Oeveren, oud-ouderling to Wolfaartsdijk, tot diens secundus benoemd den heer Hondius, oud. te Middelburg. UIT DE PERS. De huuraanzeggingswet. In „Ons eigendom", bet weekblad der huis en grondeigenaren, lezen we in een artikel over De overbodigheid der huur wetten, betreffende de hnuraanzeggingswet: „Bestaat de Huuraanzeggingswet nog? Meermalen is ons in den laatsten tijd deze vraag gesteld, wat niet te verwonderen i- in verband met de totaal veranderde tijds omstandigheden vergeleken met die, waar onder deze wet in het levea werd geroepen. Pe huuraanzeggingswet had ten doel om te voorkomen en tegen te gaan, dat verhuurders perceelen of perceelsgedeelten onverliuurl lieten staan, teneinde aldus dergeljjke panden met een belangrijke winst gemakkelijker te kunnen verkoopen. iln de praktijk heeft deze wet bitter weinig toepassing .^geyoDden, waardoor al reeds van zelf hare overbodigheid is gebleken, ofschoon de regeeriug dit destijds meende goed te kunnen praten met de bewering, dat deze wet lau toch in ieder geval preventief heeft gewerkt Het meest typische geval van toepassing der huuraanzeggingswet lijkt ons wel dat betreffende het benedenhuis van pand Staiioissingel po. 1 te Rotterdam, tcebs hoorind aan pn beer C J. van Tusschen- broek. Kort na het in werking treden der huuraanzeggingswet, in het j»ar 1921, heeft de betrokken hunrcommissie te Rot terdem zich gehaast dit onverhuurd staande jperceffegedeelte onder haar hoede te nemen floor er op te laten aanplakken het be kende biljet „pe Huurcommissie is be voegd, etc..En heden ten dage d.w.z in het jaar 1926 wjj hebben 'er ons de vorige werk persoonlijk ran overtuigd hangt dit biljet nog aan d.- deurpost/,ban dit benedenhu s en... is het lie commissie dus n<g niet mogen ge lukken: voornoamd benedeubuis te ver huren! Aftakt de, ra-ge.e.ring zich niet erg be- ppoiteljjk dobr eten dergelijke wet, weike 'feite'ijk noaitrlin hst leven had m eten worden ge oepen nog steeds kalmpjes te Jaten voortbestaan In nagenorg alle groote steden des lande wemelt het van makelaars-bordj'els -met „Te huur" voor perceelen of perceelsgedeellen, welke dan, volgets de bedoe'ing der toenmalige regeèriug, destijds wellicht in aanmerking waren gekomen voor toepassing der huur- aai ziggingswet/ Zou het misschien niet eerdrr op deu weg der regeoring liggen om wettelijke maatregelen te nemen, waardoor dergelijke perceelen of peiceels- gedeelten thans gemakkelijker huurders zoude»; vindm, bijv. door verlevendiging van liandelp scheepvaart en industrie?'' STADS-NIEUWS. Beroepskeuze. In het'' Schuttershof is Zaterdagmiddag de open bare-vérgadering gehouden, _uit- geschrëvefi- 'Moör het voorloopige comité voor 'b'éröepskeiize Er was vrij veel be langstelling vooral uit onderwijskringen. De lieer vaiv der Meulen Bosma, voor zitter-van het Voorloopige comité, heette de aattwezigen welkom en zeide vervol gens eeij en ander over het doel van het bureau voor beroepskeuze. De juiste keuze van een beroep is zeer lastig. Ten einde ouders en kinderen te helpen, zal getracht worden tot de oprichting van een advies bureau voor Noord- en Zuid- Bevelana 'te' geraken. In comité vergade ringen is'een voorloopig plan opgemaakt. Het ligt in de:bedoeling liet advies-bureau te doen uitguari van particulier initiatief, pe kosten' zttllen worden bestreden uit de contrihutiën van een vereeniging voor beroepskeuze. Het lidmaatschap zal f 2,50 per jaar bedragen, hét donateurschap fl. Er is over gesproken voorloopig voor adviezen ten- geringe vergoeding te vra- van heiij rfie- dit betalen kunnen. 1 Spr. las vervolgens de voornaamste artikelen Wiride' statuten der vereeniging voor'ü1 i' Daaruit blijkt, dat 'mondelinge zoowel als schriftelijk advizen zullen worden ge geven, eh dat -ër een medischen psycho technisch' onderzoek van jonge menschen kan plaats vindèh. Na deze uitlegging gaf de voorzitter iet wóörd aan den heer L. M. Kool, lirecteur van het -bureau voor beroeps keuze te Rotterdam, die wilde spreken over de praktijk' ivtui beroepskeuze. 1 Spreker begofr met liet vertellen van een geval, doA'r lietrt behandeld, dat aan toont, dat ouders, noch kinderen vragen waarvooK'b'èn'ik'géschikt, doch dat zij zich beiden -laten door uiterlijke aan trekkelijkheden of door uiterlijke afstoo- tingen. Db jfèrsoonlijke geschiktheid wordt bijna altijd buiten de beschouwing ge laten. Typisch is, <ftit het beroep van den vader heel dikwijls Verwerpelijk voor den zoon wordt geacht,' en dat de vader tneermalen den wensch van zijn eigen jeugd belichaamd wil zien in de toekomst van zijn kind. Spr. lichtte dit uitvoerig toe, en zei' vervolgens, dat de stands vooroordeelén een groote rol spelen bij de beroepskeuze. Dit kamt omdat men in de maat schappij nog een 'te groot verschil maakt fusschen het intellectueel beroep en den handarbeider. Het eerste wordt te hoog aangeslagen, het laatste te laag. Het bureau voor beroepskeuze moet zorgen dat de neiging van het kind overeen komt met de eischen van het toekomstige beroep, zoowel physiek als psychisch. Op deze wijze kaïj; yobrkómen worden, dat op meer geveydbrnSën leeftijd iemand van een Ijeroep naar een' anfler moet worden over getracht, hetgeén zeer groote bezwaren met zich brengt. Op 13 h 14. jarigen leeftijd móet voor het kind de maat schappelijke taak worden uitgestippeld. Bij voorlichting is hulp van een medicus in vele gevallen noodzakelijk, in de practijk leert men welke kinderen op het lichaam onderzocht moeten woruen. Boven dien geven de moeders meestal wel aan wijzigingen. Spr. wees er in dit verband op hoe noodig samenwerking tussclien ouders en het bureau voor beroepskeuze is. Behalve de lichamelijke zekerheid spreekt bij beroepskeuze de aanleg, de geestelijke geschiktheid een woord mede. De' psycho techniek, de practische toe passing van de zielkunde, is met veel succes toegepast, de wetenschap kan een waardevol hulpmiddel zijn, vooral bij boven en bij onderbegairfde personen. Daar het einddoel van het bureau is iemand gelukkig te maken heeft het ook te letten op de voorliefde, de neiging van het kind. Deze houdt ook meest verband met de karakteristieke eigenschappen van het kind. Men dient te zorgen, dat de karakteristieke eigenschappen, die ieder beroep wel heeft overeenkomen inct de karakteristieke eigenschappen van hel individu. Gelet dient voorts te worden of de neiging voor een beroep is bijgebracht door een vluchtigeu irjdruk of dat hij dieper zetelt. Een prachtige Jiulp om dit te weten te komen is de school. Zonder goede samenwerking met de onderwijzers zijn goede resultaten voor het bureau voor beroepskeuze niet gewaarborgd. Een onderwijzer b.v. weet of een kind aanleg heeft voor zelfstandigen arbeid of voor copieer arbeid, of een kind nauwkeurig is of slordig. Het zijn de onderwijzers wier belangstelling voor beroepskeuze gewekt moet worden. Moeilijk is dit niet zei spr. Iedere ouderwijzer heeft hart voor zijn leerlingen en ziet met bezorgdheid naar de wijze waarop de breede kloof tussclien school en maatschappij overbrugd zal worden. Ieder bureau kan bijna bij voor baat van de medewerking der school verzekerd zijn. Verder noemde spr. noodig hetctmtact tussclien het bureau en de bedrijven, de laatsten moeten weten, waar zij leerlingen kunnen krijgen. Na de rede van den heer Kool werd gepauseerd. Vervolgens vond eenige gedachten- wisseling plaats. Circa 60 leden gaven zich Zaterdag voor de vereeniging op. Ook in de dorpen staat men sympathiek tegenover het bureau. Voor de venen. Aan de Oostgrens van ons toch wel varende land regeert de honger. Op een afstand van enkele uren sporen van steden en dorpen, waar menschen met gevuld magen zich over het leven verheugen kuunen, staan in de onafzienbare heide velden bouwvallige plaggenhutten, schuil plaatsen voor mannen, vrouwen en kin deren, die verschillende keeren de zon zien opkómen en ondergaan voor dat zij een behoorlijken maaltijd op de wrakke tafel vinden. Om de hutten vindt men stakkaitjes van kinderen zonder eenige levenslust. Ondervoeding spreekt uit de gerimpelde ouwelijke gezichtjes, uit de dunne beentjes en onnatuurlijk opgezette buikjes, uit de door vroege ellende sta rende oogen. In Drenthe heeft het spook van den honger de kille hand over een menschen- geslacht gelegd. We kunnen vrageu „Hoe komt dat?» we kunnen napluizen of de bewoners der veenstreken schuld trof. Mogelijk komen we dan tot de conclusie, dat er inderdaad in vele gevallen van schuld gesproken kan worden. We kunnen echter ook niet daarnaar vragen, omdat liet momenteel weinig ter zake doet We kunnen alleen denken aan de kinderen, aan de levenswrakjes, die niet aansprakelijk gesteld mogen worden. We kunnen luisteren naar hun kreten om voedsel, die als aauklaehten door de stille veenlucht gieren. Hoe ontzettend dit klinkt weten slechts zij, die de streek zelve bezochten Wie eens heeft hooren gillen „moeder ik heb zoo'n honger," zal dit nooit vergeten. Nederland is weldadig. We weten het. door hetgeen het deed voor de kill deren van door den oorlog getrof fen landen, nooit werd tevergeefs een beroep op onze landgenooten gedaan als het gold het opkomend geslacht van den hongerdood te redden. Thans gaat het om het Nederlandsche kind, om de jeugd, die dezelfde taal spreekt als wij. Behalve het medelijden doet nu de nationale fierheid een beroep op ons. Dezer dagen zullen Goesche dames langs de huizen voor de stervende veen streek collecteeren. We hopen, dat de busseD, waarin de giften gedeponeerd worden te klein zullen blijken. Landbouw-Bioscoop. Vooral in de bioscoopwereld moet men als recensent niet te veel waarde hech ten aan de reclame. De insider weet, dat de grootte der affiches weinig met de artistieke waarde van de films te maken heeft. Hoe omvangrijker en kleuriger de biljetten, hoe grootscher de lichtrecla mes....... des te prutsiger de rolprent vaak En hoe kleiner het eerste, des te fijner liet laatste soms. Deze week b.v. zal men aan het uitwendige der Landbouwbioscoop niet ontwaren, dat er op het witte doek een rolprent geprojecteerd word', die een fleurige onderbreking is van het Ameri kaansche cliché type, en die meer reclame waard is dan een dozijn Yankee-producten, die de hecle wereld in rep en roer bren- gcn- sb'»aanon We hebben hier het oog op de klucht „Potasch en Perlemoer in de filmbrpnche», liet hoofdnummer van deze week.,. Een werk, dat zoowel door gegeven als door vertolking een artistieke beteekenis krijgt. Het is een parodie op den gemiddelden filmfabrikant, die er maar op los filmt, om geld in het laadje te krijgen. De titelrollen worden meesterlijk ver tolkt, de hoofdpersonen, vooral de kleinste (wiens naam ons niet te binnen schiet), zijn humoristen van het bovenste plan. Rustig spel, geen enkele overbodige be weging, prachtige mimiek. Een film, die men met het meeste genoegen aanbeveelt. Met het drama „De wreede waarheid" is 'de directie niet zoo gelukkig geweest. Het scenario is voor een gedeelte zeer oorspronkelijk, doch de uitbeelding der Duitsche artisten is te Duitsch, te zwaar, imposant. Een andere fout is de uit' economisch oogpunt te waardeeren, maar op cinematografische motieven te veroordeelen wijze van opnemen. De regisseur is te zuinig geweest, heeft zijn aantal meters filmband uitgebuit. De personen worden b.v. van het eene huis naar het andere overgebracht zonder inleiding. Dit is een technische fout, die niet gering is. Aan deze beide films gaat een aller aardigste .teekenfilm met „Eelix de Kater" als hoofdpersoon vooraf. Een nieuwe zaak. De heer P. Louisse opent morgen aan den Westwal 44 een auto-zaak, garage en Showroom Zomerdienstregeling. Daar door een misverstand de zomer dienstregeling in ons vorige nummer niet geheel compleet was drukken wij haar in dit blad nog eens, en thans volledig, af. K. te Kloétmge. De-hoibfdzaak is, dat 'bedoelde persoon wettig benoemd ver- ilelöard is. Het heeft geen zin hier nog eens op terug te komen. (Red.) Het drukken, het schrijven van de adressen daarvan en de verzending geschiedt bin nen den tijd van enkele uren door de drukkerij van DE GOESCHE COURANT GEMENGD NIEUWS* Haarmangedood. De jury van ihiet Assissizenhof der Seine heeft dezer dagen een jonge vrouw vrijge sproken, die haar man met revolverscho ten gedood had. De echtvriend mishan delde haar, maakte het geld van zijn schoonmoeder op en gaf de voorkeur aan zijn onecht kind boven den zoon uit zijn huwelijk voortgesproten. Op den dag dat zijn vrouw hem doodschoot, was hij geld komen eischen om' er met een vriendin van door te gaan en had hij bovendien gedreigd zijn zoon met zich mee te nemen. De advocaat-generaal overwoog in zijn requi sitoir dat het niet aangaat met revolver schoten met iemand af te rekenen en vroeg veroordeeling, al was het "dan maar voorwaardelijk. De jury sprak de beklaag de evenwel vrij, onder toejuichingen der vrouwelijke belangstellenden ter zitting. VERKOOPINGEN EN VERPACHTINGEN. Mei: 18 Goes, varkens, de Wilde en Heijboer. 25 Goes, woon- en winkelhuis, 2 woon huizen en erf, van Dissel. 25 Goes, pakhuis, van Dissel. 27 's Gravenpolder, woonhuis/ schuur en erf, van Dissel. Juni 2 Nisse, hofstede met boomgaard, bouw en weilanden, van Dissel. 16 's Gravenpolder, raadhuis, hofstede- en bouwland, van Dissel. 16 's Heer Abtskerke, weiland, van Dis sel. Waarde, hofsteedje, van Dissel. Waarde, hofstede met landerijen, Neervoort. Juli: Nisse, veldvruchten, van Dissel. Augustus 4 Nisse, boeren-inspan, van Dissel. AANBESTEDINGEN. Mei: 21 Goes, schoonmaken twee sluisdeuren Goesche Sas, Directeur van Ge meentewerken. Juni: 8 Goes, bouwen ziekenhuis R.K. zie kenverpleging „St. Joanna", v. Groe- nendael en 'Dekker. VERGADERINGEN EN VOORSTELLINGEN ENZ. Meij. 17 eh 1'8; Landbouw-Bioscoop, „Potasch en PerHemoer" en „De wreede waar- head". 18 Landbouw-Bioscoop, „Als ië°'maar pech hebt". 18 Prins van Oranje, volksconcert .Toon kunst., 19 Prins van Oranje, concert, Toon kunst. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand 767.4 te Va- Lentia. LaagsJ^ barometerstand 748.1 te SwinemundL De verpachting tot den avond van 18 dezer Iur^ltmatige, tijdelijk krachtigem N. tot N.W. wind, zwaar bewolkt tot betrok ken, enkele regenbuien, weinig verandering in temperatuur. CORRESPONDENTIE. BURGERLIJKE STAND VAN GOES. Geboren f Abraham Jan z.v. Jan Rot tier en Adriana Dronkers Hein z.v. Jo- liarn Ehrhardlf en Eleonora Johanna Steen- Gehuwd: Marius Theodoor Anton van Bruggen 27 j. jm. te Peimatang Siantar en Ja&oba Molhoek 24 j. jd. Overleden: Franciscus Hazen 43 j., .gehuwd itiet Hendrika van Etiinger. MARKTBERICHT. ROTTERDAM, 17 Mei 1926. Vlasaanvoer 12600, Blauw f 0,80 a f 1,10, 2700 geel f 0,80 a f 1,10, 2500 Gro ningen fO,7Ó a f 1,05, zoet f 0, wit f 0,— a f0,'2850 dauwroot f 0,60 a f0;90. Ajuinaanvoer z'eer groot. Pootajuin f 0,— a f 0,per 100 K.G., Groote f 0,A f 0,hollandeche f 0, a f 0,kleine f 0,a f 0,sjalotte f 0,a f 0,extra f 0,a f 0, Egyptische f 5,4.0, a f 5,80, puike f 0, Aardappelen Zeeuwsche eigenheimers f 0,a f 0,—, Poters f 0,a f 0, Bonte f 0,a f 0,Brielsohe f 0,a f 0,Zeeuwsche blsuwe f 5,50 a f 6, Bonte en Blauwe f 0,a f 0,West- landsche zand f a f Poters f 0,a f 0,"Klei f 0,a f 0, Granen bnitfcnlandsche, kalm. Meel f 20,50 a Mais mixed f 0, a f 0,Haver Canada f 11,a f 0, Mais Laplata f167. j BLnnehlandsche: Tarwe nieuwe f 16,a f 17, Voer 15,a 15^50 Gerst chevalier 10,a TO,75 Karwijzaad 22,a 24^ Kanariezaad 16,a 18,— Koolzaad 27,a 30, Maanzaad 70,a „1 74, Lijnzaad (voer) 15,a 16, Lijnzaad (zaai) a Zonnebloempitten 14,a 15, Boekw (Manjoerijsche) 12,75 a (Russische) a Haver 10,25 a 11,25 Rogge b 9,50 a 10, Erwten 11,a 16, Bruine bootojfl 0,a Eieren 5,a 6, VARKENSMARKT ROTTERDAM Varkensaanvoer 660, .eerste kwaliteit 10,86 a f 0,88, tweede f 0,80 a f 0,84, ierdfe f 0,72 a f 0,76, licht f 0,a f 0, export f 0,86 a f 0,94, Handel matig. ADVERTENTIEN. KRABBENDIJKE. WOENSDAG 19 dezër aanvang des nam. 4 uur (N.T.) HET BESTUUR. Van den héér J. A. TRIMPE BURGER, ynder Kloetinge de Kruisbessen aan 3283 Sirm a. h. Schnurstoepje en den Berlin Werfhoek3200 sir, in den Kersenboomgaard b. h. Witte Hekken 467 eira. h. Spoor675 s tr, a. d. Zondagsschool en 815 sir. in dé' No ten wei. In perceelen of in massa. Inschrijvingen worden ingewacht vóór of op 25 Mei 1926, ten kantore van Notaris VAN DISSEL te Goes.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1926 | | pagina 4