OPENING AANBESTEDING. Blauw-, Bruin en Witdrukken SPRUTOLI AANBESTEDING. BEDENK GIJ VERWACHT der nieuwe Autozaak,Showroom, en Garage Werkplaatsen SPROETEN een zoo goed als nieuw PAKHUIS, Donderdag 27 Mei 1926, een Woonhuis, Schuur, Erf en Tuin, J. G. STURM leveren wij in één dag Scherp concurreerende prijzen. I DINSDAG 18 MEI a.s. van P. LOUISSE GOES, op Vrijdag 21 Mei a.s., het bouwen van een ZIE KENHUIS aan den Kloe- tingschenweg te Goes, op Dinsdag 8 Juni 1926, ZIT- EN SLAAPKAMER Zomerdienstregeling der Staatsspoorwegen ingegaan 15 Mei 1926. Zeeuwsche lijn met de voornaamste aansluitingen. I ALLERLEI. Schimmels in huizen. Hierover schrijft „Medicus" in het „Rott. Nieuwsblad" het volgende: Wij, die in een vochtig klimaat gehuis vest zijn, hebben vaak te kampen met bo venstaand euvel en het is dan ook geen wonder, dat velen en wel vooral de genen, die beneden wonen, allerlei maat regelen trachten te nemen om |tan deze misère een eind te maken. Het is behalve de bouwkundige, vast de dokter, die in den arm genomen wordt om dit probleem op te lossen. Alvorens wij verder gaan, wil ik u aller eerst met een enkel woord mededeelen wat „schimmels" eigenlijk zijn. Zooals wellicht niet onbekend zal zijn, behooren de schimmels thuis onder de rubriek der paddestoelen of zwammen. Sommige van deze zwammen nu dragen den naam van „schimmels". Het is een buitengemeen uitgebreid proces, dat zich hierbij voltrekt en het ligt niet op mijn weg, hierop nader in te gaan. Wel moet ik u er nog opmerkzaam op maken, dat de schimmels behooren tot de z.g. spore- planten, evenals de varens, mossen ein wieren, evenwel met deze uitzondering, dat zij geen chlorophyll of bladgroen be zitten. Zooals uit uw schooljaren nog wel bekend zal zijn, bereidt de plant door middel van dit laatste haar voedsel en waar het ten eenenmale ontbreekt bij de schimmels, zijn deze laatste dus aange wezen ten koste van andere wezens, veelajl planten of dieren, te leven. Zooals ik reeds zeide, zijn er tal van soorten schimmels en het is opmerkelijk, dat velen onder de ongunstigste omstan digheden hun leven niet inboeten. Onder al deze variëteiten interesseert ons nu spe ciaal die, welke in veelal vochtige huizen, sousterains etc. voorkomt. Het hout (de plinten, vloer en deuren etc.) wordt bin nen korten tijd verteerd en vernieuwt men een en ander wederom, dan is over een jaar dezelfde situatie weer in het leven geroepen als voorheen. Geen wonder, dat men tal van hulpmid delen heeft aangewend, doch voor zoover mij bekend is, zonder eenig succes. Het behoeft niet gezegd te worden, dat het wonen en slapen in een dergelijk vochtige omgeving, waarin steeds een min of meer duffe lucht heerscht, nadeeUg is voor onze gezondheid, vooral wanneer menwatrheu- matisch is aangelegd of zeer vatbaar is op de luchtwegen. Het is dus duidelijk, dat men meestal voor goed een einde wenscht te maken aan deze misère en de vraag, welke voor ons openligt, is dan deze: „Op we'.ke wijze kan men dit doel bereiken?" De eenige weg is den vloer op te bre ken en alle aangetaste stukken plint etc. etc. grondig te verwijderen. Is dit geschied, dan behoort men de onderlaag ongeveer driekwart meter uit te graven en daarop vol te storten met zand en kiezel. Nadat deze laag goed is aangestampt, laat men hierop een vloer van gewapend beton leg gen en over dezen betonnen vloer kan men een houten laten maken, hetgeen natuur lijk alleen noodzakelijk is, wanneer het een vertrek geldt, dat bewoond moet wor den. Is dat alles gereed, dan laat men al het aangetaste hout door nieuw vervangen. Ik mag niet eindigen, zonder nog op één belangrijk punt gewezen te hebben. Men zou meenen thans volledig gevrij waard te zijn tegen deze parasieten. Dit is evenwel ten deele waar. Om hun prac- tisdh gesproken geheel en al de kans te ontnemen, dient men steeds zorg te dragen voor een behoorlijke ventilatie, hetgeen men bereikt door een rooster te laten maken of door een klein raampje te laten aanbrengen eenerzijds, terwijl aan de andere zijde van het vertrek eveneens een luchtgat dient aanwezig te zijn. Op deze wijze bevordert men steeds een lucht verplaatsing, welke onontbeerlijk is. Nau welijks behoef ik u te zeggen, dat bo vengenoemde strijd tegen de schimmel een vrij kostbare is. Een gevaarlijke macht. De Prins van Wales draagt een ge kleurd zakdoekje in den borstzak van zijn jas en alle Londensche manufactu^iers verkoopen plotseling gekleurde zakdoeken aan de jongemannen, die het koninklijke voorbeeld willen volgen. Dit is wederom een nietig, maar niet'emrn over.u'guïid voor beeld van de vlugge en zekere macht van invloed. Ieder menselh draagt den vloek van den invloed in zicheen vloek', omdat het een verantwoordelijkheid is, waaraan wij ons niet kunnen onttrekken. Van velen zal de invloed op anderen niet zoo ver reiken als bij den Prins van Wa les het geval is.' Maar of u het prettig vindt of niet, er zijn altijd andere men- schen, die in uw voetstappen volgen; die precies gaan nadoen wat u gedaan hebt. Het is een macht, waarvan u zich nim mer vrij kunt maken. Maar hoogst gevaar lijk is zij zeker, want als gij er misbruik van maakt en verkeerde voorbeelden geeft, brengt gij tevens een onbekend aantal an deren tot dezelfde teleurstellingen, die u ondervonden hebt. dat gij door één gulden voor adverten tic kosten uit te geven verschillende guldens voor Uw artikel kunt ontvangen. ADVERTENTIEN. Met genoegen geven de Heer en Mevrouw ËHRHARDT-Stkenberge.n' kennis van de geboorte van hun zoontje HEIN. Goes, 16 Mei 1926. Getrouwd bij volmacht M. TH. A. VAN BRUGGEN en CO MOLHOEK die, mede namens wederzjjdsche familie, dank zeggen voor de vele bewijzen van belangstelling bij hun huwelijk onder vonden. Laras Estate Dolok Merangir Sumatra Groote Markt 40, Goes' 1926. Nog treurende over het verlies van onze lieve Moeder, overleed heden enze lieve Vader, Behuwd- en Grootvader D. LOOIJ, in den ouderdom van 68 jaar en 8 maanden. Uit aller naam, D. LOOIJ Dzn. Elkwoutsdijk, 14 Mei 1926. De Curator iu het faillissement van G. MILHOUS, te Goes, maakt bekend, dat dit faillissement is geëindigd wegens het ver bindend worden van de eenige oltdecllngs- lijst. De Curator voornoemd, Mr. J. ERASMUS. Oostburg, 14 Mei 1926. De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes, zal op Dinsdag 25 Mei 1926, des avonds 8 uur, in de „P r i n s van Oranje", voor dhr. P. A. DE WITTE publiek verkoopen staande te GOES, in het centrum der stad, aan het Groene Weidje, groot 80 cent. Op gebruik bij de betaling. Voor bezichtiging zich aan te melden bij den verkooper, a/d Oude Vischmarkt. De notaris E. C. VAN DISSEL te Goes, zal op des voorm. 10uur N. T. te's Graven polder, ten herberge van dhr. T. Jonker, krachtens art. 1223 B. W. publiek verkoopen ander 's Gravenpolder, a/h. Schoolplein groot 2 A. 75 c.A.thans bewoond door Lein Dingemanse. Op gebruik bij de betaling. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris. BRUILOFTSLIEDEREN VOORDRACHTEN GUIRLANDES CONFETTIES. DE NIEUWSTE VERRASSINGEN VOOR BRUILOFTSFEESTEN. LANGE KERKSTRAAT 9 GOES BOEKHANDEL, BOEKBINDERIJ FEEST-ARTIKELEN. De BURGEMEESTER-STRANDVON DER van KATTENDIJKE roept voor de eerste maal belanghebbenden op voor aangespoelde 43 luiken, 34 merkels, 2 scheer houten, 1 trap, 1 plank 4 M. lang 2 schotplanken, 1 roeiriem, 2 lange boomen met bak :n, 1 peilstok, 1 teerkwast. niet, dat als gij heden een advertentie plaatst, morgen de nieuwe klanten in Uw winkel komen. Alleen het voortdurend onder de aandacht brengen van Uw zaak doet U de vaste klanten behouden en bezorgt U op den duur nieuwe af nemers. EISCHT VOORAL DIT MERK. DE BESTE waterverf voor muren, behang, plafonds en buitenmuren. Verkrijgbaar bij drogisten. Brochure grabs. Vz en ikilo pakken LAAT U NIET IETS ANDERS AANPRATEN. N.V. Goesche Courant en Kleeuwens Ross' Drukkers- en Uitgeversbedrijf. v m. II uur Westwal 44 Telefoon 287 BURGEMEESTER en WETHOU DERS van GOES zullen 's middags 2 uur, ten Raadhuize AANBESTEDEN het schoonmaken enz. van 2 sluis deuren op het Goesche Sas. De voorwaarden zijn ad f 0,50 per exemplaar ten Sladhuize verkrijgbaar. Nadere inlichtingen geeft de Directeur van Gemeentewerken. HET BESTUUR der R.-K. ZIEKEN VERPLEGING ,ST. JOANNA" te GOES, ia voornemens, onder nadere goedkeuriDg, aan te besteden 's namiddags 3 uur, in het Schuttershof". Aanwijzing zal plaats hebben op Woens dag 2 Juni, 's namiddags 2 uur, op bet terrein. Bestek en teekeuing te verkrijgen per stel Èl f 15,bij den Architect L. W. DEKKER, Piccardtstraat 75, Goes. lnschrijvingsbiljettea in te leveren bij den Voorzitter der vereenigiag, den beer G. GEY8EN te Goes, vóór of Op 7 Juni 1926. Inlichtingen geven de Architecten J. H. H. v. GROENENDAEL, Maastricht. L. W. DEKKER, Goes. I verdwijnen spoedig dooreen pot Bij Alle Drogisten met volledig pension gevraagd door Heer. Brieven met prijsopgaaf onder nO- 446 bureau van dit blad. Vlissingen V. Middelburg Arnemuiden NoordKraaiert 's II. Arendskerke Goes Kapelle-Biezelinge Vlake Kruining.-Ierseke Krabbendijke RillandBath Woensdrecht Bergen op Zoom Wouw Roosendaal Breda Den Bosch Arnhem Utrecht Rotterdam B. Rotterdam D. P. Den Haag Amsterdam C. S. 5,46 6,06 7,07 7,12 9,04 11,35 1,14 4,13 6,25 6,41 6,49 7,82 5,56 6,16 7,16 7,22 9,15 11,45 1,25 4,24 6,59 7,42 6,24 7,29 9,22 11,52 4,29 7,49 6,83 7,38 9,31 12,00 4,36 7,56 6,41 7,46 9,39 12,08 4,44 8,04 6,16 6,51 7,35 7,55 9,49 12,18 1,46 3,04 4,53 7,20 8,14 7,00 8,08 9,57 12,26 3,18 5,00 8,22 6,28 7,09 7,48 8,10 10,06 12,35 1,59 3,21 5,08 7,33 8,30 7,15 8,16 10,12 12,41 3,27 5,14 8,36 7,25 8,25 10,21 12,52 3,37 5,23 8,45 7,32 8,32 10,28 12,59 3,44 5,29 8,52 7,44 8,44 10,40 1,12 3,57 5,40 9,08 6,55 7,55 8,13 8,54 10,50 1,23 2,25 4,07 5,51 7,59 9,15 8,05 9,08 10,58 1,33 4,17 5,59 9,24 7,09 8,15 8,27 9,12 11,07 1,42 2,39 4,27 6,08 7,26 7,46 8,18 9,33 8,04 9,05 10,23 11,45 2,16 3,09 5,07 6,37 8,12 8,41 11,06 9,53 9,58 11,53 12,39 3,57 5,53 7,81 8,30 9,29 12,00 3,31 1,58 6,50 7,19 9,30 12,01 8,17 11,00 1,48 1,48 5,03 7,00 9,12 9,21 10,27 9,47 9,47 10,39 12,40 3.23) n 8,50 6,27 7,25 9,31 11,06 8,25 9,55 9,55 10,47 12,48 3,31) 3,58 6,35 7,33 9,03 9,39 11,14 10,25 10,25 11,85 11,16 1,25 4,09 4,29 7,20 8,06 9,84 10,19 11,52 1 11,35 12,26 2,34 5,17 5,39 8,33 9,13 10,41 11,25 2 2 8 2 5 4 4 Amsterdam C.S. V. 6,27 8,27 9,20 10,54 Den Haag 7,35 9,27 10,20 12,03 Rotterdam D. P. 5,58 8,08 9,56 10,04 10,50 12,39 Rotterdam B. 6,05 8,16 12,47 Utrecht 7,20 8,51 10,52 Arnhem 5,38 8,29 9,85 10,40 Den Bosch 8,18 9,42 10,34 L2,19 Breda 5,25 6,57 9,02 10,29 1,80 Roosendaal 6,46 7,46 9,87 9,49 11,00 11,41 12,14 12,22 2,20 Wouw 6,57 7,57 10,01 12,32 2,86 Bergen op Zoom 7,09 8,07 9,58 10,12 11,16 12,43 Woensdrecht 7,17 8,15 10,22 12,52 RillandBath 7,29 8,27 10,85 1,04 Krabbeadijke 7,36 8,34 10,11 10,43 1,11 Krnining.-Ieraeke 7,46 8,44 10,54 1,20 8,02 Vlake 7,55 8,51 10,23 11,01 11,42 1,26 Kapelle- Biezelinge 8,02 8,58 11,10 1,38 3,00 3,14 Goes 8,13 9,07 10,35 11,18 11,54 1,43 's II. Arendskerke 8,21 9,15 1,51 3,08 Noord-Kraaiert 8,29 9,23 1,59 3,16 Arnemuiden 8,38 9,31 2,07 3,25 3,34 Middelburg Vlissingen 8,47 9,39 10,55 12,14 2,15 3,32 8,55 9,48 11,03 12,22 12,41 1,14 2 28 3,40 3,42 - 2 3 2 5 D D 5 1 12,58 2,07 2,36 2,44 1,38 1,18 2,46 3,30 4,00 4,16 4,54 i 5,15 5,23 2,31 3,35 4,02 4,09 4, 5.86 5,45 5,55 6,08 6,14 6,21 6,30 6.87 6,44 6,54 7,01 7,08 7,16 7,24 7,82 2 3,51 5,00 5,38 5,41 5,25 6,17 7,17 7,28 7,88 7,46 7,58 8,05 8,14 8,21 8,28 8,87 8,45 8,62 9,01 9,09 9,17 3,51 4,56 5,38 5,41 4.07 4,17 5.25 6,17 7.27 7,41 7,54 8,05 8,20 8.28 8,40 8,47 8,56 9.08 9,17 9.26 9,36 9,47 9,56 2 7,42 8,89 9,07 8,02 7,87 9,04 9,49 10,20 10,36 10,54 11,05 11,17 11,37 11,45 1) Alleen 'e Maandags. 2) Niet op Zon- en Feestdagen. 8) Alleen op Zon- en Feestdagen. 4) Alleen bjj tjjdige aankomst boot Mij ^Zeeland*. 5) Allee» Dinsdags.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1926 | | pagina 3