levende cel af, haar nuttige werking is dus voor een jaar weer verloren. Als een andere oorzaak mogen wij be schouwen een tekort aan vocht in de lucht, alsook een tekort daaraan; in den grond die nog te gevaarlijker wordt als een droogte-periode aanhoudt en ook de zon nog haar invloed op de planten laat gelden. De zon verhoogt dan nog het wa tergebruik dat niet wordt aangevuld, de grond, al droger en droger en de boom wordt genoodzaakt vast te houden wat hij had voor eigen levensbehoefte. Dan houdt de boom vast wat hij kan, de reuk ont breekt de klevende druppel, zoodat deze geen stuifmeel tot zich kan nemen ook al wordt deze door bijen erop gedragen. De bron van bevruchting is door den boom zelf stopgezet door abnormale weers omstandigheden, ook al wordt, zij» hel ook door den wind, nog stuifmeel aange voerd. Bij gebrek aan kleefkracht komt het niet in den stempel, en zou het dan al worden vastgehouden dan nog kan het niet ontkiemen, omdat deze vloeistof er als het ware het ontkiemingsleven bij in brengt. Een te dichte stand kan ook daar om nadeelig zijn vooral bij droogte, dan krijgen wij dit laatst beschreven beeld eer te zien, dan wanneer een ruimer stand is gegeven. Hoe ruimer de boomen staan, des te meer hebben zij de beschikking over het vocht in den grond. De weinige regens die in 't voorjaar neervallen vermogen het tekort niet aan te vullen wat door droogte wondt ontnomen. Een oud bekend spreekwoord duidt hier ook op „Winters zonder sneeuw zijn slechte fruitjaren". Indien men zeker is dat dit de oorzaak is, zou overvloedig gieten, zelfs het doen onderloopen van het land gedurende den bloeitijd zeer veel baat brengen, maar daar zulks lang niet overal zal kunnen worden toegepast, kan een lichte bespuiting over de boomen heen reeds veel baat brengen. SPORT. Voetbal. Kampioenschap van Nederland. FeijenoordStormvogels 22. EnschedeBe Quick 33. Vriendschappelijk. Te Vlissingen speelde Vlissingen II een vriendschappelijken wedstrijd tegen Goes I, uitslag 25. Te Middelburg speelde de Middelburg- sdhe Veteranen tegen de Vlissingsche, uit slag 21, en later een combinatie van Middelburgsche spelers tegen Vlissingen I, uitslag 11. Damkampioenschap Goes en Omstreken. De stand op 14 Mei luidde als voglt: Deelnemers s 0 -s S O f-S 'fl 9J *4 0 0 O. p 0 33 R t—ï *4 a ca M W JS V '3l ot 3 CQ J4 O P 00 t—5 >—3 p a> T3 <D E* S3 i-a H ca 0 H J. y, Calmkonl. 1 1 1 3 A. Gorstanje 1 1 2 I. van floute 1 0 2 3 K. L. Kramer. 1 fi. Magielse 2 2 J. J. Snoodijk, 2 0 2 J. v. Zweeden 1 0 RECHTSZAKEN. De schrik van Joosland. De kantonrechter te Middelburg ver oordeelde L. L. uit Hans weert tot f5 boete subs. 5 dagen hechtenis, wegens het te Nieuw- en St. Joosland met een mo torrijtuig bestemd voor reizigers stilstaan op andere dan daarvoor aangegeven staan- of stopplaatsen. Wegens het rijden met een motorrijtuig, terwijl nummer en letter niet behoorlijk zichtbaar waren, werd R. A. B. uit Goes veroordeeld tot f2 boete subs. 2 dagen hechtenis. BUITENLAND. OVERZICHT. Revolutie in Polen. Men kan op verschillende wijzen zijn misnoegen over het beleid der regeering kennis geven. Wij bezadigde Hollanders storten de fiolen onzer toorn meestal in den vorm van ingezonden stukken over de hoofden van kabinetten uit. Of we beleg gen vergaderingen, waar we commissies van onderzoek benoemen en moties van wantrouwen aannemen. In sommige landen volgt men soms andere methoden, hetgeen men dezer dagen weer in Polen heeft kunnen zien. Daar te lande, is voor de variatie eens een burgeroorlog uitgebro ken. Veilen waren ontevreden over de re geering, en vonden maarschalk Pilsudski bereid de leiding te nemen van de gewa pende benden, die het verlangen te kennen hadden gegeven met het kabinet af te re kenen. In een telegram in ons blad van Vrijdag heeft men kunnen lezen hoe zij dit deden. Zaterdag was Pilsudski den toestand reeds volkomen meester. De pre sident van de republiek en het ministerie Witos zijn ten overstaan van Rataj, den voorzitter van den Landdag, afgetreden. Op verzoek van Pilsudski zal het Land daglid Bartl een grondwettige regeering vormen. Nadat president Wojciechowski en de overgebleven ministers Belvedère verlaten hadden en in den omtrek van Warschau hun intrek in een zomerverblijf hadden genomen, is Belvédère zonder strijd door Pilsudski's troepen bezet. Pilsudski heeft Fredzio benoemd tot militair commissaris aan het departement van buitenlandsche zaken, die daarop aan alle gezantschappen het- telegram van het aftreden van Wojciechowski en Witos rondzond. De algemeene staking is afgelast. Het spoorwegverkeer wordt hervat. Het communiqué van den generalen staf van Pilsudski dat geteekend is door de generaals Burghard, Bugacki en Bryck, deelt allen troepen het aftreden mee van Wojciechowski ten bate van Pilsudski, dien hij tot den eenig waardagen en bekwamen regent van Polen verklaard heeft. Het ministerie Witos is ontbonden. Pilsudski werkt met Rataj samen tot het vormen van een nieuw ministerie uit enkele ferme mannen, die waardig zijn te regeeren. Na het herstel van rust en orde zullen alle troepen naar hun garnizoensplaatsen terug gezonden worden. Pilsudski, die zich op handige wijze op de presidentsplaats gedrongen heeft is een echte Poolsche avonturier. Van zijn jeugd af zit hij in den strijd. Door zijn actie tegen de Russische regeering werd hij van het gymnasium en later van de universiteit gejaagd om weldra in Siberi sche gevangenschap zijn anti-Russische op voeding te voltooien. Hij vlucht, wordt leider der socialisten, vestigt zich in Ga- licië en agiteert van Krakau uit tegen den Russischen staat. Met zijn vrij-buiters is hij dadelijk bij het uitbreken van den groo- ten oorlog gereed om den aanval te ope nen. Den Óen Augustus 1914 trekt hij reeds de grenzen over om het Poolsche ge bied aan het Tsarenrijk te ontrukken. Pilsudski was de leider der Poolsche activisten, die in Rusland den grooten vijand zagen en op een overwinning der Midden- Europeesche mogendheden hoopten. De toestand in Engeland. De algemeene hervatting van den ar beid vordert slechts langzaam en brengt veel moeilijkheden met zich mede. Mac Donald opende in het Lagerhuis het debat over de staking, zeggende dat er thans meer mannen staakten dan den vo- rigen dag, omdat de werkgevers voor waarden voorstelden, die het onmogelijk zouden maken de industrie in vreedzame omstandigheden voort te zetten. Indien een poging gedaan werd, om de vakbe weging te verpletteren, indien de een of andere dwaas dacht hij na de staking de leden van de vakbonden door het slijk kon sleuren, zou hij zich sterk vergissen. Baldwin verzekerde geen pogingen te zullen steunen om van de gelegenheid ge bruik te maken tot loonsverlaging of werktijd-verlenging. De spoorwegstaking is nu opgeheven en de overeenkomst hierover geteekend door de directeuren van de 4 groote maatschappijen eenerzijds en Bromley en Walkdent namens de werklieden. De beambten zullen wederom in dienst worden genomen zoodra het verkeer dit veroorlooft en men hun arbeid kan ver schaffen. De vakvereenigingen erkennen dat zij, door de staking af te kondigen, een fout hebben begaan tegenover de maatschappijen 'Volgens een draadloos bericht zou he den de staking in de haven van Londen beëindigd worden. Er is ook een voorloopige regeling ge troffen voor de hervatting van het werk op een niet-contraotueele basis in het al gemeen drukker sbedrijf te Londen, in de provincie en bij de provinciale bladen. De onderhandelingen tusschen de Lon- densche dagbladeigenaars en de typogra fenbonden hebben nog niet tot een over eenkomst geleid. Nu de staking opgehe ven is houdt men zich in bevoegde krin gen bezig met het berekenen der kosten. In competente kringen wordt het verlies geschat op 5 millioen pond per stakings dag, dus een totaal bedrag van 50 mii lioen pond sterling. Door den verrekijker. Betreffende de ministeraeele crisis in België zijn de onderhandelingen Zater dag voortgezet. Op zijn verzoek is Poul- let ontvangen door den Koning, dien hij verscheidene kwesties voorlegde, betreffen de zijn beide departementen. Hij zou den levendigen wensch uitgedrukt hebben om zich zoo spoedig mogelijk een opvolger te zien gegeven. Hij zette den Koning ook de wenschen der democratische rechter zijde uiteen. Nu in beide Huizen van het Ame- rikaansche parlement de marine-kredieten zijn goedgekeurd heeft minister Wilbur een verklaring afgelegd, waarin o.a. het vol gende wordt meegedeeld. De marinebegrooting voor het fiscale jaar 1926 is op 319.650.073 dollar vast gesteld, na ampele bestudeering door de beide Huizen van het Congres. Hoewel zuinigheid is betracht blijft de vloot in uitstekenden staat. Ook is ontwikkeling mogelijk. De ter reinen voor luchtschepen te Lakehurst (New Jersey) en Los Angeles (Califor- n-ië) blijven instand. Het volgend voorjaar zullen gecombi neerde manoeuvres van leger en vloot plaats vinden ter Oostkust van de Ver- eenigde Staten. De Du'.tsclhe rijkspresident heeft gisteravond den rijksminister van justit'e, dr. Marx, belast met de kabinetsformatie. De officieele benoeming van den nieu wen rijkskanselier, de wederbenoeming der huidige ministers en de benoeming van den nieuwen rijksminister van justitie, dr. Bell, zou heden plaats vinden. PROVINCIE-NIEUWS. Vrijwillige verkeers-inspectie. Aan het verslag van de Vrijwillige ver keers-inspectie in Zeeland over de maan den' Maart en April 1926 ontleenen we: In de afdeeling Zuid-Bevel and, Wal cheren en Tholen werden gehouden 18 rit ten. Dit was voor West-Zeeuwsch-Vlaan deren 16. Voor Zeeuwsch-Vlaanderen Oost 17, en voor Schouwen en Duive- land 16. De volgende verkeersfouten wer den geconstateerd A. Wielrijders: linkerzijde van den weg houden 3; laten voorttrekken door auto 1; naar links wijken bij ingehaald worden 13; naar links wijken bij tegen komen 2beleedigen van politie 1linker rijwielpad berijden, terwijl een rechts aan wezig is 1. C. Bestuurders van motorrijtuigen: geen signalen geven waar dit is voorge schreven 1aan de rechterzijde een ander voertuig inhalen 1. D. Bestuurders van vrachtauto's: geen rijbewijs kunnen toonen 1. E. Bestuurders van autobussen: mid den op den weg stoppen tot het uitlaten van passagiers, waardoor het verkeer wordt gehinderd 1te veel passagiers voe rend 1rijwielpad zonder noodzaak be rijden 1 F. Met paarden bespannen voertuigen: verkeerd uthalen bij tegenkomen 1ver keerd uithalen bij ingehaald worden 7 niet voldoende uithalen bij tegenkomen 1 niet voldoende uithalen bij ingehaald wor den 9; zonder noodzaak den l'nkerzijde van den weg houden 5; buiten de file rij den voor een brug 1voertuig met bespan ning midden op den weg laten staan 1; geen teeken geven, dat men van richting gaat veranderen 1bu'ten noodzaak op het rijwielpad rijden 1verkeer hinderen door midden op den weg te laden 3; ach ter den wagen loopen instede bij de die ren 3; weigeren uit te wijken, alhoewel van de andere zijde een voertuig nadert 1 niet voldoen aan een bevel 1. G. Voetgangers: hengst leiden over rijwielpad 1veedrijven, zoodanig dat ver keer wordt belemmert 14. H. Handwagens, hondenwagens enz.: bij ingehaald worden links wijken 1. I. Diversen: zeer slecht liggende over weg der Zuid-Bevelandsche spoorweg rap porteeren 1. Een geleerd politie-agent. De ordebewaker van het oude stille Veere, waar nog slechts eeuige monumen tale gebouwen aan een roemrijk verleden herinneren, is een merkwaardig man. Men oordeele: J. W. Perrels, agent van politie, archi varis en geschiedvorscher, verzorger van het oudheidkundig njuseum, gids, Fransch, Duitsch en Engelsch tolk, schrijver van dagbladartikelen, voorzitter van de afdee ling Zealand van den Alg. Ned. Politie bond, oprichter en stuwkracht van diverse plaatselijke vereemigingenlid van het Zeeuwsch Genootschap voor kunsten en wetenschappen. Hoe lang hij al deze verschillende func ties bekleedde is ons niet bekend, wel, dat het Zaterdag j.L 40 jaren geleden was, dat de heer Perrels voor het eerst de ge meentelijke uniformrok aantrok, en dat hij noch de burgemeester van Veere de tijd gekomen achten haar thans reeds aan den kapstok te hangen. Enkele bloemstukken in de autobus, die Veere met Middelburg verbindt, vorm den Zaterdagmorgen het spoor, dat we te volgen hadden om den jubilaris te vinden In het ruime huis aan de grens van het stadje heerscht groote bedrijvigheid, te 10 uur zal de officieele ontvangst ten stad- buize plaats vinden. Perrels is aan zijn groot tenue bezig. De uniformjas ligt nog over een stoel, de tweede schoen wordt haastig dicht geregen. Dan plots vóór ons de rijzige figuur van den 60-jarige, een blozend gezicht tusschen veel wit haar, dat halverwege de borst eindigt, één groot vriendelijk blauw oog, het andere half dichtgetrokken bijna zonder licht. Een iet wat nerveuze maar overtuigende beschaaf de stem spreekt het welkom, een krachtige hand bezegeld het. Kees de veldwachter u t Stdrtipèrius' vergeten jongensboeken 'is voor'ons ver wezenlij kt.T ot een gesprek kan hé t'nog n et komen, hu.sgenooten herinnéiéin aan den burgemeester, die wacht. 'Straks" zal de jubilaris tijd weten te vinden'. 'i K En hij vindt tijd, Perrels. Na de hul diging op het stadhuis, even nadat door het Veersche gemeentebestuur, door bekende figuren uit de politie wereld en door vele andere veel waardeerende woorden zijn gesproken. Meer dan hetgeen de lagere school 40 jaren geleden iemand bijbracht wist ik niet, toen ik werd aangesteld; vertelt de jubilaris. Mijn betrekking liet me vrije tijd, bracht me ook in aanraking met de archiefstukken in het stadhuis. Toen ik er eenmaal mee begonnen was h elden ze mij vast, ze prikkelden mijn nieuwsgierig heid. Alles wat ik las begreep ik natuur lijk niet. Ik keek naar mensclien om, die me helpen konden, vond meester. De Zeeuw en dominee Weiland, die me op dreef hielpen, de een met Engelsch, de ander met Ne derlan d schFransch en Duitsch. Toen het begin er was kwam de rest vanzelf, Ik werkte me beter in, kreeg steun en aanwijzingen van vele rijksar chivarissen, van de heeren Ermeriok, Jo zef Fruin, Dr. Lasonder, Div Heeringa, Markamp van Embden, Dr. Zwavink, De Waard, Dr. Kruger. Aan hen. heb ik het hoofdzakelijk te danken, dat ik met de prachtige verzameling oude gegevens iets tot stand héb kunnen brengen. Veel tijd kan de heer 'Perrels ons niet geven. Stemmen uit de raadszaal roepen hem weer. -A We vinden anderen, die het ontbrekende willen aanvullen. We vernemen, dat Per rels de werken der vorige secretarissen van Veere op menige plaats ophelderde, dat hij de aanteekeningen verz'amelde om trent den Schotschen stapelhandel, die om streeks 1500 zooveel bijdroeg tot den bloei van Veere, dat hij belangrijke in lichtingen verschafte o.a. aan Samuel Op- penheim over de Ear'ly Jewish Colony in Western Guiana, aan Davidson over the Scottish Staple at Veere, aan mr. J. H. de Stoppelaar. Perrels heeft een belangrijk aandeel ge had in de verzameling vam'de oudheden, die men in het oudheidsmu$eym te Veere treft, hij mag vele geleerden in binnen- en buitenland tot zijn vrienden rekenen. De correspondentie die in zijn bezit is zou het kunnen bewijzen. Iedere dag trouwens maakt de geestige beschaafde jeugdige grijsaard zich nieuwe vrienden. Wie on der zijn geleide het museum bezjchtit, wie hem in zuiver Nederlands ch, Fransch, Engelsch of Duitsch uitlegging heeft hooren geven, vergeet hem nooit meer Een prachtkerel deze eenvoudige poli tieman. Colijnsplaat. In de Vrijdag gehouden vergadering van ingelanden van den Nieuw- Noord-Bevelandpolder waren,, 15 van de 17 stembevoegde ingelanden tegenwoordig of vertegenwoordigd. Besloten ,werd op een verzoek van het gemeentebestuur van Colijnsplaat om een bijdrage in de kosten tot verbetering van den overweg over deti Zuiddijk van den Middenweg naar den Westweg in den Frederikspolder afwij zend te beschikken, maar ziqh, beieid te verklaren tot het onderhouden eryan,,Even eens werd afwijzend beschikt op het ver zoek van den Wissenkerkepolder tot het voor gemeenschappelijke rekening verhar den en onderhouden van den dijk vanaf den Magasjesweg westwaarts tot hét ver harde gedeelte van dien dijk. Aan het ver zoek van den heer M. J. de Vos te Kort- gene tot he^ verharden van een gedeelte weg op den Zuiddijk zal worden voldaan als de Frederikspolder de helft van de kosten van aanleg en onderhoud wil dra gein. De vergadering ging ermee accoord, dat de Oud-Noord-Bevelandpolder op den scheidingsdijk tusschen beide polders bij de haven Oesterput over1 194 M. lengte en 5 M. breedte een keibestrating aan brengt en zal de helft van de kosten van aflossing en rente der daartoe aan te game leening door den Nieuiw-Noord-Beveland- polder worden gedragen. Eveneens werd goedgevonden, dat in een waterleiding langs den Emelissendijk 60 M. riolèering wordt aangebracht en zal de polder ook zijn deel daarin bijdragen. Op een verzoek van den heer P. j. van de Zande om verhar ding van een wegsgedeelte op den Zuid- dijk werd afwijzend beschikt. Het ver zoek van den Wissenkerkepolder om voor gemeenschappelijke rekening over te gaan tot het verharden en onderhouden van een weg op den dijk tusschen deze polders vanaf den Frederikspolder tot den oprit naar den Wissenkerkschen weg werd inge willigd. De rekening over 1925—1926 werd goedgekeurd en vastgesteld in ontvang op f 47.097,62, in uitgaaf op f 39.388,98, dus met een goed slot van f7708,64. De begrooting voor 't dienstjaar 1926 1927 werd vastgesteld met eindcijfers voor ontvang en uitgaaf van f2.6,563,86, met een post voor onvoorzien van f 8356,90 Vg,, Hot dijkgeschot bleef bepaald op f 24,50 per H.A. Besloten werd in een volgenden dienst ook de vroonen en vrijlanden te be lasten. Eveneens werd besloten met de boerenleenbank te Colijnsplaat een reïcé- niing-courant-overeenkomst aan Ie gaan tot een bedrag van f 10.000, Op de aanbevelingslijst voor gezworene, wegens periodieke aftreding van den heer A. C. Hage, werden geplaatst: no. 1 dhr. A. C. Hage, no. 2 dhr. P. J. v. d Zande en no. 3 dhr. G. N. C. Israëel, allen te Colijnsplaat. Zondagnamiddag geraakte de mo- torbo&t „WilheLmina" van Gebrs. van der Weele alhier, bij 't verlaten van de haven jdoor den hevigen Noordenwind op do Isteenglooiïng, waar het schip hevig lag te slingeren en te stooten. Na verschillende vergeefsche pogingen mocht het eindelijk 'gelukken de boot m vlot water te krijgen en an de haven te brengen. Het schip is zwaar lek geslagen en maakt veel water. Hansweert. Het'ledige sleepschip „Louis Anitome op weg naar Duitschland is bij het binnenvaren van de haven op een uit gaande sleep trein gevaren, waardoor het schip zoodanige schade aan het voorschip bekwam, dat het eerst naar Antwerpen terug rtioest keeren om aldaar aan de iwerf te repareeren. H c edekenskerkeOp de door het bur gerlijk armbestuur opgemaakte aanbeve ling; voor secretaris-ontvanger van dit arm- armbestuur komen voor: 1. dhr. P. J. Verburg, 2. dhr. Jac. Walraven. Met het oog op den zomertijd zullen de schooltijden gehouden worden van 10 12V2 uur en van 24^2 uur des namiddags. De torenklok zal geluid fworden om 9 uur, 1 uur en 8 uur. Kapelle. Morgen zal Zuster Scheffer met verschillende dames, dié zich hiertoe bereid verklaarden Emmatloempjes ver- koopen, ten bate van de t. b. c.-bestrij- ding. j Zaterdagmiddag kwam de veilings- ver.eeniging Kapelle-Biezelinge en omge ving in algemeene ledenvergadering bijeen onder voorzitterschap van den heer P. Scheele. De voorzitter heet de talrijk opgeko- menen welkom, hoopt dat dit 10e jaar met recht ook een jubileums jaar voor de leden mag zijn. De nieuw gekozen secr., dhr. A. v. d. Graaff, leest voor de notulen van.de oudr secr., dhr. A. J. v. Liere, welke correct werden bevonden. Alsnu deelt de voorz. mee, dat hij zijn benoeming als bestuurslid en als voorz. heeft aangenomen, roept der leden mede werking in, hoopt dat de samenwerking prettig mag zijn. Met genoegen mag spr. meedeelen, dat het bestuur besloot een lo kaal bij te bouwen achter aan de bestaande veiling, raming f9000, oppervlakte circa 200 vierk. M. om dit te benutten voor de Verpakking van fruit en de zolder voor op berging van materiaal. Het bestuur» stek zich voor zoo spoedig mogelijk aanbeste ding en half Augustus kl^ar te zijn. De vragen van de heeren Janse uit Goes en Nijssen van Kapelle, over de wijze van verpakking, alsmede het verplichtend stel len van verpakking en de kosten, werden door den voorz. beantwoord. Het bestuur wenschit geen verplichting op te leggen, weet ook niet hoe dit loopen zal, de verpakking geschied voor reke ning van den inzender. Dhr. Eversdijk adviseert, waar het eigen bélang is van den inzender een commissie te benoemen. De voorz.: het bestuur zal naar bevind Van zaken optreden. Tenslotte deelt de voorz. mee, dat het bestuur in beginsel besloot ook verande ring te brengen in de betalingsvoorwaar den. Was het steeds regel om betaling te doen ten kantore van de Veiling en gelden aldaar in ontvangst te nemen, nu zaL dit ook kunnen,'fttits'de administrateur hier mee in kennis wordt gesteld per giro of over de bank. De directeur-veilingmeester, dhr. Jac. Glerum, deed verslag over 1925-1926. In totaal werd voor f397019,96 geveild. De kersen hadden beter hunnen zijn, de prui men niet slecht te noemen, de peren gering, over appels viel niet te klagen, evenmin dé bessen. De aardbeien waren goed te noemen. De rekening over 1925-1926 wordt vast gesteld en den boekhouder dank gebracht voor het gehouden beheer. In de commissie tot nazien van de reke ning 1926-1927, worden benoemd dhrtn. H. Slabbekoorn én D. Mallekote. De contributie voor 1927 wordt vast gesteld op f 1 per lid. Vaststelling heffing y$n het veilings percentage volgde als: gtpöte veiling 2 pet. boomgaarden 3, kleine veiling 4 en eier- veiling 1 verkooper 2 kooper. Een drukke bespreking volgde over de emballage-regeling. Ten slotte werd deze naar genoegen geregeld zooals het bestuur dit voorstelde. Met algemeen© instemming werd beslo-

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1926 | | pagina 2