N\ 88. DE VROUW ZONDEK HART Mijnhardt's Maandag 17 Mei 1926 115® Jaargang, .i FEUILLETON Laxeerta b letten ABONNEMENT Prijs per kwartaal, in Goes f2, buiten Goes f2, Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt: Maandag-, Woensdag en Vrijdagavond. SOESCHE COURANT Uitgave Naamlooze Vennootschap Goesche Courant -J en Kleeuwens Ross' Drukkers- en Uitgeversbedrijf ADVERTENTIEN van 15 regels f 1,20, elke regel meer 24 cent. Driemaal plaatsing wordt tweemaal berekend. Familieberichten 110 regels f2,40. Dienstaanbiedingen en aanvragen 15 cent per regel. Advertent iën worden aangenomen tot 12 uur voormiddag. 18 MEI 1926. Twee feiten hebben in bet afgeloopen jaar de Volkenbondswereld in beroering gebracht: de verdragen van Locarno en het échec van 17 Maart. Looarno: in wezen een terugval verge leken bij het Protocol! van Genève met zijn verplichte arbitrage, zijn aCgeheel verbod van lederen aanvalsoorlog, en zijne geluk kige poging om met bijna mathematische zekerheid den aanvalfer aan te wijzen; desondanks, door den verzoenenden geest waarvan het getuigde, begroet als een Bethlehem s - ster aan den duisteren winter hemel. En kort daarop de oneindig die pere val „het Schandaal van Genève", die geheime besprekingen, de onvruchtbare theepartijtjes; tenslotte het onverrichter zake huiswaarts keeren van de Algemeen© Vergadering, bijeengeroepen in buitenge wone zitting om de plechtige intrede van Duitschland in den Volkenbond te sancta- onneieren een intrede die onmogelijk werd zoodra vaststond dat de in uitzicht gestelde vaste raadszetel niet kon worden aangeboden. Voorwaar geen hoopvol perspectief en wel geschikt de Volkenbond svrienden tot nadenken te stemmen, de twijfelaars te ontmoedigen. Wie dieper kijkt vindt voor vertwijfe ling geen grond. De Volkenbond is een probleem, waar aan nog vele jaren lang de besten onder ons hunne beste krachten, zullen hebben te wijden. De Volkenbond is eene symbool: de belichaming vaii den wil tot vrede onder de volken. Daarom is Genève ons „een lichtende stad der hope", maar tevens een zware taak, eene onafwijsbare verplich ting. Een werk dat moet worden vol bracht: een vorm, die voortdurend loute ring behoeft om de gedachte zuiver te kunnen weergeven. En tegenover dit louteringsproces staan wij, de kleine Staten, wij, de leeken en de buitenstaanders, het groote publiek, niet volslagen vreiemd en machteloos. Het voltrekt zich niet buiten ons om en onze houding: afbrekend, opbouwend of onver schillig, is niet zonder invloed. Wij kun nen den groei der gedachten verhaasten of vertragen, vertragen óók door onze on verschilligheid In den laatsten tijd valt in Nederland een verblijdende vermeerdering van be langstelling in Volkenbondsaangelegenhe den te constateeren. De strijd om de na tionale ontwapening heeft velen wakker geschud en de oogen geopend voor wat de enkeling vermag ten goede of ten kwade in de aangelegenheden van den Staat en het kleine land in die van de grootte Staten-organisatie. De gees les stroo ming, die in Amerika onder aanvoering van Senator Borah strijdt onder de leus: The outlawing of war, en die in het Protocol van Genève reeds een gedeel- Oorspronkelijke Hollamdsche detective roman door R. J. BRANDENBURG ïn de keurige jongedame, in het nauw sluitend Engelsche mantelpakje, herkende hij nauwelijks zijn „meid" van vroeger. Hij zou het nu niet gewaagd hebben zijn dochter joviaal op den schouder te slaan. Maar toen zij hem wild kuste en twee groote tranen haar over de wangen rol den wist hij, dat zijn dochter iin haar bin nenste niets veranderd was. Ter eene van Milly's thuiskomst was er een intiem soup ét je. Vaders vrienden zaten er niet bij aan. Tante zat aan het hoofd van de tafel, Milly en Jack zaten tegenover elkaar en aan bet beneden einde zat vader. Den volgenden morgen kwam Milly aan het ontbijt in rijbroek en hooge laar zen en tantes afkeurende blikken beant woordde zij door met Engelsche hooghar tigheid langs deze dame heen te kijken. Zij ging een heerlijken rit met vader ma ken, dwars door de bossdhen, in najaars- tooi. Aan het diner verscheen zij in een ge waagd Parijscb kostuumpje van wijnroode zijde, met zwarte franje afgezet; om den gevulden hals droeg zij een kostbaar gou den collier, met robijnen ingelegd, dat af hing op haar borst en schuilging in haar laaguatgesneden corsage. Vader wierp bewonderende blikken op telijk succes kon behalen, wint ook m Europa mesr en meer veld. Prof. van Vollenhoven heeft onlangs in de Gids aangegeven, hoe de strijd tusschen Hoek- schen en Kabeljauwschen de linker en de rechtervleugel in den Volkenbond kan worden beslist zonder eenerzijds het reeds veroverd terrein prijs te geven, of anderzijds terug te zinken in de wóóf oorlogsche Staten-anarchie. De Union van Volkenbomdsxereendgin- gen, die op de bres blijft bij het netelige probleem der bescherming van nationale minderheden, heeft nu ook het vraag stuk van de samenstelling van den raad en. het economisch herstel van Europa, onder de auspiciën van den Volkenbond met kracht aangevat. De groote kring van buitenstaanders schijnt zich, af te gaan op dergelijke uiterlijke teeltenen een losse greep! niet door het pas geleden échec te hebben laten ontmoedigen. De strijd der ideeën houdt aan. En binnen den Volkenbond zelf? De verdragen van Locarno zijn, anders dan het Protocol van Genève, intact ge bleven; nieuwe ratificatie schijnt slechts een kwestie van tijd. In Genève zetelt de commissie, dae eene oplossing van de kwestie van de samenstelling van den raad heeft voor te bereiden; en heden, op den dag waarop wij de opening der eerste vredesconferentie herdenken, be gint het comité ter voorbereiding der ont wapeningsconferentie zijne werkzaamheden Waarlijk voor ontmoediging is geen gnotnd. Wèl voor doorzetten en niet ver sagen. Het heden bouwt voort op de mis lukte poging van gisteren; de formule die gisteren werd verworpen, opent de mo gelijkheid van eene nieuwe oplossing. La séance continue. KOLONIËN. „Toean be sar" zelf. Dezer dagen werd te Tjitoeroeng op den weg bij de theefabriek „Soejadi' een gecommitteerde van die fabriek door de auto van den heer J. uit Batavia, aan gereden en zwaar verwond. De auto van den heer J., welke door diens chauffeur bestuurd werd, had niettegenstaande het pasiardag en dus zeer druk langs den weg was een groote snelheid. De aangeredene was een 60-jarige hadji, een man van grooten invloed in dae omgeving, en1 het valt dus niet te verwonderen, dat de spoedig te hoop geloopen bevolking een dreigende houding aannam tegen, den Inlandschen chauffeur, die het ongeluk had veroorzaakt. De heer G., administrateur van de onderneming, die zich in de nabijheid bevond, trachtte de menschen te kalmee- ren, maar toen de houding der bevolking steeds dreigender werd, terwijl er geen politie in de nabijheid te bekennen was zijn dochter; bij dacht voor zich heen. Heit was duidelijk, dat tante, dae slechts even door haar lorgnon had gegluurd, door Mil ly geslagen zou worden in den strijd om de heerschappij. Ook Jack kon zijn oogen niet van zijn zuster afhouden en van dien dag af groeide zijn bewondering voor haar tot een stille vereering. Milly zwoer samen met vader en op een dag hadden beiden een onderhoud met tante, alleen zou vader nooit gedurfd heb ben waarbij haar ondier 't oog werd gebracht, dat haar taak hier was ge ëindigd. Den volgenden dag vertrok de oude dame, met saam geknepen 'lippen en met haat in het hart. Het oude leventje ving weer aan. Maar meer dan vroeger weird Milly thans door de heeren het hof gemaakt; haar gevaarlijke schoonheid zette alle har ten in vuur en vlam. De oorlog kwam. Jack, vader en de vrienden vertrokken naar het front. Milly dwaalde alleen door de bosschen. Zij bleef alleen op het goed en liet personeel vloog op haar wenken. In den beginne kreeg zij van alien, op gewekte brieven. Toen kwam op een dag do officieel© tijding, dat vader in een hospitaal was opgenomen, wegens een schotwond aan het been. Een half jaar daarna kwam vader thuis als een gebroken man. Zijn haar was grijs geworden, zijn veerkrachtige gestalte ge broken, zijn rechterbeen was afgezet en door een kunstbeen vervangen. Maar het ergste was, dat zijn humeur geheel ver werken bij on regel matigen stoelgang zonder kramp of pijn Per Doos 60 cent Bij Apoth.en Drogisten besloot hij een uit de richting Soeka- boemi naderende auto om assistentie te verzoeken. De auto stopte en wie schetst de ver wondering der aanwezigen, toen het een auto van den G.-G. bleek te zijn, waarin mr. Fock met eenige leden van zijn ge volg gezeten waren. De gouverneur-ge neraal deed zich onmiddellijk inlichten over het ongeval, waarop hij order gaf direct zijn eigen arts uit Buitenzorg te laten halen om den zwaar gewonden hadji te helpen. De bevolking, die al aanmerkelijk ge kalmeerd was door de aanwezigheid van den toean besar, werd verder door de politie verspreid. De gouverneur-generaal zette na een oponthoud van bijna vier uren in Tjit- joeroeg, zijn onderbroken tocht voort. KUNST EN WETENSCHAP. Blinde darm. Over den blinde-darm en waarvoor hij eigenlijk dient, zijn de geleerden het nog niet eens. Echter kan het wegnemen van den blinde-darm wel degelijk gevolgen hebben. Moutier en Fondhé (Presse méd.) ver melden, dat zij bij een aantal, patiënten na en allerwaarschijnlijkst ten ge volge van verwijdering der blinde darm, chronische verstopping, vetzucht en menstruatie-stoornissen hebben zieln optreden. Bij die mensichen is dus klaar blijkelijk de normale gang van zaken in het 'lichaam gestoord en speciaal schijnen die functies te 'lijden, die geregeld worden door stoffen, welke door bepaalde klieren in het bloed worden afgescheiden. Van deze z.g. klieren met interne secretie is bekend, dat zij elkaar onderling beïnvloe den en dat na verwijdering ééin hunner zich ziekelijke toestanden ontwikkelen. Genoem de onderzoekers wijzen daarom op de mo gelijkheid, dat ook de blinde-darm als zoon klier met inwendige afscheiding moet aangemerkt worden. Daarmee hangt ten nauwste de vraag samen, of men buiten noodzaak de gezonde wormvormige aan hangsels mag wegnemen. Nadere onderzoekingen zullen dit moe ten uitwijzen. Verwekker van mazelen. Uit het bloed van. patiënten, waarbij zich juist mazelen hadden geopenbaard, giftigd was. Milly paste den oud geworden man op met een volhardende liefde, waartoe men haar niet in staat zou hebben geacht. On telbare grijze winteravonden speelde zij tric-trac met hem en dronken beiden war me punch. Van Jack kreeg men niets dan gunstige berichten. De jongen scheen kogelvrij, ge lukkig! Maar met vader ging het ach teruit. Hij kreeg buien van zwaarmoedig heid en begon aan slapeloosheid le lijden. Vele warme zomernachten las zijn doch ter hem voor uit Frits Reuter. Vaders gelaat werd steeds bleeker en steeds scherper werden de groeven om den mond. Vader geraakte aan den drank. Milly schrok hevig, toen zij bemerkte dat haar vader, het eenige wezen, waar voor zij zachtere gevoelens koesterde, zich in stilte bedronk. Zij sloot den drank voor hem af, doch hij bulderde, dat het door het stille huis weerklonk, schold haar voor harteloos en slecht. En zij eindigde met 'hem te geven wat hij vroeg. Zij zag, dat vaders krachten afnamen, en nog eenmaal probeerde zij, thans met tranen en smeekbeden, haar vader van zijn slechte gewoonte af te brengen. Het was tevergeefs. Den volgenden avond was hij stomdronken en keek haar van onder zijn oogleden aan als een dier. Donkere dagen van ellende. Vader kon het bed niet meer verlaten. Hij huilde om de verderflijke flesch als een klein kind en Milly moest haar va der den drank toereiken, die voor hem vergif was Op een kille voorjaarsmorgen vond zij haar vader dood op zijn bed; zonlicht zonder warmte viel door het hooge venster M«r> ÉT Militair vertoon in Engeland. Den geheelen dag reden in de steden en langs de buitenwegen automobielen met officieren en soldaten, die ter versterking der politiemacht door hel ministerie van oorlog beschikbaar waren hebben Ferry en Fischer (Journ. of Am.) een bacterie gekweekt, die allerwaar schijnlijkst de verwekker der mazelen is. Deze bacteriën scheiden een giftige stof, een toxine af. Door het mazelen-toxine bij dieren in te spuiten, is een serum te bereiden, dat dat rijk aan anti-toxine is en dus als ge neesmiddel aangewend kan worden. Ver moedelijk zal het ook, volgens de schrij vers, evenals bij diphterie, gelukken kinde ren met een mengsel van het toxine en anti-toxine voor mazelen te immuniseeren. Men zal moeten afwachten of deze resul taten door anderen bevestigd worden. Amundsen's Poolvlucht. De „Norge", het 'luchtschip van Amund sen is geland te Teller, een kleine han delspost en rendier-centrum met een be volking van 200 zielen, voornamelijk Es kimo's. De plaats heeft een diepe inham en is een doodkalmste havens in die stneek. LANDBOUW, VEETEELT EN VISSCHERIJ. Onvruchtbaarheid bij f ruitboomen. De onvruchtbaarheid bij fruitboomen kan aan verschillende oorzaken worden toegeschreven. Maar al te gemakkelijk is men geneigd aan te nemen dat alle ge- wenschte voorwaarden zijn vervuld tot een goede vruchtzetting wanneer slechts s'buifmeel op den stempel der bloem is gebracht, wel een bewijs dat men niet voldoende heeft kennis genomen van het plantenleven in het bijzonder. 'Als dan na een flinken, overtolligen naar binnen op zijn grauw, ingevallen ge laat. i i i Hartstochtelijk snikkend wierp Milly zich over het lichaam, dat, strak en koud, ais iets, dat voorbij is, neer lag. Zij borg haar hoofd in haar handen en haar schou ders schokten. De bedienden moesten haar met geweld uit het doodsvertrek voeren. Jack kwam thuis; hij droeg het ijzenem kruis op de borst. Maar er was geen vreugde over zijn terugkeer. Op een regendag werd vader begra ven Donkere druipende gestalten Donkere, vocht-gLimmende boomstam men Geroffel van droppels op den gronden op de glimmende, uitge spannen parapliuies. De notaris, een oude man met grijze bakkebaarden en een bril met hoornen randen op den neus, verklaarde mettoon- looze stem, dat het goed de laatste jaren achteruitgegaan was, dat er schulden wa ren gemaakt, dat de bezitting over enkele maanden verkocht moest worden. Het goed bracht nog minder op dan werd verwacht. Op een kouden Novembermorgen moes ten Milly en Jack het groote huis en de bosschen en de hei verlaten. Niets hadden zaj voor zich over gehou den dan ieder een paard. Milly vaders witten hengst en Jack een jonge zwarte bles, hun kleeren en een weinig geld. En Milly was bezield door den vasten wil, om na al die ellende van het leven te genieten zooveel als mogelijk was, zon der haar medemenschen te ontzien; zij was meedoogenloos. Zij was als een speler, die alles zet op één kaart en die winnen moet. Ten koste van alles, ten koste van zichzelvon. bloei dien men vaak waarneemt toch nog vruchtzetting uitblijft geeft men de schuld eenvoudig aan de gesteldheid van het weer, vooral nat weer krijgt op de eer ste plaats de schuld. Veel regen is zeker nadeelig voor bevruchting omdat bet stuif meel onregelmatig rijp wordt, de regen of vochtige lucht maakt het zwaar, zoodat de wind het niet kan overbrengen. Wat ook als een feit kan aangenomen worden is, dat bij regenachtig weer de bijen niet uit de korven komen en hunne onmisbare medewerking voor de bevruchting niet ver- leenen. Ook het tegenovergestelde kan tot on vruchtbaarheid van vele fruitboomen lei den, n.l. warm, droog weer tijdens de bloeiperiode. Bij mooi zonnig weer hebben wij in den regel een ruimen, rijken bloei te verwachten, wat ook dit jaar het ge val is, te droge lucht werkt de vrucht zetting niet in de hand, bet is toch maar al te goed bekend dat, wanneer aardbeien bloeien en 't is juist in dien tijd warm, de vruchtzetting achterwege blijft. Zooals het geheele plantenleven langs zekere, vas te banen geleid wordt, is 'het eveneens gesteld met de vruchtzetting, deze kan een prachtig verloop hebben als alle voor waarden hiertoe gunstig zijn, is het echter gedurende dit tijdbestek te nat, te koud of te warm zoodat bepaalde graden wor den overschreden, dan kan het niet uil- blijven of dit moet zijn nadeelig© gevol gen doen gelden. Het stuifmeel is een levend iets, dat bij een zekeren warmtegraad zijn gunst gen invloed uitoefent bij den stempel der bloemen, doch zoodra de maximum warm tegraad wordt overschreden, sterft deze Laten wij een sluier werpen over de maanden, die volgden, maanden van ver bittering, van teleurstelling, van gelmak- ten trots. Dan vinden wij Milly en Jack terug te Stettin in een reizend circus. Zij wordt toegejuicht, zij wordt de lievelinge vani het publiek zij, de schoone paardrijdster op haar fieren witten hengst. Zij reizen met het circus heel Duitsch land door, kampeerend in vele provincie steden. En als zij te Berlijn komen, is Milly beroemd geworden. Zij wordt gevierd, men maakt haar het hof, zij wordt over stelpt met kostbare cadeaux, met bon bons en met bloemen. Het is mode Milly Raven gezien te hebben. Te Berlijn maakte Milly Raven kennis met baron Lucius, die aan de Holland- sche legatie was verbonden. „Vergezeld van eenige vrienden, was bij op een avond in het circus; hij wilde die paardrijdster, die op alle reclamezuilen te Berlijn stond afgebeeld, wel eens zien. Milly maakte op den Hollandschen ca- valerie-luitenant een overweldigenden in druk. Hij liet in de pauze door een livreiknecht zijn kaartje met de baronnen- kroon aan haar brengen, waarop hij in pot lood een invitatie had gekrabbeld om met hem te gaan soupeeren. Milly liet antwoor den: Ik kom. Aan den ingang wachtte hij haar, zijn vrienden gingen lachend heen, wenschten hem veel succes toe. Daar kwam zij, vlug een pelsmantel omgeworpen. De sneeuw viel in zachte vlokken neer. t (Slot volgt).

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1926 | | pagina 1