Yoordeelen Tan de Sanguinose. Invulling Belastingbiljetten. weinig - W. DE GLAS, LANDBOUW-BIOSCOOP Het geheim van Verdugo eene HOFSTEDE, BEROEPSKEUZE. Maandag 17 Mei e.k., VERLOTING NIJTENGO III, bij aarckoop van IpaKje GILLETTE MESJE5 a f 1.25 een origineel,verzilverd 5ILLETTE APPARAAT STAND 37 „F O C U S", Fa, A. R. de Muynck Gillette Apparaten en Moderne Brillen ASSCHEPOETSTER Algemeene Vergadering Accountant en Belasting-Adviseur, GROOTE MARKT 13, GOES. om alles steeds prachtig hel der te hebben, wanneer de 'm juiste middelen worden aan- a gewend. Jarenlange ervaring 1 heeft bewezen dat hiervoor niets beter is dan Sunlight Zeep met hare fl. 10.000 waarborg voor zuiverheid, j Bovendien kunt U door het sparen van Sunlight uit knipsels gratis in het bezit komen van aardig speelgoed voor de kleinen en vele huis- houdelijke artikelen, waarvan wij hierbij eenige afbeelden. Ook hebben de deksel- cartonnetjes der VIM-bussen de waarde van één coupon en die der groote VIM-bussen van twee coupons. VIM, het krachtig reinigingsmiddel vindt overal in huis ruime toe passing! Koop nog heden Sunlight enVIMl De Lever's Zeep Mij., Vlaardingen. Korte Vorststraat 79, Goes, Tel. 145 Donderdag 13 Mei (Hemelvaartsdag) 3, 5'/s ea 8 uur De nfttaris E. C. VAN DISSEL te Goes, zal op Donderdag 27 Mei 1926, des voorm. 101/, uur N. T. te's Graven polder, ten herberge van dhr. T. Jonker, krachtens art. 1228 B. W. publiek verkoopen onder 's Gravenpolder, een Woonhuis, Schuur, Erf en Tuin, a/d. Achterweg groot 2 A. 75 c.A.thans bewoond door Lein Dïngemanse. Op gebruik bij de betaling. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris. De Notaris E. C. VAN DISSEL, te Goes, zal op Woensdag 2 Juni 1926, des nam. 2 uur, N.T., te Nisse, ten herberge van dhr. C. de Blaaij, ten ver zoeke van den heer Jacs. de Vos, we gens vertrek, PUBLIEK VERKOOPEN bij het dorp Nisse, bestaande nit Woonhuis, Schuur en verderen Timmer, Boomgaard, Bouw- en Weiland, en onder 's Heer Abts- kerke Bouwland, samen groot 7.51.80 H.A. Of 19 Gem. 46 R. Er kan 5.54.50 H.A. Weiland in pacht volgen. Op gebruik de gebouwen 5 AugS 1926 bet weiland 25 NOV. 1926 en het overige na rooven oogst 1926. Te bezichtigen eiken werkdag vaD 15 nur. Notitiën en inlichtingen te verkrijgen ten kaDtore van den Notaris. Wiily: „Papa, als U een muis ziet, bent U dan bang?" Papa: „Nee, Willy". Willy: „Als U een koe ziet, bent U dan bang?" Papa: „Absoluut niet, jongen 1" Willy: „Papa, bent U dan werkelijk van niets bang, behalve Mama?" 1 OPENBARE Vergadering van het voorloopig Comité voor beroepskeuze, op ZATERDAG 15 MEI 1926, des namiddags 2nnr, in de Schouw- bnrgzaal van het Schuttershof, te Goes. Inleiding over bovenstaand onderwerp door den heer L. M. KOOL, directeur van het gemeenteljjk lureau voor berosps- keuze te Rotterdam. Vrije toegang voor belangstellenden, ook voor hen, die geen persoonlijke uit noodlglng mochten hebben ontvangen. DE OPENBARE VERGADERING der COMMISSIE tot vaststelling van het Jaarverslag zal gehquden worden op des avonds te 7 uur, ten Stadhuize. De Gezondheidscommissie, Zetel Goes D. MULDER, Voorzitter Mr. J. H. M. ST1EGER, Secretaris. goedgek. bij Kon. Besl. van 6 Maart 1926 No. 18. Loten verkrijgbaar bij den heer G. GEiJSEN te Goes a f 0,50 per stuk. HOOFDPRIJS TER WAARDE VAN MINSTENS f 1000 WEDERVERKOOPERS GEVRAAGD. exposee rt op de Nijverheids-Tentoonstelling te Middelburg Tooneelzaal „Prins van Oranje" GOES DONDERDAG 13 MEI (Hemelvaartsdag) 2 SPECIALE MATINÉE'S John Prent's Marionetten-Theater Tooneel op Tooneel. Prachtige Mariouett»s. Moderne Decor's. Opgevoerd zal worden: Poppenspel ïu 3 bed.jjven. Een Kinderfeest, waarvan tevens de ouders zullen willen genieten. Een traan en een lach. Eei feest voor de kleineD, doch ook voor de grooten Ouders geef Uw kinderen een uurtje van goede ontspanning. Aanvang der Voorstellingen 2 en 4 uur. Prijzen der plaatsen lste rang 50 cent, 2de rang 20 cent. Plaatsbespreking op den speeldag van 1112 uur v.m. der ledeu van de VEILINGSVtREENIGING K. B. en 0. op ZATERDAG 15 MEI 1926 te 8 uur (zomertijd) bij den heer Sinke te Kapelle. HET BESTUUR. Voor uw gezondheid is het beste nut te goed. De SANGUINOSE bleek voor veie zwakken, overweikten, oververmoeiden, het biste. Waarom? De SANGUiN SE wekt uw eetlust, zij bevo derl een goede spijsvertering en herstelt die, waar zjj verstoord werd. Dj SANGUINOSE zuivert, verrijkt en versterkt het bloed. De SANGUINOSE versterkt uw masg. De SANGUINOSE versterkt uw zei.uwen. Zjj voedt de hersenen, zij overwiDt de hardnekkigste hoofdpijn en de sla peloosheid zij geeft nieuwe kracht en energie. Honderden bij honderden hebben dit ondervonden. Neimt er de proef van 1 SANGUINOSE kost per flesch f 2.—, 6 fl. f 11.—, 12 11. f 21.—. Verkriigiaar bij Apothekers en Drogisten. De Rirmerstraat 2c/4. VAN DAM Co. Den Haag. Teddybeer 130 coup. Kinderschopje. 13 coups. Damesbeursje olpacca.40cp.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1926 | | pagina 4