KEIEN- EN KINDERKLEEDIN6 IN KINDER- EN HEERENMODE I L II EEN HOEDEN _G BLOKPOEL, een net MEISJE, OP DE HOOPERS KRIJGT JZiJN KOOPBEDRAG TERUG. Dat kunt U zijn, wanneer U koopt bij Wanneer U het niet zijt, profiteert U in ieder geval van onze buitengewone voordeelige aanbieding in Colbert Costuum Fantasie eenvoudig 114—, f 16,50 Blouse- Pakjes vanaf f 3,75 Colbert Costuum Engelsche Stoffen f 19-, f 22- en hooger Engelsch Matrozenpak f 14,- Jongens* Pakken in Tweedstoffen vanaf f 10,— HEMELVAARTSDAG "m GEOPEND Tot 22 Mei a.s geven wij iedererr I4en kooper ,zijn koopbedrag terug. Colbert Costuum vanaf f 22,50 Sportpakjes in leuke dessins f7,50, flO,-, f 12,50 en hooger artikelen is er niemand, die een sorteering kan voorleggen en tegen prijzen, zooals wij dit kunnen. ui maakt onbemind'* niet altijd opgaat, bewijst de volgende gebeurtenis, die zicïi te Ma drid afspeelde. Een schatrijke blinde we duwe, die de vorige maand aldaar overleed» bleek Ihaar geheele vermogen vermaakt te hebben aan den radio-spreker, die iederen avond de voornaamste nieuwsberichten door het zendstation te Madrid aan de luisteraars mededeelde. Zij motiveerde dit door te vermelden, dat zij, dank zij dezen spreker, weer kennis had kunnen nemen van de wereldgebeurtenissen, iets, wat haar tengevolge van haar blindheid, sinds ja ren niet mogelijk is geweest. Een misdadig arts. In April is in een Keulsch ziekenhuis de architect Oberreuther overleden, naar alle waarschijnlijkheid door de toediening van overmatig sterke kwik-injecties. De dokter, die de injecties gegeven had, is spoedig daarop uit Keulen verdwenen, evenals mevrouw Oberreuther. Tevens bleek, dat de dokter ongeoorloofde betrek kingen met de vrouw onderhield. Zij waren naar Nederland uitgeweken en zijn te Amsterdam aangehouden, d.w.z. de po litie heeft zich vervoegd in het pension, waar zij hun intrek hadden genomen en hen weten te bewegen zich in gezelschap van een Duitsch rechercheur over de grens te begeven, waarop zij in Duitsch- land gearresteerd zijn. Op die manier kon de tijdroovende procedure van het verzoek tot uitlevering vermeden worden. Vorst. Door de vorst van de laatste dagen is een groot deel van den Duitschen fruit oogst verwoest. In sommige streken 'van midden- Duits-chland is meer dan de helft van den gelheelen fruitoogst verloren ge gaan. Faillissementen in Duitsch- land. In de eerste week van Mei zijn er in Duitschland in het geheel 325 faillisse menten uitgesproken, terwijl 228 handels ondernemingen onder ambtelijk toezicht werden geplaatst. In de laatste week van April waren deze cijfers onder scheidenlij k. 290 en 177. Er valt dus een vrij be langrijke stijging van het aantal insolven tie® waar te nemen, hetgeen echter van geen bijzondere beteekenis is, daar de laatste week van April een werkdag rr der telde dan de eerste week van Mei. Ziehier een samenstelling van het aantal faillissementen Textielconfectie en -bedrijf 108; kolen, metalen, machinerieën en scheikundige pro ducten 43; hout, papier, bouwmaterialen 21; huiden, Ieder, schoenen 16; levensmid delen en genotmiddelen 45; kleine bedrij ven 9; particulieren 27, diversen 56. In het geheel werden in de meergenoem de week 10 Aktiengesellschaften failliet verklaard. Zij allen waren in de inflatie jaren 1921 en 1923 opgericht. Instorting in den Cauneberg. In der, Canueberg, bij Maastricht, op Belgisch grondgebied, vlak bjj de Neder» lanische erena, i heeft gistermorgen over een groute uitgestrektheid een instorting plaats gehad. De luchtdruk was zoo hevig, dat mensohen, die in den berg werkten, wel 30 meter ver zijn weggeslingerd. Er •ijn één doode en drie zwaar gewonden a men vreest, dat neg twee menschen net kar en paard in den berg zijn. AATSTE EN TELEGRAFISCHE BERICHTEN. De staking geëindigd. LONDEN, 12 Mei. In de bijeen komst van de delegatie van T. U. C. met den eersten minister Baldwin, in Dow- ingstreet, deelde de delegatie mede, dat om de onderhandelingen met de regeering te kunnen hervatten, de algemeene sta- ingsorder is ingetrokken. Het vakvereeni- "ingscongres heeft telegrammen gezonden met de instructie om heden de staking te beëindigen. Het bericht van de opheffing der staking heeft in Londen groote op luchting veroorzaakt. MARKTBERICHT. GOES, 11 Mei 1926, Wegens geringen aanvoer geen noteering eer, anvoer boter 1300 pond a f 0, anvoer 84. pond roomboter a f 1, itren per 100 stuks f 4,40 ter per kilo f 1,70 a f 0, idd en prijs eieren per 25 stuks f 1,10 jddenprijs boter per kilo f 0,85 a f 0, :eren aan particulieren verkocht 5$ cent ter aan particulieren f 0,95 a f 0, snseieren, kleine et., groote et. ■ïeleieren 0 cent. ndeieren 0 cent. iddenprijs afwijkende boter f 0,70 per p. Eierenverkoop. Onderafdeeling Zuid-Beveland V.P.Z. Aangevoerde eieren 38600 stuks, Piijs f4,70 per lOOstuks. ROTTERDAM, 11 Mri 1926. Ter veemarkt waren gisteren aangevoerd 350 paarden, 14 veulens, 1 ezel, 999 mag,-re runderen, 712 vette runderen, 206 vette kalveren, 80 graskalveren, 1162 nuchtere kalveren, 218 schapen of am meren, varkens, 194 biggen, 10 bokken of geiten, 22 overloopers. Prjjzen per kilo koeien van 32$ iot 47$ tot 55 tot 57$ tot tot et,, ossen ran 42* tot 47 tot 53 totct., stieren van 39 tot 43 tot 48 tot tot ct. kalveren van 47$ tot 65 tot 77$ tot tot tot ct., schapen binnenland tot ct., schapen buitenland iot tot ct., lammeren fafper sl uk, varkens t— to^ tot cent. Prjjven per sink van mager veemelk koeien f 300 tot f 475 tot f kslfkoeien 300 tot f 475, slieren (140 tot f250, pinken f100 tot (175, graskalveren f90 tol f150, vaarzen f 190 tot f 250, hitten f 100 tot (175, paarden f 200 tot f 350 dacht,paarden f 100 tot f 185, veulens f 65 tot f 110, fok nuchtere kalveren f20 tot f 35, slacht nuchtere kalveren f 16 tot f20 tot f slacht nuchtere balveren (lichte) f 0,tot f 0,bigeeii f 18 tol f83, biggen per week f3,50 tot f3,75, overloopers f 25 tot f 40. BURGERLIJKE STAND VAN GOES. Levenloos aangegeven kind van Mari nes Cornells Maria van Kaknthout en Anna Emma Wilhehnina Motke, wonen de te Zeist. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand 766.2 te Isaf- jord. Laagste barometerstand 739.3 te Blacksod. De verwachting tot den avond van 13 dezer luidt: matige, tijdelijk wellicht krachtige, Z.W. tot Z. wind, gedeeltelijk bewolkt, aanvankelijk weinig, later meer kans op regen, aanvankelijk warmer. WATERGETIJEN VOOR WEMELDINGE. (Die voor Ierseke vallen ongeveer 5 minuten later en voor Hansweert ruim een half uur vroeger). Dagen. 13 14 15 16 17 18 19 Mei Hoogwater. Vrm. Nam 3.58 4.38 5.16 5.54 6.33 7.17 8.05 4.28 5 06 5.45 6.18 6.55 7.37 8.28 Laagwa er Vrm. Nam 9.36 10 09 10.47 11.26 0.29 1.13 9 56 10.33 11.13 11.50 0.03 0 43 1.35 VEILINGSVEREENIGING ZUID-BEVELAND TE GOES. Vei'ing van 11 Mei 1926. Aardappele* (groote) f 3,30 a f 6,10, Aardappelen (poters) f 0,90 a f 1,20, Sjalotten f 5,Bnouen f9,alle? per 100 K.G. Kropsla f 5,80 per 100 stuks Honing f 0,30 a f 1,20 per flacon. MARKTBERICHT. Middelburg, 12 Mei. Boler f 0,82'/,, part. prijs f 0,927a- Kipeieren f4,50, pari. prijs '5,50. Eendeieren f 5, part. prijs f 6. VERKOOPINGEN EN VERPACHTINGEN. Mei 14 14 18 25 27 Juni 2 16 16 Heinkenszand, inspan, Pilaar. Kloétinge, koeien en vaarzen, de Kok. Goes, varkens, de Wilde en Heijboer. Goes, woon- en winkelhuis, 2 woon huizen en erf, van Dissel, s Gravenpolder, woonhuis, schuur en erf, van Dissel. Nisse, hofstede met boomgaard, bouw en weilanden, van Dissel, s Gravenpolder, raadthuis, hofstede- en bouwland, van Dissel, s Heer Abtskerke, weiland, van Dis sel. Waarde, hofsteedje, van Dissel. Juli: Nisse, veldvruchten, van Dissel. Augustus 4 Nisse, boenen-inspan, van Dissel. AANBESTEDINGEN. Mei: 17 Kapelle, herstel, vernieuwing en het onderhoud van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiïngswerken, Cal. Wil lem Annapolder. VERGADERINGEN EN VOORSTELLINGEN ENZ. Mei: 13 Landbouw-Bioscoop, „Het geheim van Verdugo". 13 Prins vaii Oranje, „Asschepoester John Prent. 15 Schuttershof, lezing Kool, Beroeps keuze. 17 Stadhuis, Gezondheidscommissie. 18 Prins van Oranje, volksconcert,Toon kunst. 19 Prins van Oranje, concert, Toon kunst. ADVERTENT1EN. la kw. Kalfsvleesch f 1,10 Kalfslappenf 0,90 Kotteleltenf 0,85 Poulet-gehakt f 0,80 allts per pond. Van zuiver zoetemelk Aanbevelend, St, Adriaanstraat, Goes. Tclef. 70. GEVRAAGD wegens huwelijk der tegenwoordige v. d. en n. Goed kunnende koken. Mevr. E. Q. C. DEN HOLLANDER, Magdalen astr. 7, Goes. blauw serge en cheviot IN ELK. MODEL IN ELKE KLEUR IN ELKE MAAT

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1926 | | pagina 3