Door den verrekijker. Gisterochtend zijn belangrijke re devoeringen gehouden in de commissie voor de reorganisatie van den Volkenbondsraad te Genève. De Palacios verwierp ieder compromis dat Spanje niet den begeerden vasten raadszetel zou geven. De Brouc- kcre uitte zich scherp tegen iedere uit breiding van het aantal vaste zetels behalve voor Duitsehland en Rusland. De opmarsch van de Fransche en Spaansche troepen in Marokko heeft, vol gens een bericht van Renter's bijzonderen dienst, het front iederen dag na de her vatting van het offensierf acht tot vijf tien kilometer vooruatgebrachtAbd-el- Krim zou hierdoor geheel schaakmat zijn gezet en een offensief voor hem onmo gelijk zijn geworden. Het weer is gun stig voor verder oprukken. De nederlaag van Krim wordt verwacht. Te Brussel zijn de prijzen der groenten, tengevolge van de Engelsche staking, met 25 pet. verminderd. Ook voor sommige vleeschsoorten, valt een ze kere prijsdaling te constateeren. STADS-NIEUWS. De Zomertijd. We herinneren eraan, diat in den. nacht van Vrijdag de zomertijd wordt ingevoerd. Men zette 'dan de klokken en horloges één uur vooruit. Benoemd. De heer S. A. Leopold, leeraar aan de R. H. B. S. alhier, is benoemd tot ondervoorzitter der commissie voor het afnemen van het examen in de Fran sche taal. Geslaagd. De heer W. Foudraine alhier behaalde te Breda het diploma A. Nederlandsche handelscorrespondentie, uitgereikt door de Ned. Ver. tot bev. der Handelsweten schappen. i Beroepskeuze. Men schrijft ons: In navolging van vele andere gemeen ten en overtuigd van het groote nut, heeft zich hier ter stede een comité gevormd om te komen tot georganiseerde voorlichting bij beroepskeuze. Dit comité bestaat uit personen van ver schillende richtingen en heeft ten doel te komen tot stichting eener vereeniging voor beroepskeuze. Om dit doel te bereiken wordt georganiseerd een lezing ter voor lichting voor allen, die belangstellen in dit gewichtige maatschappelijk vraag stuk. Als inleider zal optreden de heer L. M. Kool, directeur van het gemeente lijk bureau voor beroepskeuze te Rotter dam. De vergadering zal worden gehouden op Zaterdag 15 Mei 1926 n.m. half drie ure in het Schuttershof te Goes. De staande deze vergadering op te richten vereeniging zal ten doel hebben: le. Het inrichten en in stand houden van een adviesbureau voor beroepskeuze, tot het verstrekken van adviezen inzake geschiktheid en beroep in den meest uit- gebreiden zin, zoowel voor meisjes als voor jongens. 2e. Het houden van lezingen en het verspreiden van lectuur over hetgeen on der le wordt bedoeld. Om dit doel geheel uit eigen middelen te kunnen bereiken zal de vereemgiing moeten kunnen beschikken over de noo- dige contributies en in de te vormen commissies over de moodage werk kracht en kennis. De samenwerking van vele personen is noodig om het gestelde doel te kunnen bereiken. Rijkspostspaarbank. Aan het postkantoor alhier en aan de bij- en hulpkantoren werd in den loop der maand op spaarbankboekjes ingelegd f40.158,99, en terugbetaald f45.646,47. Derhalve minder ingelegd dan terugbe taald f5487,48. Het aantal nieuw uitge geven spaarbankboekjes bedroeg 22. Door tusschenkomst dezer kantoren werd ter Directie op staatssdhuldboekjes ingeschre ven nominaal f2200,en afgeschreven f 1250,Derhalve meer in- dan afge schreven f950,Het aantal nieuw uit gegeven staatsschuldboekjes bedroeg 2. Asschepoetster. In de „Prins van Oranje" worden mor gen twee speciale matinée's gegeven door John Prent's marionetten-theater. Opge voerd wordt „Asschepoetster". Niet al leen kinderen, doch ook grooten zullen van de aardige vertooning van het boeien de sprookje genieten. Veemarkt. Ter markt van Dinsdag j.l. waren aan gevoerd 1 os en 50 biggen. PROVINCIE-NIEUWS. Een geleerde politieagent. Op 15 dezer zal de agent van politie te Veere, de heer J. W. Per reis, den dag herdenken, dat hij daar 40 jaar als zooda nig in betrekking is, en de gemeenteraad besloot dien dag vsn zijn waardeering blijk te geven. Maar ook van andere zijden zal het aan belangstelling niet ontbreken. Reeds in 1904 viel den heer Perrels de on derscheiding ten deel te worden opgenomen onder de leden van het Zeeuwsch Genoot schap der Wetenschappen als oudheid kundige. Zijn voortreffelijk geheugen maak te hem daarvoor bijzonder geschikt en het rijke archief op het stadhuis bood gelegen heid voor studie. De werken der vorige secretarissen van Veere, Jan van Reigers berg, die zijn kroniek schreef tot meer dere eere der Heeren van der Vere, en Ermerins met zijn Zeeuwsche oudheden, zijn door hem op menige plaats opgehel derd of aangevuld. Zoo heeft hij verza meld, wat hier en elders te vinden was omtrent den Schotschen stapelhandel, die hier van 1440 tot 1799 bijna onafgebroken was gevestigd en zooveel heeft bijgedragen tot den voormal'gen bloei van Veere. Uit de oude geschriften heeft hij aangetoond op welke wijze en wanneer de Groote kerk met de stadsfontein, het Stadhuis met teren en klokkespel, de Campveerscbe to ren, het Lammetje enz. zijn gesticht. Geen wonder, dat hij voortdurend mondeling en schriftelijk wordt aangezocht door studee renden en geleerden om inlichtingen. Zoo verschafte hij belangrijke inlichtingen aan mr. J. H. de Stoppelaar over Balthasar de Moucheron, aan Oppenheim over an Early Jewish Colony in Western Guiana, aan Davidson over the Scottish Staple at Veere enz. Dat deze inlichtingen soms zeer belang rijk waren, blijkt wel uit hetgeen Viliers schrijft met betrekking tot het geschil met Venezuela: Bij een van mijn bezoeken aan Veere legde mijn vriend Perrels met trots stoffige documenten voor mij neer, die Engeland's recht helpen vaststellen op landen, die Venezuela opeischte landen eenmaal in het bezit van kolonisten uit het kleine Veere, eeuwen geleden. Vooral op het stadhuis te midden van Veere's antiquiteiten, als Perre's daar aan Hollanders, Franschen, Engleschen of Duitschers uit zijn schat van kennis aan elk in hun eigen taal zijn uitleg geeft, voelt ieder bewondering en eerbied voor den eenvoudigen dienaar der politie en menig een lieert later terug om meer te hooren, of raadt zijn kennissen aan naar Veere te gaan. Hoezeer hij de achting zijner collega's geniet, blijkt uit de feiten, dat hij voor zitter is van de prov. afd. Zeeland van den alg. Ned. politiebond en lid van het hoofdbestuur van dien bond. Steeds nam Perrels ook een werkzaam aandeel in de bevordering van ontwikke ling en vooruitgang: lang was hij voorzit ter van den Chr. Nat. Werkmansb., hij is een der oprichters van het Nut, het leesgezelschap en volksonderwijs en zit in verschillende besturen. Ierseke. Ds. G. H. Kersten, die zooals men weet, het beroep aannam naar de geref. gemeente te Rotterdam, waar hij den avond van den tweeden Pinksterdag zijn intrede hoopt te doen, zal tot Septem ber nog in Ierseke blijven wonen ia ver band met het feit dat de voor hem nieuw te bouwen pastorie nog niet gereed it. Onder reusachtig veel belangstelling van de kerkelijke en burgerlijke gemeente van Ierseke benevens van de omliggmde dorpen nam Ds. Kersten Dinsdagavond naar aanleiding van Col. 3 16a. Het woord van Christus wone rijkelijk in U,in alle wijsheid, afscheid. 13 jaar ongeveer stond Ds. Kersten te Ierseke. Namens de classis sprak Ds. Hoffman van Krabben- dijke. Namens die van Walcheren Ds. Verhage van Middelburg. Ouderling W. Meijaard sprak namens de gemeente Ier seke wdorden van dank en afscheid. Het kerkgebouw bevatte ongeveer 1500 personen, terwijl de luisteraars in consisto rie en schoolplein op 1000 worden geschat. De politie trad verkeersregelend op. Kapelle. De buurtvereeniging „Voge lenzang" heeft besloten om een reis te maken met autobussen door Walcheren. De heer Zoeteweij van Hansweert is hiertoe aangezocht. Ovezand. Wegens ziekte van den heer Zinkstok is tot tijdelijk hoofd der Chr. school alhier benoemd de heer C. Broerse te Utrecht. Middelburg. Hedenmorgen is door den hoofdingenieur-directeur van den rijkswa terstaat te Middelburg aanbesteed het ver nieuwen van palen in de hoofden van de zeeweringen te Vlissingen, behoorende tot de zee- en oeverwerken in de provincie Zeeland, en in het Westerhoofd van de voormalige nieuwe buitenhaven, behooren de tot het kanaal door Walcheren, te Vlissingen, met bijkomende werkzaamhe den. Raming f20.000. Inschrijvers waren: Th, Smeulers, Dordrecht f26.800; N.V. Aannemersbedrijf v.h. W. 't Hoen, Al- blasserdam f24.972; P. Dekker, Veere f24.800; N.V. Concordia, Papendrecht f24.500; G. W. de Wolff, Dordrecht f24.100; firma C. Kastelein en Zoon, Dordrecht f23.840; N.V. Aannemersbe drijf v.h. van Dongen en van Hoven, Dordrecht f23.740; A. v. d. Straaten, Jr., Hansweert f22.900; W. Klootwijk Gzn., Papendrecht f19.380. Rilland-Bath. De opbrengst der col lecte, gehouden te Kapelle voor de nieuwe hi- Kerk te Rilland-Bath, bedraagt Schore. Mej. J. F. M. de Visser werd benoemd tot tijdelijk onderwijzeres aan de Herv. School le Zwijndrecht. Gisterenavond geraakte een sleep boot bekneld in de doorvaartopening van de spoorbrug over het kanaal door Zuid- Beveland. Daar de boot niet met eigen kracht vrij kon komen, werd door een andere sleepboot assistentie verleend en kwam de boot na veel moeite weer vrij. Een en ander veroorzaakte eenige strem ming in het verkeer. De beschadiging bleek van weinig beteekenis. Dat het in deze gemeente heer- schende mond- en klauwzeer ernstiger is dan gewoonlijk, blijkt uit het feit dat reeds thans een tweetal dieren aan deze ziekte zijn gestorven. Zondag zal de reservebuis der waterleiding, liggende in het kanaal, in verbinding worden gesteld met de hoofd buis. Vlissingen. Hedenmorgen heeft te Vlis singen in de buitenhaven een ernstig onge luk plaats gehad. De bekende duiker Sper ling had het ongeluk bekneld te raken in een lier. Hem werd de linkerarm uit gerukt en de rechterarm gebroken, terwijl hij verschillende ernstige wonden aan den schedel bekwam. Nadat de marine-dokter de eerste hulp had verleend, werd de man is ernstigen toestand naar het ziekenhuis overgebracht. De man is inmiddels over leden. In een gisteravond gehouden ver gadering alhier, is definitief besloten tot oprichting van een comité van actie tegen den ziekenhuisbouw. Er werd een comité van 12 personen gekozen, waarvan voor zitter is de heer J. C. Paap, secretaris de heer M. P. J. W. van der Slikke en penningmeester de heer L. van Blerkom. KAMER-OVERZICHT. De bioscoopwet. In ons land is de eene helft der be volking uiterst bezorgd voor het zedelijk welzijn van de andere helft. Dit is be kend genoeg om het hier nog toe te lich ten. Een van de uitingen Yan deze zede lijkheidsbezorgdheid is de bioscoopwet, die ondanks de verwisseling van regeerimig toch in de Eerste Kamer aanhangig is gemaakt. Vóór en bij de behandeling van dit ontwerp in de Twteede Kamer is erover deze nieuwe poging tot vrijheids- beroo-ving van het Nederlandsche volk zeer veel geschreven, de gevolgen van deze wet kunnen dus bekend worden verondersteld. Er moge nog slechts aan herinnerd wor den, dat, indien de kamer van 50 haar goedkeuring aan het ontwerp hecht, wel dra de volwassen Nederlander op het witte doek slechts die films geprojecteerd zal zien, welke het strenge oog van dep rij ks-rolprenten keurmeester kqnden beha gen. Voorts zullen de gemeente-besturen het in hun macht hebben .personen bene den 18 jaar geheel buiten de sfeer van de film te houden. Wij gaan zoodoende steeds verder op den weg die leidt naar den troon waar de staat voorschrijft: „Dit is zede lijk goed, dat is zedelijk kwaad". De film is het begin, tooneel en andere kunsten zullen weldra volgen. Over 25 jaren is Nederland op zede lijk gebied geheel drooggelegd. Wie de gevolgen van drooglegging op een ander gebied in Amerika gadeslaat heeft reden tot ongerustheid Gisteren is dn den Senaat over de bios coopwet beraadslaagd. Veel nieuwe ge zichtspunten zijn udtteraard niet geopend. De heer Polak (s.d.), die geen film- bewonderaar is kon de wet niet aan vaarden. Met welk moraal recht, vroeg spr., kan men A dwingen zidh naar de opvattingen van B te gedragen. Ieder mensch zij z'n eigen censor. Acht men ieder mensch daartoe niet in staat, dan ligt het op den weg der regeering om daarin te voorzien door Langer onderwijs, door betere opvoeding. De heer Rink (v.b.) vatte zijn oordeel over de wet samen in twee woordenover bodig ei\ schadelijk. Overbodig omdat de gemeentewet volkomen in het gewensch- te toezicht voorziet door de ruime be voegdheid der burgemeesters. Schadelijk, omdat hier zeer ernstig door de overheid wordt ingegrepen in de vrijheid der per sonen, in de tweede plaats omdat het ontwerp het bedrijf benadeelt en in de derde plaats omdat het de bureaucratie uitbreidt. De heer Van Nagell van Ampsen (v.b.) zeide een groote liefhebber van de bios coop te zijn, welke eigenschap hij meende te deelen met vele hardhoorenden. De vrije wil van de menschen wordt weder wat meer aan banden gelegd, ging spr. voort. Dit is een dwinglandij van boven af. Ook bij de zedelijkheids wetten van Regout heeft men in allerlei strafbepalingen heil gezocht, en toch is de zedelijkheid niet af-, maar toegenomen. De heer Slingenberg (v.d.) noemde de wet overbodig en wees er op, dat de nakeuring der film ook voor het z.g. spec tacle coupé zal gelden. Lichte athletiek, zang en cabaret, zelfs tooneel kan door de nakeuring getroffen worden. De heer Briet (a.r.) deed het naar vo ren komen, dat de anti-revoiutionnairem altijd voor gewetensvrijheid zijn geweest. In de film zag spr. evenwel geen geeste lijke beteekenis. Na de meeniing van dezen anti-revolu- tionnair, die aanvechtbaar is, werd de zitting opgeheven. RECHTSZAKEN. De naam op het schip. De FTooge Raad heeft Maandag uit spraak gedaan op het cassatieberoep van den officier van justitie te Middelburg tegen een vonnis vao de rechtbank aldaar, «aarby de tcMpper J. W. v. S, was ont slagen van rechtsvervolging ten opzichte van de hem ten laste gelegde over'reding van het reglement van politie voor rivieren en kanalen. Hij had si* schipper er niet voor gezorgd, dat op een vast deel van z\jn schip zijn naam stond, hetgeen is voorgeschreven cU or art. 7 van voornoemd reglement. Het vonnis van de rechtbank was ge grond op een aanschrijving van den mi nister van waterstaat san een zekere ca tegorie ambtenaren, waarin bepaald was, dat als overgangsmaatregel geen streng toezicht op de naleving van dit artikel 20u plaats hebben. De Hooge Raad heeft overwogen, dat bedoelde aanschrijving, had z\j van krach» kunnen zijn, cok had moeten worden gericht tot alle vervolgiogsambtenaren. Waar dit niet is geschied, achtte de Hooge Raad geen algemeen bevel aan wezig, vernietigde het bestreden vonnis, en, een principale rechtdoende, veroor deelde den schipper tot een boete van 50 cent, subs. 1 dag hechtenis. BINNENLAND. Zomerdienst Spoorwegen. De nieuwe officieele reisgids en hei Dienstregelingsbiljet zijn heden voor het publiek verkrijgbaar gesteld. De gids voor buitenlaudsche aansluitingen Zaterdag a.s. O u d-m i n i s t e r Colijn. In verband met het bericht uit Berlijn aan ^Het Volk", dat de benoeming ver wacht wordt van den heer Colyn tot Amerikaansch controleur van de betalin gen op de Buropeescbe oorlogsschulden aan de Vereen. Staten, verneemt de //Tijd", dat den heer Colyn inderdaad reeds we ken geleden een dergelijke functie is aan geboden, waarvoor echter de oud—minister /an ficancië* heeft bedankt. Wering van autobussen. Onlangs werd te Bussum een autobus van een coöperatieve vereeniging te Laren- Blaricum opgericht om haar leden van en naar het station Naarien Bussum te bren gen, in beslag genomen, omdat daarvoor geen vergunning aan Burg. en Wetb. ge vraagd was. Het besirg moest echter wor den opgegeven en de dienst werd hervat, omdat de autobus op particulier terrein standplaats innam en uitsluitend leden van de bus gebruik maakten. Thans is echter een wijziging van de politieverordening voorgesteld, dit. wordt ze goedgekeurd, het rijden met deze bus in Bussuua onmogelijk zsl maken. De nieu we bepaling omvat o m. een verbod om zonder vergunning van Burg. en Weth. een openbaar middel tot vervoer van personen binnen de gemeente Bussam in werking te brengen, terwijl als openbare middelen van vervoer ook worden beschouwd, vervoer middelen, dienende tot vervoet van de leden eener bepaalde vereeniging. Volgens dit nieuwe artikel zou het dus ook onmo gelijk gemaakt worden aan een vereen*- ging die voor een uitgaans ag een autobus beeft afgehuurd, om op den tocht Bussum te passeeren. Verduistering van f 70,000. Bij een groote industrieele handels maatschappij op den Heerengracht, bij hel Koningsplein, te Amsterdam, hebben twee bedieuden een bedrag van f 70,000 ver duisterd. De een stak o.a. f 4000 in ten zaak in automobielen van een broer, welke zaak fout ging, en schonk aan zijn moeder t 9000. Da ander gaf een zelfde bedrag aan een vriendin. De f 9000 van de moeder zijn teruggevonden, maar die van de vriendin waren inmiddels gestolen door een vriend, die vermoedelijk de wijk naar België heeft genomen. De twee bedienden ziju gearresteerd en aan de justitie overgeleverd. Scheepsbrand. Gisteravond omstreeks 10 uur zag de schipper van het kraanschip Neptunus 4, de 23-jarige J. Schot, toen hij met vrouw en kind in het achteronder van zijn schip zat, welk schip in de Waalhaven te Rot terdam aan den steiger lag, plotseling /lammen-laDgs de patrijspoorten opslaan. Hij snelde aan dek en bemerkte, dat een loeveelheid stookolie, die op het water dreef, door een andere oorzaak vlam ge vat had, waardoor de gording het houtwerk van den steiger in brand geraakt was en ook zijn schip begon te branden. De weg naar den wal was hem daardoor afgesneden. Z.o snel mogelijk hielp hij zijn gezin aan boord van den langszij liggenden kolenlichter Bazalt 1, van scbipp°r W. J. Simons. l)oor de enorme hitte raakte evenwel al spoedig ook dit schip in brand. De wegeriDg van ruim II vatte v'am en wel dra sloegeu de vlammen over naar het sleepschip Hendrik, van schipper J. Ver meer, welk schip weer langszij de Bazalt l gemeerd lag. Van laatstgenoemd schip raakte het vooronder in brand. Van alle drie de brandende vaartuigeu en van den steiger sloegen de vlammtn boog op. De brandweer kaam weldra zoowel aan de landzijde als over het water te hulp snellen. Op de 2 schepen waren de vlammen spoedig gebluscht, het kraanschip echler brandde geheel uit. Een oogenl lik beeft nog gevaar ge dreigd voor twee schepen van de Hol land-Amerika'ijn, die iets verder aan ienzelfden steiger opgelegd liggen, de Noordam en een vrachtboot, doordat het vuur langs het steigerhout snel in de ichting van de Noordam liep. Het ge baar kon echter tijdig gestuit worden. Schip gezonken. Gisteravond omstreeks half tien is in de Waalhaven te Rotterdam het üchter- scbip Berlini van de steenkolen handele- vereeniging door nog onopgehelderde oorzaak doormidden gebroken en gezonken. Op dat opgeöblik bevond zich vermoedelijk •illeen de schippersvrouw aan boord en men vreest, dat zij verdronken is. De rivierpolitie is terstond gaan dreggen. Om half een was vanmorgen evenwel nog niets gevonden. Snippers. Door bemiddeling van den inspec teur van de volksgezondheid te Groningen heelt dr. Lodewijks te Nieuw-Amsterdam bericht ontvangen, dat te Rotterdam 12 Dreutsche kinderen eenige weken verpleegd kunnen worden. GEMENGD NIEUWS- Misdadig alchimist. In New-York is dezer dagen een apothe ker uit Chicago, Oliver Duncan geheeten, gearresteerd, die een zeer avontuurlijk leven achter den rug had. Vele jaren gele den had hij tienduizend dollar geërfd en van dat oogenblik liet zijn verlangen om goud te maken hem niet meer met rust. Hij deed tallooze proeven en trachtte een aan tal financiers en juweliers, die hij wijs maakte, dat hij een heel eenvoudige me thode gevonden had om uit goud platina te maken, voor zijn plannen iinteresseeren. De meeste menschen schenken geen ge loof aan Duncan's woorden, maar hij vond toch twee lichtgeloovige juweliers, op wie het zekere optreden van den man indruk maakte. Ook deze echter willigden Dun can's eiscb, hem tienduizend dollar ter beschikking te stellen, niet in. Ze ver klaarden zich. echter bereid, Duncan het vereischte bedrag te leenen, als hij zijn beroemd experiment in hun aanwezig heid zou herhalen. De apotheker stem de hierin toe. De beide juweliers moch ten; gerust in zijn laboratorium komen, hij zou voor hun oogen platina maken. Zij moesten dan echter het daartoe benoo- digde materiaal vijf kilo goud mee brengen, daar het experiment slechts bij groote hoeveelheden loonde. De beide juweliers kwamen op den afgesproken dag in het laboratorium. Na dat Duncan hen een lange voordracht over het wezen van de verandering van goud in platina gehouden had, leidde hij de beide bezoekers naar een kleine ka mer, die slechts spaarzaam met een roode lamp verlicht was. Zelf verwijderde hij zich z.g. om de proef voor te bereiden. Ongeveer tien minuten verliepen. De man kwam niet meer. Tóen begonnen de juwe liers lont te ruiken. Ze trachtten de deur te openen, doch deze was gegrendeld. Hun hulpgeroep werd niet gehoord. Plotseling raakteln beide verdoofd en verloren zij het bewustzijn. Toen één van hen ontwaakte, bevond hij zich onder den blooten hemel in de nabijheid van een landweg in een hem onbekende streek. Naast hem Lag nog steeds bewusteloos zijn collega. Langza merhand schoot hem te binnen wat er ge beurd was en nu werd het hem duidelijk, dat hij het offer was geworden van een. aanslag. Zijn bewusteloozen collega ach terlatend, liep hij twee uur langs den straatweg tot hij ten slotte een auto tegen kwam, die hen beide naar Chicago terug bracht. Het politieonderzoek bracht aan het licht, dat Duncan die intusschen met zijn buit gevlucht was, in de donkere ka mer een machine met chloroform had op gesteld, om de mannen te verdooven. Met behulp van een medeplichtige had hij ze toen aanvankelijk met een auto naar bui ten vervoerd en toen verlaten. Lang heeft Duncan echter niet van zijn oneerlijk ver worven goud genoten. Enkele dagen la ter werd hij in New-York gearresteerd. .De dankbare luistervink. Pat het oude spreekwoord „onbekend

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1926 | | pagina 2