n°. se. Woensdag J 2 Mei 1920 115e Jaargang, OORLOG IN ENGELAND 39 FEULL.L.ETON DE VROUW ZONDEK HART RWATM^ «MWV-REEP Beter dan 6oed: DE BESTE - ABONNEMENT Prijs per kwartaal, in Goes f2, buiten Goes f2, Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt: Maandag-, Woensdag en Vrijdagavond. GOESCHE Uitgave Naamlooze Vennootschap Goesche Courant COURANT en Kleeuwens Ross' Drukkers- en Uitgeversbedrijf ADVERTENTIEN van 15 regels f 1,20, elke regel meer 24 cent. Driemaal plaatsing wordt tweemaal berekend. Familieberichten 110 regels f2,40. Dienstaanbiedingen en aanvragen 15 cent per regel. Advertentiën worden aangenomen tot 12 uur voormiddag. De oorlog is verklaard in Engeland zonder kanonnen of geweren, zonder „de wapenen der barbaren", maar met econo mische middelen. In 1914 bleek het niet mogelijk den oorlog te localiseeren, maar het eene land na het andere werd in dein krijg betrokken en de kans bestaat, dat ook nu; de groote staking niet tot Brit- tannië beperkt zal blijven. Toen voor eenigen tijd mijn-eigenaren en mijnwerkers hun vertegenwoordigers lieten verklaren, dat de gestelde eisclhen gehandhaafd zouden blijven en op eeniger- lei concessie niet gerekend mocht wor den, zond de centrale te Moskou een op roep aan alle arbeiders de wereld Uit het hoofdkwartier van het bolsjewisme kwam het advies, dat de arbeiders in alle landen het tot standkomen van een rege ling tusschen mijn-eigenaren en mijnwer kers in Engeland moesten trachten te voorkomen. Met andere woorden een in ternationale actie zou bewerkstelligen, wat door een nationale actie onmogelijk bleek n.l. de volkomen ontwrichting van het Britsche economische leven. De leiders van de Engelsche mijnwerkersvereenigin- gen hebben den oproep van Moskou ont vangen en in de hun ten dienste staande persorganen besproken. En wat blijkt uit die besprekingen, waarvan wij er eenige onder de oogen kregen? Dit: dat Lynden Maoassey, een goed kenner van het Engelsche arbeidersleven, gelijk heeft, wanneer hij in zijn mooi („arbeitsfreundlich") boek: „Labour Po licy False and True" opmerkt, dat de Britsche arbeider, meer dan zijn kame raden op het vasteland, nationalist is. Welnu, dat nationalisme spreekt uit de commentaren op den oproep van Moskou, Engeland's economische positie dient, in het belang van de arbeidsgezinnen, onaan getast te blijven. En ook tot de deskundige leiders der Britsche vakbeweging is het besef doorgedrongen, dat de economische toenadering tussclhen dit land en Frank rijk, den Engelschman stelt voor gewich tige vraagstukken, die zijn welvaartsleven betreffen. De strijd tegen de mijn-eigena ren is een nationale strijd, cle inzet is: het leven van den EngeLschen mijnwerker, het einde van den strijd moet brengen, be tere levensvoorwaarden voor den Engel- schen arbeider. Het is wellicht ook dit besef van de werkelijkheid, dat de lei ders deed besluiten den nationaldsatie- eisch te laten vallen. Het jongst verschenen nummer van de officieele „Labour Gazette" bracht weer het elke maand terugkeerende bericht: „in de steenkool-industrie, den scheepsbouw, de ijzer- en staal-industrie, bleef groote slapte heerschen". Welinu, zoolang hierin geen verandering komt, zal, dit blijkt ook uit de jongste publicatie van de Execu tieve van het Trade Union Congress, bij de vaststelling van vakactie rekening wor den gehouden met de noodzakelijkheid van herstel van Engeland's vitale industrieën. i - In het Rhurconflict destijds, zagen wij den Duitschen arbeider- opkomen voor wat zij beschouwden als belangen van de Heimat. In Rusland worden de nationale Oorspronkelijke Hollandsche detective roman door R. J. BRANDENBURG „Nooit nam zij zulk kermisvolk weer, altijd hadt je er ellende van. En wat een naam zou zij in de buurt krijgen!" „Of wij nu even de kamers mochten zien". Ja, dat kon! En wij gingen naar boven. Eerst in de zitkamer, waar op den divan een bed gespreid was. Daar sliep mijnheer Raven, legde de juffrouw uit. Deze kamer onderscheidde zich niet van de meeste huurkamers en was smake loos en overladen, zonder karakter. Op de tafel lag een rijzweep, het eenige voor werp, dat aan een circus herinnerde. Wij werden binnengelaten in het slaap vertrek, dat door een deur met de eerste kamer in verbinding stond. Het gas flapte aan. 4 Een eenvoudig veldbed, een kleine wasclbtafel en eenige koffers, de sleutels er op. lil Arthur trok de la van de waschtafel open. y L Er lagen een kam en een in krachten georganiseerd teneinde het indu strieel apparaat op gang te brengen. In Italië wordt, onder strenge tucht, gewerkt aan, den uitbouw der nationale industrieën, Thans zien wij in Engeland het nationaal belang geëerb.edigd door de vakvereeni- gingen. Nu het tot een staking in Enge land is gekomen, zullen de Engelsche sta kers wel den steun van andere landen aanvaarden, maar niet verder dan hun nationaliteitsgevoel toelaat. Moet dit alles ons niet tot nadenken stemmen en ons sterken in de overtui ging, dat ook ons economisch herstel het werk moet zijn, van het eigen volk? En dat wij door volle ontwikkeling en deugdelijke organisatie van al onze productieve krach ten, maar ook alleen hierdoor, bereiken kunnen, wat iedereen verlangt: herstel en vergrooting van onze welvaart? KUNST EN WETENSCHAP. De Noordpool bereikt. De „New York Herald" meldt, dat luitenant Byrd, die Zondagmorgen om twee uur van Kingsbay is opgestegen voor zijn tocht naar de Noordpool, des middags te vijf uur te Kingsbay is teruggekeerd na de Noordpool bereikt te hebben. Het zelfde blad meldt uit Oslo, dat het bericht van het slagen van den tocht van luitenant Byrd aldaar niet betwijfeld wordt. Er wordt op gewezen, dat de Ame rikaansche vlieger zeer goed uitgerust was en buitengewoon goed weer heeft getrof fen. Luitenant Byrd is dus de eerste, die den tocht naar de Noordpool heeft vol bracht, terwijl de expedities van Amund sen en Wilkins op het punt staan te ver trekken. De „Chicago Tribune" meldt uit Oslo, dat de tocht van Byrd naar de Noord pool 15 Va uur heeft geduurd. Hij maakte eerst een proefvlucht in een klein Cur- tiss-vliegtuig. Daarna steeg hij op in het groote 3-motorige Fokker-vliegtuig. Lui tenant Byrd werd op zijn tocht vergezeld door den piloot Bennett, die in een Cur- tiss-vliegtuig vloog. Amundsen nam het bericht van het slagen van den tocht van Byrd rustig op. Hij verklaarde dat hij er geen enkel belang bij heeft de eerste te zijn, om naar de Noordpool te vliegen. Het is slechts zijn doel een tocht over de Noord pool te maken. Zijn tocht zal ongeveer een week duren. Luitenant Byrd had op 20 Maart van de Amerikaansche marine verlof gekre gen tot het maken van zijn tocht. Op 5 April vertrok hij van Amerika naar Spitsbergen, waar hij zijn hoofdkwartier opsloeg. Hij hield verscheidene voorbe reidende tochten. Het vorige jaar heeft Byrd als vliegtuig-deskundige deelgeno men aan de expeditie van Mac Mellon. Het vliegtuig, waarmede hij de Noord pool bereikt heeft, was een 3-motorig Fokker-vliegtuig, van het nieuwste type. Het was uitgerust met een installatie voor draadlooze telegrafie en had voor drie weken levensmiddelen aan boord. Opgravingen. Bij de opgravingen van de stad Kirjan en een paar blikken sigarettendoosjes. Het eene bevatte haarspelden. In het andere zag ik mijn paarlen- snoer en het diamanten collier. Ik uitte een kreet van blijdschap en greep mijn eigendom uit het doosje. Het was een nieuwe vreugde het weer vast te houden; de zijïg zachte, zilveren paarlen door mijn vingers te voelen glijden. „Het spijt mij, mevrouw; maar ik vrees, dat ik het collier in beslag zal moeten ne men. Na de behandeling der zaak krijgt het natuurlijk terug", zeide inspecteur Barendse. „Wij hebben van den diefstal indertijd geen aangifte gedaan, mijn vrouw neemt eenvoudig haar gestolen eigendom weer in ontvangst", antwoordde Arthur. De inspecteur, mijn betrokken gelaat ziende, weifelde. Hij zou er met zijn chef over spreken. Ik heb er later niets meer van ge hoord, wat mijns inziens pleit voor den hoofdcommissaris. Nadat beide mannen de vertrekken nog eens nauwkeurig hadden geïnspecteerd en inspecteur Barendse eenige voorwerpen bij zidh had gestoken, gingen wij, na de juf frouw, die ons met open mond stond aan te gapen, te hebben bedankt en haar „wel te rusten" te hebben gewenscht, in de auto terug naar het bureau. De beide commissarissen zaten nog net zoo tegenover elkaar als toen wij hen Sefer, in Zuidelijk Palestina, zijn uitste kend bewaarde overblijfselen voor den dag gekomen; men vond o.a. muren van veertig voet hoog en tien tot veertien voet dik. De groote poorten droegen torens en waren met steunbeeren vers Ier kt, Dure instrumenten. Te Parijs is dezer dagen een veiling gehouden, waarbij onder den hamer kwam een violoncel van Montagnaina (een leer ling van Stradivari), welke laatstelijk het eigendom was van André Heldring. Voor 276.000 francs werd het instrument ver kocht. Verder ging een violoncel-strijk stok van Francois Tourte van de hand voor bijna 10.000 francs. LANDBOUW, VEETEELT EN VISSCHERIJ. Appelen-uitvoer. Uit de dezer dagen- verschenen invoer- staiistiek van Engeland blijkt, aldus „De Tuinderij", dat gedurende de drie eerste maanden van dit jaar in Engeland zijn ingevoerd ruim 82 millioen K.G. appelen, ter waarde van f23 millioen. Ofschoon hiermede de in hetzelfde kwartaal van 1925 in Engeland geïmporteerde hoeveel heid appelen met ruim 5 millioen K.G is overtroffen en de invoer van appelen in Engeland dus voortdurend toeneemt, moet ten aanzien van den Nederlandschen uitvoer van appelen naar Engeland een aanhoudende vermindering worden gecon stateerd. In het eerste kwartaal 1923 werd ruim 1 (millioen K.G. appelen uit ons land naar Engeland uitgevoerd, in hetzelfde tijdvak van 1924 nog niet 100.000 K.G. terwijl in het eerste kwartaal van 1925 slechts 32.000 K.G. en in het eerste kwar taal van 1926 nauwelijks één enkele wagon appelen naar Engeland verzonden werd. Hieruit moet worden geconcludeerd, dat de Engelsche markt voor de Nederland- sclhe appelen zoo goed als gesloten moet worden beschouwd. De uitvoer van appelen uit de Ver- eenigde Staten naar Engeland neemt daar entegen voortdurend toe, evenals de uit voer uit de Vereenigde Staten naar de Scandinavische landen. De laatste bedroeg in dit seizoen 94.000 vaten en 289.0UU kisten, dat is resp. 65 pet. en 35 pet. meer dan het vorige seizoen. Wanneer men tegenover dezen enormem invoer van Amerikaansche appelen stelt de hoeveel heid Nederlandsche appelen, welke in het eerste kwartaal van dit jaar in de vier Scandinavische landen werd ingevoerd, n.l. 94.000 K.G., dan moet daaruit de conclu sie worden getrokken, dat ook de Scandi navische markten voor onzen appelenuit- voer zoo goed als verloren zijn. verlieten. Alleen stond nu het valies van De Weerden geopend tusschen hen in op de tafel. Ik had in 't geheel niet meer aan het valies gedacht; wel een bewijs hoe vol komen ik overtuigd was, dat Arthur inder daad den buit had teruggewonnen. Dit bleek dan ook het geval te zijn. Het gelaat der beide politiemannen straalde! Weer werd Arthur gelukgewenscht en voor zijn medewerking bedankt. Al de gestolen effecten waren aan wezig, alleen van het bedrag in baar geld ontbrak een kleine som. De commissaris van D. stond op, nam afscheid van zijn collega; hij wilde blijk baar het rapport van den inspecteur niet meer afwachten. Ook wij drukten den wakkeren hoofd commissaris de hand. Dan stoven wij in onzen wagen den donkeren weg af, zagen hoe bij stroo- mingen de sterke lichtbundels van de lan taarns de boomstammen om den hoek verlichtten. Wij brachten den commissaris van D. thuis en reden daarna in snelle vaart naar ,Den en Beuk". Tante was, nadat het bericht geko men was, dat zij zich om ons uitblijven niet bezorgd behoefde te maken, naar bed gegaan, want zij was op van zenuwen: zij bad zich den heelen avond ongerust ge KOLONIËN. Verduistering. Van der H., ex-penningmeester van de vereeniging handelsonderwijs, is Maandag te Batavia uit Nederland teruggekeerd en gearresteerd wegens verduistering van f 4000,vereenigingsgelden. Communist gearresteerd. Soepandi, de gewestelijke leider der communisten, tevergeefs te Solo en Djokja gezocht, is te Magelang .gevangen ge nomen, toen hij trachtle een vergadering te beleggen. Beslag werd geleigd op een brief van tegen de regeering opruienden aard. Eenige Europeanen werden in het bezit gevonden van een bericht van af zending van 1000 lidmaatschap kaar ten van de communistische partij, verzon den door de drukkerij Merdika te Solo. BUITENLAND. OVERZICHT. De staking in Engeland. De tweede week der Engelsche staking is gisteren ingegaan. Volgens de uit alle deelen des lands ontvangen berichten heerscht overal rust. De geheele bevolking heeft zich geduldig en goed gehumeurd geschikt in de toestanden, die trouwens se dert het begin der staking op elk gebied sterk zijn verbeterd. De vrijwilligers en rustbewaarders, die aan den oproep der regeering gehoor heb ben gegeven, vinden in toenemende mate medewerking van arbeiders, die het werk hervatten. Ofschoon het aantal van dezen klein is, vergeleken bij het aantal stakers en hoewel er geen enkel teeken is van mislukking der staking, zijn de diensten van deze mannen van groote waarde, vooral bij technisch werk, als het bestu ren en stoken van locomotieven, den sein- dienst op de sporen enz. Relletjes komen slechts sporadisch voor en zijn nergens van emstigen. aard; overal heeft de gewone politie het werk afge kund, en zij heeft geen enkele maal vuur wapens behoeven te gebruiken. Tal van buitenlandsche journalisten brengen hulde aan het van takt getuigend gedrag van de politie, maar ter eene van de stakers dient gezegd, dat gevallen van uittarting nauwelijks zijn voorgekomen en dat de leiders der staking voortdurend hun vol gelingen tot handhaving van de goede orde aanmanen. Enkele extremisten hebben zich voornamelijk bepaald tot de venspreiding van vaische geruchten, o.a. over gisting onder de troepen en de politie, over plan nen bij de postspaarbank om de terug betalingen te staken en over ongesteld heid van den eersten minister. Ai deze praatjes zijn uit den duim gezogen. Het is niet mogelijk een eenigszins be trouwbare schatting te maken van het aantal stakers aan 't eind van de eerste stakingsweek. De vakbonden, die aan de beweging deelnemen, tellen ongeveer twee millioen leden. Daarvan zijn meer dan 800.000 mijnwerkers en ruim 450.000 spoorwegmannen. Van het spoorwegper soneel is thans echter een vijfde aan het werk en van de andere vakbonden, die maakt. Oom was nog op en wachtte ons met Charles in de bibliotheek, waar whisky- soda gereed stond. Hier vertelde Arthur de gansche his torie van het begin tot het leande, deed het verhaal van alle avonturen, welke wij tij dens ons verblijf in Holland hadden mee gemaakt, in sobere woorden. Charles wist, dat De Weerden baron Lucius had gedood; De Weerden had voorgegeven uit zelfverdediging te heb ben gehandeld. Hij had Charles geheel onder zijn invloed gebracht; hij had zich gehuld in een waas van romantiek en Charles was er ingeloopen. Dat De Weer den een schurk, een misdadiger was, had hij niet geweten; van de diefstallen had deze hem niets verteld. Daarentegen was hij volkomen op de hoogte van de verhou ding tusschen De Weerden en de schoome Milly. I Het was diep in den nacht, toen wij ein delijk opstonden pm naar bed te gaan. HOOFDSTUK XVIII. De explicatie. Dit is de geschiedenis van Milly Ra ven, zooals ik die, geleid door mijn vrou welijk instinct, heb samengesteld, uit me- dedeelingen van haar broer Jack, aan gevuld door Charles. Zij werd geboren in post-Pruisen, waar Een mededinger van Amundsen. De bekende Deensche ontdekkingsrei ziger Peter Freuchen, die pas korten tijd geleden in Baffilnland (Noordpool) gevon den werd na vier jaren vermist fce zijn ge weest, is voornemens een nieuwe Poolreis te ondernemen, doch nu per vliegmachine. staken tot steun aan de mijnwerkers, t.w. de transportarbeiders, metaalbewerkers, bouwvakarbeiders, typografen en enkele andere kategorieën heeft een deel het werk hervat. Hoeveleo dit zijn is niet met zekerheid vast te stellen. De expres-trein van Edenburg naar Londen is Maandagochtend bij Newcastle van de rails geloopen. Het déraillement is, naar men gelooft, te wijten aan boos opzet van stakers, daar er een laschplaat weggenomen was. Er zaten vijfhonderd reizigers in den trein, van wie er slechts één gewond is. Frankrijk's financiën. Dezer dagen vaardigde maarschalk Jof- fre, met het oog op den financieelen nood toestand van den Franschen staat, een dag order uit, die in grootendeels dezelfde bewoordingen is vervat als zijn bekende dagorder van September 1914, vóór den Marneslag. Zij luidt als volgt Op het moment dat zich opnieuw een slag ontwikkelt, waarvan het heil van het land afhangt, is het van belang aan allen in herinnering te brengen, dat de tijd voor geschillen en voor terugwijken voorbij is. De vijand is ditmaal de inflatie met heel haar nasleep van ellende en kommer. Allo pogingen moeten worden aangewend om dien vijand aan te vallen en terug te drij ven. Iedere goede Franschwian moet bereid zijn een deel van zijn geld te offeren, zoo ais hij twaalf jaar geleden bereid was, zijn leven te offeren liever dan voor den vijand terug te deinzen. Onder deze omstandigheden ware plichtsverzaking niet begrijpelijk. Er zal zich geen plichtsverzaking voordoen. haar vader, het type van. den landjonker, uitgestrekte bezittingen bezat. Mélanie von Eexnstein heette zij en haar geboorte kost te haar moeder het leven. Meer dan haar broer Jack, over wien het jongere zusje al spoedig meesterde, was zij de lieveling van haar vader, een trotsch, heerschzuchtig en bekrompen man, wiens driftbuien zoowel door het perso neel als door de eigen familie gevreesd werden als de uitbarstingen van een vul kaan door de bewoners van den voet daarvan. i Milly ik zal haar nu maar zoo blij ven noemen had het karakter en het uiterlijk van haar vader geërfd; het eerste was niet, het tweede wel gecorrigeerd door de eigenschappen der moeder, waarnaar Jack aardde. Toen Milly zes jaar oud was, kreeg zij van haar vader een ponny en leerde paardrijden en toen zij twaalf was, kon zij de kunst in de perfectie, reed zij an rijbroek en hooge laarzen over de heide velden, regeerde met haar karwats het heele huis tot groot vermaak van haar va der, wiens streng gelaat terstond opvroo- lijkte, wanneer hij haar donkeren krullen bol en haar guitig gezichtje om den hoek van de deur zag? (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1926 | | pagina 1