voor passagiersvervoer. Adressen voor verzending van goederen II In het Café„Nationale" REUERSÊ Verkoopingen en verpachtingen Aanbestedingen, Vergaderingen en Voorstellingen enz. LAATSTE M TELEGRAFISCHE 435e Staatsloterij 4e kl. Watergetijen voor Wenteldinge. Marktbericht Telegraf. Weerbericht Burgerlijke Stand van Goes. j ADVERTËNTIËN. Afbraak Stationsgebouwen Goes. VBNDUT1E. Laatste Nouveauté's Steeds het nieuwste P. A, DE LIGNY Verschijnt 1 maal in de 14 dagen. MOTOR-DiENSTEN. BEURTSCHIPPERS. VRACHT-AUTO's. WaardeGoes en tusschengelegen plaatsen. Hoedekenskerke's-GravenpolderGoes. Ondernemer A. DE GRAAG fe 's-Gravenpolder Markt 30, Goes, waarschuwt men voor alle AUTO-DIENSTEN. WINTERDIENSTREGELING ZEEUWSCHE LIJN DER STAATSSPOORWEGEN VAN 30 MAART 1924 MET DE VOORNAAMSTE AANSLUITINGEN gespeeld hebben en door het fusilleeren van alle leiders. Hoe er met menschen- levens wordt omgesprongen, blijkt uit een mededeeling in de Prawda, dat er in 11 maanden tijd niet minder dan 700 maal hooger beroep is aange- teekend van doodvonnissen, terwijl een groot aantal terechtstellingen plaats vindt zonder dat gelegenheid wordt gegeven tot hooger beroep. De »Daily Mail" maakt nog melding van een bijzonder wreede, door gods diensthaat ingegeven daad, welke door de bolschewiki aan de grens van Mand- sjoerije gepleegd zou zijn, doch die ons, zoo lang er geen andere bevestiging over verkregen is, ongelooflijk tceschijnt. Driehonderd Russissche emigrantendie Mandsjoerije wilden verlaten en naar hun vaderland wilden terugkeeren,wer den aan de grens gearresteerd en aan een verhoor onderworpen betreffende den aard hnnner godsdienstige over tuiging. Zjj, die het bestaan van God niet wilden loochenen, werden, volgens het blad, levend begraven. De gouver neur der provincie Holung-Kiang (Mandsjoerjje) zon aan de sovjet-regee ring een krachtig protest tegen deze onmenschelijke handelwijze gezonden hebben. in de Duitsche Eet In de Duitsche mijnindustrie aan de Boer staat 90 pet. der bedrijven stop. Het verlies voor de mijnindustrie wordt op 8 a 9 millioen goudmark per dag geschat. Ook in Saksen heeft de uit- luiting thans plaats gevonden. Mei. 10 Kattendijke, inboedel, de Bok. 14 Geersdijk, woonhuis (café) met erf, Markusse. 15 Goes, afbraak, de Wilde en Heyboer. 15 Krabbendjjke, meubilair, de Bok 15 Bloetinge, verp. bouwi en weiland, van Dissel. 16 Borssele, afbraik jachthuis, de Wilde en Heijboer. 21 Goes, vendutie, de Wilde en Heijboer. 22 Baarland, Slot met vijver plant' soen, terrein van vermaak en nitweg sohaapskooi, Neervoort. 30 Kapelle, woonbniB met schuur, k iets kuis, boomgaarden en bouwland, van Dissel. Hansweert woonhuis, van Dissel. Bloetinge, heerenhuis, tuin en bouw' terrein, van Dissel. Juni. Wissenkerke, bonwi en weilanden, Pilaar. Juli Wissenkerke, kap. Landbouwers- inspan en veldvruchten, Marknsse. Mei. 10 Goes, aanbest. afbreken en bouwen landbouwschuur te Wolfertsdjjk le Clercq. Mei. 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 Witte Bioscoop, Moeder. 10 en 11 Bioscoop Schuttershof. In den voetstap van Boeddha. 13 Prins van Oranje, Generale repetitie Toonkunst. 14 Prins van Oranje, Uitvoering Toon' kunst. 14 Schuttershof, Louis Bonwmeester (Shylock) De Eoopman van Veneti». 23 Witte Bioscoop, Watt en i/i Watt. 28 Schuttershof, Groot Russisch Balai laika Orkest. Juni. 16—24 Schuttershof, Njjtengo Conferentie der geallieerde premie». Vermoedelijk zal begin Jani te Brussel een conferentie der geallieerde premiers plaats vinden. De dubbele moord fe Wijchen- Bij de politie te Wijchen heeft zich thans iemand aangemeld, die in den nacht van den dubbelen moord op Willems en diens zuster, langs hun woning huiswaarts keerde. Hij heeft bg de woning 5 personen gezien en daarvan de gebr. v. d. firoeke en Van Munster herkend. Do Brabantse!» veeziekte WIJCHEN. Evenals op verschillende plaatsen in de omgeving van Eind hoven en Tilburg zijn te Wijchen en omgeving onder het vee ziektegevallen voorgekomen. Van de 12 aangetaste koeien zijn er 2 gestorven. De rijks- veearts aldaar, de heer C. J. de Gier, heeft verklaard dat bij tjjdige hulp genezing tot stand kan komen. Hij meent dat er geen sprake is van besmettelijke ziekte, doch dat de oor zaak in het voeder, z.g. sojameel, schuilt. Hedenmiddag zal prof. J. J. Wester, van de veeartsenijkundige hoogen school, de geneesmethode van den heer de Gier in oogenschouw nemen. De spoorwegramp fe Weesp AMSTERDAM. Het Gerechtshof heeft het vonnis, waarbij de Holl. IJz. Spoorweg-Mij. aansprakelijk werd ge steld voor de schade van het spoorweg ongeluk bij Weesp, op 13 Sept. 1918 en het beroep op den Staat werd af gewezen, bekrachtigd. Ongeluk- De 45-jarige arbeider M. Simons, van de Wasscherij „De Leie" le Til burg, is hedenmorgen in een water reservoir, dat 5 M. diep was, verdronken. 2e lijst Trekking 6 Mei f 400: 22379 f 200: 14028 f 100; 3987 15760 3e lijst Trekking 7 Mei f 1500: 11802 f 1000: 1199 8500 f 400: 15644 15962 24446 f 100 6564 6725 11712 12596 15827 21142 2L381 4e lijst Trekking 8 Mei f 5000 21313 f 1000 20756 f 2009600 f 100: 17755 (Oude tijd.) (Die voor Ierseke vallen ongeveer 5 minuten later en voor Hansweert ruim een half uur vroeger.) Dagen. 10 Mei 11 v 12 13 H 15 16 Hoogwater. Laagwater Vrm. Nam Vrm. Nam. 6.50 7.08 0.12 0.26 7.33 7.55 0.49 1.13 8.28 8.54 1.41 2.14 9.38 10.07 2.47 3.32 10.52 11.24 4 09 4.55 0.08 5.20 5.57 0.34 1.05 6.23 6.50 MIDDELBURG, 8 Mei 1924. Op de graanmarkt w.ts de aanvoer gering. Tarwe f 14, a f 14,50 Boter f 0,87 r/i, part. prijs f 0,97 Eieren i 5,50, part prijs 1 6.50. verdekt inden naar waarnemingen, morgen van 9 M door het Koninklijk Kederlandsche Meteorologisch Instituut te De Bilt. Verwachting tot den avond van 10 dezer Matige tot zwakke westelijke tot zuidwestelijke wind, aanvankelijk op klarend, later toenemende bewolking, weinig of geen regen, warmer overdag. Geboren 5, Marinus, z.v. Hubrecht van de Visse en Johanna Verschnure 6, Dina d. v. Jan van Dalen en Adri- ana Weststrate. Getrouwd 8, Hendrik Joseph van Kalmthout, 35 j. jm. en Maria de Winter, 33 j. jd. z.-ü.z. j DE WILDE HEIJBOER, deurw., zullen Donderdag 15 „Mei 1924, des namiddags om IJ uur (N.T.) aan het station Qoés, (overweg in de Poel), verkoopen de afbraak van het wachthuis, aldaar, bestaande uit80.000 harde Waalsteen, partij platte dakpannen, tegels, 40 M. zinken dakgoot, ramen en deuren met kozijnen,balken, gordings, vloer-, zolder- en dakdelen, enz. enz., alles als nieuw. Afbraak Jachthuis Borssele. DE WILDE HEIJBOER, deurw,, zullen Vrijdag 16 Mei 1924, des voormiddags om 10 uur (O.T.) aan het voormalige jachthuis te Borssele, verkoopen: de Afbraak van voormeld jachthuis als20.000 steen, 500 tegels, 300 grenen baddings, 1000 dak-, vloer-, zolder-, schot- en weegdel en, (meeren* deels grenenhout w.o. groote partij 5/4» zwaar), L00 deuren en ramen partij div. kasten enz. enz. alles zoo goed als nieuw en zeer geschikt voor nieuwbouw. DE WILDE HEIJBOER, deurw., zullen op Woensdag 21 Mei 1924, des voormiddags om 10 uur (N.T.) in de „Prins van Oranje' te Goes, verkoopen: linnenkasten, kussen-, Weener- rieten" en andere stoelen, mah. wasch- en andere tafels, foltaire, fauteuils, spiegels, veeren- en andere bedden, kinderwagens, groote partij nieuwe klokken, w.o. met Westminster carr., Bim-Bamslag enz., klokstellen, barometers, schrijf machine merk „Smith Premier No. 10", geëm.badkuip, lampen, haarden,keuken en andere kachels, groote partij geëm. goederen, glas- en aardewerk, enz. enz. Zindelijke goederen kunnen woiden bijgebracht, waarsan opgave te doen bij den vendumeester D. JACOBS. Kijkdag Dinsdag te voren. Dames- en Meisjes korte en lange Mantels, Mantelcostuums, Kihdermantels, Gabardine- en Holka-Regenmantels. Dames- en Meisjes-Japonnen (spotgoedkoop), Costuumrokken, Kinderjurken (voor eiken leeftijd) Beige, Bruine en Zwarte Fan tasie-kousen 29—395980 100150—soo en hooger. Gestreepte kousen 59 c. (koopje) Geruite gekleurde Fantasie- kousen f 1,65, niet bedrukt, doch ingeweven Sterke Beige Kinder-kousen, met versterkt voetje, in alle grootten, 3040—50—6070 80—90, bizonder goedkoop. WEENSCHE FANTASIE-BOEZELAARS Lange Vorststraat Goes Goes, Dordrecht Rotterdam,v.v. OSSEWAARDE DEKKER. Vertrekt uit Rotterdam Woensdagmid dag 12 uur, Tel. 2708, uit Dordrecht Donderdagmorgen, Tel. 236, uit Goes Maandagmorgen vroeg, Tel. 189. Ligplaats Kleine Kade bij de brug. Zierikzee, Bergen op Zoom op Goes v.v. L. J. DE PREE, Vertrek van Goes Woensdagmorgen, van Zierikzee Donderdagmorgen, van Bergen op Zoom Zaterdagmorgen. Ligplaats Kade over dhr. De Kruijler Goes,Dordrecht Rotterdam,v.v. Beurtdienst J. en A. v. d. SCHUIJT's Reederij van Goes naar Dordt en R'dam Maandagmorgen, van R'dam naar Dordt en Goes Woensdagavond, van Goes naar Dordt, R'dam en A'dam Woens- dagmorgen vroeg, va» A'dam naar Dordt en Goes Vrijdagmiddag 12 uur, van R'dam naar Dordt en Goes Zaterdag middag 12 unr. Ligplaats Amsterdam Binnenkant, Rotterdam Haringvliet Zuidzijde, Dordrecht Hooikade. Agent te Goes A. KOOL. Terneuzen op Goes v.v. A. D'HONT. Vertrekt Donderdagmiddag om 12 uur. Boodschappen te bezorgen bij den heer C. Kramer, Bergsche Veerhuis, Groote Kade, Goes. Ligplaats over fa. A. S. J. Dekker. Bergen op Zoom op Goes v.v. R. APPELS. Vertrekt 2 uur, eiken dag. Standplaats op het Slot Oostende. Vlissingen, Middelburg op Goes en tusschengelegen plaatsen v.v. A. P. DE WIT. Vertrekt dagelijks om 2 uur. Bestelhuis Wed, Huijge, hoek Kreu- kelmarkt. Standplaats bij de kerk over de Waterleiding. Vlissingen, Middelburg op Goes VAN DEN BURG KLAP, „Voorwaarts". Vertrekt 2 unr, eiken dag. Standplaats bij de kerk (dhr. Cardon y Dinsdags. Vertrek van Waarde: 9.11.30 e» 3.45 unr. Vertrek van Goes: 10.15, 2.en 4.30 uur. Donderdags- Vertrek van Waarde 9.30. Vertrek Bergen op Zoom 3.30 uur. VAN mULLEM A BOM. Gelegenheid voor gezelschapsreisjes. Op Zon- en' Feestdagen v.m. mn. 6,— 4,20 6.20 4,35 6,30 4,45 6,40 4,55 Op Werkdagen v.m. n.m. v.m. n.m. 5,40 10,36 2,50 6,— 6,— 10,50 3,10 6,15 6,10 11,— 3,20 6,25 6,20 11,10 3,30 6,35 Van Goes (Stat.) te te 's Gravenpolder te teKwadendammete te Hoedekensk. van Op Werkdagen -v.m. n.m. v.m. n.m. 7,10 12,— 5,10 7,15 6,50 11,4o 4,50 7-— 6,40 11,30 4,40 6,50 6,3o 11,20 4,30 7,40 Op Zon- en Feestdagen v.m. n.m 7,25 5,35 7,05 5,20 6,55 5,1° 6,45 5,- Iste Hansweertsche Autobus-Dienst HansweertSchore -Biezelingc—KapelleBloetinge—Goes t. v. Pr. Boot van TERNEUZEN 5.55 Pr. Boot 7. WALSOORDEN 6.50 9.05 11.20 1.50 2.30 3.30 4.10 2.40 3.25 4.30 5.10 6.05 6.05 8.40 4.45 t t 4.00 5.15 7.15 4.45 6.00 7.55 5.00 6.20 8.05 5.55 7.05 8.50 8.58 8.5? HANSWEERTjCaféDurink 7.25 9.85 11.45 GOES, (aankomst) Station 8.05 10.22 12.80 GOES (vertrek) Markt, [Café „Nationale" 8.15 10.85 12.50 HANSWEERT (aankomst) 9.00 11.25 1.40 Pr. Boot n. TERNEUZEN 10.39 Pr. Boot n. WALSOORDEN 10.42 Alleen Dinsdags, f Niet op Dinsdagen. Correspondeeren op de Provinciale Stoombootdiensten op Walsoorden en Neuzen en op de Auto-diensten der Firma Kbijgeb te Goes. Stopt te Schóre, Biezelingc, (Dorp), en Kapelle, wachtkamer Kramer. Op Zon- en Feestdagen geen dienst. sggT V B. Neemt ook alle goederen mede voor Zeenwsch-Vlaanderen (Provinciale Booten op Walsoorden en Terneazen), Hansweert, Schore, Biezellnge, Kapelle en Kloetinge, tevens alle boodschappen. De OndernemersM. ZOETEWEI en VAN BOVEN, Telefoon 2». EXPEDITEURS Vraagt prijs v. verhuizingen VBaiiaga. 8,45 5,59 7,05 M'dde'bn-g 6.55 6,10 7.14 Avnemn'dei «,19 Noord-Kraaieit 6,28 '«Beer f dukerki 6,37 Q - 05 6.15 6,47 7.84 Capellft-Btaxellnge 6,56 Vlake 6.27 7,05 7,47 K mintage n lerfjke ',11 Krabbendflke 7,22 RtlUnd-Bftth 7,29 Woeasdreoht 7,48 Bs?gen op Zoom. 6,56 7,54 8,15 Wouw 8,04 Rmtemdsal 7,09 8,15 8,27 Breda 8,08 8,54 Den Bosch 9,58 Arnhem 12,03 tJtreoht 11,10 Botterdam B. 8.22 9,50 9,50 Rotterdam D. P 8,81 9,68 9,58 Den Haag 9,16 1031 10,31 Amsterdam O S. 10,15 1 113» 2 11,89 i 7,00 7,10 7.17 7,15 7,83 7»« 7,50 7,57 8,os 8,12 8.18 6.81 8,41 8,50 9,00 10,83 18,00 10,SS 10,30 11,06 12,16 9,02 9,18 •.20 9,29 9.87 9,47 9,55 10,06 10,11 10,21 10,28 10,41 10.54 11,03 11,18 11,45 12,89 l,5t 1.48 12,41 12,49 1,22 2.88 11,85 12,45 11,58 12,01 12,09 12,20 12,28 12,87 12,42 12.58 12.59 1,12 1,22 1,82 1,42 2,12 4,81 8,27 8,85 4,29 5.81 1,50 2,08 а,ro 2,44 8,10 1,58 б,50 5,05 a 4,02 4,10 4,48 8,24 8,34 8.43 8,50 4,01 4,08 4,22 4,34 4.44 4,55 6,18 ,47 5 4.20 4 81 4 88 4 46 4 54 5 04 5.18 5.20 5.25 5.86 5.40 6 58 6 OB 6.12 6.21 5,88 6.29 6,54 7tr 8,40 9,28 7,50 8,85 9,44 6,50 7,00 7,20 7,83 8,00 8,14 6.4! 9,29 12,05 10,40 9,86 10.17 11,29 7.24 7,86 7.44 7,52 8,01 8,12 8,10 8,29 8,85 8.45 8,51 9,<J4 9,16 9.25 9,85 10,80 11,07 11,15 11,56 Amsteidam C S Den Haag BolferdPta D. P, Rotterdam B. Utrecht Arnhem Den Bosoh Breda Rooiendual Wouw Bergen op Zoom Woeuedreoht Billand-Beth Kratbendgke Kruisingen Ieroeke Vlake Kapelle-Biezellnge Goes H. A rends kerke Noord-iïraaiert Arnemnlden Hidde'bnrg Vlfsifxgea 5,26 6.47 6,58 7,11 7,20 7,82 7.88 7.48 7.56 6,08 8,14 8,22 8,80 8.89 8,48 8,56 5,27 5,85 8.03 8,14 8,26 8,84 8,47 8,58 9.04 9,11 9,18 9,28 9,86 9,44 9,53 10,02 10,10 6,21 7 30 8 11 8,i 9 7,20 5,88 8.17 9,0 i 9 35 9,51 10,10 10,22 10,86 10,56 11,03 8,83 9,34 10,18 9,03 8,48 10,09 10,58 11,32 11,4 9 12,15 12,27 12,47 12,55 11,89 11,50 12,00 12,09 12,22 12,28 12,88 18,48 12,50 1,00 1,08 1,16 1,25 1,83 1,41 10,12 11,21 12,02 11,03 12,06 12,62 1,20 2,24 3,Ié 3,28 3,82 8.41 M» 4,58 11,45 2 12,44 1,16 1,24 12,49 1,52 2,59 8,81 3,89 2,18 11,4581,a8 1,44 2.82 3,10 8,21 8,81 8.40 8.58 4,00 4,10 4,16 4.83 4,38 4.41 4,49 4.59 6,08 5,16 3,19 4,80 4,59 515 5.35 5,47 6,00 6,al 6,»9 8,61 4,57 5,34 5,4a 7,a4 7,87 7,50 8,01 8,16 8,34 8,86 8.45 8,54 9,06 9,15 9,24 9,85 9.46 9,56 AF T.U 8.87 9,20 8,06 7,45 lojo» ÏO.S» 10,55 11.14 11.15 11,88 11,5» 1«,07 1) Alléén Maandags, 2) Niet op Zxi- en Feestdagen, 3) Alléén op Zon- en Feestdagen. 4) Lonpt'alleen hij tijdige aankomst de! >Zee- 1and"-boot. 6) Alléén Dinsdags,

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1924 | | pagina bijlage 2