een WOONHUIS, Bioscoop en Melksalon De Landbouw «ARMERE» SCHOORSTEENMANTELS. r „NIJTEMO" MOEDER. GROOTE MAGAZIJNEN een groote partij Afbraak, Cycle Import Burgerlijke Stand ADVEKTENTÏEN. Woensdag 14 Mei 1924, Openbare Verkooping. Vrijdag 9 Mei 1924, contant verkoopen: Voorloopig Bericht. Volledigen Kapitalen LANDBOUWERSINSPAN Vruchten te velde, MOEDER is geen film met overbluffende décors, geen paleizen, geen bals MOEDER is groot door eenvoud, ge speeld door een moeder om ringd door haar ZES EIGEN KINDEREN. MilFiirR (Over the Hili) door de geheele wereld bemind en W CsM Es n aanbeden, verovert ook als filmwerk ieders sympathie Gebrs. BOER. Autobussen, Vracht-Automobielen, Besfelwagentjes en Luxe Auto's STEEDS NIEUWE MODELLEN. Carosseriefabriek WILLEM SMIT, Dergen op Zoom Tel. 236. Accountantsbureau W. Kosten. Donderdag 8 Mei 1924, publiek verkoopen DUURTEBESTRIJDING RIJWIELEN Voorloopig Bericht. Op Vrijdag 30 Mei 1924, JANSEN TIL ANUS RAErEtoNfre^ir 16—24 JUNI 1924 te GOES. Algemeene Vergadering op 28 Mei e.k. Dr. WATSON, flinke Dienstbode P. A. DE LIGNY, Goes. OVER DE MAAND APRIL. WISSENKERKE. Geboren: Mrria Neeltje, d.v. Leendert Jan Versluis en Lena Koole. Maatje, d.v. Olivier Pieter de Smit en Maatje Jozina Wesferweele. janna Wilhelmina, d.v. Adriaan Marcus Eaasse en Janna Meulenberg. Frans, z.v. Jan de Bruine en Pieternella van Goudswaard. Magdalena, d.v. J an Kar- reman en Pieternella van der Heijde, Elizabeth Geertje, d.v. Nicolaas Kor- stanje en Jozina Katharina Breüs, Maria Sara, d.v. Abraham Buijze en Hendrika Geertruida Martina Ketelaar, Pieter Jan, z.v. Olivier Pieter Scherp en Maria Lena Clement. Gehuwd Cornelia Johannes Anne maat, 24 jr. jm. te Colijnsplaat en Adriaua Poulina vau der Maas, 24 jr, jd. alhier. Jacobus Karei Kramer, 26 jr. jm. en Elizabeth de Ridder, 25 jr. jd, OverledenHendrik Pieter Leen- dertse, 43 jr. echtg. van Elizabeth Willemina Goudswaard. Sara Heijblom 30 jr. eebtg. van Hendrik Marinus Kramer. Cornelis Nicolaas van) der Heijde, 63 jr. echtg. van Maria Cor nelia de Regt. BORSSELE. Geboren: 18, Marinus, z.v. Tobias van Westen en Lena Wal- hout. 28, Jan, z.v. Job Praanje en Cornelia van Liere. Ondertrouwd 16, Gerrit Izaak Melis, 29 jr. jm. en Christina Bras, 24jr.jd. 17, Pieter van Westen, 32 jr. jm. en Pieternella Braamse, 26 jr. jd. 17, Johannes Sandee, 25 jr. jm. en Jannetj Walhout, 21 jr. jd. 17, Adriaan van Sabben 23 jr. jm. eu Pieternella Wal hout, 21 jr. jd. 23, Pieter Polfliet, 40 jr. jm. en Adriana Grim, 31 jr. jd. 23, Tobias Walhout, 23 jr. jm. en Catharina van Liere, 21 jr. jd. Getrouwd 30, Pieter van Westen, 32 jr. jm. en Pieternella Braamse, 26 jr. jd. 30, Johannes Sandee, 25 jr. jm. en Jannetje Walhout, 21 jr. jd. Overleden 8, Elizabeth Corstanje, 62 jr., echtg. van Jan Schipper. 27, Prientjr Grijspère, 69 jr. echtg. van Adriaan Karelse. 's-GRAVENPOLDER. Geboren 30 Maart, Tannetje Adriana d.v. Adriaan de Dren en Maatje van de Kreeke. 12, Marinus Marcus z.v. Joannes A drianns Clarijs en Cornelia Rijk. 15, Wille mina Adriana d.v. Jan van der Weele en Janna Verbage. 16, Johannes Jan z.v. Marinus Bras en Jacomina de Dood. 22, Lena Peternella d.v. Marinus van Oosten en Catharina van der Hooft. Gehuwd 25, Adriaan Daalman, 32 j. jm. te Baarland en Elizabeth Boon man, 30 jr. jd. te 's Gravenpolder. Overleden: 25, Jacob Zwartepoorte 52 jr., gehuwd met Janneke Cuvelj 's-fl. ARENDSKERKE. Geboren1, Maatje Lena d.v. Joos v. d. Plasse en Johanna Anna van den Boomgaard. 4, Johanna d.v. Adriaan Dommisse en Catharina Maatje van Wijngen. 4, Cornelis z.v. Cornelis Rijk en Cornelia de Jonge. 5, Maria Adriana Lonise d.v. Jacobus Everaard en Maria Catha rina Hnijgen. 2, Maatje d.v. Marinus Lokerse en Wilhelmina Leuntje van der Maale. 8, Adriaan z.v. Lanrus Rijk en Johanna de Jonge. 5, Marinus z.v. Jan Vermue en Jobina de Winter. 15, Maria d.v. Wouter Schalkoort en Maria Otte. 23, Jacoba d.v. Johannis Wis- kerke en Johanna Polderdijk. 28, Ge- leijn z.v. Jan Polderdijk en Cornelia Moerdijk. Gehuwd: 17, Cornelis Bosman, 50 j. j.m. en Adriana Zandee, 53 j. j.d. Overleden 1, Cornelis Dingenis Verdonk, 10 dgn. z.v. Marinus Ver donk en Theodora Maria Petronella Timan8. 4, Janna van Dalen, 67 j. echtg. van Jacobus Dommisse. 10, Neeltje Leenman, 69 j. echtg. van Hermanus van den Dries. OUDELANDE. Huwelijksaangifte 16, Cornelis Koene, 31 j.jm. teOude- lande en Glazina de Vos, 30 j. jd. te Baarland. Overleden 28, Klazina Rijk, 6 m,, d. v. Pieter Rijk en Maria Magdalena Priem. SCHOR E. Geboren20, Jacohns, z. v. Jacob Rottier en Janna Maria Balkenende. 28, Cornelis en Jan, z.v. Hendrik Slabbekoorn en Jacoba Maria Schop. Overleden: 23, Wilhelmina Zuijd- weg, 52 j., ongehuwd. 's HEER ABTSKERKE. Geboren 1, Cornelia d.v. Jacob de Pundert en Magdalena van 't We6teinde. Gehuwd3, Leendert Heinsdijk 29 j. jm. te Middelburg en Jacoba Kor- stanje 25 j. jd. WAARDE. Geboren4, Maria Dingena, d,v. Willem van Weele en Jacomina Dijl. 18, Jan Adolpbe Cor- nelis, z.v. Jan Cornelis van Burg en Adrienne Gerardine Marie Persijn. 14, Pieter Adriaan, z.v. Johannes de Leeuw en Tannetje Koeman. ELLEWOUTSDIJK. Geboren: 9, Sara Elizabeth d.v. Johannes Wage naar en Catharina Sara Smallegange, wonende te 's Gravenpolder. Gehuwd24, Pieter de Dreu 25 j. te Driewegen en Catharina Antbonina Meulenberg 25 j. te Ellewoutsdjjk. Overleden10, Levenloos aangege ven een kind van het vrouwelijk ge slacht van Gerard van Wijngen en Adriana Maria Schipper. OVEZAND. Geboren 8, Jan, z.v, Jacob Remijn en Elizabeth Goense. 16 Huberlus, z.v. Jacob Rentmeester en Cornelia Jozina Adriaanse. 18, Jaco bus, z.v. Jacobus Boonmau en Martina Vermue. 19, Adriaan Cornelis, z.v. Pieter de Jonge en Catharina Verdonk, 29, Wilhelmina Tannetje, d.v. Cornelis van Liere en Tannetje Nieuwenhuijse, Overleden2, Maria Pieternella Korstauje, 70 jr., wed. van Dammis van der Poel. 11. Apolonia de Koning. 3 maanden. 26, een levenloos kind vas G. J. Schuerman en C. Huige. Heden overleed zacht en kalm, in vollen vrede, onze geliefde Echt genoot, Vader, Behuwd- en Groot vader, de heer MARINUS DE JONGE, in den ouderdom van 64 jaren. Uit aller Daam, Wed. J. C. DE JONGE— Almekikders. Jachthuis, Kloetinge, 5 Mei 1924. Eenige en algemeene kennisgeving. Voor de deelneming ons betoond bij het overlijden van onzen besten Vader Behuwd- en Grootvader, den heer Jr. J0HAN ALBERT R0ESSINGH VAN ITERS0N, betuigen wij onzen hartelijken dank. Weltevreden J.W. Roessingh van Iterson J.Azn. L. H. Roessingh van Iterson van Deun. Klaten j D. Roessingh van Iterson. Ch. A. Roessingh van Iterson Wilkens en kinderen. Soekaboemie A. Roessingh van Iterson. M E. Roessingh van Iterson Efdbrink. Mei, 1924. De Notaris H. M. MARKUSSE te Kortgene is voornemens op des avonds half acht uur (zomertijd), in het café „Schoonzicht" te Geersdijk, ten verzoeke van den Heer Mr. J. ADRIAANSE, als curator i/h faillisse ment van KRIJN SCHIPPERS, in het openbaar te verkoopen: waarin café, met verdere opstallen en Erf, aan de Geersdijksche Haven, Kad. bekend gem. Wissenkerke, sectie O No. 101, groot 1 Are 28 centiaren. Te aanvaarden 16 Juni 1924, met uitzondering van het westelijk woon- veitrek, dat in levenslang kosteloos gebruik is bij de tegenwoordige bewoners Hendrik Schippers en diens echtgenoote. Deurwaarder J. M. DE KOK te Goes, zal op des middags 12£ uur (N.T.) te Kloetinge, op het dorpsplein, alsdeuren, ramen, kozijnen, balken, ribben, latten, vloerdelen, planken, w.o. gesch. en gepl. kraaldelen, enz. Openbare Verkoop van den en van de voor de Familie MARIS op de Hofstede »Steenhovea in de gem. Wissekerke in de maand Juli 1924. Notaris MARKUSSE. Korte Vorststraat 7—9, Groote Markt 38, Tel. 145. VANAF VRIJDAG 9 NI E! TOT EN MET DONDERDAG 15 MEI Vrijdag 9 Mei 8 uur, Zaterdag 10 Mei 5 en 8 uur, Zondag n Mei 4 en 8 uur, Maandag 12 Mei 5 en 8 uur, Dinsdag 13 Mei 2, 5 en 8 uur, Woensdag 14 Mei 5 en 8 uur, Donderdag 15 Mei om 8 uur. VAN jan da Elactrfsche Steenhouwerij Oud» SS Ijk 169, '171, 173, 176 R O T TERDtM, Te bereiken met lUn 5. Tel. No 1946 leveren wij op zeer korten tyd of uit voor raad aan billijken prijs. Voor het a.s seizoen leveren wij open toerwagens van 16 tot 34 personen. IB. K. KRAAIJEVELD, Lid Ned. Bond v. Accountants, I DAM F 97, MIDDELBURG- I Inrichten, bijhouden en controleeren van boekhoudingen. Behandelen van alle voorkomende Belastingzaken. De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes, zal op des namiddags 1^ uur (N.T.) aldaar aan de Wijngaardstraat no. 38 ten verzoeke van Mej. de Wed. H. KENTIN, wegens vertrek, üt contant linnenkasten, keukenkast, tafels, stoe len, spiegels, nieuw bed met toebeh., veeren bed met toebehoo en, dekens, gaskachel, keukenkacbel met toebeb., fornuis, vloerkleed, winkeldoozen, dito flesschen, partij goede zakken, 6 jonge kippen enz. enz. ENQELSCHE met Dnnlop-banden tot fabrieks-priizen Te voldoen bij aflevering f 38, Later te betalen f 20, FRANCO EN GOED VERPAKT. Vraagt gratis prijscourant No. 644 ®(p"ALLË uitvoeringen voorradig. zal te Kapeile, publiek worden ver kocht, ter> verzoeke van de N.V. Zaad- handel en Boomkweekerijen Wed. P. de Jongh te Goes. Onder Kapeile een woonhuis met annex schuur, koetshuis met paardenstal, vruch- tenkas, boomgaarden en bouw land, thans in cultuur als kwee- kerij. groot 6 H.A, 50 A 50 c.A. Nader te annonceeren. Notaris VAN DISSEL. DE NATUURW0LLEN ONDERGOEDEREN •a S eenig vertegenwoordiger voor N.- en Z.-Beveland Exposeert op deze TENTOONSTELLING Het is Uw belang Inl.: Secr. Stationsweg 37 Goes Telefv 138, (Muurvlakte beschikbaar VOOR RECLAME) Aangifte van leerlingen voor den nieuwen cursus mondeling door ouders of voogden op 8 Mei van 24 UUT en 9 Mei van 10.30—12 ia het gebouw der R.H.B.S.schriftelijk vóór 12 Mei met opgave vau naam en juist adres van ouders'of voogden, voornamen voluit, datum, jaar en plaats van geboorte, en de school waar het onderwijs is genoten. De o. A! LOOZE. De, Kanter Hordijk's Bank, Goes nam. 3 uur, in 't kantoorgebouw te Goes. De Voorzitter v. Comm. Schcnkkade 290, Den Haag, verzendt alle geneesmiddelen en hyg. artikelen. Spreekuur 1—Sten 7—9 uur. Gevraagd voor in Den Haag een P.G., voor dag en nacht (hoog loon) P. v. d. MAREL, Franklinstraat 124, bovenhuis. gevraagd wegens a.s. huwelijk der tegen woordige. Zij, die goede referenties kunnen overleggen, genieten 4e voor keur.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1924 | | pagina 4