den Inspan, m 11 PAARDEN 39 stils HOORNVEE, Herberg -inventaris, UELO DEI INSPIN, een KOE te koop. worden door ons zonder verhoogiug van kosten geplaatst. De in die bladen gebruikelijke kortingen worden evenzoo berekend. - KV. GOESOHE COURANT, Waschmachines. BESPARING GEVEN MELKKOEIEN, Vrijdag 5 Maart 1915, publiek verkoopeu Vrijdag 26 Februari 1915, Openbare Verkooping DONDERDAG 18 FEBRUARI 1915, a contant verkoopen Donderdag 18 Febr., 5915, B ij inschrijving Openbare Verkooping. Maandag 1 Maart S915, De Zeeawsche Brandwaarborg-Maatschappij van 1824, KEIZERSTRAAT, De Notaris V. VAN CLEEF, te Heinkenseand, zal op des oormlddagB 9 uur, op de hof stede bewoond door den heer B, Boonman, 15 minuten van het Sta tion 's Heer Arendikerke, om contant geld, EN ALS: bruine Merrie 13 jaar, vos Merrie 9 jaar, bruine Merrie 6 jaar, vos Merrie 4 jaar, bruine Merrie 3 jaar, allen veulendragend, liet Merrie 8 jaar, vos Merrie 3 jaar, bruine Merrie 2 jaar, bruine Merrie 1 jaar, 2 bruine Ruinen 1 jaar 8 baatgevende Melkkoeien en Kalfvaarzen, 12 Vaarzen en Ossen van 2 tot 21/, jaar, 13 Vaarzen en Ossen van 1 tot V/s jaar, 1 jonge Springstier, 5 Aanhoudkalveren, 11 Loopvarkens, 80 Kippen en Hanen, Hond met Hok. V oorts: 3 Menwagens en 1 Driewielskar op ijzeren assen, Tilbury op patent assen, Smyth Zaaimachine met rol len <tm peen te zaaien, Hooihark, Aardappelploeg, compleet, 2 Sleep eggen, Eggen en Zwingen in soort, 3 Sleepborden, 3 Veldsleden, Mol- bord met Ketting, 2 Rolblokken, waarvan 1 nieuw, Schijfblok met dubbel Raam, Ros met Stangen, Schapen- on Windmolen, Dorseh- machientje voor hand- en paarden kracht, Snij molen en dubbele Peen- molen, beide voor hand- en paar denkracht, Wrgenlichter, Kruiwa gen, Mestplanken, 2 stel Rails, lang 4,25 M., geschikt voor brug- liggers, 2 .Geeselsteenen met Paar den, 2 Koebakken, waarvan 1 nieuw, Watervat, inhoud 70 L., 60 stel Klaverruiters, 85 bruine Boo- nenstaken, Aardappelzeeft, Broed- bak, Bascule met Gewicht, Fornuis, Voorladders, Pongerboomen, Rjjven, Schoppen, Vorken, Peen- en Aard- appelgriepen, Mesthaken, Maten, 6 Graanzeeften, Graanzakken, Scheepszeil om klampen of motor te dekken, Koeen Stierkettingen, Bellen- en Tilburytuig, Reepei^ Pleien, Harnassement. Melkgereedschap, Melkbak, Zeef- ten, Emmers, Tonnen, Wit-, Bruin-, Lucern- en Kanthooi, Beestenpeen, droog en groen Hout, Draadpalen en hetgeen verder tevoorschijn zal worden gebracht. Kosten voor Paarden, Hoornvee en Varkens 7 '/a pCt. Geen stalling, wel bergplaats voor fietsen. Muziek wordt niet toegelaten. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den notaris. De notaris E. C. VAN DISSEL te Goes, zal op des voormiddags om 10 uur, te 's Heer Arendskerke, aan de schuur en ten verzoeke van den heer D. Nagelkerke, om contant geld, publiek verkoopen bestaande nit: bruin Meri iepaard, veu lendragend, oud 8 jaar, bruin Ruinpaard, oud, 5 jaar, bruin Merriepaard, oud l1/» jaar en 4 Lamschapen. 1 Menwageu op ijzeren assen, Vrachtkar cp veeren, draagver mogen 1500 K.G-1 Saks- en 1 Balans- ploeg, 3 Eggen in soort, 1 Rolblok, be staande uit 2 schijven, Sleper, Moes- en Stroo snij molen beide zco goed als nieuw, 2 Grintbak- ken, Bascule, enz. Geen stalling, geen muziek, wel bergplaats voor fietsen. De Deurwaarder P. A. VERVAAT te Middelburgzal op des voormiddags om 10 uur, in „Het Bergsche Veerhuis", aan de 1 Groofce Kade te Goes, voor Mej. de Wed. VAN HOVE, als: Goedloopend Biljard (merk Van Etten, Oosterhout), met Rek, Queuen, Ballen en Dekbladen, 18 Herberg- en andere Tafels, 42 Stoe len, Toonbank, Spoelbekken, Spie gels, Gas-ornamenten, groote kope ren Koffiekan met Kraan, Banken, Kachels, tinnen Maten, Kraften, Glazen, Kruiken enz. Voorts: Kabinet, Linnenkast, Fauteuil, Pendule met Stolp, Klok, 3 Veeren- bedden, Kapok-bed, Dekens, Kus sens, ijzeren en houten Ledikanten, Waschtafels, Waschstellen, Schilde rijen, koperen Doofpot, dubbele Trap, Keulsche Potten, Keukenge rei, Glas- en Aardewerk, enz. enz. Alles te bezichtigen daags te voren van 2 tot 4 uur. De notaris E. C. VAN DISSEL te Goes, zal op des voormiddags om 10 uur, te lerselce, aan de woning en ton verzoeke van mej. de Wed. J. van Velzen, om contant geld, publiek verkoopen bestaande uit: Bruin Merriepaard, veulendragend, oud 9 jaar, Bruin Merriepaard, veulendragend, oud 4 jaar, Zwart Ruinpaard, oud 10 jaar. Verkrijgbaar en in werking te zien in het Filiaal OPRIL 18, GOES 5 baatgevende 1 anderhalfjarige Vaars, 1 jaarling Vaars on 1 Vaarskalf. 1 Loopvarken, 30 Kippen en Ha nen en 4 Eenden, 3 Menwagens, waarvan 2 op ijzeren assen, drie wielskar met lemoen, Veerkar of Dogcar, 3 Sacks-, 1 Deere- en 1 Balansploeg, 5 Eggen in soort, Sle per, 2 Sleepborden, Rolkar, Wied- machine, Snijmolen, Peeënmolen, Windmolen, 2 Koebakken, Geesel- steen met paard, 2 Bascules met gewichten, 3 stel Mestpianken, Reepen, Pleien, Zwingen, Vorken, Griepen, Zeeften, Hooizaag, Harnas, Lemoen en Mest, Karn, Botergelt, Emmers, 2 Melkbussen, Roombus, Teeltuin, Fornuis enz. Geen stalling, geen muziek, wel bergplaats voor fietsen. Aanwszic en alleen te bezichti gen op Maandag 15 Februari, bfi den heer J. L1NDENBERGH te Wolfertsdfjk. Briefje; in te leveren en inlichtingen te verkrflgen tot Dinsdag 16 Febr. 12 uur in bhtel .Cbntraal" Goes. De Notaris H. W. NEEBVOOKT, te 't Gravenpolder, zal, ten verzoekr ven den heer D. REMIJNSE, te Ovez nde, OP des voormiddags 10 uur, op do door hem bewoonde hofstede te Oveeande, in het Openbaar Verkoopen, tegen contante betaling, bestaande o. a. uit m 1 blauw veulendragend Merriepaard oud 8 jaar, 1 bruin Merriepaard oud 5 jaar3 baatgevende Melk koeien, 2 Vaarzen en 2 Ossen, 3 Schapen met lammeren, 40 Kippen, 2 Ganzen, 6 Eenden en 1 Woerd. Voorts: 1 Brik voor 4 personen, 1 Brik voor 10 personen met zomer- en winterkap, 1 Tilbury, 2 Menwagens op ijzeren assen, 1 Driewielskar, 2 Sacks-, 1 Coks- en 1 Zevenschar- ploeg, 6 Eggen in soort, J sleep- bord, 1 Rolblok, 1 Rosmolen, 1 Dorschmachine, 1 Stroomolen, 1 Peënmolen, 1 Waterpomp, 1 Water bak met goot, Vorken, Griepen, Broedbakken, Konijnenhok, de af braak van een Wagenhuis, Harnas- nement en hetgeen verder zal wor den gepresenteerd. Bergplaats voor fietsen, geen stal ling. Muziek wordt niet toegelaten. gevestigd te ZSerikzee, verzekert op billijke voorwaarden, zoowel onderling als tegen eeroe voste premie, Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door 0e Kanter en Hordijk's Bank «e GOES. vertegenwoordiger* voor Znid-Beveland. Advertenlion in andere bladen

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1915 | | pagina bijlage 4