PLANTA, f 800.- JURGENS' PLANTEN BOTER Paarden en Koeien- een nette VOHM, HOFSTEDE, De Goesche Courant Nieuws- en Advertentieblad 45 CENT PER POND. Men lette nauwkeurig op de verpak king en eische uitsluitend JURGEN8' PLANTA plantenboter. Engelsche Taal. A. Verhoeven, WiSLAüO en WE8E' IM Donderdag 18 Februari, OPROEPING. Openbare Verkooping te WISSENKERKE. Donderdag 18 Febr. 1915, verkoopen: fftoom^Mtdtonst K., wan b8 het onderzoek aanwezig bU ontkent ten stelligste met een mes gestoken of gesneden te hebben. Volgens hier loopende geruchten is de Duitache soldaat te Bocholt overleden. Aan de ,Mbode« wordt daarentegen uit Weert geschreven Zooals reeds werd medegedeeld, had aan de grenzen een incident plaats tusschon een Duitsch landweer man en een Nederlandach militair in burger. Het aanvankelijk algemeen stellig bevestigd praatje, dat de Duitecber werd gewond, zelfs gedood zou zijn, is zeer overdreven, bloed althans heeft niet gevloeid. De' militair H. Er., uit deze ge meente, die vlak aan de Belgische grenzen woont en thans gedeta cheerd is in Oeffeit, waB met verlof hier en maakte van die gelegenheid gebruik om z(jn beminde, die even over de grens in België woont en die van de laatste H.H. Sacramenten voor zien was, te gaan opzoeken, waartoe hij zijn soldatenplunje vei wisselde met z$n burgerpak. By zijn terugreis werd hij door een Duitsch landweerman aangebonden, die hem naar zjjn „Paasiersehein" vroeg, welke Kr. niet had. Kr. zou daarom mede moeten naar de wacht en verder naar de Kom- mandantnr te Maeseyck. Wellicht zag h{j zich reeds in krijgsgevangenschap als spion naar Dnltschland vervoerd. Plotseling, door een wel te ver- moedon oorzaak, strnlkelde de Dnts en viel met een zwanen slag ter aarde. Dit oogenbllk wist onze stadgenoot te becnttenom zoo hard zijn beenen hem dragen konden de vlncht te nemen naar den vaderlandschen bodem. De Dnltseher zond hem nog een schot na, dat echter geen doel trof. Da plaatselijke commandant en de marechaussée stelden aan da grans met de Duitsche militaire antoriteiten een onderzoek in. De Duitsohe landweerman, die zijn prooi zoo slecht bewaakte, bleek ech ter geen rapport te hebben gemaakt, daar aan de Duitsche overheid van het geval niets hekend was. Een merkwaar/ligt redding Het stormde buitengewoon aan de Engel- sche kust. Een bergingssleepboot, de Savor No. 1', aan een Hullsehe firma behoorende, was op weg naar Huil, toen zU door den storm naar Peter head werd gedreven. Do schipper meende de vlnchthaven aldaar te moeten verlaten Nauwelijks was de boot in zee, of zij werd door drie onmetelijke golvan aangevallen. Da eerste schoof haar tot op aanmer- keijjken afstand voorbij da pier, de tweede overspoelde haar en deed haar bjna kapsijzen, de dorde besliste over haar lot, door de boot te doen omslaan en zinken. Het wrak van de boot werd op de riffen geworden, ongeveer 300 meter van de haven. Men dacht, dat de bemanning ver dronken was, maar omstreeks 8 uur zag men uit een der patrijspoorten een hand wuiven. Daar de opening slechts weinig centimeters was, scheen redding onmogelijk. Maar zekere Fran cis Mc. Bobbie, een jonge ketelma- ker, slaagde er in met een cylinder zuurstof an een cylinder acetyleen, terwijl hü een unr lang tot aan den hals in 't water stond, een openiDg in den ijzeren wand van de boot te smelten, groot genoeg om den gevan gen zeeman te redden, 't Was de kok, die zijn leven te danken had aan de vindingrijkheid van den smid. IS ALS het meest aanbevelenswaardig. Laatste en Telegrafische Berichten. DE OORLOG. Parijn (officieel) Communiqué van gistermiddag 3 uur: ,In Champagne Is een aanval der Duitschers op de boasehen ten noorden van Mesnil-les- Hurlus afgeslagen. In Argonno is zeer hevig gevochten om het veldwerk Maria Theresiawij hebben al onze stellingen behouden. Da verliezen van den vjjand waren aanzienlijk, da onze ernstig. Het terrein, dat wij bj La Fontenelle in Ban do Sapt, Vogezen, hadden verloren, is door ons in een reeks tegen aanvallen bijna geheel herwonnen'. Weonen. (officieel) In da Karpathon hebban gevechten plaats gehad, welke ten nadeele der Kussen zijn uitge vallen. In de Boekowina hebben de Oostenrijkers opnieuw vorderingen gemaakt. Verscheidene honderden Kussen werden gevangen genomen en eeuige machine geweren veroverd. Washington. (11 Feb) De gis teren vermelde nota's zjjn verzonden. Gesn van beide nota's bevat een proteBt. In de nota aan Duitsehland worden eehter nadere Inlichtingen ge vraagd en wijst de rsgeering er op dat elke aanval op een schip, dat de Amerlkaansche vlag voert, zonder dat een grondig onderzoek 1b Ingesteld naar het recht van het Bchip om die vlag te voeren, beschouwd zal worden als een feit, dat aanleiding kan geven tot ernstige verwikkelingen. (De nota's zjjn aan Engeland en Duitsehland gericht. Z(j hebben be trekking op het gebinik van de Amerlkransche vlag op de „Lusitania* en de gedragslijn van Dui'schland ten aanzien van de onzijdige scheepvaart. Het plan bestond, deze nota's niet af te zonden voordat bet officiate rap port omtrent het gebeurde met de „Lnsltania* en de officieeie tekst van de Duitsche verklaring ontvangen zonden zijn. De Amerlkaansche re- geering schijnt deze dus thans in haar bezit te hebben. Red. G. Crt.) Washington. Het departement van buttenlandsche zaken heeft officieel bericht ontvangen, dat Cananza den Spaanschen gezrnt te Mexico gelast heeft, binnen 24 uren het land te verlaten. De gezant ls onmiddellijk van Mexico naar Vera Cruz vertrokken. Milaan. (12 Feb.) De Corriére délla Sera meldt, dat do Italiaansche re geering aan de Engelsche regeering vriendschappelijk verzoeken zal, om niet de Italiaansche vlag In het han delsverkeer te gebruiken, opdat de Italiaansche scheepvaart niet geschaad zal worden. Milaan. (12 Febr.) De bladen vernemen uit Lissabon, dat de mi nister president Cattro officieel de voorloopige intrekking der mobilisatie- maatregelen van Portugal heeft ge last. Pefrograd. De Duitschers slaag den er in, ca 22 afgeslagen aanvallen, met groote doodsverachting, na een hefiigen stormaanval, een hoogte bii Kosioeska te bezetten. Zij werden echter teruggeslagen In een bajonet- gevecht en verloren 400 man. Petroqrad. (Officieel.) In Oost- Pruiscn is de concentratie van sterke Duitsche troepenmachten geconsta teerd. Deze troepen zfin tot het offen sief overgegaan. De aanwezigheid van nieuwe formaties, welke uit Duitseh land zijn gekomen, is vastgesteld. Onze troepen trekken zich terng van de Unie aan de Masurlsche meren naar de grens, terwfjl zij den vijand tegen houden. Na een hardnekkig gevecht hebben w§ de hoogten by Tabbe, ten O. van den Lupkow pas, genomen, waarbfl ongeveer 1000 man en 1 kanon In onze handen vielen. Parijs (offieieel communiqué van Donderdagavond 11 u.) De vjj&nd heeft Nieuwpcort en de oevers van de Yser hevig beeeheten. Het vijandelijk vunr, dat slechts geringe schade aanrichtte, werd door ons met kracht beantwoord. Bjj Bagatelle deden de Duitschers een aanval op onze stellingen. Z(j rukten op over een front van 400 M. Onze artillerie en infanterie brachten don aanval tot staan De Duitschers ver loren veel dooden. In de Vogezen, ten Z. van Chatsau-Lusse en ten N. van Saint Marie, namen w$ by ver rassing een vijandeiyke loopgraaf. Op verscheidene pacten van het front had een hevig artillerie duel plaats. De bezetting van Przemysl put zich uit in vergeefsche uitvallen, waarbij een ongeregeld vunr wordt afgegeven op de belegerende troepen. Vlieland. Hier is heden aanhou dend kanongebulder gehoord, komende uit N.W. richting. Aan de binnen zijde van Vliehof is een mjn aange spoeld. 4ü7e Staatsloterij 5e k!. Trekking van Woensdag 10 Febr. 7e 1. f 10 0001549 f 10001115 7443 11084 11493 17480 18180 f 4009147 15136 17557 f 200 309 6690 10440 18565 f 100: 35 396 3402 4396 4431 5258 7250 7864 11881 11958 12314 1307018803 f 70: 339 1769 3036 5602 5608 5619 5673 9406 9475 9487 17048 19060 20703 Nieten: 8 338 1775 3044 3064 8080 4828 4342 4345 5663 5678 9435 9450 9473 17040 17044 19024 20690 Donderdag 11 Febr. 8e 1. Trekking van f 25 000 3148 f1500: 9592 f1000 4 f 400: 11916 f 200: 8053 f 10044 6293 11857 f 701270 5693 19047 Nieten20 4311 9894 19018 4516 4587 9273 11512 11451 385 1157 8679 10900 14197 19656 3123 4312 9489 17006 20718 3085 3117 4331 5650 9414 9438 20710 20724 1507 4995 10906 11681 5670 5681 17069 19035 3124 3139 5656 5575 9499 17016 20725 Telegrafisch Weerbericüt. Hoogste barometerstand 764.8 te Haparandalaagste barometerstand 749 3 te Vlisiingen. Zwakke tot matigen zuidoostelijke tot zuldwesteljken windzwaarbe wolkt tot betrokken mei kans op regenlater wellicht opklarend zelf de temperatuur. Afloop Aanbestedingen en Verkoopingen. Kapalle. De uitslag van de aan besteding van het zinkwerk aan den Willem Annapolder is als volgt J. J. Gelnk, Sint Phllinsland f 38900 M. Jacobs, Goes, f 37800G. Dekker, Sliedrecht, f36974; M. Hartog, Slie- drecht, f36694; J. Lindenbergh, We- meldinge, f36236; J. Roskam, Slie drecht, f34960 en J. Koelofs, Papen- drecht, f34960. Het werk is nog niet gegund Hoedekenskerke. Woensdag werd, ten overstaan vandec te'sGravenpolder gevestigder. notaris H. W Neervoort, voor de Diaconie der Ned. Herv. kerk alhier, pnbliek verpacht, voor 7 jaren, 5.3130 HA. bouw en welland, voor f 666.68 per jaar. De prijzen varieerden van f32, tot f76, per 39.24 A., terwyi de totale opbrengst f 114,58, hooger was dan die in 1908. Burg-er lij ke tand v an G oes Van 10—12 Febr. Huw. aang.10, Aart Versehoor, 57 j., weduwnaar van Mary Jeffreys, te Londen en Constance Margaretha Isebrea Moens, 28 jr., fd. te Goes. Geboren8, Maria Johanna Corne lia, d. v. Johannes Jacobus Petrus Liplljn en Krina Cooman 11. Phi- lippina, d. v. Leendert Vermeule en Willemina Vermeulen. Watergetijen voor lerseke. Dagen. Hoogwater. Laagwater. Vrm. Nam. Vrm. Nam. 13 Febr. 241 3.04 8.24 8.46 14 3 31 3.52 9.09 9 25 15 4.10 431 9.47 9.58 16 4 45 5 07 10.19 10.30 17 5.19 5 37 10 52 11.04 18 551 6 07 11.24 11.33 19 6.18 6.37 11.54 Verkoopingen en Verpachtingen. Februari. 16 Goes, bouw- en weiland, v. Dissel. 16 Goes, woon- en winkelhuls, v.. Dissel. 17 en i8 Woifertsdijk, kapitale boeren-in- span, Hollmann en Verhoek. 17 Kruiningen, huizen, enz., Schram. 18 Wissenkerke, kapitale hofstede, Lijdsman. 18 lerseke, inspan, v. Dissel. 18 Borssele, huis en inboedel, v. d. Kloes. 18 Goes, herberginventaris en inboedel, Vervaat. 19 Wissenkerke, boereninspan, Hioolen. 19 Heinkenszand, kapitale bóeren-inspan, v. Cleef. 19 Wemeldinge, houtwaren en varkens, Hollmann cn Verhoek, 19 Biezelinge, houtwaren en varkens, Hollmann en Verhoek. 23 Kats, hais, bouwland en erfpacht tuin grond, Noordijk^. 24 Kortgene, boeren-inspan, Hioolen. 24 en 25 's Heer Arendskerke, kapitale boeren-inspan, Pilaar. 25 Kloelinge, woonhuis en tuin, v. Dissel. 26 's Heer Arendskerke, vrachtrijders-in span, v. Dissel. 26 Goes, verpachting bouw- en weiland, Pilaar. 26 Nisse, verpachting bouw- en weiland, Pilaar. Wolphaartsdijk, verpachting bouwland, Pilaar. Maart. 1 Ovezand, boeren-inspan, Neervooit. 3 Kloetinge, kapitale boereninspan, v. Dissel. 4 Ovezand, kapitale boeren-inspan, Neervoort. 5 'sHeer Arendskerke, kapitale boeren- inspan, van Cleef. 12 Colijnsplaat, kapitale boeren-inspan, Hioolen. Aanbestedingen. Februari. 13 's Heerenhoek, bouwen en meubileeren school enzgemeentebestuur 19 Wemeldinge, bouwen woonhuis, Gemeentebestuur Marktberichten. MIDDELBURG, ii Febr. 1915 Ter graanmarkt van 'heden was de aan voer matig. Tarwe 25 cent en witte boonen f 1,hooger, oveiigens onveranderd. Genoteerd werd: nieuwe tarwe f 16, a f 17>wintergerst f a f zomergerst f 13,— a ƒ14,—, per 1 co kilo's kroonerwten f 13,50 a 14,50 witte boo nen ƒ19,— a ronde bruine boonen 18,— a 19,—lange dito f 13,50 a 14,50 alles per mud. Noteering der boter en eieren. Boter f 0,80 a f0,85, voor particulieren f 0.877, per halve Kilo. Eieren 1 5,10, foor particulieren f 5 50 per 100 stuks. AMSTERDAM, 11 Febr. 1915. Ingezonden door JAC. KNOOP, Commissionair in Aardappelen. Aardappelen. 3,80 a f 4,— 3,80 a - 4, 3,1° a - 3.25 3,10 a - 3,25 3,a - o, 2,80 a - o, 3 30 a - 3,40 2,50 a - o,— 2,75 a - o,— 2,50 a - o, 4,75 - St— Zceuwsche Bonten Zeeuwsche Blauwen Spuische Eigenheimers Flakkeesche Eigenheimers Drentsche Eigenheimes Frlesche Borgers Friesche Blauwen Eigenheimer Poters Blauwe Poters Bonte Poters Beverwijker zand Onovertroffen fijn en zuiver van smaak. Voedingswaarde gelijk aan Natuurboter. ZONDER dit garantieschild in de verpakking is men voor de zuiverheid niet gewaarborgd. Gevraagd van particulier, tegen April als Iste Hypotheek op tivee huizen in Noord-Beveland, waarde f2000 k 5 o/0 met jaariyksche aflossing. A nbiedingen onder letter H, aan het bureau van dit blad. Privaat en Conversatielessen. OPLEIDING EXlMF.N L. 0. Loerares M. O- A. Kleine Kade, Goes. Te pachten voor 7 jaren in de gemeente Kloetinge, vóór den Opril van 's Gravenpolder, groot 1 H. A. 30 A. 65 c. A. In pacht geweest bjj dhr. L Kooman. Inlichtingen te bekomen ten kan tore van Notaris PILAAR. De Onderlinge Vee verzekering Maatschappij "Noord-Beveland'', zal op v. m. te half elf, in ,Dk Kobknbioes* te Kortgene by insehrüving trachten te verkoopen, voor een termyn van 3 maanden, de In dat tijdvak te vallen doode en onteigende Inschrijvingen in te zenden vóór cf op gemeld unr, bij den Administra teur der MaatJ. Th. Wolse te W i s senkerke, alwaar de voorwaarden verkrijgbaar zijn. HET BESTUUR. Gevraagd tegen I Mei as. voor klein gezin, Br. fr. met prijsopgave, letter D.. Boekhandel P. A, H PIETERMAN, goes. Hun, die verwant zyn aan SIA 8LAAKWEG, geboren te 's Neer Arendtkcrke den 15 Maart 1755 en overleden te Goes, ais weduwe van Jah Pijkb, den 5 Maart 1837, wordt verzocht, zich aan te melden ten kan tore van Notaris PILAAR te Goes. De Notaris mr. A. H. LIJDSMAN te Hnlst, zal op des morgens om 10 y, nur, in het café ,de Kroon" van den heer P. Priester te Wiesenkerke, ten ver zoeke van zijn principaal, wonende te Hnlst, krachtens artikel 1223 B. W. volgens plaatseiyke gebruiken, in het openbaar bfl opbod DE KAPITALE gelegen aan den Noordweg te Wis- Benkerke, bestaande nlt HUIS, BIJGEBOUWEN (waaronder geheel nieuwe Schuur in 1913 gebouwd) met BOUW- en WEILAND, geheel groot 16.65.40 H.A. (39 ge meten 287 roeden), eigendom van P. Buyze te Axel, znlks in 7 perceelsn en verschillende combinaties als om schreven in de veilingboekjes met schetskaartjes, welke door den Nota ris op aanvrage gratis worden toe gezonden. Goes Dord. Rotterdam en Amsterdam. met de stoomboot .Admiraal de Ruijter'' en motor .Volharding". Vertrek van GOES n. ROTTERDAM. Zondag 14 s morgens 10, Donderdag 18 's morgens 1, Vertrek van ROTTERDAM n. GOES: Dinsdag 16 's morgens 11, Vrijdag 19 's morgens 6,— Vertrek van GOES n. AMSTERDAM: Woensdagmorgen vroeg. Vertrek van AMSTERDAM n. Q0E8 Vrijdagmiddag 3 uur. Ligplaats: Rotterdam Haringvliet. Zuidzijde. INFORMATION te bekomen te Goee by don heer J. 0. MONHEMIDS, te rordt bij den heer D. VAN LOON te Ameterdam by de heeren J. B. VER- SCHURE en W. DEFAIS en te Rotter dam by de Directie. Stoomboot Reodery v/h. J. 4 A. VAN DER SCHUIJT PASSAGIERSVRACHT Goes— Dordt—Rotterdamenkele rei» fl, ratov t 1,50.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1915 | | pagina bijlage 3