■prong de vulkachel uit elkander, vermoedelijk door 'ontploffingstoffen die zich in de kolen bevonden. Belden werden ernBtlg aan het hoofd gewond, voornamelijk de zoon. Geneeskundige hulp moest worden Ingeroepen om de wonden te verbinden. In de kamer werd groote verwoesting •angericht, de kachel werd totaal vernield het plafond en de meubels ernstig bescha digd en een raam verbrijzeld. De ontploffing was zoo sterk, dat een stuk ijzer aan de overzijde der straat door het raam in de werkplaats van den wagenmaker U. terecht kwam. 's Heer Hendriksklndaren. Het bleek reeds eenigen tijd, dat het tusschen 2 families van hier vertoe vende vluchtelingen niet altijd even vreedzaam was. Er hadden dan woor dentwisten plaats, die na eenigen tQd weer schenen vergeten te z(ln. Donderdagmorgen evenwel liep een twist zoo hoog, dat een volslagen blinde vrouw met zeker huismeubel zoodanig werd bewerkt, dat zij er bij neerviel. Het is een droevig ver schijnsel, dat deze Belgen onderling hun lijden verzwaren, als door vreem den hun lot zoo dragelijk mogelijk wordt gemaakt ten koste van veel opofferingen. Hot comité, dat van het; gebenrde nauwkeurig kennis kreeg, schijnt plannen te beramen, herhaling van zulke handelingen onmogelijk te ma ken. Driewegen- Woensdagavond, toen de arbeider M. per fiets van zijn werk kwam gereden, had hjj het on geluk, toen een kind van den heer B. voor zijn fiets kwam, het omver te rijden, waardoor het kind zoodanig op haar aangezicht kwam te vallen, dat het een gapende wond aan haar bovenlip bekwam. Geneesknndlge hulp werd ingeroepen en verleend door dr. Folmer, die de wond heeft dicht genaaid. lerseke. In 't begin dezer week verhuisde een kat van hier naar Ka- pelle en werd in een zak daarheen gebracht. Twee dagen later zat poes 's morgens vroeg weer voor haar oude woning voor de deur en sloop naar binnen, zoo spoedig deze open ging- Wolfertsdijk. Donderdagavond gaf de heer Huygens met de Flora-Bios coop een voorstelling in de zaai van den heer J. Poletj alhier. De voorstelling heeft nog verre de verwachting overtroffen. Iedereen, die de Flora-Bioseoop eenmaal heeft be zocht, late een volgende gelegenheid niet voorbQ gaan. Waarde. jWoensdag hield het zie kenfonds „Onderlinge Hnlp* zijn jaarlQksche vergadering. Opgekomen waren 22 trekkende leden en 2 dona teurs. Aan 4 leden werd ziekengeld uitbetaald. De rekening van den penning meester, den heer M. de Leeuw, be droeg in ontvangsten, met inbegrip van het saldo 1913, f 1275,85 en in uitgaven f 136,001^. Er is dus een goed slot van 11139,84 Va- De heer W. E. de Jager, aan de beurt van aftreden, werd herkozen. Schore. Gisteravond vergaderde de Raad dezer gemeente, aanwezig waren 6 leden1 vacature. Onder de Ingekomen stukken was een bericht, dat de heer J. G. v. Nieuwenhuijze is herbenoemd als burgemeester dezer gemeente. Naar aanleiding daarvan zeide de voorzitter ongeveer het volgende .Daar het H. M behaagd heeft, mij wederom voor 6 jaren te benoemen als burgemeester dezer gemeente, vraag ik voor dit nieuwe tijdperk de medewerking, in de eerste plaats van de wethondors, en ik hoop met hen weder de belangen der gemeente te behartigen en ook vraag ik de mode werking van den Raad en verklaar, dat ik alles, wat mijn hand vindt, zal doen om de belangen der gemeente te behartigen." De leden van den Raad en de wethouders feliciteerden den burgemeester met zijn herbenoeming en de heer Vorhaagen verzocht het woord, om naast zijn felicitatie eenlge woorden tot den herbenoemde te spreken. Hy zeide„Het verheugt mij, uit den mond van den burgemeester te hooren de belofte, dat hij alles zal doen, wat zijn hand vindt, om de belangen der gemeente te behartigen. Het is thans de derde maal, dat u als burgemeester bent herbenoemd en pas thans hoor ik, dat de voorzitter plan heeft gemaakt, om de belangen der gemeente te behartigen. Ik hoop, dat de woorden in daden zullen worden omgezet; mQ is tijdens mjjn lidmaat schap menigmaal gebleken, dat de burgemeester de genomen Raadsbe sluiten negeerde en deed, ot er geen Raad of Raadsbesluiten waren. Spre ker gaf de verzekering, dat h(J gaarne zijn volle medewerking zal verleenen en vertronwde, dat de andere Raads leden dit ook wel zullen doen, wanneer hun blijkt, dat waarlijk het gemeen tebelang gediend wordt. De voorzitter zeide, dat h(j voorheen niet anders heeft kunnen handelen, daar gebrek aan financiën de oorzaak was. Ingekomen was bericht van den heer W. Sterk, dat hij als Raadslid bedankt, en dat de macadam Is aan besteed voor f5,20 per M.-1 aan de Rotterdamsehe Bazaltmaatschapplj de heer Van Doorn te Krabbendijke had ingeschreven voor'f5,60 per M3. De heer Karelse vroeg, of het nog lang zal duren, eer de Zouteweg wordt verbeterd. De voorzitter zeide, dat daar binnenkort aan zal worden be gonnen. Daarna werd overgegaan tot het benoemen van een hoofd der school. Vier stemmen waren uitgebracht op den heer Luwema, hoofd der school te Othenen (gemeente Zaamslag) en 2 stemmen op den heer Fraisse te Krutningen, zoodst de heer Luwema benoemd is. B. en W. stelden voor, don heer Noom f25, gratificatie te verleenen voor de administratieve werkzaam heden van het hoofd der school. De heer Verhaagen zeide, dat hij aanvankelijk zich over het optreden van den heer Noom in afkeurenden zin had moeteu uitlaten, doch thans kon hij zich ten volle vereonlgen met dit voorstel, daar de heer Noom den laatsten tijd onberispelijk zijn dienst heeft vervult. De gratificatie werd met algemeene stemmen verleend. De gemeente-veldwachter kreeg f10 en ue Rijksveldwachter f25. Bij de rondvraag zeide de heer Ver haagen dat door den Raad besloten is een pad t an oude kelen te leggen, doch dat de voorzitter thans weer niet het raadsbesluit heeft uitgevoerd en een. pad van macadam heeft doen aanleggen. Spreker betreurt zulks, daar een aangenomen Raadsbesluit moet jworden uitgevoerd, en de kelen liggen daar renteloos. De voorzitter zeide, dat de menschen steen en been klaagden over de mod der aldaar en daarom bad hij een macadampad laten aanleggen. Welis waar liggen de kelen daar, doch in dien er een koipad was aangelegd, dan moest er ook een zinkput bij en dan was het nog duurder geworden dan nu. De heer Verhaagen zeide, dat zulks den (voorzitter niet verschoonde,(het raadsbesluit niet uit te voeren. Hij had in leder geval den Raad er in moeten kennendan had deze zfjn besluit kunnen Intrekken. Thans moest het worden uitgevoerd; de wet ver plicht zulks. De voorzitter had het anders ter vernietiging moeten voor dragen aan H. M. de Koningin. l.:.& De voorzitter antwoorde, dat zulke kleinigheden niet de moeite waard zijn, doch beloofdein vervolg den raad daarin te kennen. Kruinlngen- In de ziekenbarak voor Belgische vluchtelingen werd een geval van typhus geconstateerd. fetaö8iueuivs Amstsrdamsch Cabaret- en] t2 Operette Ensemble. .Professor" Cooadorns sprak er in z(jn openings-woord spijt over nit, dat in het .mondaine" Goes zoo bitter weinigen roeping hadden gevoeld, met de verrichtingen van het Amster- damsch Cabaret- en Operette-Ensem ble kennis te maken. Na znlk een betuiging van leedwezen, waarin het aan besef van eigenwaarde voorzeker niet mangelt, had men een programma mogen verwachten, dat de wandeling naar „De Prins van Oranje' zou loo- nen. Lacy, het had er niets van. Wij hebben in onze loopbaan al heel wat moeten bijwonen, maar, het geheugen nauwgezet raadplegend, herinneren w{| ons toeh niet, een voorstelling te hebben gevolgd,zóó laag bij den grond, zoo spottend met elke knnst-praestatle, als de?e. Aangeromen zelfs, dat óók de kunst In mobilisatie tijd verkeert, moet ge constateerd, dat bet gebodene van Woensdagavond in geen enkel opzicht door den bengel kon. .Professor" Cocadorus trad op als... conferencier. Ja, op deze manier 1b elke commls- voyageur, die gedurende een lang traject een gedeelte der mede-passa giers onthaalt op, een ander gedeelte verveelt met zijn moppen, óók een conferencier. Neem een paar jaar gangen van ,Het Leven", memoreer naarstlgljjk de bekende .Kleine Le ventjes", en ge hebt een repertoire, dat nog ver boven dat van Cocadorus reikt. Wij kunnen ons voorstellen, dat hjj, zijn eerzaam beroep van markt koopman op het Amstolveld uitoefe nend, het publiek een kwartiertje weet bezig te houden, maar een publiek, dat zich op de markt vergaapt, is van een eenlgszins ander gehalte dan het publiek, hetwelk men naar de schouw burgzaal lokt tegen den meer dan clvlelen prijs van één gulden vijf en twintig voor den eersten rang. Mevronw Johanna Van der Lugt werd op het programma aangekondigd als .komische karakter-soubrette'. Wfj hebben tegen deze kwalificatie geen bezwaar, als men ze aanvaardt onder dit voorbehoud, dat de dame absoluut niet komisch doet of is, dat karakter-uitbeelding nimmer tot haar gaven heeft behoord en zQ voor sou brette alle noodlge eigenschappen mlBt. Sinds Speenhof! in gansch den lande als dichter-zanger zijn triomfen vierde, hebben velen gemeend, dat het reeds voldoende was, ham te imlteeren, om van succes verzekerd te zijn. Maar als twee hetzelfde doen, is dit nog niet hetzelfde; de plano humorist bedenke zulks. Mevrouw Logger d'Olivierrs, aangekondigd als zangerea van het Rembrandt-Theatnr de nadruk zal hier op het woordje van moeten worden gelegd droeg het lieve, eenvondige zonno-lled van Catharlna van Rennes voor, alsof ze een aria uit de grand- opéra te zingen had; het effect ging vanzelfsprekend verloren. Het huts- l(jkst gevoelden w(j ons nog, toen de heer Jack Weston zijn dramatische coupletjes zong: „Mijn vader Is óók een meneer" en Roosje, blijf in onB dorpje". Na de pauze ging er een „succes, operette" In één bedrijf, .Liefde boven Goud', door Alice. BQ de eerste tonen reeds riep de pianist vele reminiscen- sies in ons wakker. En jawel.Liefde boven Goud' bleek te z{jn een minia tuur uitgave van Fall's „Dollarprin- zessin"de drie bedreven waren tot één saamgeperst, koor en orkest, mits gaders een aantal der optredende personen, bleken verdonkeremaand Voer Alice's .sacces-operette* kunnen wij als motief laten gelden zwQgen boven recenseeren. En daar honden w(j ons dan ook maar aan. Kkrkvrrkiezing. B{| de Ned. Herv. Gem. alhier is tot lid in de commissie van toezicht op het beheer gekozen de heer P. Weasel Iz. Doopssrz. Gemeente. Zondag 14 Febr., 's morg. 10 uur, ds. T. H. Siemellnk. TekstJob 8 10. Onderw.Vanwaar het kwaad Vergadering van IJsverbrbikebs. Woensdagavond vergaderden op de bovenzaal van hotel .Boudellng" al hier, het bestuur van de Coöperatieve Ijsfabriek .Walcheren" uit Middel burg met eenige ijsverbruikers te dezer stede. Het doel dezer bijeenkomst was een algemeene regeling te treffen, waar door het mogelQk zou worden ge maakt, dat zij, ln wier bedrijf ijs oen noodzakelijk artikel ls, dit op de meest eenvoudige en, waar het vooral op neerkomt, de meest vlugge manier van de fabriek zouden kunnen be- trekken. De heer De Jong, een der GoeBche ijsverbruikers, stelde daarbij op den voorgrond, dat waarborgen gegeven moeten worden, dat, force majeur uitgesloten, steeds Qs ln voldoende hoeveelheid verkrijgbaar ls. Deze verplichting rust op de fabriek en om daartoe te komen, achtte hij het zeer wenschelflk, dat de agent te Goes steeds een bepaalde hoeveelheid ijs ter directe aflevering ln voorraad heeft. Is de kelder van den agent daarvoor ongeschikt, dan zou z. i. de fabriek voor een aan alle eischen voldoenden ijskelder moeten zorgen, waaralt de verbruikers dagelijks hun voorraden zouden kunnen betrekken. Er moet' natuurlijk ln leder geval Iemand zQn, die contröle uitoefent en om het Qs zoo weinig mogelijk aan smelten onderhevig te doen zijn, zon het aanbeveling verdienen, den kolder b.v. slechts éénmaal per dag te openen. De voorzitter, de heer L. LeQders- dorff uit Middelburg, wees er op, dat de fabriek niet de verplichting op zich kan nemen, in Goes een aan alle •ischen voldoenden en van een machine voorslenen ijskelder te plaatsen. Het denkbeeld van den heer De Jong leek hem echter zeer goed uitvoerbaar, wanneer ae agent te Goes een zekere hoeveelheid Qs, b jv. 40 staven, in een eigen kelder kon bergen Worden deze goed verzorgd en voorziet de fabriek dagelijks in het te kort, dan is een eenlgszins beduidend smelten van dit ijs niet te verwachten. Do fabriek neemt gaarne op zich, steeds voor voldoenden voorraad zorg te dragen. Er zijn wel eens oogen- blikken geweest, waarop de Qslevering niet naar behoefte kon geschieden, doch ln dat geval was force majeur de oorzaak. Iedere nieuwe fabriek heeft wel eens een gebrek aan de machines, maar nu op het oogenbllk, door de ondervinding geleerd, het bestnur voor de meest moderne machines heeft ge zorgd en alle voorzorgen zijn genomen om iedere gewenschte hoeveelheid te kannen afleveren, ls stremming in het bedrQf zoo goed als buitengesloten. De bedoeling is natuurlijk om de geregelde verbruikers bedrijfszeker heid te geven. Zjj, die zich als aan deelhouder opgeven en in Middel burg deden dit b(jna alle ijsverbruiken- de slagers gaan natuurlijk voor particulieren. ZQ hebben recht, iedere gewonsebte hoeveelheid zoo spoedig mogelijk te ontvangen en vervolgens kan de agent, die al of niet meer Qs op eigen risico kan nemeD, ledoren andere verbruiker van de door hem gewenschte hoeveelheid te voorzien. Indien de agent meteen dergelQke regeling genoegen neemt en dus in zQn kelder steeds een voldoenden voorraad ijs ter aflevering gereed houdt, kan, wanneer deze voorraad dagelijks wordt aangevuld, dus iedere Goesch- (jsverbrniker er zeker van zijn, door de Mlddolburgeche fabriek een zeer groote bedrijfszekerheid te verkrQgon. Nadat den aanwezigen eon en an der voldoende was toegelicht, waarbQ voornamelijk de kwestie om het Qs tegen smelten te behoeden zoo vol ledig mogelijk werd besproken, ver klaarde de heer L. R. de Witte zich bereid, op de voorstellen van het be stuur in te gaan, waarna hQ definitief als agent voor Zuid-Beveland van de coöperatieve Qsfabrlek werd aan gesteld. Iedere ijsverbrulker ls dus ln ds gelegenheid, zich bjj hem dagelijks van versch ijs té voorzien, wat, voor- namelQk des Msandagsmorgens, voor vele slagers van zeer groot belang kan geacht worden. Verspreid Oorlog-s-JNie .w O, die Duitache professors A. M. schrijft in Le Tel In de Vutsische Zeitung betoogt professor Liepmann, leeraar van vol kenrecht aan de universiteit te Kiel, dat de neutralen het alleen hunzelven te wQten hebben, indien er van hun handels vaartuigen, opzettelQk of bij vergissing, door de Dnltsche dulkboo- ten in den grond worden geboord. Ze moeten hnn schepen maar wég- houden uit het geblokkeerde gebied, meent hij, en om zQn stelling volkomen duidelijk te maken, waagt hij de vol gende vergelijking met den oorlog te land „Als non-combattanten opzettelijk of nit lichtzinnigheid de vuurlinies vau het bezette gebied te dicht naderen, zal geen oorlogvoerende ter wereld zQn vuur staken, om geen vreedzame burgers te dooden. Niemand twQfelt er aan, dat zQ dan het verlies van hun leven aan bun eigen schnld, niet san een schending van het volkenrecht door den oorlogvoerende te wijten hebben". Net als de aap met de tooverlan- taren, uit La Fontaine's fabel, vergeet de geleerde professor, zQn licht aan te Bteken. H|j BChijnt er n.l. heelemanl niet aan te denken, dat er wel eecig verschil bestaat tneschec wat hij de .vuurlinies van het bezette gebied* noemt en de open zee, de zee bniten de territoriale wateren, die aan heel de wereld toebehoort. Nochtans.'.is het niet moeilijk, om óók met een vergelijking, ln den aard van die van professor Liepmann, dit verschil voor iedereen duidelijk te maken Als, ln het hnls nsast het zijne, me neer van één-hoog en meneer van twee hoog aan 't vechten zouden zQn, en bij zon bil z'n buren binnendrin gen, hetzij zuiver uit nieuwsgierigheid, hetzij om één van de strijdende par tijen te helpen met raad of daad, dan zou de professor het zeer zeker al minder aangenaam vinden, maar toch er niet veel togen in kunnen brengen, indien hQ op de trap van de eerBte naar de tweede étage geraakt werd door een van de projectielen, die het den vechtenden believen zon, elkaar op dat oogenbllk naar het hooid te gooien een bezem, een emmer, een parapln-bak of wat andersZelfs zou hQ al heel weinig te reclameeren hebben, indien hij in de strnbbellng mee van de t-appen werd gekegeld, want dan zon|hQ, als non-combattant, .opzettelijk oi alt licutzinnigheid dc vaarllDles in het bezette gebied te dicht genaderd hebben'. Maarwat zou hQ wel zeggen, Indien dezelfde bnren hun gevecht gingen voortzetten op de straat op de straat die zoowel van hém ls als van hén en meneer Michel hem, die vreedzaam zou voorbijwandelen, zonder zich in den twist te mengen, onverhoeds een mes tusschen de tib- ben Bteken zou, onder voorwendsel, dat meneer Tommie wel eens een jas als de zijne zou kunnen aan getrokken hebben, om aan meneer Michel te ontsnappen Gemengd .Nieuws Zedenmisdrijf. Te Delft ls door de politie proces verbaal opgemaakt tegen vrouw van W. wegens het be vorderen van strafbare handelingen tusschen haar 14-jarige dochter en den 30 jarigen G. v. R. Deze werd tQdens het verhoor krankzinnig en werd opgenomen in het krankzinnigenge sticht en vronw v. W. is naar het hui van bewaring te 's Gravenhage over gebracht. Een verstandige hond. Een sol daat van hetuifort Everdingsn bad een fiets bij een landbouwer In be waring gegeven, zonder deze terug te halen. Een brigadier der marechauss 3 kwam met een politiehond ten huize van dien landbouwer en liet het dier aan het rijwiel lncht nemen, waarop men hem naar het fort overbracht. Hier liet de commandant de bezetting aan treden en werd door den hond de bewaargever van het rQwiel aange wezen. Levensmoede. Woensdag ls in de buurtschap Het Beiersche, bij Gouda, het lijk gevonden van den bijna 70- jarigen los-werkman F- uit Gouda. Men vermoedt, dat hQ de hand aan zichzelf heeft geslagen,daar hij,voordat hij zijn woning verliet ziln vronw vertoeft te Helder de gordijnen hoeft neergelaten en zQn polis van de levensvarz -maatschappij op tafel had gelegd. Ellende van velerlei aard moet de drijfveer zijn geweeBt. Gestoorde liefde. Op verzoek van den vader werd ln een logement te Schiedam door de politie een minder jarig meisje aangehouden, dat zonder papa's permissie met een Haagschen jonkman op reis was gatrokken, 't Schelden moet ln-Bmarteiyk zQn ge weest zij naar den strengen vader, hij naar 't politiebureau. De rekening van Amor kwam dns falikant uit. Zóó vervoert men geen lijk! Te Zutfen heeft een zeldzaam voorkomen de bekeuring plaats gehad: In de politieverordening ls verboden „lfiken te vervoeren in andore dan in de daartoe bestemde rijtuigen". Glsto- sn ls nn proces verbaal opgemaakt >gen een aanspreker, die oitjkbaar, ei kosten uit te sparen, een Hjk naar het station vervoerde in een verhuiswagen 1 („Ned.") Naar de loopgraven! Aangetast door do oorlogskoorts vatten 3 Zand- voortsohe knapen van 1214 jaar het plan op naar onze znldelQke grons te mareheeren, door de limiën der Dultschcrs heen te sluipen en oier.Bt te nemen in Belgische of En- gelsche loopgraven. Met een ksart, uit hun atlas ge scheurd, een mes, drie doosjes lucifers en een totaal van 18 t/t cents begaven ze zich 's morgens het strand op. Reeds dadelQk vonden ze hnn tocht belangwekkend, toen van hun diensten gebruik werd gemaakt tot transport van levenstehoef.en naar de kust wacht eea kop cacao aan de veld keuken was hnn belooning. Bij NoordnQk sloegen ze landwaarts af, als voorzichtige soldaten dbkking zoekend aehtor den duinreep, zoo vaak ze do fusillade der schietoefeningen aan het strand hoorden. In het dorp zelve was, tengevolge van hetinkoo- pen van brooa, hun reispenning reeds tot op een halves stuiver geslonken. Op weg naar KatwQk wisten de adspirant-vrQwilligers elk een termen knolraap te bemachtigen en tegen den avond bestemden zc eon omgekantel- den lorriewagen tot slaapplaats Het cachtlegér wat al te hard vin dend, zochten ze een toevlncht in ver schillende hooibergenoveral echter moesten ze voor de waakhonden het veld ruimen. Ten slotte werden de zwervers aan gehouden door een militair, die, daar enkele zijner makkers met verlof wa ren, nacbf ogles aanbood, maar hun tevens verwittigde, naar Zandvoort te zullen telegraferen. Dit laatste bs iel den jongens maar half en niet zonder tegenzin sloegen ze den weg naar Zandvoort weder in. Op het Btrand werden ze door de telefonisch op de hoogte gestelde kustwacht opnieuw aangehouden en gedwongen mot oen patrouille mee terug tt mareheeren naar post 22. Tegen alle verwachting vonden ze daar een gastvrQ onthaal en lieten zich boterhammen met kaas heerlQk sma ken. Tegen elf uur bereikten de jeugdige avonturiers weder Zandvoort, aan het strand reeds verwelkomd zjj het het ook op knorrend teedere wijze door zoekende familieleden, die den ganschen dag iu ongerustheid hadden doorgebracht. „Op. Haarl. Ct." Een kapiteins-vrouw. Een In zender ecbrytt in het „Hbld"., dat zijn vrouw getuige was van het vol gende tooneel in de tram Amsterdam Zandvoort „Aan een der halten stepten eenige landwtcrmanten binnen, die op uiterst rustige en kalme wfjze plaats namen op een der banken vóór in den wagen, ln de onmiddellijke nabQbeid van een fraai gekhede dame. Nauwelijks waren z(j gezeten, of deze dame, een der manschappen, die een eenigszinB afwQkende uniform droeg, in haar onkunde voor een ondar-otficier aanziende en hem san- sprekende, zeide op hoogen toon ,lk ben de vronw van kapitein M ik verzuek u, uw manschappen te gelasten achter ln den wagen plaats te nemen." De aangesprokene of een zQner kameraden, begrijpelijkerwijze da bedoeling der dame niet dadelijk vattende, wendde zich beleefd tot haar, en vroeg wat zij eigenlijk wenschte. Do vronw „van den kapl ein M..." srhaalde haar bevel op denzelfden i atdunkenden, luiden en minachten den toon. De landweerman, die bleek goed bij de hand en tevens een gentleman t» wezen, wendde zich terstond tot z{jn kameraden, en zeide, de iütonatle der dame aardig weer gevende „vrienden, dit is de vrouw van den kapitein M. en mevronw ge neert zich om met soldaten ln de tram te zitten. Als er een beesten wagen was, zou mevrouw zeker gaarne zien, dat we dé&r plaats namen.' Natuurlijk bleven de landweerman nen zitten, maar hun opmerkingen waren, gelijk van zelf spreekt, zoo hard en bitter, hoewel in geen enkel opzicht onfatsoenlijk, dat mevrouw de kapiteineche ten slotte zolve naar het achtergedeelte van den wagen ver- hutBde, en eindelijk, toen alle passa giers do partij van de soldaten kozen, in de rookcoupé plaats nam Een der manschappen heeft toen aan alle reizigers gevraagd, of dezen, indien zij last van de zaak kregen bereid waren te verklaren, dat zij zich fatsoenlQk en ordelijk gedragen en tot descène 'eenerljkaaDlelding gegeven haddon. Alle reizigers waren niet al leen daartoa bereid, maar gaven vrQ- willig naam en adres op, om c. q. te kunnen getuigen asngaande de meer dan ergerlQke wQze, waarop deze officiersvrouw zonder eenige reden was opgetreden. MoordMen meldt nit Weert aan De Tel.Omtrent den aan de grenzen gepleegden moordaanslag op Belgisch gebied op een Dultseh landweerman, vernemen wo nor, dat reeds een Uitgebreid onderzoek is ingesteld. De verdachte, de Nederlandsehe soldaat

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1915 | | pagina bijlage 2