GOESCHE COURANT BIJVOEGSEL Gemeente - Publication. VERKIEZING rail een lid ran den Raad der gemeente Goes. VAN DE ZATERDAG 13 FEBRUARI 1915, Binnenla Leening Amsterdam, De gemeenteraad van Amsterdam beeft het voorstel van B. en W., om b|j den Staat der Nederlanden een leening aan te gaan tot een bedrag van f 10,000,000, zonder discussie goedgekeurd. Belgische geïnterneerden. Men Bïhrijl't ons -. Indertijd verscheen In de pers een verbaal omtrent schandelijk gedrag van Belgische geïnterneerden, die op het pnnt stonden van Kampen naar Harderwijk te worden overgebracht en waarbij zj, ontevreden over het niet tegelijkertijd vertrekken hunner vrouwen, zich aan baldadigheid had den schuldig gemaakt, zooals het ver nielen van een in bruikleen verstrekte piano en biljart, het vernielen van eanlg meubelatr en zelfs van het borstbeeld van II. M. de Koningin. Naar uit de meest vertrouwbare bron kan worden medegedeeld, is dit be richt geheel bezijden de waarheid. Het vertrek heeft in volmaakte orde plaats gehad, zonder dat daarbij van oenig verzet of onwil sprake ia ge weest Mocht er beschadiging zjn geschied, dan heeft znlks geheel bil ongeluk plaats gehan en geruimen tijd vóór het vertrek uit Kampen. In staat van beleg. In staat van beleg is verklaard de proviucie Zeeland, voor j zoover deze niet reeds in staat van beleg verkeert. Landbouw, Veeteelt en Visscherij, Vroege groente. De tijd Is weer gekomen, dat land en tuinbouwers zich gereed maken, de granen en zaden in den grond ta brengen, waarvan z? hot volgende seizoen hopen te oogsten. Vele ge wassen eischen hun tijd van zaaien, groeien en vrucht geven. Bij som mige kan echter deze tijd vervroegd worden en zij hebben dan meerwaarde, naarmate zij eerder tot gebruik ge reed z{ja. Dit laatste is het geval voor den tuinier van beroep, en voor den particulier, die een eigen tnln heeft, is het wel aangenaam reeds vroeg van de vruchten van eigen bodem te kannen genieten, nog daar gelaten, dat het voor allee een voor deel is, de eerste vrnaht vroeg te kunnen wegnemen om plaats to maken voor een volgende, waardoor dezelfde grond twee, soms due gowasBon per jaar kan voortbrengen. Om vroege groente te kunnen verkrijgen, moet men aan drie eisehen daarvoor kunnen voldoen en wel ge- schikten grond bezitten, beschutting tegen wind en kou aanbrengen en het ontkiemen van het zaad bespoe digen. De grond moet van goede kwaliteit en gunstig gelegen z|jn. Een bemesting met stalmest, droge bladeren, turfmolm of compost brengt voedende bestanddeelen en warmte aan en maakt den grond los en poreus. Sommig» kunstmeststoffen kunnen groente ook wel gebruiken, maar daarmede zij men voorzichtig, want men moet dia goed kanneD, of men geeft lie'nt verkeerde of te veel. De grond moet zoo gelegen zün, dat wind en kou weinig kwaad kunnen doen. Wie een broeibak ter beschikking heeft, is al een heel eind vooruitwie dien niet heeft, moet in de openlucht een plaats uitkiezen, die uit zich zeil door schuttingen of muren tegen Noorden- en Oostenwind beschermd is. Heeft man ook dl» niet, dan kan men hetzelfde doel bereiken met het aan brengen van rietmatten of met een haag van Btroo, dat door Hanige latten rechtstandig wordt gehoudenzelfs een op haar kant staande plank kan beletten, dat de wind tegen de plan ten aan blaast. Voor groente, aio op rijen gezaaid wordt, is het doelmatig voren of geulen te maken, die van Noord Daar Zuid loopen, en daarin te zaaien -, da planten hebben dan minder last van den wind en profltoeron meer van de zon. Indien de gelegenheid er voor geschikt is, verdient het aanbe veling, den grond schnin te leggen met den hoogen kant naar het Noor don daardoor wordt meer warmte aangebracht, omdat de zonnestralen meer recht op den grond vallen. Ten slotte z(j opgemerkt, dat men nooit vroege groente moet willen kweeken op laag gelegen grond. Dat zal nooit lnkkenwant hoe goed de wateraf voer ook is, de ondergrond biyft te lang naten koud en danmoat het zaaien te lang worden uitgesteld. Als derde middel om vroege groen te te verkrflgsn, noemden w$ de ontkieming van het zaad te bespoe digen. De meeste zaden moeten senige dagen, soms enkele weken, in den grond liggen, voor ze door warmte en vocht ontkiemenzij kunnen dat buiten den grond evenzeer. Daartoe legt men ze vóór het nltzaaien in niet te koud water In een warm vertrek flpoedig zal het ontkiemd zijn, waarna men het uitzaait. Men mag de kiemen echter niet te groot laten worden, want daardoor zou men de kans loopen, dat ze bij het zaaien afbraken en dns het zaad waardeloos werd. Niet alle zaden zijn echter voor deze wijze van ver vroegen geschikt; kleine en late, zooals postelein, sla, selderij, andijvie en veldsla komen daarvoor niet in aanmerking j bijzonder er voor aan gewezen z|jn doperwten, peulen, tuin- of platte boonen en wortelen (peen; Heeft men alzoo het mogelijke ge daan, om vroege groente te verkrijgen, dan is men nog niet van alle zorg ontslagen, atkof men slechts moest wachten tot de tijd van oogsten daar is. Aashoudend moet men het oog laten gaan over het jonge goed; on kruid raoot bijtijds worden wegge nomen, want dit leeft eveneens mee van het voedsel in den grond en neemt plaats weg zwakke plantjes trekt men nit, want daar komt toch niets goeds van; is er te dik gezaaid, dan tijdig dunnen en niet te vergaten alles dek ken tegen wind en koude voorjaars buien, vooral gedurende den nacht overdag geeft men de zon vrijen toegang. Het resultaat van dit alles zal z(jn het verkrijgen van vroege jonge groente, ten voordeele van den tuinman van beroep on tot sen sma kelijk gerecht voor den particulier. Voedermiddelen, die haver als paarden- voeder kunnen vervangen. Met het oog op de hooge haver- prijzon heeft de Directie van den Land bouw van bet Departement van Land bouw, Nijverheid en Handel een brochure het licht doen zien (op aan vrage gratis verkrijgbaar aan de Directie van den Landbouw, Tour- uooiveld 6 te 's Gravenhage) waarin door do herren L. Broekem», direc teur der Rijks Hoogere Land», Tuin en Boschbonwschool ta Wageningen, em H M. Kroon, looraar aan 's R|jka- veeartsenijBChool te Utrecht, enkele wankea worden gegeven omtrent voedermiddelen, dio haver als voeder voor paarden kannen vervangen. Aan het slot der brochure worden fabrikanten, handelaren en anderen, "die voorraden van de besproken voedar- mldcelon bezitten, nitgenoonigd, daar van kennis te geven aan de Directie van den Landbouw, onder mededee- ling van de hoeveelheden, die z|) be schikbaar hebben, alsmede tegen wel ken prijs en onder welke voorwaar den zij deze wenschen te verkoopen. De paardenhouders kunnen de in lichtingen, die op deze wijze ontvan gen znllen worden, op aanvrage b(j de Directie van den Landbouw be komen. Erwten en boonenzaad voor groententelers. Daar de teelt van zaden, waaron der ook erwten en boonen, voortuin- bouwdoeleinden hier te lande groo- tendeelj op ds verzendiig naar het buitenland is aar gewezen, is aan er kends Nsdeilaudseha zaadhandelaren toegestaan, evenals in andere jaren, een zekere hoeveelheid zaden dezer peulvruchten nlt te voeren. Hiermede zal wellicht nog worden voortgegaan. Intusschen wordt aan de binnenland- sche verbruikers, dat zijn is de eerste plaats de groententelers, in overwe ging gegeven, zoo spoedig mogelijk de door hen bonoodigde hoeveelheid zaadgoed van erwten en boonen in te slaan. Mochten daarbij raosilijk- hoden worden ondervonden, In dien zin, dat de gewone leverancier niet in staat is, de gevraagde zaden te leveren, of daarvoor abnormale hooge prijzen vraagt, zoo wordt men ver zocht, daarvan zoo spoedig mogelijk, uiterlijk 23 Febr. 1915, opgave te doen aan len Directeur Generaal van don Landbouw, Tournooiveld 6 ta 'o Gra venhage. Uitvoer zaai lijnzaad. Naar w|j vernamen, ligt het in de bedoolLng, eerlang aau erkende han delaren en telers van zaailijnzaad opnieuw vergunning te verlsenen voor den uitvoer van een beperkte hoeveel heid iu Nederland geteeld zaai lijnzaad. Zfj, die daarvoor in aanmerking wenschen te komen, kannen daartoe een verzoek richten tot dan Minister vea Landbouw, Nijverheid en Handel onder opgave van lo. de hoeveelheden zaai ljjnzaad, die door hen in eik der drie voor gaande jaren zijn uitgevoerd (jaar te rekenen van I Juli—30 Juni); 2o. de hoeveelheid zaal-lijnzaad, die zij thans nog wenschen ntt te voeren (in K.G.) Tevens dienen zij zich te verplichten, hnn opgaven bedoeld sub 1 te laten eontröleeren door een ambtenaar van het Departement van Landbouw, Nij verheid en Handel. Deze aanvrage dient vóór 16 Febru ari 1915 te Zijn geschied. Mosselen Men schrijft uit Philippine aan de N. li. Ct. In den handel met mosselen in nog geen verbetering gekomen, integen deel, het vervoer naar België gaat steeds met meer moeilijkheden ge paard, terwijl de prijzen nog dalen. In de laatste acht darren werden hier aan de haven gelost 50 balen mosse len. Rechtstreeks van de banken wer den per vaartuig naar Gent verzondeD 125 balen mosselen, die daar verkocht werden tegen fr. 3 a fr. 3,25 per baal van 90 kilogr. Naar Brussel gingen 90 ton mosselen, naar Antwerpen en Mechelen 125 ton, die daar verhandeld werden tegeD fr. 2,25 a fr. 2,75 per ton van 60 kilogr. Aan do haven werden door Nederlandeche venters opgekocht 90 ton mossslendeze wer den meer in het klein verkocht in de Nederlandsehe g: ensplaatsen, raeeBt aan Belgische vlnchtellngen. Noch mosselzaad van de Zeeuwsche bankan, noch nit de Zuiderzee was aangevoerd zoodat daarin geen handel was. Naar garnalen werd niet gevischt. Rechtzaken. Arrondissemcnts-Jiechtbank te Middelburg. Zitting van 12 Februari 1915. Heden werd o behandeld de zaak tegen J. J. F., 38 jaren, werkman, wonende te Hansweert. Beklaagde werd ten laste gelegd, dat hij cp 26 December 1914 te Hans- weert, gemeente Krninirgen, opzette lijk gewelddadig Jnüaan Coppsus heeft geslagen en gesneden. Eisch f 10 b. of 20 degen. Ook werd veroordeeld wegens een voudige beleediging: A. T., 41 jaren, valdarbeider te Heinkenszand, tot f 10 of 10 dagen hechtenis. Vergiftiging- Bot Amsterdamsen Gerechtshof be handelde gisteren de vergiftiging aan den Koninginneweg. De proc-generaal eischte een ge vangenisstraf voor boklaagdo W. voor den t|jd van vQftien jaar. Om een dubbeltje. TeAmsterdam stond een politieagent tereent, beschuldigd een dubbeltje te hebben ontvreemd uit den zakinhond van een arrestant, tonn die op tafel in het posthuis was neergelegd. Ei- werden veie agenten als getuigen ge hoord, die allen verklaarden, den diefstal gezien te hebben. De beklaag de had trouwens hetdubbeltje later teruggegeven, naar h|j zeide, om van de onaangenaamheden af te zfln. Eenige superieuren verklaarden ech ter don beklaagde als een trouw beambte te kennen en niet den indrnk te hebben, dat h|j den diefstal gepleegd had. Het O. M. stel o aan verschillende getuigen vragen, waaruit bliek het vermoeden, dat de besehuldiging voortsproot uit wraak, omdat de bekl. van den neutralen naar den katholie ken Politiebond was overgegaan. Da getnigen ontkenden dit, maar niettemin eisehte het O. M. vrijspraak. Onze onzijdigheid in gevaar gebracht. De rechtbank te Groningen heeft 8 maanden gevangenisstraf geëiseht tegen W. P. Kr., boekhouder te Hoog kerk, beschuldigd do onzijdigheid van den Nederlandschen Staat in gevaar gebracht te hebben, door 2 Engeltche geïnterneerde officieren te helpen out vluchten. De Burgemeester der gemeente Goes brengt tor openbare kennis, dat op Maandag 22 Februari 1915 de verkiezing zal plaats hebben van één lid van den gemeenteraad, ter ver vulling van do vacature Mr. J. de do Witt Hamer (jaar van aftreding 1919), Op dien dag kannen van des voormiddags negen tot des namiddags vier uur opgaven van candidaten, als bedeeld b|i art. 51 der Kieswet en art. 10 der Gemeentewet, b(j hem ten raadhulze worden Ingeleverd. Deze opgaven moeten inhouden den naam, de voorletters en de woonplaats van den candidaat en onderteekend zjjn door ten minste v|jf en twintig kiezers. De inlevering van de opgaven van candidaten moet geschieden persoon lijk; door een of meer dor ondertee kenaars. Formulieren voor de opgaven van candidaten z(jn ter gemeente secretarie verkrijgbaar van af beden tot en met den dag der verkiezing. De eventueel noodige stemming zal plaats hebben Donderdag 4 Maart 1915, de eventneel noodige herstem ming Woensdag 17 Maart 1915. Goes, 11 Februari 1915. De Burgemeester voornoemd, J. B. DE BEAUFORT. AFKONDIGING. Da Burgemeester van Goes maakt bekend, dat, met het oog op de mili taire maatregelen, welke in verband met de bestaande omstandigheden moeten worden genomen, deze ge meente, kraehtenB Koninklijk besluit, is verklaard in STAAT VAN BELEG met ingang- van 12 Februari 1915. De desbetreffende bepalingen der wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad no. 128), zooals deze sedert gewijzigd is, zjn, te beginnen met dien dag, toe passelijk. Goes, 12 Februari 1915. Da Burgemeester, J. B. DE BEAUFORT. School en Kerk. BJ beschikking var den Minister van Binnonlandsche Z-.ken is bepaald, dat de commissie in 1915, belast met het afnemen van de examens tor ver krijging van de akte van bekwaamheid, bedoeld in artikel 77, onder a, der wet tot regeling van het Lager Onder wijs, zitting zal hebben, voor zoover betreft de arrondissementen, in de provincie Zeeland, te Middelburg. In deze commissie z|jn benoemd tot lid en voorzitterde schoolopziener in het district Middelburg; tot leden: de schoolopziener in bei district Goes en de arrondissementen Tholen, Zie rikzee, Middelburg en Vlissingen tot leden plaatsvervangersde schoolop zieners in de arrondissementen Goes, Huist en Neuzen. POLITIE. Waarschuwing. Er zijn nog veie vreemdelingen (Belgische vluchtelingen), die niet vol daan hebben aanmijnewaarschuwing, 9 October Ï914 voorkomende in de dagbladen dezer gemeente, om krach tens de bepalingen der vreemdelingen wet zich onder vertoon hunner pa pieren op het Commissariaat van politie bij mij aan te melden. Ik versoek alsnog de Belgische vluchtelingendie aan mijne waar schuwing geen gevolg hebben gegeven, daaraan alsnog te voldoen op werk dagen van 1012 uur en van uur. Goes, II Februari 1915. De Commissaris van Politie E. C. WIERTS VAN COEHOORN. Verspreid Oorlogs-Nieuws. De dienstplichtige Belgen. Uit Luiksgestel werd d. d. 9 Febr. j. 1. gemeld: Zaker eenige duizenden dienstplich tige jonge mannen zijn den laatsten tfld uit België op Hollandech gebied gevlucht. Óp de Duiisehe komman- dantur, waar zij zich moesten molden, heeft man Btrenge maatregelen ge nomen. Langs de grenzen in de na bijheid van Lulkagestel zgn, voor zoover bekend, in zes weken niet minder dan dertien Belgische jonge mannen doodgeschoten. Nu heeft de stroom opgehouden. Maar er wordt een vervolging inge steld tegen de ouders van de vluchte lingen, die da vlucht zwaar moeten boeten. Van een boer nit Happen bjj Bcurg-Leopold werd een schadever goeding van 1000 francs gnëlscht, die de boor niet xon betalen, voordat hij zijn geheelen veestal t6gcn Be spottelijk lagen prijs fcr d van de hand gedaan. Van verschillende alidere plaatsen komen geljjke berichten in. Soms z|jn de gemeenten aansprakkel(jk gesteld. De plaatsvervangende burgemeester van het dorp Quaed meshalen is als gevangene naar Hasselt gebraoht, om dat hij weigerde een opgelegde scha devergoeding b|j de gemeontenaren te innen. Aan verschillende andere gemeenten is een zware boete opge legd. Een Incident te Brugge. Men meldt aan de Tel.Ta Brugge heeft zich een incident voorgedaan lussahan de Duitsche autoriteiten en hot consulaire corps Da .Komman danfut" had zonder voorafgaande waarschuwing of bospreklng ter ken nis van de consuls gebracht, dat de schilden en vlaggen, aan da consu laten aangebracht, verwijderd moes ten worden. Deden zij znlks niet, dan zon het met geweld geschieden. De consuls, die va-.i Tnrkje inbegre pen, zonden sen protest naar de „Kom- mandautur", doch daar werd geen aeht op geslagen en de Dnitsche auto ritnlten s eltie.- nieuwe eischen, waar onder de verplichting, dat zjj een verzoek over da erkenning van hun conenlaire waardigheid tot het Dnit sche gonvernement van België moes ten richten. De consuls deden opmerken, dat dergelijke maatregelen, die in str|jd waren met de bestaande conventies betreffende de samenstellingen der consulaire corpsen, door geen enkelen staat gednld zouden worden, daarz|j lu strijd waren met de gi brutken en het volkenrecht. De consuls te Brugge zoo werd verder betoogd z|jn niet van hun functies ontheven en de oorlog kan geen invloed uitoofo nen op de gelegenheid van hun op treden als consul, te meer, waar België slechts gedeeltelijk bezet en niet door één der oorlogvoerenden geannexeerd is AIb antwoord op dit protest heeft da militaire gouverneur van Brugge, kolonel Von fiüttlar, eenvoudig op eigen gezag aile consols, dien van Turkije, den bondgenoot vanDuitóoh- land inbegrepen, die hiervan te bevoegder plaatse onmiddellijk ken nis heeft gegeven, afgezet. Boven dien heeft dezelfde gouverneur de on middellijke verwijdering vsn do schil den en vlaggen der consulaten ge ëiseht en enkele ervan, o.a. die van Turkije, z|jn met geweld verwijderd. De consuls hebben hun wapens moeten uitleveren en zelfs de sabel of degen, die deel uitmaakt van hun officieels uniform. De Tursche gezant te Brussel is thans naar Berlijn vertrekken, waar h.i, met den Turkscheu gezant aldaar, dit incident bespreken zal. Verder is door de autoriteiten te Brugge het dragen van de Belgische, FrxnBcha of Engelsche kleuren ver boden. Een filmarchief van den wereldoorlog. Een Daitsch blad schrijft Het Oostenr|jksche Ministerie van Oorlog heeft in Weenen een belang rijke Inricht! g geopendeen Wereld- oorlog-jKino-Arcülef, dat als bijzondere afdesling b|j het oorlogsarchief van het ministerie is ingedeeld. De werk zaamheden van dit archief znllen bestaan in het verzamelen en bewaren van nlt militair oogpunt gewichtige en interessante films, die aan de verschillende oorlogsfronten opgeno men zfln en in het archief als histori- sche documenten worden bewaard. Het Oostenr{jksch-Hongaarsch opper commando heeft reeds ean reeks van zulke kicematografische-opnamen in gezonden. Er is verder een groote bioseoopzaal in het arehlefgebonw voor militaire voorstellingen inge richt; daarin zal het r|jke materiaal aan oorlogsfilms thans en ook later in goeden vorm aan de studeerenden der militaire academie worden ver toond. Deze zaal Is thans reeds daarvoor gaornikt. Br werd nl. voor de generaalB en stafofficieren een aantal Oostenrljk- sche en ook Dnitsche films te zien gegeven. Tweehonderd Duitschers te Antwerpen gedeserteerd. Uit Bergen op Zoom wordt aan Ve Tel. geseind Dinsdagnacht heerschte er te Ant werpen groote opschudding. B|j hot appèl werden nl 200 Dnitschèrs ver mist. Onmiddelljk werden b|j tal van burgers huiszoekingen gedaan. De huizen werden van boven tot beneden doorzocht en zelfs werden kasten opengebroken, om te zien of zich daarin geen manschappen verscholen hadder. In sommige woningen werden fclesdings'.nkken der gedeserteerden ontdekt. De persdnen, in wier woning door de soldaten achtergelaten voor werpen gevonden werden, z|jn gear resteerd. Een Duitscher, die 68.000 mark naar Capallen moest brengen, is met het geld verdwenen. Provincienieuws. Hoedekenskerke. Do heer M. J. Bakker, op 18 Doe j.l. gekozen tot notabel ojj do Ned. Berv. Gera. alhier is door kerkvoogden en notabelen, als zoodanig niet toegelaten, wegens ver meende onregelmatigheden, die b|j de stemming hebben plaats gehad. KrabbendIJke. Dinsdagavond hield de Rederijkerskamer „Nieuw Leven" haar eerste bijeenkomst in dezen winter, die gewgd was deels aan huishoudelijke zaken, deels aan ont spanning. Na opening van de ver gaderingdoor de» voorzitter A. Koops, herdacht deze in korte woorden wijlen don heer A. Visser, in wien onze ver- eeniging een harer beste krachten heeft verloren. Ook bracht hj een woord van dank voor het vele, dat zij aan onze vereenigiog heeft be wezen, aan het vertrokken bestuurs lid Msvr. Van HarmeienEletibaas. Tot leden van de verceniging wer den toegelaten de dames Frnyt van Hertog, Versprille en Hascher van Rilland-Bath. Daarna werd met algemeene stem men besloten om art 5 van het regl. te wjjzigcn, n.l. om den leeftijd der vrouwelijke candidaat-leden te stellen op 16 jaar. Uit do rekening van den penning meester bleek, dat er een batig saldo is van f91- Daarna werden er 10 aandeelen a f2.50 uitgeloot De aftredende bestuursleden, Mej. J. A. Tollenaar en de heer A. Ka- kebeeke, werde» heri-ozen, terwijl in do plaats van Mevr. Van Harmeien— Elenbaas gekozen werd de heer M. Nieuwerihu|jae. BJ de rondvraag werd voorgesteld om een spreker te laten optreden en ren toneelavond te geven. Na da pauze werden door eenige dames en heeren eenige voordrachten voorgelezen, o.a Het steuncomité van Poelhovea (van De Sinclair), Stop woorden (Laurillard) Licht (J. van Beers) Een voetbal (Schimmel) Kin deren (Bondier-Bakk«r) en Het zout vat (D. F. van Hejst). Alle dames en heeren verwierven een dankbaar applaus. Niet minder komt een woord van lof toe aan de drie heeren, die steeds met piano en viool het genot van zoo'n avond weten te verhoogen. In de gehouden gemeenteraads vergadering werd tot hoofd der ge meenschappelijke school te Oostdijk benoemd de eenige sollicitant da heer J. Wsvermtjn, onderwijzer te Rilland. Bath. Tot va3te gemeentewerkman werd benoemd de heer J. Traas. Ovezande In de woning van den burgemeester heeft ecu eigenaardig ongeluk plaats gehad. Terwijl een zoon en eoa dochter in de huiskamer waren,

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1915 | | pagina bijlage 1