Stoffwascbe twee HOEST - VERKOUDHEID KEELPIJN 1AOERHEID. B U K is Molenaar's Kindermeel fm Ikleedingmagazijn (F. Q. C. DEN Mevr. SCHAMLË ZE ZUN HET EENS 25 PER HALF POND -25 KLAPPA, Plantenboter, B. U, K.e Planterset, De Coöperatieve IJSFABRIEK „WALCHEREN" OPE^BARF VERGADERING OPNIEUW ONTVANGEN Dames Rubber- P. A. DE LIGNY. CITROMINT ■Tabletten. brocades stheeman -- meppel eERABDIm WATTEZ VOS te Goes. Restaurant H. Z. CENTEN, Rotterdam, PASTILLES Landbouwers-Inspan, Paarden, Hoornvee en Landbouwers- werktuigen, Cacao en Chocolade J F. VAN DER LEEUW, lALAPPA IS DE FUMSTE PLANTENBOTER HET ZUIVERST Een verstandige Moeder zal steeds aan haar kindje geven, omdat zij overtuigd is, dat dit het beste en goedkoopste kindervsedsel is. X_1. IR,. DE3 WITTE VERSCH IJS verkrijgbaar. op 19 Februari 1915. OTAMTELS, waaronder Imitatie Zijde. Te pachten bij inschrijving Meid-Kuishoudster, eene Onderwijzeres, een flinke Slagersknecht (Ook ten gevolge van veel rookan) wotdt genezen door Een op wetenschappelijke basis berustend mond- en keel-desinfectiemiddel. Prijs 0.60 per flacon. Te bekomen in iedere apotheek of goede drogistzaak. Schoons, volle lichaamsvormen, imponeerend uiterlijk, hebben dames en heeren vejkregen door one Orientallsch Krachtpoeder „Busanol". Door de wet beschermd. Tot 30 pond gewlchtstoename in 6—8 weken. Gegarand. on schadelijk. Geen zwendel. Talrijke dankbrieven. Carton met gebrniks- aanwJziDg f 1,25. Franco na ontvangst van postwissel 11,40. Blanco ver pakking 3 pakketten slechts f 3,75 franco. Hygiënisch Instituut „Juno" Nliinchen, Generaal Depot: GEBRs. MULOER, Goes. EENTEGEMAFWASSCHEN Ef+ALLE WEERSINVLOEDEN BESTAND 2UN0EWATERVEBF VERVAARDIGD IN DROGtPOtOER .baat de'wanden en plafonds, serres en trappenhuizen bewerken met de sanitaire KOENS WATERVERF, die drooggeleverd wordt en alleen met water moet worden aangemaakt. Agent voor Zuid Beveland Intorc. Telefoon, 39. Stoomwasscüeri] „JDKI ZiOOM". P, 1. ASSELBERGS Czn. Bergen op Zoom, Opgericht in 1882a Bedient de eerite familie'» in Zeeland. Oordeelknndigo behandeling der goederen Voortreffelijk ingericht volgei» veeljarige practiache ervaring. PRIJSCOURANT EN INLICHTINGEN GRATIS. Agente» voor GOES en Omitreke» Gebb. FAGEL. uit één stuk vervaardigd, is practisr.h, elegant, van echt linnen niet te onder scheiden en goedkooper dan het waschloon voor linnengoed. Verkrijgbaar te GOESCENTRAAL" HOLLANDER), g. OEN HERDER, Koning straat, P. A. DE LIGNY en A. WILKING. KRUISKADE 21a, bij den Coolslngel, slechts enkele minuten van het Centraalstation (Delftache Poort). Groedfcocvpst,© Q-©l©Q^eriïi©ici voor SAZE.A.KZEIX-iIJ"KZ BTSN. GEHEIME ziekten, ongeregeldheden en vertra ging In leder gestel, worden volkomen genezen door Mevr. D. W. VOORBURG en Practlseerend Arts, SarphatlBtr. 155 huis, Amsterdam b/h. Weesperpoort- Statlon. Bpr.uren 11—3 en 7—9, Zon dags tot 2 uur, Vrjjdag niet. Inl. kos- tel. Ook per brief. Tel. 4714 N. VAN APOTHEKER BOOM zjjn een zeker werkend geneesmiddel' tegen Hoofdpijn,Migraine, Schele en! Zenuwhoofdpijn. Deze pastilles stillen direct de hevigste hoofdpijn. Deze pastilles worden nimmer los verkoeht, doeh uitsluitend in verpakte flacons h 80 cent. ProeffWcone a 30 cent. Alle flacons moeten voorzien zijn van den naam BOOM. Verkrijgbaar in de meeste Apotheken en Drogistwinkels. Waar niet verkrijgbaar, wordt een flacon franco toegezonden na ontvangst van 40 of 90 ets., door Firma A. M. BOOM, Arnhem. Te Goes by Firma Gebr. MULDER. Hygiënische Gummi-Artikelen en patent Genees middelen voor Gratis Prij.oouran tegen 10 ets. porik Stationsweg 14b, ROTTERDAM Uit de hand te koop, bij L. KOOMAN, te Wolfertsdijk, de geheele afzonderlijk of geheel. van de voornaamst® fabrieken in Iedere verpakking. POEDERCHOCO LADE van af 16 et. per ons. Eerste kwaliteit KRUIDENIERSWAREN, aan de bekende billijke prijzen. Haagache Winkel, PLANTENVET -BEREID-UIT-KLAPPER- NEDERLANDSCHE - L EN zijn verkrijgbaar bij alle goede Kruideniers en Handelaren in Comestibles. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de Nederlandsche Plantenboterfabriek, Rokin 75, Amsterdam, Telefoon 3244, en door het Hoofd-Agentschap voor Zuid-Holland en Zeeland-Maat schappij „Betere Volksvoeding", Leuvenhaven 75a, Rotterdam, Telefoon 10044. - j V Ay ri, maakt bij deze bekend, dat de heer als AGENT voor ZUID-BEVELAND is aangesteld. Aan dit adres is dagelijks Groote Maatschappij op het gebied van Heeren- en Kinderkleeding en Kleeding naar maat, wenscht in één der grootste plaatsen van Zeeland een zaak te vestigen op uitgebreide schaal. Zij wenscht daarvoor in verbinding te komen met bestaande, goed rendeerende zaak op dit gebied of vak kundig persoon, die zich in deze onderneming financieel wenscht te interesseeren. Brieven onder no 100. Bureau van dit blad. van de Gezondheidscommissie, AANVANG 7 UUR, in een lokaal van bet Raadhui» te Goes. Vaststelling van het Jaarverslag. De Gezondheidscommissie, D. MULDER, voorzitter. JAC. Z. RISCH, secretaris. van den Heer J. A. Trimpo Burger te Kloetlnffe, voor 7 jaren: 1. 22 A. 20 cA. BOUWLAND, onder Goes, aan den straatweg naar 's Gravenpolder, genaamd .Het halve Motje* 2. 32 A. BOUWLAND, onder Hoedeken tkerke, te E waden- damme, aan den Pappotseheweg 3. 3 HA. 68 A. 50 cA. BOOMGAARD, onder Schore, beplant met frnitboomen en gedeeltelijk met bessenopper- vruchten voor den pachter. IosohrUvingsbiljetten, ingevuld per hectare, met opgave van twee eoliede borgen, In te leveren vóór of op 6 Februari 1915, vóór 12 uur 's middags, ten kantore van Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes, waar nadere inlichtingen zfjn te bekomen, TE GOES. Ondergeteekecde, Directeur der R\jks Normaallesen, te Goes, brengt ter aigemeene kennis, dat op 1 Mei e. k- aan genoemde Normaallessen kweekelingen geplaatst kunnen worden. Zfl, die aan het toelatiDgs examen wenschen deel te nemen, moeten zich by ondergeteekende aanmelden vóór 3 Maart a.s., onder overlegging van geboorte-akte, een of meer ge tuigschriften en een verklaring van ouders of voogden, dat z{j hem oi haar voor het onderwys bestemmen. Op 1 April e.k. moeten zfl hun 14e jaar hebben bereikt. Ook bestaat gelegenheid tot toe- lating bij de voorbereidende klasse van leerlingen die met vrucht het gewone lager onderwys hebben gevolgd. Gors, den lOden Febr. 1915. De Directeur, D H. C. ITTMANN. GEVRAAGD. BJ een bejaard eenlg h er te Bergen op Zoom, wordt gevraagd een netto liefst eenigszins op leeftijd, goede ge tuigen verlangd. Adres bureau dt-zer courant iett. G. Z. Aan de Openbare School te EIU- woutsdijk wordt kagen 1 April a, s. gevraagd met akte nuttige handwerken. Jaarwedde wetleiyk minimum. Stukken aan den BurgomeeBter, vóór 1 Maart a.s. Op de Stichting „Bloemendaal* te Loosduinenkunnen tegen 1 Mei a.s. worden geplaatst instemmende met doel en grondBlag der Vereeniging, op een salaris van f 120,— k f 150,— per jaar. Sollicitatlën warden Ingewacht by den Geneesheer Directeur. Gevraagd prijzen mat consent van AARDAPPELEN: Eigenheimers, In dustrie, Bravo's, elke hoeveelheid j ook van AJUIN. Brieven aan H. WALDER, Bergen op Zoom. Gevraagd tegen 1 Maart bij P. GOEDBLOED, Vleeschhouwer en Spekslager, Goes.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1915 | | pagina 4