Bouw- es Welland Bauw-en Welland Boereninspan, DE VLIJT. 1 i let s nei mm. voort G. TH. MEIJERING - GOES. GROOTE MAGAZIJNEN Boereninspan, UITZET-ARTIKELEN. MARMEREN SCHOORSTEENMANTELS 5 Paarden, op Vrijdag 19 Febr. 1915, LANDBOUWERS-INSPAN, 12 PAARDEN 6 Baatgevende Melkkoeien, 44 Vaarzen en Ossen, ea 200 en Hanen. HARNASSEMENT Donderdag 25 Februari 1915, Het WOONHUIS en TUIN, Openbare Verpachting op Woensdag 3 Maart 1915, 53 stuks HOORNVEE, MELKGEREEDSCHAP als Openbare Verkoopingen, 35 stuks Hoornvee, 180 Kippen en Hanen en 30 Eenden; Vrijdag 19 Februari 1915, ,28 stuks Hoornvee, Eeuige MEUBILAIRE GOEDEREN, als: TË HUUR een Heeren huis, verkoopen Woeusdag 24 Februari 1915, MEUBELEN en HUISRAAD, GEMAAKTE GOEDEREN. STUKGOED. 1)0 notaris W. HIOOLEN to Mid delbar); 1» voornemens te verkoopen, dos voormiddags 10 aar, ten verzoeke van den heer A. J. Koert, op de door hem bewoonde hofstede te Oeeri- dijk, gemeente Wissenkerke, EEN KAPITALEN bestaande uit: van Belgisch ras, ouderdom gegarandeerd, als „Ida", rouaan 6 jaar, veulendragend „Bertha", vos-bles, 5 jaar, veulen- dragend, veulenboek 511, vader: Mon ROve de Roeulx, moeder Lotte, nr. 225 Z.B.S. „Marquise de la Corbellerie" donkerbruin, 5 jaar, veulendragend, nr. 1596 Z.B.S., 21716/64249 B.S.„Anna", donker, bruin, 6 jaar, veulendragend „Mol", zwart, 6 jaar/ veulendragend „Ma rie", reebruin, 4 jaar, nr. 1924 Z.B.S.„Nette", blauw, 8 jaar, veulendragend „Lea", vos-bles, 3 jaar, Inscrite comme produit B.S. „Fanny", donkerbruin, 3 jaar, veu lendragend „Jans", bruin, 13 jaar, veulendragend„Coria", eenjarige vos-Merrie„Man", rouaan, een jarige Ruin. met gecontroleerde melkstaten en waarvan 3 ingeschreven in het N.R. Stamboek. jong vee van verschillenden leeftijd. Verder: Brik (auto-model), Tilbury, Dresseer- kar, Boerenwagens waarvan 3 op ijzeren assen, Brabantsche kar, verschillende Ploegen waaronder een zware, verschillende Eggen, Kettingegge voor Klaverzaad, Mar- tiu's Cultivator, Karweiploeg, Rol- blok met Bak, Veldslede, zware Sleepers, Zwingen, Peenmolen, Stroomolen, Bascule met Gewichten, Kruiwagen, Mat9n, Schoppen, Vor- ken, Rijven, Reepen, Griepen, Zeef- ten, Hooizaag, Wagenlichter, Wind molen, 2 Geeselsteenen met Paar den, Ladder, Trap, Vleeschblok, Gieter, ijzeren en cementen Water bak, Watertonnen, Zaadzeil, Stapel- zeil, Voederbakken, Slijpsteen, Aard- appelzeil, houten H.L. Maat. alslederen Halsters on Singels en een tweopaards borsttuig compleet; 250 Klaverruitera, Broeibak met Ramen, Draadpalen, partij gewoon- en Prikkeldraad en hetgeen verder zal worden gepresenteerd- De verkooping van da paarden en het vee om 1 nar precies. Onkoeten 10 pCt. Betaaldag 25 Nov. 1915. Onbekende en balten Noord Beve- lani wonende koopera betalen contant met 2 pCt. korting voor koopen boven de f 100,—. Geen mazlok; geen stalling; wel bergplaate voor fietsen. Da Notaris E. C. VAN DISSEL te Ooes, zal op des voormiddags om 11 aar, te Kloe- tinge, ia do herberg van Th. Dagovos, ten verzoeke van de erven van den heer W. Broekhoven, publiek verkoopen te Kloetinge, nabij den molen, groot 2 A. 48 c. A. Te aanvaarden b(j de betaling. S/3 der koopsom kan als eerste hy potheek op het pand gevestigd blijven. Voor bezichtiging op Dinsdag en Woensdag vóór den verkoop zich aan te melden hij den heer C. Nienwen- huQse te Kloetinge. op Vrijdag 26 Februari 1915, voor heeren Kerkvoogden der Ned. Hervormde Gemeente te Goes, ten overslaan van den Notaris JOH. PILAAR to Goes, a. de» morgens te half 10 nur te Gors in „de Prins van Oranje", van 23 PERCEELEN In de gnmeeDten Goes, Kloetinge, Ka- pelle, Kattendiike, Schore, 's Heer Abtskerke en 's Heer Arendskerke en b. des namiddags te 2 unr te Nine, in de herberg bp C. de Blaky, van 20 PERCEELEN inde gemeenten Nisse, 's Heer Abts kerke, 's Heer Arendskerke, Hein- kenszand en 's Gravenpolder. Boekjes zfln verkrjgbaarten kantore van den Notaris vanaf 13 Februari De notaris E. C. VAN DISSEL te Goes, zal des voormiddagB om 9 i/s aar, te Slotting e, In den Noordhoek, ten ver- zoeke van den Heer A. de Groene, op de door hem bewoonde hofstede, publiek verkoopen EEN KAPITALEN ALS: Bruin Merriepaard, oud 6 jaar, Vos Bles Merriepaard (veulen dragend) oud 7 jaar, Bruin Bles Ruinpaard, oud 12 jaar, Bruin Merriepaard (veulendragend) oud 11 jaar, Bruin Merriepaard- (Klepper) oud 14 jaar, Bruin Mer riepaard, oud 3 jaar, Bruin Merrie paard, oud 1 jaar, Vos Bles Ruin- paard, oud 1 jaar. alle van Noord-Hollandsch ras, als 11 baatgevende Melkkoeien (de melklijsten liggen ter inzage) 2 Kalfvaarzen, bij de rekening, 8 twee- en een halfjarige Vaarzen, 5 twee jarige Ossen, 2 jaarling-Stieren, 15 jaarling-Vaarzen, 10 Aanhoud- kalveren, 3 Schapen, Zeug met biggen, 9 Mestputloopers, 130 Kip pen en Hanen (meest jonge kippen), 10 Indische loopeenden en i Woerd. Teutwagen met portieren, 4 Men- wagens op ijzeren assen, Veerwagen, Driewielskar, Zaaimachine (Smyth's), 2 Sacks-, 3 Coks-, 1 moor-, 1 wied en 2 Aardappelploegen, 6 Eggen, in soort, Cultivator, Ilooihark, Dorscli- m< chine, (Hekel), Ros-, Snij-, Moes- en Windiholen, Molbord, Sleepbord, Rolblok, 2 Slepers, Geeselsteen met paard, Slijpbak, Vleeschblok, Zaad- dorschzeil (12 bij 12), 3 Zaacikleeden, Oliekleed, Watervat, Teervat, 2 Koebakken, Zeeften, Schoppen, Grie pen, Vorken, Rijven,Zwingen,Ree pen en Pleien, Ladders, Graanzak ken, IJzerdraad, 2 ijzeren- en 5 houten Damhekken, Aardappelkist, Klaverruiters, Boonstaken, 2 Storm en 2 Rijtuiglantaarns, Kiekenren- nen, 2 Korven met Bfjen, ledige Bijenkorven, ongeveer 10000 K.G. Klaverhooi, Harnas enz. Meikontroomer (Meys), Victoriakarn, Emmers, Botertobben, 2 Melkbus sen, 2 Roomtonnen. V oorts: Veerenbed, Spiegels, Tafels, Stoe len, Kachel, 3 Kleerkisten, Meel- kist, Spekkist enz. enz. Aanvang verkoop beeatiaal om 1 uur. Dc verkooper verleent c r e d i e t tot uiterlijk I December 1915. Onkosten contantvan levende have 7 V» en van al het overige 10 Geen mnziek, geen stalling, wel bergplaats voor fietsen tegen contante betaling, voor de erfgenamen van den heer Job Karelae, op de door hem be woond geweest zfinde hofstede in den Zaid-Kraaiertpolder. nabij Nieuwe- dorp, ten overstaan van den notaris PILAAR te Goes, A. op Woensdag 24 Febr. 1915, des voorraiddags te 10 aar, van den KAPITALEN bestaande o.a. uit: l<£ ™—»j als: zwarte Merrie 12 jaar, zwarte Merrie 12 jaar, zwarte Merrie 6 jaar, bruine Ruin 12 jaar, vos- Merrie 9 jaar, vos-Merrie 3 jaar (veulendragend), vos-Merrie 17 jaar (veulendragend), vos-Hengst 1 jaar als 14 Melk- en Kalfkoeien, 2 Vare koeien, 6 twee en een halfjarige Vaarzen en Ossen, 6 tweejarige Vaarzen en Ossen, 4- éénjarige Vaar zen, 3 Kalveren 1 Zeug, 11 Loopvarkens, 8 kleine Varkens 1 Tentwagen, 4 Menwagens, 2 Drie- wielskarren, 2 Lamoenkarren, Ros molen, Windmolen, Zaaimachine, Hooischudder, Hooihark, 3 Sack's- ploegen, 4 Cock's-ploegen, 10 Eggen in soort, Sleper, Molbord, Zaad- dorschzeil, Bascule en Gewichten, ijzeren Waterbakken, Hondenhok ken, Melkontroomer (Maijs), Victoria Karn, Melkbussen, Emmers, Tobben, Kuipen, Zeeften, Schoppen, Vorken, Rijven, Griepen, Stal- en Zolderge reedschap, Bijenkorven, ijzeren en houten Damhekken, IJzer- en Prik keldraad, Harnassement, Hooi, Stroo, Mest, enz. en B. op Donderdag 25 Febr. I9i5, des voormiddags to 10 uur, van 1 antieke Kast, 1 dito Bureau, Lin nenkast, Kleer- Spek- en Meelkisten, 6 Bedden met toebehooren, Klok ken, Tafels, Stoelen, Spiegels, Lam pen, Blik- Glas- en Aardewerk, drooge Mutsaard, droog Kliefhout, Staken, groene Mutsaard en Brand hout. Met den verkoop van het beestiaal wordt te 12 aar aangevangen. Op de hofstede is een bergplaats voer fietsen, doch geen stalling. Maziek is verboden. Do Notaris F. VAN CLEEF te Beinkenizand, zal op des voormiddags 9 unr, op de hofstede, bewoond door F. van Eijkeren te Beinkenizand, om contant geld, publiek verkoopen ALS: Bruin Merriepaard 15 jaar, vos Merriepaard 9 jaar, bruin Merrie paard 6 jaar, (allen veulendra gend), bruin Merriepaard 10 jaar, zwart Merriepaard 3 jaar, 6 baat gevende Melkkoeien, 1 2-jarige Os, 6 2-jarige Vaarzen, 4 ander- halfjarige Vaarzen, 3 anderhalf- jarige Ossen, 5 jaarling- en 3 Aanboudkalveren, 5 Mestput loopers, 150 Kippen en Hanen, 23 Eenden, Smijth's non pareil Zaaimachine. Tilbury, 3 Men wagens, waarvan 2 op ijzeren-, 1 op houten as. Driewielskar, 1 Sacks-, 2 Kocks-, 1 Balans- ploeg, 5 Eggen in soort, 2 Rol- blokken, Peenmolen, Sleeper, Stroomolen, 2 Windmolens, Wa tervat, groot 60 Emmers, Koe- bak met goot, Bascule met ge wichten, Fornuis, Geeselsteen met paard, Vleeschblok, Krui wagen, Graanzakken en -schop pen, Maten, Griepen, Vorken, Rijven, Pleien. Reepen, Harnasse ment, Melkgereedschap, Melkont roomer, Victoria- karn, Gelten, Tobben Emmers, Zeeften, Klaver- hooi, een partij Beesten peön, 1000 bos Musterd. 2 Kabinetten, Bureau, Spiegels, Stoelen, Tafels en hetgeen ver der te .voorschijn zal worden gebracht, Kosien paarden en vee 7'/s pCt. Geen stalling, wel bergplaats voor fietsen. Muziek wordt niet toegelaten Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den notaris bevattende5 kamers, keuken, kel der en zolder, op een mooien stand te Goes. Te bevragen bt) J. C. H. HOLL- MANN, te Goes. De Notaris W. HIOOLEN te Middel burg, is voornemens te OP des morgens 10 aar, ten verzoeke van de weduwe en kinderen van den heer Daniël Kallewaard, op de door hem bewoond geweest zgnde hofstede ,de Koornschoof", op het dorp Kortgene, EEN bestaande alt Bruine Merrie, oud 9 jaarBruine Merrie, oud 10 jaar Vos-bles Merrie', oud 8 jaarVos-bles Merrie, oud 6 jaar Bruine Mer rie, oud 3 jaar, alle vorenstaan- den veulendragend Bruine Mer rie, oud 2 jaar Vos-bles Merrie oud 3 jaarBruine Merrie, oud 1 jaarLiere Hengst, oud 1 jaarLiere Hengst, oud 1 jaar 9 Kalfkoeien cn 1 Kalfvaars, waarvan 4 reke ning Maart en April, 2 twee en een halfjarige Vaarzen, 1 twee jarige Vaars, 1 anderhalfjarige Vaars, 1 anderhalfjarige Os, 6 eenjarige Vaarzen en Stieren, 0 Aanhoudkalvers 7 Varkens en 100 Kippen en Hanen. Voorts: Tilbury op veeren, 3 Menwa gens op ijzeren assen, Thoolsch Kar op ijzeren assen, Driewiels- lamoenkar, Ploegen, Eggen, Slee den, Sleper, Rolblok, Molbord, Aardappelstreeper, de helft in een Hooiark, Ros, Stroomolen, Pee molen, Windmolen, Geeselsteen it et paard, Bascule met gewich ten, Maten, Schoppen, Vorken en Griepen, Mud, Aardappelzeef, Kiekenren met loop, Harnasse ment voor rijtuigbespanning en alles, wat verder tot een volle- digen boereninspan behoort Eindel(jk nog eenige een Ontroomer, merk „Meys", Victoria-Karn en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. De verkooping van de Paarden en het Vee om 1 nur. OnkoBten 10%; betaaldag 25 No vember 1915. Onbekende en haiten Noord-Beve land wonende koopers, betalen con tant met 2 korting voor koopen boven de flOO, nik si Dames- en Kinderhemden, Jongens- en Heeren-Dag- en Nachthemden, Nacht ponnen, Nachtjakken, VIeisjes-, Jon gens-, Dames- en Heeren-Flanellen, Pij- pen-Broekjes, Dames-Pantalons, Witte Batist Dames-Lijfjes, Tricot-Lijtjes, Corset-Lijfjes, Knssensloopen en Bed- delakens, Luster- en Satinet Schorten. Oogjes, Blokjes, Medium, Basin Streep, ongebleekte Keper, witte Keper, Engel- sche Keper,Graslinnens, witte Katoenen Shirtings, Constitition Medapolans,witte en blauwe Handdoeken, Theedoeken, Stofdoeken, Poetsdoeken, Katoenen en Linnen Zakdoeken, Servetten, Voorspel- ders, Ontbijtlakens, Tafellakens, Bad handdoeken. VAN Oude Dlfk 169, 171, 173, 175, - ROTTERDAM. Te bereiken met l(jn 6. Tel. No. m«

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1915 | | pagina 3