VITRAGE GORDIJN-STOFFEN Glas- en Overgordijnen en Tafel kleeden, F. J. BOOM Hoesters Abdijsiroop letffoofl-enWiiellÉ, a. BOERENINSPAN. ADVERTENTIES, TE HUUR Woensdag 17 Febr 1915, 1. EEN HUIS met Erf en Tuin 2 EEN HUIS met Erf en Tnin 3. EEN HUIS met Erf en Tuin 4 EEN HUIS met Erf en Tuin OPRUIMING "V .A. 1ST EN GEKjlEURDE en van enkele AFGEPASTE vanaf 9 tot 20 Februari J. D, Richards, Velzen, (N. Holland.) Kuchers, Niez-ers. Past op Dinsdag 16 Februari 1915, Dinsdag 16 Febrnari 1915, KAPITALE verkoopen I. op Woensdag !7 Febr. 1915, 1). den INSPAN als: eenig Huisraad. Van Engelnchsn Vent is nit Kaïro bericht, dat een pogifig der Turken om b(j Toessoen over het kanaal te komen, volkomen mislukte. De Tnr ken souden in wanorde gevlucht zijn en al hnn brugmateriaal in Engel- »che handen hebben achtergelaten. Ali Halil, het hoofd der Senoeesi, heeft thans bevestigd, dat deze ver scheidene stellingen aan de Egyptische grens bezet hebben en dat hnn leger voortdurend aangroeit. Verzekerd wordt, dat door de gevechten aan het Snez-kanaal vele Éngelsche ambte naren uit Kaïro naar Alexandria zijn gegaan om in g6val van nood haas tig de vlncbt te kunnen nemen. Waar beide partijen zich «accessen toeschrijven, blijft don neutralen toe schouwer weer geen andere kens dais het verloop der gebenrtenlssen nauw keurig te volgen en nadere, meer vertrouwbare berichten af te wachten. Dit staat Id ieder geval vast, dat een uit Syrië gekomen Tnrkache legermacht, onder Dultsche officieren, de bewakingstroepen van het kanaal voortdurend bezig houdt. Door do lengte van dit kanaal wordt een zeer sterke Éngelsche macht in Egypte vastgehouden en is daardoor aan het oorlogsterrein in Europa onttrokkrn. Zelfs wanneer dns de Tnrken geen pogingen zouden doen, het kanaal werkelijk te vernielen, waardoor toch ook de scheepvaart der onzijdige staten en na den vrede die van hnn eigen bondgenoeten zon getroffen worden, dan nog is hnn voortdurende bedrei ging voor de bondgenooten in Europa van zeer groote waarde. Met belangstelling wachten wij thans ai, welke kracht, na de versterking van deze troepen, tegen het Eugelsch- Egyptische leger zal knnnen uitgaan. Al mogen z{j zieh tgdelijk wat terug trekken, het is zeker niet te verwach ten, dat zj deze voor hen alleszins voordeelige actie spoedig zullen op geven. Op het Oostelijk en Westelijk oor logsterrein dnurt de strijd onveranderd voort. De Kussen gaan in het N. van Oost- Pruisen iets vooruit en zetten hnn actie tegen Thorn voort. BS Warschau en in de. Karpathen wordt nog met heftigheid gestreden. Volgens Éngelsche berichten zonden de Knssen de voornaamste passen nog in handen hebben, hoewei van Oosten- rSksche zijde steeds wordt gemeld, dat zS meer en meer worden terng- gedreven. Voornamelijk in het W. gedeelte zonden de Russen hardnekkig weerstand bieden. In de Bnkowina worden zS door de Oostenrijkscb-Dultsche troepen even wel stelselmatig achteruit geworpen. Dat een vreelade vlieger in een onzer havensteden een tweetal bommen ge worpen heeft, achten wij niet van groote beteekenis. Daar zoo goed als zeker geen opzottelSke aanval op ons land zal gedaan zijn, ligt het voor de hand, dat de vlieger verdwaald is en spSt genoeg zal hebben, wanneer hij hoort waar zSn bommen eigenlijk neergekomen zijn. Dat, zooals oen der hierna volgende telegrammen meldt, een Engelsch schip in de nabijheid van een DnltBchs duikboot de Hollandsche vlag heeft gehosehen, achten wij, in verband met de beschouwing in ons vorig over zicht over deze kwestie gehonden, een tegenover onze koopvaardijschepen zoo onverantwoordelijke daad, dat een zeer krachtig protest, door onze re geering tot de Éngelsche gericht, zeker niet achterwege zal knnnen blijven. Hier volgen nog eenige der laatste telegrammen. Parijs. In België is met tnsscben- poozsn een artilleriegevecht geleverd. Yperen en Veurne zijn gebombar deerd. Aan den weg van Béthuue naar La Bassée hebben wij een meien her nomen. Soissons is met brangranaten be schoten. In Argonne is om Bagatelle ge streden in een der dichtste gedeelten van het bosch. Beide partijen hebben zich in hun stellingen gehandhaafd Tussehen Oise en Aisne heeft onze artillerie een Tanbe neergeschoten, die brandend binnen de Dultsche linies is gedaald. Parijs. Niets van belang wordt gemeld. W? hebben tegenover Fay, ten Z. W. van' Péronne, een mpngale- rij laten springen, waar eenige soldaten van den vijand aan het werk waren. Parijs. Op enkele punten van het frontzijnvrij hevige artilleriegevechten geleverd, vooral aan de Aisne en in Champagne. Sloehts één, vrij onbeteekenend, gevecht van de intanterie wordt nit Lotharingen gemeld, ten noordoosten van Manouviller, waar een onzer af- deelingen vijandelijke posten heeft teruggeworpen. Waenen. Da algemeens toestand in Polen en West-Galicië is onveran derd. De gevechten in de Karpathen duren voort. Boekowina is tot Sucsawa van vijan den gezuiverd, die hier en daar terug trekken op een wfza, die op esn vlucht gelijkt. Met onbeschrijfelijke vreugde begroet de bevolking onze oprukkende troepen. Boedapest. De verslagen Kussen zijn in do richting van Radautz ge vlucht en Suczawa moet z{n ontruimd. ZS vluchten verder naar Czernowltz. De iiij verheids-ondernemingen tus sehen Dornawatra en Suczawa ziju onbeschadigd. De bevrijding van de Boekowina maakt een diepen indruk op de Koemeensche grensbevolking. Parijs. Wij hebben drio mijnen laten springen te ia Boisselle en on danks den tegenaanval, dien wij met de bajonet afsloegen, do holen, door de ontploffing gemaakt, bezat. In Argonne is van weerszijden met geschut geschoten en met bommen geworpen, vooral in de streek van Ooiante en Bagatelle. Da Dnitschers hebben een hevigen, maar vrnchteloo- zan aanval gedaan op het Maria Theresia veldwerk. Onza voorpost heelt zonder moeite een Dnitseneu aanval in Lotharingen aan de noordiijde van het batch van Parroy afgeslagen. Het weinig beteekenende gevecht bjj ManonviJler is geëindigd. Onze huzaren vervolgen den vjand. Een aanval der Dnitscheis op Fontenelle in de Vogezen is afgeslagen. Berlijn. Een aanval in de Argon- nen oezorgde ons terreinwinst. Den v{jand werden 6 officieren en 307 man en twee macuinegeweren en zez kanonnen van klein kaliber afge nomen. In het midden van de znideljjke Vogeezea hebben w{j eenige piaatse- lQke voordoelen behaald. Berlijn Aan de Oostprnislsche grens zfin de gevechten met zeer verblijden den uitslag voor ons voortgezet, hoe wel veel sneeuw de howeglngeo van de troepen belemmerde. De nitkomsten van de botsingen met dsn vijand ?,'jn nog niet duidelijk te overzien. Op het oorlogsterrein in Polen rechts van den Wuichsel, namen wij bij een aanval in de streek ten N. van Sierpe, door weiken de vijand teruggedrongen werd, aecige honderden gevaugenec. Op den linkeroever van den Weiehsel is niets bijzonders gebeurd. Verspreide Telegrammen. Vllssingen Donderdagmorgen, half elf, zfjn nit een vliegmachine van onbekende nationaliteit twee bommen geworpen in do nabijheid van de petroleumierreinen. Eéa viel in het kanaal en een heeft in de kanaal glooiing een gat geslagen van een meter diepte. Er zfjjn geen persoon lijke ongelukken. IJmuiden. Hier is binnengekomen het Éngelsche stoomschip .Laertes*. Het rapporteert gistermiddag bfj bet Maas-vnnrachip aaagavallon te z{jn door een Duitschen onderzeeër. De Laertes* voer onder Éngelsche vlag en heesch toen de Hollandecho omdat er veel vreemdelingen aan boord wa ren. Ds onderzeeër achtervolgde het schip drie kwartier en vuurde een torpedo af, die miste. De schoorsteen van de .Laertes* is licht beschadigd door de kogels van een machinego- weer. Kaapstad. De Pretoria News meldt, dat de Dnitschers den opstandeling Maritz hebben ter dood gebracht op beschuldiging van verraad. Het be richt is nog niet officieel bevestigd. Getrouwd: H. JONKEKS DIGNA FRANSEN VAN DE PUTTE, die, ook namens hnnne wederzfjdsche familiën, hartelijk dank zeggen voor de bj bun huwelijk ondervonden be langstelling. Goes, 10 Febrnari 1915 Getrouwd: JAN LUNENBURG, le offr. Koninklijke Paketv. Mij., en KIEN SMITS Padang, 10 Febrnari 1915 •MgmaNMWMMNi mawmmsmma* Heden overleed, zacht en kalm, na een langdurig, doch geduldig lfiden, onze geliefds Vader, Be huwd- en Grootvader de beer LEENDERT DE JONGE, in den ouderdom van 76 jaar en ruim acht maanden. Zfjne bedroefde kinderen, behuwd-en kleinkinderen, J. NIEUWENHUIJZE— DK Jongk J. NIEUWENHUIJZE. J. OP 't HOFDk Jonge. J. OP 't HOF. 's Heer Arendskerke,6 Febr. 1915. Heden overleed, na een smar telijk lijden, tot onze diepe droef held, in den ouderdom van 57 jaren, onze geliefde zuster, be huwdzuster en tante, mejuffrouw ADRIANA DE JONGE, wed. van den heer B. C. van Dribl. Goes. 9 Febr. 1915. Uit aller naam, W. DE JONGE Gz. naden overleed onze geliefde Eebtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mejuffrouw JOBINA ZORGE, in den ouderdom van 58 jaar. C. DE BLAEIJ. J. JANSEN— db Blabij. M. JANSEN. DI. IR. J. DE BLAEIJ. (Amtwvfï J" H- DE BLAEIJ- (Ameriha). Hangk P. DE BLAEIJ. C. J. DE BLAEIJ Nisse, 6 Febrnari 1915, ii ui iB'sisiiiiiiim» HninigmiiiiBi i»r Heden behaagde bet den Heera om nit ons midden weg te ne men, onze innig geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder ADRIANA OP 'T HOÏ\ Wed. van Jan Braambe, in den gezegenden ouderdom van ruim 80 jaren. Dat haar loven Christus was, lenigt onze Bmart. Uit alier naam, I A. DE GROENE. Kloetinge DE GROENE— I Braamsb J MOL. Niete J. MOL— Braahss. Heinkenszand, 9 Febrnari 1915 in een klein gezin, 2 gemeubileerde Kamers, met en zonder pension. Brievenbureau dezer. Letter V 54. De notaris M. C. SCHRAM, te A'ruf- ningen zal op des voormiddag 11 nnr in het Hótel .Korenbeurs* ;e Kruiningtn ten verzoeke van de Erven P. Cok Venlare publi k vellen ea verkoopen te Kruininqen, aan de Moolmeet, sectio G no, 1067 en Z O deel van no. 1070, samen groot plm. 1.95 Ara. In bnnr bi) Mars. Nieuwenhuize voor f 1,25 per week. aldaar, naast bet voorgaande, sectie G no. 1086 en Z.W. deel van no. 1070, samen groot plm. 1.65 Are. In hunr bij Joost van Nienwen- buijzen voor f 1,25 per week. aldaar, achter het voorgaande, sectie G no. 1069 en N.W. deel van no. 1070, samen groot plm. 1.67 Are In huur bij Ph. Nieuwenhuize Mz. voor f 1.25 per week. aldaar, naast het voorgaande en ach- tor het eerste, seetie G no 1068 en N O. deel van no. 1070, samen groot plm. 2.33 Are* In huur bij Adrs. Cazee voor f 1 25 per week. Aanvaarding: Perc. I met I Mei a.s. en de overige perceelan met C Mei 1916. VLASMARKT GOES. ONDERGETEEKKNDE wenscht op ALLE PLAATSEN in Zeeland, waar hij nog niet vertegenwoordigd is, in kennis te komen met solide, goed geïntro duceerde personen of firma's, in staat, om tegen zeer aannemelijke voorwaarden den wederverkoop op zich te nemen van De Clercq's Sterilisaf ors en in maatglazen (systeem Week) of ima Sterilisators en inmaakglazen, (systeem Rex.) i Hoest gij, üuimi gij, kucht of niest gij, zijl gij zwaar verkouden besef dan, dat de tering U beloert. Acht Uw kwaal niet te licht, gij staat bloot tering, asthma of chronische bronchitis te krijgen. Zelfs als gij schijnbaar genezen zijt, kan Uw sluimerende kwaal op den eerst- volgenden guren dag met dubbele hevigheid uitbarsten. Gebruik onmiddellijk de Abdijsiroop. Dan zult gij alle schadelijke gevol gen voorkomen en spoedig grondig en blijvend genezen zijn. De ZUIVEREND, BORSTVERSTERKEND, SLIJMOPLOSSEND, l« een knachtlg geneesmiddel tegen asthma, bronchitis, Influenza, slijm- en kinkhoest, de hevigste verkoudheid, den hardnekklgsten hoest, alle borst-, keel-en longaandoe ningen. Prijs per ilacon van 230 gr. fl.—van 550 gram f2.— en van 1000 gram f 3.50. Eischt rooden band met onze bandteekening L. 1. Akker Rotterdam. Verkrijgbaar bij alle drogisten en de meeste apothekers. De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes, zal op des namiddags om 3 unr, te Goes, in „het Slot Oostende*, ten verzoeke var den heer J. A. Trlmpe Burger te Kloetinge, publiek verkoopen Onder Kattenaflka zeer gunstig gelegen nabij hst dorp, »/d Kuureweg, 1. I HA.56A.90cA. BOUWLAND, laatst in pacht bfi H. J. Minnaar. 2. 33 A 10 cA. dit®, 3. 73 A. WEILAND. Laatst in pacht by J. van Waardo. To veilen in pereeelen en combi natie van perceel 2 en 3. Te aanvaarden bij do betaling-. Inlichtingen te bekomen bfj den Notaris. Da Notaris E. C. VAN DISSEL, te Goes, zal op des avonds om 8 unr, te Goes, in ,de Prins van Oranje" publiek verkoopen, ten verzoeke van de erven J. Steen bakker, wed. P. Burge, te Goes, aan de NIeuwstraat, wjjk D 193, groet 1 A. 17 cA. Op gebruik uiterlijk 1 Mei 1935 Da Deurwaarders HOLLMANN en VERHOEK ta Goes zullen, ten ver zoeke van den heer J- J van Weel op de hofstede in den Broeder- en Zu terpolder onder WolJerMijk des voormiddags om 10 uur: van verschillende kleur en jaren w. o. diverse flinke Werkpaarden, 9 veulendragende en jonge paarden, leeftijd van 1 tot 16 jaar. merk „Ruston Proctor Co." 78 P.K. nieuw 1905, voor het eerst gebruikt in 1906, met overdekking en 3 Dorschkassen, Brik met zo mer en winterkap, Victoria, Tent wagen, Harnassement. II. op Donderdag 18 Febr. 1915, des voormiddags 10 uur: 9 Menwagens, Melkwagen op voeren, Karos, Varkenswagen, Zaaimachine '2 M. breed, Gfaanmaaier (Albion), Grasmaaier. Aardappelrooier, Aard appelsproeier, Graan breker, Hooi- schudder, Hooihark, Wiedmachine, Aardappelsorteerder, 2 Waterkarren, 3 Karweialeepers, 7 Sack's- en 3 Cock's-PIoegen, ijzeren en houten Eggen, Rolblokken, Stroosnjjder, Peemolen, Rosmolen met tusschen- beweging, Sleepborden, 2 Windmo lens, Sleepers, Veebascule, kleine Bascule, Haverkisten, zaadzeil, 200 Graanzakken, Waterbakken, Koel bak, Tarwe-, Gerst- en Karweizeef- ten, Slijpsteen, jjzeren en bouten Schoppen, Aardapp.- en Peegriepen, 3-paards dubbele en enkele Zwin gen, Koedekken, Paardekleedjes, Hooigraaf, Vorken, Griepen, Mest- haken, 4 Paardekettingen, Kruiwa gens, Rijtuiglichter, Koehalsters met kettingen, Reepen en Pleien, 4 ijzeren Plukken, voorts: Melkbussen, Tonnon, Emmers, Lad ders vau verschillende grootte, een partij Beestenpeeën, Dreogrek, Hond met Hok enz. en wat meer zal worden te voorschijn gebracht en daarna Betaaldag 1 October 1916. Geen stalling. Huziek wordt niet toegelaten. Bergplaats voor fietsen-

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1915 | | pagina 2