N°. 19 1915 Zaterdag 13 Februari 102de jaargang. Bij dit no. behoort een Bijvoegsel FEUILLE VON HET 0RA\1A VAN DE RUE MORGUE. GOESCHE De uitgave dezer Courant geschiedt Maandag-, Woensdag- on'Vrijdagavond uRgoxonderd op feestdagen. Prjt per kwartaal, !t> Gucf B,7ï, hulton Goes, franco f l,CS. Afzonderlijke nommers 6 cent. inzending van r.dverientlën op Maandag, Woensdag en VRIJDAG vóór IS uren COURANT. De prfjs der gewone advertontlën Is van 1-5 regels 50 et., elke regel meer 10 ct. B{j directe opgaaf van driemaal paatsiqg derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Geboorte-, huweljk- en doodsberichten en de daarop betrekking hebbende dankbetuigingen worden v»n 1—10 regels A I,— herekrnc '■jswïnnuBsroers 6 sent; Telefoonnummer 82 Directeur G W tam Babhevkld. Uitgave van de Nznml.Vennootschap a0o»s«h8 Courant". Hoofdreincteur W. J C vam Sahtim r/jioatc% Wij vermoeden y.oo, dat de heer Albarda, lid van de Tweede' Kamer voor Enschede, weinig genoegen heeft beleefd van zijn, ook door ons bespro- keu, artikel „Goed onderscheiden", dat een week of drie geleden in Rel Volk verscheen. Althanshet sociaal-demo cratische hoofd-orgaan van Februari bevat een tweede artikel van de hand des heeren Albarda, getiteld „Tegen het militairisme", en geheel geschreven in den bekenden socialistische!) meeting- toon. Zonder het vermoedelijk te wil len, heeft een man als de lieer Albarda, wiens naam ook bij niet partijgenoot©!) een goeden klank heeft, daardoor aan getoond, hoe zwak de zaak staat, welke hij verdedigen moet. De sociaal-democraten, die in Augus tus en October vóór de oorlogs-cre- dieten stemden, hebben van de orthodoxe geen-man-en-geen-cent-lieden heel wat te slikken gekregen, en liet is ouze vaste overtuiging, dat de daardoor ontketende oppositie in de eigen partij van invloed is geweest op de veranderde houding, welke zij in December bij de Oorlogsbegrootiug en in Januari bij de wetsontwerpen tot het langer in dienst houden van landweer en militie aan namen. Nu kan men, als sociaal democraat, nog zoo er om heen draaien, het feit blijft bestaan, en de lieer Albarda zal, behalve dan in eigen partij, niet veel bijval vinden voor zijn bewering, dat de begrooting, welke op 28 December door Minister Bosboom in de Tweede Kamer werd verdedigd, hemelsbreed verschilde van een wobi- lisatie-crediet. Dit is zijn betoog ^Niet voor liet op de been houden van het leger voor den tijd van den huidigen oorlog alleen, vroeg de regeeriug machtiging, maar voor de in-stand-houding en de uit breiding van het militairisme, ook al zou morgen aan den dag de vrede in Europa ziju beklonken. De stem voor de mobilisatie-credietcn bcteekende het nood-gedwongen aanvaarden van een zeker gebruik der ondanks de sociaal- democratie [ondanks (lesociaal-den,otralic hm, hm bestaande militaire macht. De aanneming der oorlogs-begrooting beteekende liet hechten van zijn prin- cipieele goedkeuring aan het militairis- tisch stelsel als zoodanig". Wij gelooveu zoo, dat de heer Al barda geglimlacht moet hebben, toen hij deze woorden neerschreef. De soci alistische massa moge van l'razes leven en een betoog als het bovenstaande 8 Naar hst Engelse': van EDGAR ALLAN POE. „Een teleurstelling 1" riep i! on willekeurig uit. .Dat denk je zoo oppervlakkig, m"n waarde," glimlachte Dupin .Laat ik je maar rond uit zeggen, dat je van heel mijn systeem van afleiding niet hst minste begrepen hebt... sans rancune, nietwaar? Ik had, om oen sport-term te bezigen, tot zoover alle hindernissen prachtig „'genomen*. Daarbfl was ik hot spoor gocn oogen blik bjjster geworden. De schakels vr n de keten pasten etnk voor stuk. Ik dacht, zonder de minste moeite het raadsel opgelo.it te hebben totdat die pin me voor een buitengewone moeilijkheid bracht. Zooals ik je reeds zei, zag ze er precies oender uit als die In het andere venster. Bos frap pant die overeenkomst ook mocht wezen, ik had er niota aan, ais Ik wilde aannemen, dat hierin de sleutel van het geheim was gelogen. Er moet iets aan die pin mankeeren, dacht ik bO me zelf. Ik betastte ze, trok er even aan, en zie, ik hield den kop, met eon gedeelte van de sebacht, in mjn hand j de rest van de schacht bleef in het gat zitten. Het was een oude breuk, reed» verroest, on waar- sehJnlSk veroorzaakt door esp slag met een hamer, zoodat het onderste met dankbaarheid slikken, de meer ontwikkelde sociaal-democraat beseft, dat hij hier met woorden goochelt en niets anders. Dit kunnen wij schier dag aan dag constaleeren zoodra het onmiddellijk oorlogs-gevaar voor ons land zoo al niet geweken, dan toch verminderd bleek, zijn de socialisten zich meer en meer gaan roerenwij hadden reeds eerder gelegenheid, daarop te wijzen. Eu terwijl in de oorlog-voerende rijken de sociaal-democraten de regeering steunen en met excommunicatie dreigen den partij-genoot, die tegen de oorlogs uitgaven stemt men denke aan het geval-Liebknecktvoert de Tïeder- landsche sociaal-democratie, waar het betreft het militairisme, haar gebruike lijke, laag-bij-den-grondsche politiek. Zelfs een man als de heer Albarda is niet in staat, zich daarvan los te maken. \u kan men, van een onmogelijke stelling uitgaande, er gemakkelijk op los redeneeren. De regeering, zegt toch de heer Albarda, vroeg 23 December machtiging voor de iu-stand-houding en de uitbreiding van het militairisme, ook al zou morgen aan den dag de vrede in Europa zijn beklonken. De heer Al barda weet, even goed als wij, dat die dag uog verre is, meer nog dat zich telkens nieuwe complicaties kunnen voordoen, lloe sterker onze weermacht is, hoe geringer de kans, dat één der oorlog-voerende partijen onze neutrali teit zal schenden. Onze regeeriug is, en gelukkig, de meening toegedaan itn homme averti en vaut deur. Het leger beschermt niet alleen der kapi talisten eigendomhet is ook daar, om leven en goed van de arbeidende klasse te verdedigen, en als de heer Albarda, bij het schrijven van zijn artikel, in dit verband even aan België had gedacht, zou, vermoeden wij, heel wat in de pen. gebleven zijn. Wanneer onverhoopt ons land in den oorlog zou betrokken worden, zou dan de heer Albarda, niet alleen voor zijn partij, doch voor het gansche Nederlandsche volk, zich verantwoord gevoelen, als wij niet een zoo sterk mogelijke weer macht op de heen hadden I'ln is hij het niet met ons eens, dat die weer macht te land en ter zee, wil zij effect hebben, voorzien moet zijn van de noodige wapenen De proselieten-makers, die ageeren onder de voor velen pak kende leuze „tegen het militairisme", spelen in deze dagen van oorlogs-gevaar een hoogst afkeurenswaardig spel om geen krassere uitdrukking te bezigen. Maar het eigenaardige in de soci alistische propaganda tegen het mili tairisme is, dat zij, in de overtuiging, dat een land het per slot van rekening deel van de pin in het kozijn was blijven zitten. Ik plaatüte daarop zorg vuldig het afgebroken bovenste ge- deel' e wser in het pin gat en het bleek, dat van buiten af niets van de break was te zien. Toen drukte ik op de veer en probeerde hot venster wat op te schuivenhet ging uitstekend en de pin bleef op haar plaats zitten. Ik Bloot het venstor, en alles was weer iu den vorlgen toestand terugge bracht.* „Dat was een ontdekking van be- teeknnis 1* Zeker, w int het raadsel was daar door voor een goed eind opgelost. De moordenaar moest ontkomen zijn door het venstor aan het ledikant. Door zijn eigen gewicht was het dicht gevallen (of wellicht mot opzet ge»loten), do veer h id haar werk gedaan en het sloot als een bus. De politie hield het er natuarljjk voor, dat het venster door middel van de pin was gesloten, en zü achtte het niet noodig, een nader onderzoek in te stellen." „De politie maakt het zich niet al te moeilijk!" „Ik moest nu de vraag oplossen,* vervolgde Dnpin, zonder op mijn op merking in te gaan, „hoe kwam de moordenaar naar beueden Onze wan deling rond het gebouw had mjj de oplossing aan de hand gedaan. Onge veer vijf en-oen-halve voet van het bewuste venster kozijn loopt een blik- sem-sflolder. Van dezen stang af het venstor te bereiken, zou onmogelijk zijn, laat staan, er de kamer door binnen ta dringen. Ik bemerkte echter, dat de luiken van de vierde verdieping nimmer zonder behoorlijke weermacht zal kunnen doen, schermen met hun „democratisch volks-leger". Een holle fraze, een leuze zonder meer. Hoe dat volks-leger er zal moeten uitzien, de heeren weten het zelf niet. En vraagt ge hun categorisch een ant woord, dan heet het„liet volks-leger, waarvoor wij propaganda maken, zal een minder willoos werktuig zijn in de handen van regeeringeu en zich niet leenen voor de gewelddadige over- beersching en onderwerping (sic 1) der arbeiders-klasse door het kapitalis me". Wie met dikke woorden zijn maag meent te kunnen vullen, hij taste toe 1 De heer Albarda, in plaats van te argumenteeren, tapt dus weer uit het bekende socialistische vaatje. Iemand, die zich sterk weet te staan, zou daar toe zijn toevlucht niet wenschen te nemen. Maar wat bekommeren de sociaal-democraten zich om de midde- leu, aki zij hun doel maar bereiken Zij hebbende massa zóólang met een zijdigheid gevoed, dat zij er niet meer buiten kan. De leiders woelen voor gaan, aan de stem der logica het zwijgen opleggen, willen zij hun in vloed op die massa niet verliezen. En om dien invloed, die eigen belangen zoo voortreffelijk iu de kaart speelt, is het ten slotte toch alleen maar te doen. Buitenland. Oe strijd In sn bulten Europa. De bespreking der buitengewone maatregelen, door do oorlogvoerende mogendheden ter zeo genomen, heb ben ons tot nu tor verhinderd, een meer algemeene beschouwing te hou den over een strijd, die, hoewel niet in Europa uitgevochten, toch ten nauwste met het krijgsbedrijf in ons werelddeel in verband staat Wij bedoelen hiermede den strijd in Egypte, een onderdeel van den tegenwoorcigen reusachtlgen volke- renstrüd, waarbij Engeland, Turkije en Duit8chland onmiddellijk zijn be trokken. Zoo nu en dan kwamen ouder onze telegrammen berichten voor van schermntsellngen bfl het Suez-kanaal en met een enkel woord hebben we dan den toestand in die streken in odb overzicht besproken. Thans willen wii eens nauwkeuri ger "nagaan, wat zieh op het oogen- blik in deze voor alle handeldrijvende staten zoo nlterst belangrfke streek, in de laatste maanden heeft afgespeeld. Egypte, van de Turksehe ovarheer- eching bevrijd, heeft onder Engelscho bescherming een schijn van onafhan kelijkheid en een eigen sultan gekre gen. Hier hebben do Engelschen bestonden uit wat de Tarjsche timmer lieden ferradet noemen een model, dat tegenwoordig weinig meer ge bruikt wordt, maar veel wordt aange troffen b(j uude kasteelen in Lyon en Bordeaux Zij hebben den vorm van een gewone enkele deur, met dien ver stande, dat het onderste gedeelte be staat uit open latwerk, wateenstevi- een hou-vast voor de handen geeft. Hier waren de blinden good drie en- een-halve voet breed. Toen wij achter het huis stonden, zagen wij ze onge veer half open staan dat wil zeggen ze stonden rechthoekig op denmnur. Heett de politie nn, zooals w{j, den achterkant van het hnls onderzocht Ik weet hot niet. Maar als ze het hééft gedaan, dan moet ze deze ferradeg ook op hnn kant gezien hebbenze gaf zich waarschijnlijk echter geen rekenschap van haar aanzienlijke breedte. Bovendien men was over tuigd, dat de daders niet langs dezen weg hadden kunnen ontsnappenhet onderzoek zal dus wel niet bijzonder scherp zijn geweest. Mij werd het duidelijk, dat het luik van het venster bU het bed, mits op den mnur terug geslagen, slechts twee voet van den bliksemafleider verwijderd was en een moedig klimmer het middel aan de hand had knnnnn doen, om het venster te bereiken. Het latwerk aan de be- nodenzijde van de blinde gat een goed hou-vast, en een brutaal, onversaagd indringer kon, zich daaraan vastklem men en mot een zwaai de blinde dicht klappend, in de kamer komen, veron dersteld natunrlijk, dat het venster was opengeschoven. Begrijp je?" op het oogenbilk oen vr(J groote troepenmacht, welke zy b5 den tegen- woordigen stand van het krfigsbedrflf in Europa uitstekend zouden kunnen gebruiken om op een der linies de balans der overwinning naar hunne zijde te doen overslaan Voor Duitsehland, Oostenrijk en Turkije Is het daarom van zeer groot belang, dat deze troepen in Egypte zelf noodzakelt|k blijven en de eenige manier om dit te verkrijgen, is, een deel va den Eeyptisehon staat, voor namelijk dat deei, waarbij Engeland het grootste belang heeft, voortdurend ta bedreigen. Dat deel is zonder twijfel het Suez- kanaai, de in 1869 voltooi de reusach tige waterweg, welke den voor Indië bestemden schepen de reis om geheel Afrika bespaart en hen dut vlugger en zekerder het doei van hun toeht doet bereiken dit kanaal hebben alle handel drijvende staten natuurlek het grootste belang, maar, nu op het oogenbilk Duitschlands handel stil ligt, is het voornamelijk Engeland, dat niet alleen zijn reputatie van beheerseher der zee heeft op te houden, maar bovendien er voor heeft te zorgendat deze voor den Indtsehen handel allerbelangrijk ste waterweg door vijandelijke troepen niet voor de geregelde vaart wordt afgesneden. Om do belangrijkheid van dit ka naal nader aan te toonen, mag een korte beschrijving daarvan niet aeh- ie-wege blijven. Het Suez kanaal, onder de hoede van de Suez kanaal maatschappij gesteld, is 161 KM. lang en loopt van Port Saïd aan de Mid- dellandsehe Zee naar Suez aan de Roode Zee. Het kanaal, dat voor het grootste gedeelte nog zoo smal is, dat groote zeeschepen elkaar daarin niet kunnen passeeren, is natuurlijk doer v(jandel{ke troepen gemakkelijk on bruikbaar te maken ea doordat ieder punt van het kanaal daartoe kan worden uitgekozen, Is van Engelscho zjde een verdediging langs de geheele lengte noodzakelijk geworden. Om oen front van 161 KM. breedte te bewaken, is een beduidende leger macht noodtg, welke natuurlijk direct of Indirect aan de troepen in Europa wordt onttrokken. Wanneer deTnrkscn Dnitsehe legermacht, welke van uit Syrië Westwaarts over den groeten weg naar Kantara aan h jt kanaal is getrokken, niets anders doet, dan deze Engelsche troepen bezighouden, be wijst zQ daardoor den eigen boDdge- nooton ai een zeer grooten dienst. Nu Is een aanval op het kanaal niet zoo eenvondig als men allicht zou denken. Aan de Oostzijde is een ge deelte van het landgeïnundeeri, meer Zuidelijk bevindt zieh i en natuurlijke verdediging uit vrij - ooge zandheuvels bestaande eu van Ismaïlla, ongeveer halverwege het k: naai, tot Suez, aan de Roode Zee, zijn tegenover de Turk sehe stellingen een dubbel) r(j 'oop- Ik schudde hot hoofd. „Neem in aanmerking, dat ik bij deu indringer behendigheid en onver Baagdheid heb verondersteld als de noodzakelijkste e igenschappen, om in een zoo gevaarlijke onderneming te Blagen. Ik wilde in de eerste plaats aantoonen de uitvoerbaarheid van de daad op de door mij beschreven wijze, maar in de tweede en voornaamste plaats wilde lk, dat je een zuiver denkbeeld zou krijgen van de bulten gewone, bijna bovennatuurlijke be hendigheid en vlughe'd, waarover de moordenaar moest beschikken. En dit niet alleeD. Wat ik je heb pro- beeren duidelijk te maken, moet je in verband brengen met datgene, waarover wa het reeds eerder hebben gehad: het vreemdsoortige of rauwe en ongelijkmatige stemge'uld, de na tionallteit, waarvan genu twee ga tnigen eens-luidende verklaringen af legden en waarbj klanken, geen woor den konden worden onderscheiden." Nn begon het in m(ja geest te dagenhet was, alot de overtuiging van Dupin zieh tot do mijne wilde maken. Ik soheen ta verkesron op de grens van nog-nlet en wél be grijpen, maar mtste de macht, die grens ta overschrijden. „Je ziet, dat ik de kwestie van het ontBnappen heb teruggebracht tot do vraag, hoe de dader of daders zich toegang hebben verschaftuit alles blijkt wol, dat zoowel het binnendrin gen als het ontvluchten langs den zelfden weg en op hetzelfde pnnt hebben plaats gehad, Laten we thans in gedachten tot hot inwendige van graven aangebracht, waarin de Engel sehen ongeveer 100 000 man ter be waking van het kanaal bijeen gebracht hebben. Aan de Westzijde van het kanaal loopt langs de geheele lengte een spoorweg, wat natuurlijk voor do Engelschen het groote voordeel geeft, vlug troepen te kunnen verplaatsen. Ook eenige steeds heen en weer varende Engelsche oorlogsschepen nemen aan de bewaking deel, waar door tot nn toe de Turksehe actie nog niet tot resultaten van beteeke- nis heeft kunnen leiden. Westwaarts van het Suez-kanaal Is het land vruchtbaar en loopt langs de geheele lengte een zoetwat rksnaal, dat den Engelscheu van zeer groot voordeel is. Oostwaarts, aan de zijde der Turken, strekt zich de woestijn uit, waarvan het doortrekken den Turksch-Duitsehen troepen ongetwij feld bijzonder lastig moet gevallen z{jn. Zijn dus de Engelschen hier veel sterker dan hun tegenstanders, dan moet toeh in het oog gehonden wor den, dat een betrekkelijk kleine leger macht in staat is, op een niet van te voren bekend punt vau een uitge strekt front door te breken. Door de bewaking van Port Saïd naar Suez, kan de Engelsche verdedigingslinie natuurlijk niet overal even sterk z(jn en door nu eens hun aanval op dit, dan weer op dat punt te richten, we. en de Turken te voorkomen, dat eenig punt voortdurend tot een meer krachtige verdediging wordt ingericht. De Suez-kanaal maatschappij, welke kort geledon de waarschuwing bracht, dat de scheepvaart wellicht eenige moeilijkheden zou ondervinden, nam vervolgens den voorzorgsmaatregel om geen sohepen na 12 uur 's middags door te laten. Da vaart door het ka naal duurt 13 tot 18 uren, zoodat het wel niet mogelijk zal zjjn, het kanaal bij daglicht geheel door te stoomsn. Men schijnt dan ook thans maatregelen te hebben genomen om den schepen tijdens hun tocht door het kanaal, b{j hot vallen van den nacht, een veilige schuilplaats ln de nabijheid van een der versterkingen aan te wijzen. De Turksehe actie tegen het kanaal heeft zich tot nu toe tot eenige onbe duidende aanvallen bepaald. De voor hoede van het Turksehe ieger heeft, volgens berichten uit Konstantinopel, dezer dagen een succesvollen tocht door de woestijn gemaakt en zou de voor uitgeschoven posten der Engelschen naar het Snez kanaal teruggedreven hebben. Volgens dezelfde berichten zouden de Turken er toen ln gedaagd zt,n, zelfs op een punt het kanaal over te trek ken en de vijandelijke stellingen ln haar vollen omvang te verkennen. Van Turksehe zijde Is toen tevens medegedeeld, dat de Turksehe voor hoede contact met den vijand zal hou den totdat da hoofdmacht tot den aanval kan overgaan. de kamer terugkeeren. In welken toestand troffen w(j haar aan Do laden van de sohr(|fbureau waren leeggeplunderd, hoewel tal van voor- werpen van waarde, na het plegen van de daad en de ontsnapping van den moordenaar, nog voor het grijpen lagen. Had hier een roofmeord plaats Da veronderstelling is al te dwaas I We hebben hier te doen met een gissing een domme gissing en meer niet. Hoe weten we, dat de ln de laden gevonden voorwerpen niet vormden den volledigen inhoud, dien zij te voren hadden hadden bevat Mevrouw L'Espanaye on haar dochter leidden een zeer teruggetrokken le ven ze zagen geen menschen, gingen zelden uit, en znllen aan haar toilet ten ook wel niet zooveel zorg hebben besteed. Het goed, dat gevonden werd, was minstens zoo fjn van kwaliteit, als men b{j deze dames kon veron derstellen. Had dus een dief zich iets toegeëigend, waarom zou hij dan niet het kostbaarste, zoo niet alles hebben meegenomen En zou hij vier duizend francs in goud hebben laten Uggen, om zich met een pak linnen te bezwaren? Neen, de daders wil den werkelijk van het goud niemen dal weten. Bijna de geheele som, waarvan meneer Mignaud, de bankier, in zfin verklaring Bprak, werd in tasschen op den grond gevonden. We kunnen dus veilig hot denkbeeld ver werpen, als zouden de daders nit wiostbejag gehandeld hebben." „Dat ben ik met je eens," gaf ik toe Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1915 | | pagina 1