3PAARDEN JU BOEEEN INSPAN, Veulen te Koop AANBESTEDING. kënnïsmvïngr melkgereeoschap, Openbare Verkooping ■■I De Goesche Courant Nieuws- en Advertentieblad Ifarktberichteii. Gemeente - Publicatiën, Rekening Pensioenfond» ADV EK TEN TIEN Openbare Verkoopingen Donderdag 3 Maart 19IO, Woonhuis en Schuur met Erf Zaterdag 19 Maar! 1910, aanbesteden Openbare Verkooping. ZATERDAG 5 MAART 1910, openbaar verkoopen Het Koffiehuis en Logement Stoombootdienst Admiiaal de Raytei es Zaid-Bsfeland Nieuw 4-Talig W oord e b o e 1; ~I7i)iü BESTE. Houten Schoorsteenmantels. LIJSTWERK de Nederlanden van i84a VERZIiKEEinrG WOENSDAG 2 MAART1910, publiek verkoopen BOEREN INSPAN 16 stuks HOORNVEE, eene KEET voor AFBRAAK, HUISRAAD, JAPONSTOFFEN Mousseimes, Ajodrs, Vyella B. DE WINDT, een Hengstveulen, op Vrijdag 4 Maart 1910, 9 PAARDEN ,Qm 29 stuks Hoornvee, Openbare Verkooping DINSDAG 8 MAART 1910, WOOIHÏÏSS en ERF, eene Kinderjuffrouw, Nette Dienstbode een L\oodiiulp. Kantoorbediende. de juffrouw Violet Cbarlesworth, do lingelsehe millioenen-juttrouw,eeu ti-a- gisch einde genomen. Wegens oplich ting is zij veroordeeld tot vjjf jaar gevangenisstraf. Hetzelfde vonnis trol haar moeder. Samen hadden zjj onder valsohe voorgevens van een weduwe f 5000, en van een dokter, met wien Violet verloofd is geweest, f 60.000 afgetroggeld. Het verhaal was, dat zy oen vermogen van een klein mil- lioen in handen zon krijgen, zoodra zy meerderjarig was. Behalve deze twee personen, zijn er nog een reeks slachtoffers van de geslepen Violet. De rechter was van oordeel, dat de moeder haar dochter tot haar oplich terijen had opgevoed. De handel in blanke slavinnen. De Fransehe Matin geeft een staaltje van de wyze, waarop de handelaars in jonge meisjes zich de noodige pas poorten weten te verschaffen. Lichte vrouwen melden zich aan by de betreffende prefectuur van poli tie en verklaren, dat zy besloten zijn naar Kaïro, Transvaal of Havanna te te gaan, al naar gelang haar lastge ver plan heeft, zijn slachtoffer te zenden. De politiemannen wijzen, zooals dit hun plicht is, do aanvraagsters om een paspoort op de gevaren aan zulk een stap verbonden, doeh moeten ten slotte het gevraagde papier afgeven, daar de personen meerderjarig en vrij zjjn over hun eigen persoon te be schikken. Is het document eenmaal in hun handen, dan leveren zij liet af aan de handelaars, die er hun gewoonlijk den vasten prys van 20 francs voor betalen, en onder den naam van zulk een vrouw, wordt een minderjarig meisje over de grens gebracht naar Havanna, Buenos-Aires of andere plaats, waar hooge sommen geboden worden. Een vliegende smokkelaar noe de douanen met een vliegmachine bedrogen kunnen worden heeft de aviatuur Charles R. Hamilton douane beambten bewezen. Driemaal in één nur tjjd kruiste Hamilton's machine, met allerlei goederen beladen, van El Pato in Texas over de grens naar Juarez in Mexico. De uit Mexico ge smokkelde waren bracht ze in de buurt van El Pato, de Araerikaansehe in de buurt van Juarez. Alles geschiedde in de beste orde en met een snelheid, die verbazing wekte. De douaniers van beide landen gaven toe, dat een smokkelend luohtschipper in een don keren nacht onbemerkt doen kan, wat hy verkiest. Noodlottig ontploffing. Te Glas gow is in het huis van een mijnwerker een dynamietpatroon gesprongen. Drie personen werden gedood, acht gewond. Scheepsongeluk. Te Antwerpen werd Zaterdagmorgen een schuit, met vyitien werklieden aan boord over varen door een stoomschipzeven opvarenden verdronken, één werd gewond. Een Nederlandsch schip vergaan. De oorrespondent van de lemps te Tanger seint, dat het Nedarlandsohe ss. „Lorby Green", komende van Amster dam met een lading geweren en oor logsmunitie, bestemd voor bet Rit. schikbreuk leed op de kust, op het oogenblik, dat het na de lossing; tracht te te ontkomen aan de vervolging van een Spaansehe kanonneerboot. Vjjf man van do equipage, die uit 26 koppen bestond, zjjn verdronken. De lading was vooruit betaald. Het was voor de derde maal, dat de kapitein van dit schip wapens ver voerde naar het Kif. Een luchtvaartdienst. Het Duitsoho bestuurbare luchtschip, de Zeppelin IV, dat op het oogenblik gebouwd wordt en voor personenvervoer dienst zal doen, krijgt een inhoud van 20.000 c.M.3 en 3 motoren. De hut zal zeer aangenaam worden ingericht en 20 personen kunnen bevatten, waarby natuurlijk een zekere hoeveelheid le vensmiddelen en brandstof vooreeni gen tijd kan meegenomen worden. Het bericht, dat er een Zeppelin met 8 motoren voor 300 personen zal wor den gebouwd, is onjuist. De bepaling van den verkeersweg hangt geheel van den bouw van do hallen af. Voorloopig er bestaat hiervan slechts een in Friedriehshafen. De eerste drie maanden zal het sehip vandaar uitgaan en ook daar terug- keeren. Na verloop van dezen tyd zal de eerste hal te Baden-Baden zoo ver klaar zijn, dat de Zeppelin er in kan worden ondergebracht. En dan zal men verder gaan. De hal te Ham burg is pas over een halfjaar gereed. Hoogstwaarschijnlijk gaat de tweede verkeersweg van Dnsseldorf uit over ons land naar Londen. IS ALS het meest aanbevelenswaardige Telegrafisch Weerbericht. naar waarnemingen in den morgen van 28 Februari medegedeeld door het Kon. Ned. Meteor. Instituut te De Silt. Hoogste barometerstand 774,6 te Horta. Laagste barometerstand 743,2 te Stornoway. *:Verwachting tot den avond van 1 dezerMatige tot krachtige zuidooste lijke tot zuidwestelijke wind, betrok ken of zwaarbewolkt, waarschijnlijk regenbuien, zachter. Rotterdam, 28 Februari. (Per Telegraaf.) Vlas op het land minder geani meerd, marktaanvoer 11711 st. blauw 40 a 54 st., 1400 st. Groningen 42 a 48 St., 350 st. geel 43 a 52 St., 4168 st. wit 37 a 4-3 st., alles vlug opge ruimd. Ajuinaunvoer 7000 balen, groo- ten f 1,50, kleine f 2,20, stroogele f 1,50 alles per 60 kilo, puike kwaliteit. Aard appelen tamelijke aanvoer, weinig vraag, prijzen', onveranderd. Granen buitenlandsche zeer stil. Meel f 13,75 kalm. Bouwman zeer stil, noteeringen onveranderd. Binnenlandsohe Tarwef 7,25 kf 9,50 Koolzaad - 10,50 - 11, Lijnzaad - 12,50 - 14, Mais, mixed st. - 140, - Karweizaad met baal - 15,40 - 15,45 Bruine Boonen. - 10,„- 15, Eieren Zeeuwscho - 5,— - 5,20 Overmaasche - 5,30- 5,50 Kogge- 0,— - 0,— Haver- 6,- 7, Erwten - 9,- 12, Varkensmarkt Rotterdam Veeaanvoer varkens 709, 26 a 25 et. Licht soort 25 a 24 et., redelijken handel. Burgerlijke Stand van Goes. Van 25 28Febr. 1910. Geboren26, Pieter, z. v. Andries Schipper en Maria de Wee. Overleden26, Poulina Stevense, 77 j., weduwe van Hendrik Franke Willem Bijloo 85 j., gehuwd met Pieternella Fossen 28, Pieter Rjjke, 78 j., gehuwd met Magdalena van der Hoost. Fonds tot ondersteuning van de weduwen van gemeente-ambtenaren. De rekening over 1909 ligt gedu- rendo de maand Maart voor belang hebbenden ter visie op eiken werkdag van des voormiddag-, 9 tot des namid dags 2 uren ten bureele van den secretaris der gemeente. Goes, 28 Februari 1910. Burgemeester en Wethouders van Goes, DE KONING KOOIJ. De Secretaris, G. A. HAJENIUS. De Rekening over 1909 van het Gemeente-Pensioenfonds, goedgekeurd door Burgemeester en Wethouders, ligt gedurende de maand Maart voor be langhebbenden ter visie op de secre tarie der gemeente van dos voormid dags 9 tot des namiddags 2 uren. Goes, 28 Februari 1910. Burg. en Weth. van Goes- DE KONING KOOIJ. De Secretaris, G. A. HAJENIUS. Biermede betuigen wjj onzen hartelyken dank voor de talrijke be- wyzen van deelneming, ondervonden bjj het overlijden (onzer zeer geliefde Eohtgenoote en Moeder. ANTH. DE BROEKERT. Wemeldiuge, 26 Februari 1910. V By mijn terugkeer naarNocrd- Amerika roep ik mijn vrienden en be kenden een hartelijk vaarwel toe en bedank hen voor de ontvangen vriend schap. Waarde, 1 Maart 1910. J. KOSTER, a. b. s.s. Rijndam. OP te Ileiukenszand, voor dhr. C. Moison ten overstaan van Notaris PILAAR te Goes a. des namiddags te één uur, in de herberg by M. Courtin van een nieuw te Heinkenszand in het Oudeland nabij den Grintweg naar 's-Heerenhoek groot 4 A. 55 c A. b. na afloop daarvan aan gemeld huis, van den inboedel bestaande o.a. uit: Veerenbed en toebehooren, Tafels, Stoelen, Klok, Glas- en Aarde werk, Fiets, Geweer, arbeiders gereedschap enz. BURGEMEESTER en WETHOU DERS van Borssele zullen op des namiddags te 3 uur, ten gemeente huize het herstellen van den Weste lijken Havenmuur en een ge deelte van het plateau van de haven der gemeente Bors sele. Aanwyzing bij de haven op Maan dag 7 Maart 1910, des namiddags 3 uur. Bestek en teekoning zyn van af 3 Maart 1910 ter Gemeente-secretarie verkrijgbaar ad f 0,75 per stel, of, by toezending per post ad t 0,79. Borssele, den 26 Februari 1910- Burgemeester en Wethouders van Borssele, J. L. RICHEL. De Wethouder, D. WISSE. De Notaris H. W. NEERVOORT te 's Gravenpolder zal op des namiddags 2 uur, in de herberg van Mkj. de Wed. Lods te Oudelande, in het Twee nieuw gebouwde met SCHUURTJES en ERF, te Oudelande, aan den grintweg van Oudelande naar Baarland. Aanvaarding by de betaling van de koopsom. „WIELERSRUST", aankomende dhr. H. J. Hubregtse, te Wissekerke, Is uit de liaad verkocht, De tegen 12 Maart eerstkomende aangekondigde Openbare Veiling mits dien gaat niet door. M. NOORDIJKE, Notaris te Colynsplaat. tioes Dorót. Rotterdam en Amsterdam, met de Stoombooten Vertrek van GOES a. ROTTERDAM: Zondag 6 morgen» 6, Donderdag 3 morgens 3, Naar AMSTERDAMWoensdagmiddag Vertrek van ROTTERDAM n. GOES: Dinsdag 1 'i morgens 11. Vrjjdag 4 's morgens 9, Zaterdag 's namiddags 8, Van AMSTERDAM naar GOES: Vry dagmiddag 2 uur. LigplaatsRotterdam, Haringvliet, Zuidijjde. INFORMATION te bekomen t) Goes by den heer J. C. MONHEMiUS, te Dordt bjj de heeren BOUMAN Zn., ta Aststerdam bjj do heeren J. B. VER- SCHURE en W. DEFAIS en te Rotter dam bjj de Directie. Stoomboot Reedei'j vjh. J. A. VAN DER SCHUIJT, PASSAGIERSVRACHT Goes—Derdt.— «otterdam enkele reis, 11,-retonr f 1.60 Nieuw Woordenboek in 4 Talen, Hollandscb, Fransoh, Engelsch en Dnitsob, bewerkt door SERVAAS DE BRUIN en DEWALD. Gebonden in linnen band voor slechts f 1. Hit Woordenboek is bjj de corres- fll pondentie een onmisbare vraag baak. Te bekomen by D. BOLLE, Ba zaar van Goedkoope Boeken, Hang 98, 4e Rotterdamen verder alom. Franco na ontvangst Postwissel van slechts f I,—, waarop melden: 4 Talig Woordenboek. Oasenhoofdstraat GOES. Steeds flinkon voorraad uit de fabriek van K. DEKKER, Gz. den Haag. DEN HAAG (vroeger Zutphcn) Directie HENNY, KAPITAALf 4.000.000 00 RESERVEFONDS ruim 1.374 000.00 De Notaris E. C. VAN DISSEL, te Goes, zal op des voormiddags om 10 uur, ten ver zoeke van den heer Bastiaan Nieu* wenhuijse Gz., op de door hem bewoonde hofstede te Nisse, EEN bestaande in: "irrrmrfb als1 zwart Merriepaard, veu lendragend, oud 17 jaar, 1 vos Merriepaard, oud 14 jaar, 1 zwart Ruinpaard, oud 2 jaar, als3 baatgevende Melkkoeien, 3 tweejarige Vaarzen, 5 eenjarige Vaarzen, 8 eenjarige 03sen, 2 aan- houdkalveren, 1 Loopvarken. 2 Manwagens, waarvan 1 op ijze ren assen, Driewielskar op ijzeren assen, Kruiwagen, Saoksploeg, Zeeuwsehe ploeg, 2 Zaaiploegen, 4 ijzeren Eggen, Rolblok, Sleper, Sleepbord, Snymolen, Moesmaker, Windmolen, 2 Geeselsteenen met paarden, Koebak met goot, Mest planken, Ladders, Broedkisten, Vor ken, Griepen, Schoppen, Zeeften, Graanzakken, Bascule, Zwingen, Pleien en Reepen, Harnassement, partijen Tarwestroo, Haverstroo, Gerstestroo, Kllmbconenstrr-o, Erw- tenstroo, Kinver- en Weihooi, be nevens de Mest in den Mestpnt, die kan blijven zitten tot 1 Octo ber 1910. aisMelkontroomer Succes, Vic- toriakarn, Melkemmer met zeeft 2 Melkemmers, Roomemmer met stoof, 2 Melkbussen, Botergelt, Boterbascule, en daarna eenig a'sVeerenbed, Ledikant, twee Tafels, Kastklok, Spekkist, Spekrek, Spekstang en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht. Geen gelegenheid tot stalling. Wel berging voor fietsen. Muziek wordt NIET toegelaten. in uitsluitend Prima qualiteit. Zwarte en Gekleurde Voile Stoffen. Linnen voor Zomerpakken. Stalen en MonstersLinnengoed o p n i e n w ontvangen, wor den gaarne op zicht gestuurd door 's-Heer H.K.straat D 46, Goes. De Arendsk. en Wolfertsd. Vee Ass. zal bjj inschrijving verkoopen, aanwezig by dhr. CIIR. ZANDEE, Landb. Nieuwdorp, die de noodige inlichtingen geelt. InschrijvingsMl- jetten in te leveren voor of op Vrijdag 4 Maart by JACs. NIJSSE/s fleer Arendskerke, tot 2 uur. des morgens te ha'.f 10 uur te Hein kenszand, voor den Heer W. VAN OEN DRIES, op de door hem be woonde hofstede aan den Boerendyk, ten overstaan van den Notaris PILAAR te Goes van DEN KAPITALEN bestaande o.a. uit: als bruine Merrie 5 jaar, 1 (veulendragend), zwarte Merrie 5 jaar (veulendragend), bruine Merrie 4 jaar (veulendragend), bruineMerrie 8 jaar, zwarte Merrie 3 jaar, zwarte Merrie 2 jaar, bruine Merrie 2 jaar, vos Ruin I jaar, bruine Hengst 1 jaar J-SSbt, als7 baatgevende Melk koeien, 1 vare Koe, 3 twee en een halfjarige Ossen, 3 tweejarige Ossen, 4 anderhalfjarige Ossen en Vaarzen, 5 éénjarige Vaarzen, 6 Aanhoud- kal veren 1 Schaap met Lam, drachtige Zeug, Loopvarkens, 80 Kippen en Hanen 3 Menwagens, waarvan 2 op ijze ren assen. Drielingwagen, Driewiels kar op ijzeren assen, Thoolsche Kar, 2 Sack'sploegen, 2 Cock'sploagen, tweehuizige Ploeg, 8 Eggen, Sleep bord, Rolsleper, 2 Veldsleden, 2 Rolblokken, Rosmolen met stangen en tusschenbeweging, 2 Stroomolens Moesmolen, Stukjesmolen, Wind molen, Koebak, Broedbak, Wagen- lichter, Mestplanken, Zwengen, Ree pen, Pleien, Maten, Vorken, Griepen, Schoppen, Melkontroomer (Balance) Victoriakarn, en verdere Landbouw- Melk- en Stalgereedschap, Harnas, Beestenpeeën, Erwtenstroo, Hooi, enz. Op de hofstede is een bergplaats voor fietsen, doch geen stnlllug. Muziek Is verboden. OP des avonds te 8 uur te Goes op het „Slot Oostende", voor Wed. THEUNS- IIarinck, ten overstaan van Notaris PILAAR, van een te Goes, aan de Vlasmarkt, wjjk A nr. 36, groot 50 c.A. Grondbelasting f5,80. Op het gebruik nh de betaling der koopsom. Voor de bezichtiging vervoege men zich ten kantore van den Notaris. Mevrouw MASSEE, Stationsweg, vraagt niet beneden 18 j. Van 's morgens half 8 tot 's avonds half 8. gevraagd tegen 1 Mei a s. en terstond Wasch buitenshuis. H. DE PAAUW, Beestenmarkt 119, Goes. Ten kantore van OOSTERBAAN LE COINTRE te Goes, wordt gevraagd EEN AANKOMENDE BEDIENDE van goede ontwikkeling. Schrittelijke sollicitatie met volledige inlichtingen vereiseht.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1910 | | pagina 3