SJLAAüff, Tandarts, J. Th. PILAAR - Goes, CREOSOTEER INRICHTING. KALFSZIEKTE. Firma Geb. Mulder, SOMER's Carbolineum Carbolineum Bij inschrijving te pachten BOUWLAND, BOUWLAND, ST00MB00TDIENST I. De Faaschdagen. RETOURKAARTEN te koop aangeboden een nieuw Hoefje is Dinsdag 17 April niet te consulteeren. 1000 bos Roggestroo TE KOOP: 10 SPIEGELS, Confectie- Magasijn WESSANEN LAAN, Wormerveer. LIJNZAADKOEKEN, MERK: W L, Machinale Cement Dakpannenfabriek „Maarssen" LEONARD VAN DER CflYS, NAAIMACHINEHANDEL. „Den Herder", Goes, HA^IMAGHIHES Kantoor: AGNESGANG. Handel in Bouwmaterialen. Hulpmeststoffen en Voederartikelen. der Eerste Zeeuwsche Betonsteenfabriek. 2R.IX WIBLB JST, Th. VAN LEEK Jr., Rijwielmagazijn, FABRIEK TOT HOUTBEREIDING TEGEN BEDERF. C. MIRAND0LLE, Rotterdam. Ik heb uw middel aangewend tegen diarrhee bjj huisdieren en ondervonden dat het onovertrefbaar is. Een kalf, 4 weken oud, leed zoo aan het wit diarrhee, dat het van zwakte niet meer staan kon. Na uw middel volgens voor schrift toegepast te hebben, was bet den eersten dag al beter, en den tweeden dag geheel klaap. Heen, bp Steenbergen, 24 Dec. 1902. A. STOP, landbouwer, voorz. van de N. C. B. B. Prjjs per flacon f0,75 15 cents porto. Wederverkoopers genieten korting! AlleenInternationale Apotheek, Sin gel hoek fleiligenweg Amsterdam. Duizenden attesten voorhanden, welke gaarne ter inzage bereid staan. voor zeven jaren, ingaande rooven oogst en 25 November 1906 97 Aren 20 Centiaren in Midden Zvyake, gemeente 's Graven- poldersectie D no. 221 1 Hectare 91 Aren 32 Centiaren in V Beer Abtskerkebg het dorp Nisse, bij den Molen, sectie B nos. 248 en 277; 2 Hectaren 22 Aren WEILAND, in 's Heer Abtskerkein den gouden bodem, sectie B nos. 158 tot 161. Inschrijvingsbiljetten in te leveren bp notaris MULOCK HOUWER te Goes,vóór of op 24 April a.s. Te zpnen kantore zijn inlichtingen verkrijgbaar. KORTE KERKSTRAAT. VERFWAREN, VERNISSEN, Pleging's gemaakte VERF in 50 verschillende kleuren, KwasteD, Gereedschappen, SPONZEN, ZEEMEN, WITKALK „Ravine", BLACK VARNISH, CARBOLINEUM, enz. enz. tusschen MIDDELBURG en ZIERIKSEE. CORRESPONDEERENDE VAN EN NAAR ZIERIKSEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. APRIL 1906. Amstepdamtohe Tijd. Middulh. Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag ff«ansd Donder d Vrijdag Saterdag Zondag liaaadag Dinsdag Woensd Donderd Vrjjdag Zaterdag Zieriksee. 'smor. 'smid. 14 7,80 4,30 7,30 4,30 7,80 4,30 7,80 4,30 7,80 4,— 7.30 4,— 7,80 7,30 7,30 7,30 7,30 25 7,30 26 7,30 4, 7,80 7,30 r Ziari^iva a Middelb 'smor. 'smid, 7,30 Zaterdag 14 Zondag 15 Maandag 16 Diasdag 17 Woeasd. 18 Donderd. 10 Vrijdag 10 Saterdag 21 Zondag 82 Maandag 23 Dinsdag 24 Woenad. 2i Donderd. 26 Vrjjdag 17 Zatardag 28 7,30 3,- 7.30 5, 7,30 3.— 7.30 2,30 6 30 3 7,v0 3,— 7,30 8,- 3,- 8,— 8 3 8,— 8- 8 Da omnibus Boet naar Calecheveer rijdt af in correspondentie mat da boot Cat- schevoer-Zieriksee van bet station Boet xia het kantoor van dan Agent, Wed. If. BUK, 's Hear Hendrikskinderenstraat, na aankomst der treinen nit Rooiendaal tan 8.16 morgans en ten 2.42 middags; in correspondentie met da boot Zjerik- see-CatschoYeer Tan het kantoor ran den Agent te Qou op het uur Tan afvaart der boot van Zieriktee. Lichte goederen moeten aan het kantoor van den Agent bezorgd zjjn, uiterlijk een kalf nnr no het vertrek der boot nit Middelburg, of een half nnr vóór het ver trek der boot nit Zieriktee. Toor zware goederen afzonderlijke wagen. Zaterdag 14, Zondag 15, Maandag 16 en Dinsdag 17 Jlpril worden afgegeven, geldig tot en met Woens dag 18 Jlpril. MIDDELBURGZIER1KZÉE of tnsschengelegen plaatsen, vice versa. Ie klasse 4 ƒ1,501 2e klasse 4 ƒ1, DE DIRECTIE. Wat moeten onze meisjes, Op iedere kookschool leeren THOMSON'S VANILLESUIKER En PUDDING prepareeren! Prgsvraag 23 Dec. 1905. Op een der mooiste dorpen van Znid- Beveiand wordt nit de hand met mooien tuin en boomgaard met circa acht gemeten Grond, alsmede het Vrachtrijderebedrijf met veel werk. Te bevragen onder no. 45 aan hef bureau van dit blad. by G. MINDERHOUD, te B o r s e 1 e. geschikt voor étalage* Magazijn De Ooievaar, Middelburg. munt uit door zeer goed pas sende modellen. Werken voor Klteding\naar Maat volgens coupe sys teem American. Opgericht 1765. KONINKLIJKE FABRIEKEN. TOBDBBT UW VKK MKT OB ZUIVBHB HUB WK uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EERE-DIPLOHA PARIJS 1000. NEGEN GOUDEN MEDAILLES. VERKRIJGBAAR bg den heer J. A. STEKETEE, te Goes. Ie MAARSSEN (Utrecht). !Ron.t< rn. altreten, ensaop ennvran* gratia en vrachtvrij Voor sneeuw en. reuen ondoordringbaar, zelfs' zonder dakb- sclv i dokken of -'aufmeren. Garariie voor minstens 20 Jaar. WINSELMANN'S GROSSIER in A. Jacobs, aannemer, Goes, Veemarkt. P# den Herder, mr. timmerman, Wólphaartsdijk. V. d. Puften, mr. timmermaD, Oud-Sa biangen. C. Minderhoud, mr. timmerman, Nieuivdorp. W. Raljé, mr. timmerman, Nieuwdorp. int. de Mol, mr. timmerman, Baarland. J. Rijnberg, mr. timmerman, Ellewovdsdijk. A. Oele Jz., mr. timmerman, Ellewoudsdijk. L. llubregtse, mr. timmerman, Gravenpolder. W. Westveer, mr. timmerman, V Gravenpolder. J. B. Koch, mr. timmerman en aannemer, Hansweert. M. knuit, mr. timmerman, Hansweert. J. de Kniter, mr. timmerman, 'a-Heer Arendskerke. J. Wesfstraten, mr. timmerman, 'a-Heer Arendskerke. J. v. d. Poel, mr. timmermaD, 'a-Heer Arendskerke. J Beenhakker, mr. timmerman, 'a-Beer Arendskerke. P. J. Brand, mr. timmerman, s-Heerenhoek Jobs. Eckhardt, mr. timmerman, Boedekenskerke. L. Minderhout, mr. timmerman, Boedekenskerke. C. R. T. Os, scheeps-victualiën win kei, lerseke. Joh. Mieras, scheeps-victualiën win kei, lerseke. A. Marteijn, mr. timmerman, lerseke D. v. Maris, mr. timmerman, Capelle. D. Klap, mr. timmerman, Capelle. W. v. d. Linden, mr. timmerman, Kattendijke. Jobs. Dekker, mr. timmerman, Kloetingen. Jakob Dekker, mr. timmerman, Klcetingen. J. F. Panny, aannemer, Krabbendijke H. 1. Breker, mr. timmerman, Krabbendijke. J. t. d. Zanden, mr. timmerman, Krabbendijke. Corn. Molhoek, mr. timmorman, Krabbendijke(Óostdjjk). A. Paassen, mr. timmorman, Kruiningen. M. Baveco, mr. timmerman, Kruiningen. wordt gebruikt om ver rotting van alle soorten bout tegen te gaan, geeft tevens een mooie bruine verfkleur op het bout, wordt steeds toegepast voor schuren, deuren, hei ningen, karren, wagens, ladders, varandas,vochtige muren, onder honten vloe ren, voor het verwijderen van zwam en paddestoe len en verder op alle plan ken, gebouwen en hout, wat aan grond en open lucht is blootgesteld. »Utrecht" is verkrijgbaar aau onderstaande adressen: Wed. J. F. Chauulean, mr. timmerman, Kwadendamme. L. Peters, mr. timmermaD, kwadendamme. J. M. v. 't Veer, mr. timmerman, Oudelande. F. v. d. Poel, mr. timmerman, Oiezande. D. Prieui, mr. timmerman, Ovezande. Jac. t. d. Zanden, mr. timmerman, Rilland-Bat h. G. Windhorst, mr. timmerman, Rilland-Bath. M. Kopmels, mr. timmerman, Waarde. M. Allewijn, mr. timmerman, Waarde. Wed. M. Verbnrg, mr. timmerman, Borselen. P. C. Melis, mr. timmerlieden, Borselen. N. Melis, mr. timmerman, Borselen. F. D. Chamuleau, mr. timmerman, 's-Beerenhoek. J. Dekker, mr. timmerman, Heinkenszand. A. Hubregtse, mr. timmerman, Heinkenszand. W. t. Veen, mr. timmerman, Heinkenszand De Mol, mr timmerman, Heinkenszand. J. Coppoolse, mr. timmerman, s-Heer Henderikskinderen. A. Drijgers, mr. timmerman, s-Heer Abtskerke. Jac. v. t Veer, mr. timmerman, Bietelingen. Corn. Wondergem, mr. timmerman, Kruiningen. Wed. A. de Muijnck, mr. timmerman, Driewegen. W. Leo, mr. timmerman, Driewegen. A. J. de Muijnck, mr. timmerman, Borselen. Jac. de Boerggruaf, mr. timmerman, Wemeldinge J. v. Baal, mr. timmerman, Wemeldinge. L. J. Florlssen, scheeps-victualiünwinkel. Wemeldinge. J. de Kater, aannemer, Kortgene Wed. Schippers, timmerwinkel, Kertgene. A. Bakker, mr. timmerman, Kamperland L. C. Maas, mr. timmerman, Wissekerke. P. Willemse, wagenmaker, Geersdijk. C. Kievit, mr. timmerman, Colijnsplaat. H. J. Hnbregtse, mr. timmerman, Wissekerke. A. Schuit, mr. timmerman, Colijnsplaat. L. T. Louwerse, mr. timmerman, Colijnsplaat. VERKOOP-KANTOOR 1^—il— fonkelnieuw, in prijzen van f 30, f 35, f 45, f 50 en f 60. Bijzonder wordt aanbevolen i het rjjwiel merk Favorite" met echte Dunlop- of Continentai-banden, spatschermen, tasch, pomp, sleutel, oliekan en bel, voor f 45 met 1 jaar garantie op machine en banden. Ecbte Dunlop- of Continental-banden per stel met 1 jaar garantie f 15, buitenbanden per stuk 1 5,50. binnenbanden 1 2,50. Imitatie Dunlop Buitenbanden per stuk f2,50, f3,50, f4,50. Continental (zonder draad) f3,50, f4,50. Binnenbanden per stuk f 1,50, f2,f2,50. Carbid-Lantaarns per stuk fl,50, f2,50, f3,50 en verder alle rjjwielonderdeelen tot de meest concurreerende prijzen. Verzending naar alle plaatsen onder rembours met vrjj zicht. Op aanvrage gratis toezending der geïllustreerde prfjscouraLt. Haarlemmerdijk 161, AWISTEIIDAM. Opgericht 1859. GEHEELE EN GEDEELTELIJKE BEREIDING. Groote voorraad Perkoenen, Palen, bezaagd Hout en Dwarsliggers. Telegram-AdresBOÜTEEREIDINQ-FEIJENOORD—ROTTERDAM. Fabriek: Pereooneheven O.®. 13—45, Telefoon No. 3332. Kantoor: «eldeMCheluade 31 (Plan C), Telefoon No. 3164.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1906 | | pagina 3