dat het klimaat in het noordelyk deel van Europa zijn gezondheid schadelijk zou kunnen zijndr. Leydi heeft reeds de noodige beschikkingen genomen. Geschil met Portugal. Uit een Lis- sabonsch schryven in de N. R. Ct. krygt men den indruk, dat over 't algemeen in Portugal kalm de verdere loop der zaken wordt afgewacht. Men schynt te Lissabon in te zien dat er niets te doen valt van Hollandsche zyde, zoolang niet de heer G. Pott in Europa zal zijn aangekomen en zyn Regeering mededeeling zal gedaan hebben van zyn ervaringen als consulair ambtenaar en als particulier persoon te Lorenzo Marquez. Oorlog Transvaal. De Daily Mail verneemt uit Kaapstad dat het geheele verkeer tusschen de Kaap en de republieken gestoord is. De Boeren, die bij Rhenosterhoek bia- nenvielen, hadden prachtige paarden en een paar Maxims. De redactie van de Daily Mail verneemt uit gezaghebbende bron dat de Boeren van plan zyn allereerst zoo spoedig mogelijk Cradock te be reiken en in opstand te brengen, waar een om wenteling goede kans van slagen zou hebben. De Boeren, die in de Kaapkolonie zyn gevallen, worden aangevoerd door Hertzog, Philip Botha en Haasbroek. Behalve de commando's, die reeds ge noemd zyn, is er nog een macht de rivier overge stoken by Zoutpan om het commando, dat Philip- stown bezette, te versterken. De Evening Standard zegt, dat men te Londen vertelt, dat Kimberley ernstig bedreigd wordt. De telegrammen van gisteren zyn Ten eerste een Reuter-telegram, luidende Kaapstad, 23 Dec. Men vreest dat de toe stand ernstig is, de overheid der kolonie is zeer gesloten. De Hollanders der noordelijke districten zijn uiterst onrustig, men vreest dat ze zich zullen aanfluiten bjj d» ingevallen Boeren. De bewegingen der troepen worden zeer bemoeilijkt, doordat som mige lynen door zware regens zijn weggeslagen. De Boeren overrompelden de landmetersafdeeling te Philipstown en namen de mannen gevangen, maar lieten hen weer vry na vernieling der instru menten. Ten tweede een telegram van lord Kitchener, luidende ♦Voor zoover het my mogelijk is een meening te vormen, denk ik dat de beweging der Boeren in de Kaapkolonie tot stilstand is gebracht. Onze troepen trekken om beide commando's. Er wordt ook een colonne georganiseerd om onmiddellijk afgezonden te worden. De Boeren krygen niet veel steun in de Kaapkolonie. De Wet bevindt zich in do nabyheid van Senekal. Generaal French meldt dat hy de beide laatste dagen in aanraking is geweest met de commando's van Beyers en De la Rey ten zuiden van de Maga- liesbergen en den vijand achtervolgt. De Boeren leden zware verliezen commandant Kreuse en eenige anderen werden gevangen genomen." Deze twee telegrammen zyn, wat de Kaapkolonie betreft, met elkander in stryd. Maar de Morning Leader wees er onlangs op, dat Kaapstad wel meer zal weten van den inval dan lord Kitchener, wiens verbindingen met de Kaapkolonie waarschijnlijk door de Boeren zyn afgesneden. Staten-Generaal. TWEEDE KAMER. Sneller dan te voorzien was, liep de behandeling der Staatsbegrooting ten einde. Het hoofdstuk Marine werd met 44 tegen 12 stemmen aangenomen. Na goedkeuring der koloniale begrootingen kwam by de Wet op de Middelen alleen de suikeraccijns even ter sprake, van het verlagen waarvan de heer Bastert zich als een warm voorstander deed ken nen, in de overtuiging dat het vermeerderd suiker- verbruik de schatkist schadeloos zal stellen. De Kamer had hiermede hare werkzaamheden ge ëindigd. Zij komt den 3en Januari weder bijeen. Kerknieuws. Doopsgezinde kerk. Woensdag (2e Kerstdag), voormiddags 10 uur, d8. S. Spaans. Ned. Hervormde kerk. Waarde< Herbenoemd tot diaken de beer A. C. de Smit en tot ouderling de heer M. de Looze. lerseke. Tot ouderling bij de N. H. G. is be noemd de heer C. M. Dijkwel in plaats van den heer P. Huisson en tot diaken de heer C. de Jonge in plaats van den heer C. M. Dykwel. Heinkenszand. Herkozen al9 ouderlingen de heeren J. Kristelijn en Abr. Cappon, en als diakenen de heeren Iz. Cappon en G. Nysse Gz. Gereformeerde kerken. Op het tweetal te Grijpskerke (Walch.) komt voor J. J. Koopmans, te Heinkenszand. Beroepen te Koudekerk e S. J. Vogelaar, te Apeldoorn. Onderwijs. Geslaagd voor het examen in de wiskunde L. O. dhr. A. Verhage, onderw. aan school B alhier. Aan de universiteit te Utrecht is tot arts be vorderd de heer J. Snoep, geboortig van Kapelle. Gemengde Berichten. Omtrent het in ons nummer van Zaterdag jl. voorkomende bericht van eene gruwelijke dieren mishandeling te Waarde, melden eenige opge schoten jongens" dat de hun ten laste gelegde feiten met de duif gebeurd zyn nadathet dier dood was, zoodat er van de hoog opgegeven dierenmis handeling in 't geheel geen sprake is. Heinkenszand. Jl. Vrijdag sloeg onder deze gemeente het paard met kar van den vrachtrijder K. van Borsele op hol ten gevolge van het breken van den buikriem. Behalve dat K. zich erg bezeerde was ook het voertuig voor verder vervoer onbruikbaar, evenals het tuig, terwyl ook de commissies of waren ze?r waren gehavend. De collecte (bij inschrijving) voor het hulde- bljjk aan de Koningin heeft te lerseke f77.03 opgebracht. Te Wissenkerke bedroeg zij f125. Driewegen. De Nieuwjaarscollecte alhier heeft opgebracht f 110.35 en te 's-Gravenpolder f 340.52 V» Een aardige ^Snipper" van Dr. Laurillard uit den jongsten jaargang van Onesimus Die »eigendom is diefstal" zegt. Houdt diefstal kennelijk voor slecht. En erkent in zyn spreuk dus weer 't eigendomsrecht. Een spoorwegongeluk is Zaterdagavond te Twello voorgevallen. De sneltrein van 6.40 uit Amsterdam en de trein uit Heagelo kruisen ge woonlijk te Bathmen, maar wegens vertraging van den sneltrein was de kruising naar Twello verlegd. Door onachtzaamheid is de personentrein op ver keerd spoor geplaatst, met het gevolg dat de Am- sterdamsche trein op den stilstaanden trein reed. Twee personen werden onmiddellijk gedood; het zyn twee vrienden, die van Parijs kwamen en te Deventer thuis behoorden, de heeren J. F. Broek huis en A. N. Tiggelaar, beiden ongehuwd. Broek huis is eenige zoon, wiens ouders, toen zij het ongeluk hoorden, als verpletterd stonden. Men is te Deventer sterk onder den indruk. Vijf gewonden, waaronder vrij ernstige, liggen te Twello in het ziekenhuis. Zy waren Zondag morgen vry wel. Van Deventer was er 's nachts veel geneeskundig» hulp spoedig bij de hand. Het treinpersoneel heeft geen letsel. De machi nisten van den stilstaanden trein zijn er afgespron gen. Die van den sneltrein hebben, het ongeval bemerkende, nog gestopt wat zij konden, anders waren de ongelukken nog grooter geweest. In het winkelhuis der firma Bruning en Miihren te Amsterdam is een grondwerker, door een electrischen stroom gedood. De getroffene hielp sintels binnendragen in den kelderhij zette een kastje op zijde, dat juist ter bedekking der elec- trische geleidingen diende, en raakte daarby den kabel aan. Hij kreeg een bevigen schok en stortte neder. In het Binnengasthuis bleek dat de man terstond gedood was. Sedert bijna een jaar werd te Joure vermist de twaalfjarige Johanna vaD B., wier opsporing indertijd te vergeefs door de ouders verzocht was. Donderdag jl. stond ze eensklaps voor de verbaasd» huisgenooten. Ze verhaalde, dat ze met een gezin naar Duitschland vertrokken was. Daar vandaan geraakt, had ze een paar dagen hulpeloos rondge zworven, tot ze in het weeshuis te Xanten was opgenomen. De burgemeester dier plaats had ze naar Nijmegen doen transporteeren en vandaar werd ze naar Joure overgebracht. Het kind zag er by aan komst zeer welvarend uit. In zake den bekenden kindermoord te Tilburg zijn door don rechter-commissaris twee getuigen uit Utrecht en de moeder van den beklaagden schilder gehoord. (T. Ct.) Vrijdagavond te 10.45 uur is op den Amstel een aldaar geankerd liggend schip door een van Amsterdam komende stoomboot in den grond ge- vareu. By onderzoek is gebleken, dat de schipper en twee zoons zich hebben kunnen redden, doch dat de vrouw met vier dochters verdronken zijn. De lijken van twee der dochters zijn terstond uit het schip te voorschijn gehaald, die van de vrouw en de twee andere dochters den volgenden morgen. Een belangrijke operatie. Den 24en April werd een burger uit Pretoria, de heer N. K. Huisman, in een gevecht bij Veertienstroomen gewond dooreen lyddietbom. Een stuk van de bom was in zijn rech- terlong gedrongen. Hij werd onder behandeling van dr. Weber gesteld, die echter toen er niet in kon slagen, bet ijzer uit de long te verwij deren. In September kwam de gewonde naar Nederland, en stelde zich onder behandeling van prof. Korte- weg te Amsterdam, die hem in de maand October opereerde. Na de tweede operatie gelukte het den professor het stuk van den bom uit de long te verwijderen en zoo den ongelukkige te redden, die zich thans zeer wel bevindt. Het ijzer bleek een gewicht te hebben van 41 gram, dat zorgvuldig door den gelukkigen bezitter in een doosje wordt bewaard. Het penninkske der weduwe, 't Gebeurde, dat tydens de collecte voor het huldeblijk aan H. M. de Koningin, een armoedig gekleed vrouwtje te Breda schreiend verklaarde, dat zij niets bezat, om voor haar Koningin te offeren. Een door meelij bewogen voorbijganger wilde haar een gulden ge ven, doch daar had ons moedertje bezwaar tegen Toen echter een ander haar een cent wilde leenen aanvaardde zy dien dankbaar en wierp deze op de schaal. Achttien jaar geleden strandde achter den Hoorn op Tessel een schip, genaamd de Bessel. Het schip werkte [zich in het zand en werd daaronder bedolven. Het wrak werd publiek verkocht, en de koopers hadden nog maar weinig geborgen, toen zij ge noodzaakt werden op te houden. Thans is het wrak weer aan de oppervlakte en geheel buiten het slechte water de eigenaars zullen zich reppen om de gekoperde huid van het vaar tuig machtig te worden. Te Nieuwerkerk a/d. IJsel heeft een epidemi sche ziekte geheerscbt onder de katten, waar door een groote verwoesting is aangericht onder die huisdiertjes. Menig gezin is daardoor geheel beroofd van dit soms zoo geliefde en nuttige dier Onder de bootwerkers te A'ilwerpen is eenige dagen geleden eene werkstaking uitgebroken, die met eiken dag toenam, spoedig verscheidene schepen deed stil liggen en thans een ernstig karakter heeft gekregen. De berichten daaromtrent van jl. Zater dag luiden Bij de hervatting van den arbeid op de Cockerill- kade, te half twee hedenmiddag, trachtten 2000 werkstakers het werk aan de boot van Grimsby te beletten. De politie-agenten maakten een charge met de sabel en vuurden bun revolvers af. Er wordt ver zekerd dat er 300 schoten gelost werden. De stakers j weken terug. Men zegt dat er dertig stakers ge- j wond zyn, waarvan tien zwaar. Er had één arres- j tatie plaats. De stakers droegen de gewonden weg. j De politie is nu versterkt met veertig agenten, doch de stakers blyven een dreigende houding aannemen. Het Hof te Gent heeft den beruchten Hendrik De Jong, beschuldigd daar twee vrouwen, Filomena Wouters en baar meid, vermoord te hebben, daarna een bed in brand te hebben gestokon en een koffer met geld en papieren te hebben ontvreemd, bij verstek veroordeeld tot de doodstraf, berooving van al zijn burgerrechten en tot de kosten, beloopende 2310 francs. Hy bevindt zich waarschijn lijk in Amerika. Veiling van een prinses. Te Londen is onlangs een prinses onder den hamer gebracht. Een doode namelijk de mummie eener dochter van koning Ramses II, welke 3500 jaar geleden overleden is. De gelukkige kooper heeft voor haar welbewaard ♦overschot" 10 guineas (f126) betaald. Het vergaan der Gneisenau. Het cijfer der om gekomenen bij het vergaan der Gneisenau blijft vastgesteld op 40. Men weet nu, dat er slechts vijf kadets aan boord van het fregat waren en dat slechts één hunner, is verdronken. In het Spaansche Parlement is ter sprake ge bracht hot verleenen van schadevergoeding aan de families der tien Spaansche zeelieden, die by het hulpbieden tydens het reddingswerk zijn omge komen. Een onvoorzichtig diplomaat. De heer De Kazy attache aan de Hongaarsche legatie te Londen en kamerheer van den Keizer van Oostenrijk, is het slachtoffer geweest van handige dieven. Hy kwam van Londen te Parijs aan en nam aan de Gare de Lyon een rijtuig om naar het andere station te rijden, waar hij den trein naar Budapest zou nemen. Hy had twee handkoffertjes by zich, elk voor 30,000 gulden bevattende aan juweelen en kostbaarheden en zette ze op den imperiaal Toen hij het andere station bereikte waren beide va liezen verdwenen. De cholera te Singapore. Tot den 21 n dezer werden te Singapore officieel vier-en-zestig gevallen van cholera geconstateerd, waarvan drie-en-veertig met doodelijken afloop. (Bat. Nbld.) In het Boerenkamp op Ceylon moeten niet minder dan 280 gevallen van typhus heerschen, terwijl nog 80 gevangenen onder observatie staan. De geneeskundige dienst heeft de handen vol, maar kan er tot dusver niet in slagen de epidemie te beperken. Admiral Remev heeft uit Manila geseind dat op de kust der provincie Cavite, bij Limbanes, een kanonneerboot 20 man aan wal gezet heeft, die daarop 80 ♦opstandelingen" overvielen. Men zou geneigd zyn te lezen »die overvallen werden door" indien er niet by stond dat de Amerikanen slechts een gewonde, de Filippijners 13 dooden hadden. Maar 't belangrijkste is toch het feit, dat er nog gevochten wordt op de kust van Cavite, dus vlak ten zuiden van Manila. De Chicagosche millionnair Rockefeller heeft weer eens 1,500,000 dollars aan de Chicagosche universiteit geschonken. Dat brengt bet totaal van zijn schenkingen aan deze instelling op 9,751,000 dollars. Een geplaagde koning. Tot de sckagduwzijde in het leven van vorstelijke en andere hoogeplaatsten personen behooren de eerbewijzen, waaraan zij zich op hun tochten niet kunnen onttrekken. Een ver makelijk geval van dien aard wordt in een Duitsch blad van den Pruisischen Koning Friedrich Wilhelm III verhaald, die aan dergelijke betoogingen van zingende schooljeugd, langsprekende burgemeesters, serenades en aubades van zangvereenigingen een grooten hekel had, en op zulke dagen niets heer lijker vond dan 's avonds eindelijk rustig te kun nen gaan slapen. Eens was hij in een klein stadje tot den treuren bezongen en heredevoerd en zocht doodmoe zyn slaapkamer op. Maar nauwelyks was bij in bed gestapt, of onder hem begon weder de melodie♦Heil dir im Siegerkranz." De liefheb' bende burgery had gezorgd voor een muziekmatras De algemeene overste der zendelingen van Scheut in Belgié heeft een telegrafisch bericht uit China ontvangen, dat het district van Pius geheel was vernield, uitgezonderd de residentie. De bis schop, 19 Belgische zendelingen, vier Chineesche priesters en 300 christenen waren door de Russi sche priesters op het juiste oogenblik uit de handen der Chineezen gered. Commandant Eletz was het eerst ter hulp gesneld en verdedigde vijf dagen den zendelingpost op heldhaftige wijze een derde van zijn detachement kwam bij de verdediging om het leven, de aanvoerder zelf werd ook gewond, doch bleef het bevel voeren. Het bedoelde district telt vier residenties. In het noordelijk gedeelte bevinden zich nog zes Belgische zendelingen en 1 Chineesche priester. Er doet zich in Spanje een eigenaardig ge val voor. Aati de Gallicische kust ligt het eiland Salvoro, dat het eigendom is van een particulier, zekere Josquin Ortega te Santiago. Een Engelsch- man heeft eene hooge som men zegt acht mil- lioen voor het eiland geboden en men vreest dat Ortega zooveel geld zal aannemen. De pers werkt thans op zijn gemoed, zeggende, dat hy als goed Spanjaard dit deel van zyn vaderlandschen grond niet aan Engeland mag afstaan, want achter den kooplustigen Engelschman staat, heet het, de Engel- sche regeering, die van 't eiland een kolenstation wil maken voor het Engeische escader, dat dik wijls en langen tijd de Gallicische kust bezoekt. De regeering schijnt ook een beroep op Ortega's vaderlandsliefde gedaan te hebben men heeft de Engelschen al te Gibraltar, men wil hen niet gaarne aan de Gallicische kust hebben. Christenmoorden in MacedoniëUit Weenen is aan de Morning Leader bericht gezonden van chris tenmoorden, die te Ipeck, Gotivah en Guilgan ir Macedonia zijn bedreven. Er moeten volgens he, bericht honderden mannen zijn omgebracht en 200 vrouwen ruw mishandeld. |Te Tetzkowa is een priester verbrand. De Parijsche politie gaat eiken nacht weer op klopjacht uit en telkens maakt zij een flinken buit. Dinsdag waren het 342 vagebonden, die in de val liepen. Daarvan worden tien vervolgd wegens diefstal, 57 wegens dronkenschap, 6 wegens verzet tegen de politie, 4 wegens vagebondage, 105 wegens gewone landlooperij, 4 wegens brandstichting en 17 wegens andere misdrijven. In een week tijds, van 11 tot 18 December heeft de politie de hand gelegd op 3286 dezer nachtpitten. Het was waarlijk wel noodig. Een bericht komt uit Odessa, vervat in één zin, waarin wellicht een geheele levensroman ver borgen ligt. Een Russische prinses Eristoff heeft zich een kogel door het hoofd gejaagd, by de er varing, dat haar gemaal, prins Eristoff, niet anders dan een gewone oplichter was, die reeds in Parys bij verstek veroordeeld was geweest wegens her haalde oplichtingen. Een tunnel van vier kilometers lengte nadert in de Vereenigde Staten haar voltooiing. Zij door boort het Cascadengebergte in den staat Washington, is 7 meter hoog, 5 meter breed en beeft gpcemente wanden. Om de rookplaag te vermijden, zullen de treinen in deze tunnel door speciaal daarvoor ver vaardigde electriscbe locomotieven worden getrok ken, die voor het binnenstooraen van de onder- grondsche baan worden voorgespannen. Drie jaren hebben de arbeiders van beide zijden er aan ge werkt, en met welke nauwgezetheid de voorafgaande berekeningen en metingen bobben plaats gehad, kan blijken uit het feit, dat op de plaats van ontmoeting het verschil in stijging der beide helften slechts 6 centimeter en dat in richting niet meer dan 6 millimeter bedroeg. Een bewonderenswaardig juiste berekening Er zijn tbans te Parys twee dames, die den eed als advocaat hebben afgelegd, mme. Petit en mile. Chauvin. Eerstgenoemde had al in een mooie zaak kunnen optreden (voor iemand, die zeven jaar in een gesticht was opgesloten), maar zy heeft ge weigerd, zeggend dat zij vooreerst niet pleiten wilde. Het einde van de eeuw zal door de gemeente Parijs met een klein feestje worden gevierd illu minatie van het stadhuis met muziek op het plein daarvoor. Klokslag 12 uur krygen de muzikanten en de gemeente-ambtenaren te eten en te drinken. Honderd duizend francs worden onder de armen verdeeld, en bet bureau van den raad zal voorstel len, een motie aan te nemen voor eene algemeene politieke amnestie. Laatste en telegraphische berichten. Benoemd tot adjunct-inspecteur der belas tingen te Nijmegen de heer J. de Wilde, ontvanger te Sluis, en tot ontvanger der belastingen te Sluis de heer P. H. J. G. van Manen, surnumerair te Rotterdam. Liefdadigheid. KERST- OF SLEECOLLECTE, te houden op Woensdag 26 December (2en Kerstdag) door Diakenen der Herv. Gemeente alhier. Deze collecte is bestemd tot het houden van een bedeeling van kleeding en dekselook gedragen kleederen worden dankbaar aangenomen. Ons vleiende met milde en blijmoedige gaven van de ingezetenen, bevelen wij deze goede zaak ten dringendste aan. Goes, 24 December 1900. J. DE BRUIJNE, Voorzitter. P. VERBURG Az., Secretaris. Marktberichten. GOES, 24 December 1900. Aanvoer en handel waren vpn weinig beteekenii. Oude TARWE per Hect< Nieuwe TARWE Nieuwe ROGGE WINTERGERST per 100 K.G. ZOMERGERST v HAVER i KOOK-^RWTEN BRUINE BOONEN BOTER per K.G. EIEREN per 100 stuk» ROTTERDAM, 24 December 1900. Het Vlas op het land is goed opgeruimd aan voer 9860 steen blauw tegen 40 a 52 stuivers, 1200 steen Groningsch tegen 40 a 42 stuivers, 400 steen wit ter markt grootendeels verkocht. L y n z a a d flauw, hoogste prijs f 11,75. Aardappelen en Ajuin geen aanvoer. Meel f 10,25 kalm B o u w- m a n geen noteoring gemaakt. Granen: bui- tenlandscbe stil, binnenlandsche prijshoudend, zonder zaken noteering niet gemaakt. f f 6',25 a 0 6^50 5,25 n 0 5 60 7,25 a 0 7.70 7,20 a 0 7,70 5,50 a 0 6,20 0 8 50 a 0 9,— 0 7,50 a 0 8,— 0 1,30 a 0 0 4 40 a 0 5,—

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1900 | | pagina 2