OMNIBUS,! Boereninspan. Chili-Salpeter, EEN HIT, j ADVERTENTIE N. Jacob Oele Az. Aanbesteding. de AANBESTEDING. AANBESTEDING. Donderdag 22 Maart 1900, verkoopen: Eene partij HUISRAAD, Openbare Verkooping. Vrijdag 23 Maart 1900, Openbare Verkooping. Woensdag 28 Maart 1900, Openbare Verkooping. Donderdag 29 Maart 1900 Te koop of in ruil: Donderdag 29 Maart 1900, openbaar verkoopen: Woensdag 4 April 1900, verkoopen: 10 PAARDEN, Vergadering Dinsdag den Ude" April 1900, 1 W. J. M. BITTER, II. M. BRUIJNZEEL. J. KOSTENSE, Ki nitiingen. Uit de hand te koop Grof-, ïïoif- KacMsmsdexij, met een rijmpje, meldende dat die krijgsmacht hem werd gezonden tot aanvulling der verloren troepen, met de opmerking dat ze nooit op den loop zouden gaan en er steeds meer te krijgen waren. De grap was al bijna vergeten, toen uit Londen oen deftige brief aankwam, waarin namens Chamberlain werd verklaard dat deze zich door de zending zeer be- leedigd achtte en dat het departement van buiten- landsche zaken te Londen den Duitschen gezant aldaar van de zaak had verwittigd met verzoek de Duitscke regeering er mee in kennis te stellen. Groote ontsteltenis veroorzaakte dit schrijven onder de stamgasten, minder uit vrees voor een oorlog tusschon Groot-Britanniö en het vorstendom Reuss, dan uit angst, dat de ambtenaren onder de grappen makers door de regeering zouden worden bemoei lijkt. Maar die treurige gevolgen bleven uit, en niet zonder reden. Want ten slotte werd bekend dat de brief uit Londen ook een grap was. Een der daders had dien brief door een vriend uit Lon den laten schrijven om zijn kameraden angst aan te jagen, en dit is hem uitstekend gelukt. Generaal Methuen heeft m eene bijeenkomst ten stadhuize te Kimberley eene rede gehouden, waarin hij hulde bracht aan kolonel Kekewitch en diens troepen voor de verdediging dier stad, maar ook aan de Boeren en hun aanvoerder. Nooit had hij een dapperder soldaat ontmoet dan Cronjé, en nooit stond hp tegenover een leger, waarin minder wraakzucht heerschte dan in dat der Boeren, uit zonderingen dan daargelaten. Op het laatst van Febr. scbreef men uit Ma- feking Zoowat de geheele bevolking van Mafeking leeft thans onder den grond. Alle zakeu worden in de onderaardsche schuilplekken gedreven. Er is een onderaardsche tak van de Standard Bank. De Kaapsche politie heeft een groote onderaardsche zaal, goed gemeubileerd, en houden er zelfs een piano op na. Het Mafeking hotel beeft een onder aardsche eetzaal, waar 40 monschen kunnen aan zitten zonder gevaar dat hunne maaltijden door barstende bommen verstoord zullen worden. Het kantoor van de Mafeking Mail werd door een bom getroffen en de voorraad papier vernield. Het blad wordt thans op bruin papier gedrukt. De sditeur was afwezig, toen de bom zijn sanctum trof. Volgens een bericht uit Petersburg, is nu voor duizend roebels ingeschreven, om Cronjé, wegens zijn dappere tegenweer tegon Roberts, een drink schaal aan te bieden. Het ontwerp is gemaakt door de eerste kunstenaars. Het kunstwerk wordt een meter hoog, en er zal een adres bijgevoegd worden in het Nederlandsch en het Russisch. Men zal Cronjé voorloopig slechts een fotografische afbeelding er van zenden. Het kunstwerk zelf wordt hem na af loop van den oorlog toegestuurd, opdat het niet in handen van den vijand valt. Te Londen loopt het gerucht, dat het En gel sche oorlogsschip Thetis de stoomboot Kaiser van de »Deutsch Oat-Afrika Linie" achtervolgt om de heeren Fischer en Wolmarans, die zich aan boord van de Kaiser bevinden, te kunnen gevangen nemen. Zooals men weet gaan deze beidt heertn naar Europa om daar aan te dringen op het sluiten van den vrede. Noch de Engelsche, nóch de Duitsche bladen ge- looven dat bericht. Zou het waar zijn, dan konden conflicten niet uitblijven. In de te Johannesburg verschijnende Sial- Afrikanische Correspondenz schrijft de redacteur Fritz van Straaten, uit het kamp voor Ladysmith »Een treffend bewijs van het onwrikbaar ver trouwen op God bij de Boeren heb ik wéér dezer dagen gezien. Ons lager (Pretoria diatrikt) was sa mengekomen voor eene godsdienstoefening. De man nen stonden in een dichten hoop opeen. Daar be gon het opeens in do lucht te sissen en te knallen boven onze hoofden, en rechts en links vielen ka nonskogels. De Engelschen hadden waarschijnlijk de verzameling menschen opgemerkt en schoten daar nu op. »Ik maakte een der Boeren opmerkzaam op het gevaar en vroeg, of het niet beter zou zjjn uiteen te gaan. Maar hij antwoordde »Niet alzoo, broeder. Zoolang wij bidden, zal de Heer ons beschermen, en zij zullen ons niet kunnen deren. >Zoo zongen de Boeren, ondanks het hevige vu ren, bedaard hun psalm uit, en daarna gingen zij uiteen, zonder dat er één was gekwetst." 363ste Staatsloterij, Ie kl. Trekking van Maandag 19 Maart. Ie lijst. 20: 6016 6866 6S93 7226 7283 7291 10392 10406 13341 13358 17717 18580 18593 Burgerlijke Stand van Goes van 16 tot 19 Maart 1900. Overleden 19, Helena Jacoba, 15 m., d. v. Johannes Leendert Faase en Goesje Gort. Marktberichten. ROTTERDAM, 19 Maart 1900. In Vlas op bet land was vraag naar goede kwaliteit: aanvoer 13599 steen blauw, 3030 steen Oroningsch, 2450 steen wit, tor ruarkt grooten- deels verkochtmindere soorten zonder zaken blauw tegen 40 a 50 stuivers, Groningsch tegen 38 a 42 stuivers, wit tegen 28 a 35 stuivers. Ij ij n- z a a d met geringen aanvoer wegens atioopend sei zoen fll a f 12,50. AjuinaaDvoer 3000 balen puike kwaliteit f 1,75 per 60 kilogram. SkleeH f9,75, stil, Bouwman vast 25 a 50 ct. booger gehou den, prima f 10,75 a f 11,75, eerste qualiteit f9,75 f 10,50. Granen: buitenlandsche zoor vast. 1500: 737 v 1000 387 400 16406 v 200: 13614 1005067 18248 2411 5176 7365 8637 17035 17455 TARWE ROGGE- WINTERGERST per 100 kilo - ZOMERGERST CHEVALIERGERST por 100 kilo - HAVER- WITTE BOONEN - BRUINE BOONEN - ERWTEN- KANARIEZAAD- 5,40 i 4,50 7,— 7,25 7,— 2,75 10, 7,25 6,50 6,20 5,25 8,10 7,75 8,— 3,60 11,25 8,30 7,50 7,75 Donderdag 22 Maart a. s. hopen onze geliefde ouders K. H. SCHIPPERS en C. E. DE MUNCK, hunne 30-jarige Echtvereeniging te herdenken. Hunne dankbare kinderenbehuwd- en kleinkinderen. Goes, 19 Maart 1900. Heden overleed plotseling tot ons diep leodwezen onze geliefde echtgenoot, vader en behuwdvader MARs. DE JONGE, in den ouderdom van ruim 46 jaar. Uit aller Daam, Wed. M. DE JONGEVermuë en kinderen. Goes, 15 Maart 1900. De zaak zal op denzelfden voet worden voortgezet. Heden overleed na een langdu rig en smartelijk ljjden onze geliefde echtgenoote, moeder, behuwd- en groot moeder MARIA NIEUWENHUISE, in den ouderdom van ruim drie-en-vijftig jaar. Baarland, den 19 Maart 1900. Uit aller naam, KORs. ZEEVAART. Voor de vele bowijzen van deel neming, ontvangen bij het overlijden van onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder mej. J. J. DE WAGEMAKER—Van Puffelen, betuigen wjj onzen harteljjken dank. J. J. DÜVEKOT De Wagemaker. W. S. DUVEKOT Oz. A. J. OSSEWAARDE— De Wagemaker. JOS. OSSEWAARDE. Goes, 19 Maart '00. Voor de vele bewijzen van belang stelling, ontvangen bij de benoeming tot lid van den Gemeenteraad, breng ik mijn oprechten dank. H. M. BRUIJNZEEL. Kloetinge, Maart 1900. Door vele stemgerechtigden der Ned. Herv. gemeente te Kloetinge wordt bjj do verkiezing van een Notabel op Woensdag 21 Maart a. s. dringend aanbevolen de heer Het Bestuur van het Gasthuis is voornemens aan te besteden op TOorw»arden bij den Huiameeit.r van bet geiticht t«r lezing liggende. Gega digden geliey.n hun inauhrijvingibiljet met bet opichrift: .Besteding Gasthui»" te bezorgen op Hla.ndao den 26 Maart e. k. TÓór 2 uren bjj den eerst- ondergeteolrende. Het Bestuur van hst Gasthui» Z. D. VAN DER BILT LA MOTTHE, Voorzitter. E. VAN DEN BOSCH, Secretaris. Wie genegen zijn aan te nemen de leve rantie van door het GASTHUIS benoo- digde Tarwe winkelbrood, Rund Kalfs- en versch inlandsch Varkensvleesch over de maanden April, Meien Juni, op voorwaarden, bij den Huismeester van het Gasthuis voor belanghebbenden ter le zing liggende, gelieven hun daartoe strek kend insehrijvings-biljet met het opschrift Besteding Gasthuiste bezorgen op Maan dag den 26 Maart e. k., des middags vóór 12 uren, bij deneerstondergeteekende. Het Bestuur van het Gasthuis, Z. D. v. d. BILT LA MOTTHE, Voorzitter. E. VAN DEN BOSCH, Secretaris. Wie genegen zijn aan te nemen de leve rantie van door het BURGERLIJK ARM BESTUUR benoodigde Tarwe winkelbrood, Rund-, Kalfs- en versch inlandsch Varkensvleesch over de maanden April, Mei en Juni, op voorwaarden, bij den vader van het Weeshuis ter lezing liggende, gelieven hun daartoe strekkend inschrijvings-biljet met het opschrift f Besteding Burgerlijk Armbestuurte bezorgen op Dinsdag den 27 Maart e. k., des namiddags vóór 4 uren, bij den eerstondergeteekende. Het Burgerlijk Armbestuur, J. M. KAKEBEEKE, Voorzitter. E. VAN DEN BOSCH, Secretaris. De Notaris PILAAR zal des middags te 12 uren, te Wolf aarts dijk, voor fflars. Mouse, aan zjjn woon huis Arbeidersgereedschap, 8 Mest- putloopers, Mest, enz. N.B. Het Woonhui, i. uit de hand verkocht. De Deurwaarder HOLLMANN te Goes zal op 's namiddags om 2 uren, in dt tester- beurs" te Ierseke, V E I L E Nb 200,000 OESTERS a 17 Kilo, 200.000 27 20,000 37 60,000 Rijksdaalders- goed, 160,000 van een gulden tot een rijksdaalder. Op de veiling monsters aanwezig. De Deurwaarder HOLLMANN te Goes zal op des voormiddags om 10 uren, in >de Prins van Oranje" te Goesten verzoeke van den Weled. Gestr. Heer Mr. J. DE WITT HAMER, Advocaat en Procureur te Goesals curator in het faillissement van S. G. A. Bode, modiste, VERKOOPENe Canapé, Linnenkasten, Tafels, Spiegels, Stoe len, Tapijten, Vloer zeil, Gasornament, Lampen, Ka chels, Pluimbedden, Ledikanten, Gordijnen, Waschtafels, Keuken gerei, eenig Goud en Zilver en verder Glas- en Aardewerk VOORTS opgemaakte en on pgemaakte Hoeden, Esp its. Veêren, Linten, Tutte, Voiles, Hoeden-standaards enz. enz. Zindelijke Goederen kunnen wor den bijgebracht. KIJKDAG Dinsdag te voren. De Deurwaarder HOLLMANN te Goes zal op verkoopin: des voormiddags om half tien uren, aan den Koedijk onder Nisse 30000 kilo of 500 baggen Beestenpeeën, en na afloop daarvan aAn do schuur van dhr. B. Nieuweniiuijse te Nisse: 3000 kilo Lucernklaverhooi en 11000 kilo Weihooi, 2280 bossen Tarwe-, Gerste en Haverstroo en eene partij Kanthooi en Klimboonstroo, daarna om 11 uren, aan de gemeenteherberg te Nisse, voor dhr. C. de Blaeij, wegens afschaffing zijner melkerij 4 Melkkoeien, 4 Runders, 4 Kalvers, 5 Biggen, Snij- en Moesmolen, Ploeg, I nieuwe Koebak, Hand-karn mol en, Karn, Roomtonnen en verder Melkgerei, en eindeljjk: 2 Paarden, oud 3 en 4 jaar, nieuwe Planken, Latten, Ribben, Kasten, Tafels, Spiegels enz. een in goeden staat zijnde Adres J. LüTEIJN te Ierseke. mak en sterk, TE KOOP bij W. VAN MALDEGEM te Wolfertsdjjk. De Notaris DE RONDE BRESSER zul op des voormiddags 10 uren, te Heinkens- zandaan het sterfhuis van K. Bruse, in het Linnenkast, Ladetafel, Tafels, Stoelen, Spie gels, Klokken, Lam pen Bedden met toebehooren, Ledikant, Karpetten, Petroleum stel, Trapnaaimichine, Koper-, Tin-, Glas- en Aardewerk, Stat en Tuingereedschap en hetgeen verder zal worden te voorschijn gebracht. De Deurwaarder HOLLMANN te Goes zal op des voormiddags om 9 uren, op de hof stede en ten verzoeke van den heer M. Berrevoet te Wolfertsdijk ALS: bruine Merrie oud 1 jaar, grijze Merrie oud 1 jaar, vos Piuin oud 4 jaar, bruine Merrie oud 5 jaar, donkerbruinen Ruin oud 7 jaar, zwarte veulen-Merrie oud 8 jaar (No. 2042 N. P. S.), blauwe veulen-Merrie oud 9 jaar (No. 1138 N. P. S.), donker bruinen Ruin oud 9 jaar, bruinen Ruin oud 10 jaar, vos-Merrie oud 10 jaar met Veulen. TïMelkkoeien, 5 Noord- Hollandsche fokstieren oud 7 maanden, Stier kalf, vet Varken, 19 M<sfput- loopers. 50 Kippen en Hanen. Machineriëen, alsBalans centrifuge, Recht-stroc- lorschma- chine met treemolen, Zaai ma chine, Rosmolen met tusschenhe- weging, Stroo- en wortelsnijder, Moesmaker. RijtuigenUtrechtsch Wagentje en Tilbury met patentassen en Dogcart. BENEVENS: Boerenwagens, Ploegen, Eggen en verdere Melk- en Bouwgereed schappen, Hooi, Stroo, Maijgel- wortels, Mest, droge en groene Mutsaards, Harnassement en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden. eigenaren der gemeene tienden in Zuid-Beveiand. Ondergeteekenden noodigen alle eige naren van gemeene tienden in Zuid-Beve land of hunne administrateurs uit tot het bijwonen een«r vergadering op des namiddags drie ure in de »Prius van Oranje" te Goesten einde over te gaan tot de vervulling der vacature van Commissaris dier tienden, ontstaan door het overlijden van den heer J. A. Beoier de Fouw. Goes, 19 Maart 1900. De Commisarissen der gemeene tienden in Zuid-Beveland, I. D. FRANSEN VAN DE PUTTE. W. F. K. LENSHOEK. I StoOmververlj - Chem. Wasscherij I '.«Tanssen óe Bierens TILBURG. r» Depot te GOES Lange Vorststraat G 138. Vlugste bediening. Billijkste prijzen Bij <le verkiezing- voor eea NOTABELE van de Herv. Ge meente te Kloetinge wordt ten dringendste aanbevolen de heer Vele Stemgerechtigden. Kloetinge, 19 Maart 1900. steeds voerraad aan concurreerenden prijs. een goed beklante, in volle werking zijnde staande op een der dorpen in Zeeland. Dadelijk te aanvaarden. Brieven franco bureau van dit blad onder letter D.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1900 | | pagina 3