IVagekomen Advertentie. een Smidsknecht, onmiddellijk een boot uitgezet, bemand met den 2e ■tuurman en 2 matrozen, teneinde te trachten in dien mogeljjk nog van do opvarenden te redden. Wel zag men van uit de boot nog een persoon worstelen tegen de golven, doch door te veel te vergen van de riemen brak een van de twee en moest men dezen man zien verdrinken. Door den mist kon echter de boot de Lucie et Marie niet terugvinden en hebben deze 3 man circa 10 uren in de boot moeten doorbrengen zonder voedsel of drinken. Na dien tjjd helderde de lucht eenigszins op en zag men het vuur van het lichtschip Terschelling, waarheen koers werd gezet en alwaar men liefde rijk werd opgenomen. Door het Noorsche stoomschip Sif, dat van Goole naar hier was bestemd, werden de 3 mannen over genomen en alhier geland. (N. R. Ct.J Carnaval-ongelukken. Te 's-Hertogenbosch werd op de Markt een manspersoon, verkleed als boer, door een wagen met gemaskerden overreden. Zwaar gewond en bewusteloos werd hij naar het zieken huis vervoerd, waar bij kort daarna overleed. Te Breda hebben een achttal gemaskerden twee korporaals der infanterie zoodanig mishandeld en gestoken, dat beiden bewusteloos naar hot hospi taal werden vervoerd. Een hunner verkeert in le vensgevaar. De daders zjjn onbekend gebleven. Dinsdag 20 Februari kocht M. Kooien te Rot terdam van Klaas van Elteren te Jaarsveld een stier voor f80. Het geld had Kooien niet bp zich, maar dat was minder hp zou het zóó gaan halen bp zijn vader, dan was de zaak gezond Inmiddels verschijnt de heer A. Vecht ter plaatse. Hij is grossier in rund- en kalfsvleesch en heeft juist een beestje noodig Dat ziet Kooien al gauw en terwijl Van Elteren zich verwijderd heeft, biedt hp Vecht den stier te koop aan voor f70, dus f10 minder, dan hp er zelf voor zal moeten uittellen. De koop wordt gesloten, do betaling volgt, en Kooien gaat heen. Maar thans komt Van Elteren terug en hp is niet weinig verbaasd, als hij ontwaart dat Vecht er met zpn stier van door wil. Hp heeft met Vecht niets te maken, maar deze op zpn beurt beweert met Van Elteren niets van doen te hebben. Een woordenwisseling ontstaatde een wil den stier, dien hp verkocht, maar nog niet betaald kreeg, behouden de ander wil den stier niet afgeven, want het beest heeft hem f70 gekost. Neen, neen, dat gaat zoo maar niet Er dreigen ernstiger dingen, als gelukkig blijkt waar de schoen wringt en beiden zullen nu Kooien op gaan zoeken Koolen's woning is spoedig gevonden, doch Kooien zelf kreeg men niet te zien, veel minder te spreken. Zoodat het geval nu aan do beslissing van den rechter zal worden onderworpen, indien niet spoedig de atfaire in het reine wordt gebracht. (R. N.J Een bediende van eenen paardenkoopman, die eene hoeveelheid paarden naar de markt van Ciney (België) bracht, is in den waggon door de dieren die hp bewaakte doodgetrapt. De paarden waren losgebroken. Het loonverlies tengevolge van de staking der glasarbeiders in en nabij Charleroi wordt voor Fe bruari op 630.000 francs geschat. Nieuwe goudader in Klondyke. Uit Dawson City wordt van het begin Februari geschreven, dat men den hoofdader der goudvelden in Alaska meent ontdekt te hebben en op plaatsen is gestuit, die 1000 frg. goud per ton aarde zouden bevatten. Algemeen geloof vindt het bericht niet, doch niet temin staan reeds duizenden gouddelvers gereed, mat het voorjaar naar Kaap Nome te vertrekken, waar het goudland der toekomst schpnt te zpn. Per scheepsgelegenheid schijnt men de plaats vrij gemakkelijk te kunnen bereiken. Er bestaat reeds een stadje met 3500 bewoners, waar nu reeds ware goudprpzen betaald worden. Het Russische Telegrafen-Agentur zegt, dat het bericht van de capitulatie van generaal Cronjé in allo klassen der bevolking van Rusland met diepe smart is ontvangen. Voor zoover door de bladen over de gebeurtenis is geschreven nemen alle met hartstocht partij te genover Engeland. Voornamelijk de groote couranten spreken de meening uit, dat Europa niet langer toe mag blijven zien, dat verdere onderdrukking plaats heeft. Het oogenblik van interventie is gekomen. Die mogendheid, die het initiatief neemt, zal zich een onvergankelijken roem verwerven. Eenstemmig wordt aan den onvergelpkelpken heldenmoed der Boeren vol geestdrift en zonder eenige reserve hulde gebracht, terwijl ten slotte in de overwinning van een overmacht geen hel dendaad is te zien. Een blad is van meening dat den Boeren de onschatbare verdienste toekomt de hersenschim van de onoverwinnelijkheid der Engelschen te hebben verdreven. Overigens wordt de meening uitgesproken, dat de capitulatie van Cronjé niet beslissend is. Maandag heeft te New-York do electrocutie plaats gehad van een onlangs ter dood veroordeel den Italiaan. Volgens de Daily Telegraph moest men tot vpf malen toe den stroom op den man richten en gedurende een kwartier bleef hij in staat van agonie. Rochefort heeft in de Intransigeant een in schrijving geopend, waarvan hp de opbrengst heeft bestemd >om een eeresabel aan te bieden aan den onvergeljj kelp ken bevelhebber Cronjé, die met 3000 van zpn medeburgers, nauwelijks bewapend, aan 45,000 Engelschen, gesteund door een geduchte artillerie, het hoofd bood". Dertig leden van het Congres te Washington teekenden een telegram aan Cronjé, luidende De leden van het Huis van Afgevaardigden der Ver- eenigde Staten wenschen u en uw soldaten geluk met het prachtige bewijs van heldenmoed en dap perheid in uw edelen strijd voor de mensehelijke rechten. In Zuid-Afrika komen nog gedurig verster kingen uit Engeland aan. Niet minder dan 35 transportschepen zpn, volgens de laatste opgaaf nog onderweg. Nog drie andere zpn op het punt van te vertrekken en dan moet nog de geheele achtste divisie worden overgezonden. Laatste en telegraphische berichten. Kloetinge. De stemming voor een lid van den Gemeenteraad alhier is bepaald op Vrij dag 9 Maart a. s. De candidatenlpsten bevatten de namen van dhrn. H. M. Brujjnzeel, C. G. van Liere en Jacob Oole. TWEEDE KAMER. In de zitting van heden is de leerplichtwet bestreden door dhr. Harte, omdat de regeering de onafwijsbare noodzakelijkheid niet bewezen heeft, vragende hij volledige vergoeding der kostenvermeerdering voor het bjjzonder onder wijs voorts door dhr. Mackay, die meer heil ver wachtte van de ouderlijke wetten door dr. Knijper, die vooral het regelend optreden der overheid in de opvoeding wraakte en het lot van het ontwerp in handen acht van de socialisten, daar tot dus ver (met dezen dan toch zeker Red.) 53 liberale leden er voor zpn. De wet schaadt het nationale leven en is voor hem en zijn geestverwanten onaannemelijk. Na verklaring van den ommekeer der liberalen voor het ontwerp, leverde dhr. Kerdijk daarvan een uitvoerige verdediging, critiek niet sparendeeven eens dhr. Heldt. Dinsdag voortzetting. Ingezonden Stukken. Eendracht maakt macht. De voorwaarden door den bond van suikerfabri kanten gesteld aan degenen, die mot hen willen contracteeren over de levering van suikerbeten, worden geoordeeld onaannemelijk te zpn. Eene herhaling van de geschiedenis van 1897. Willen de landbouwers niet langer overgeleverd blijven aan de willekeur van de aaneengesloten fa- brikanten, dan moeten zij het niet langer laten bij 1 praten, maar zij moeten handelend optreden, zp moeten zich aaneensluiten, om geene beton te ver bouwen, dan onder voorwaarden, die in gemeen schappelijk overleg zijn vastgesteld. Het geldt hier een groot algemeen landbouwbe lang. Eene coöperatie van alle betenbouwers moet ge steld worden tegenover de samenwerking der fa brikanten. Voor dit seizoen zal het wel waarschijnlijk nog te laat zijn om handelend op te treden. Niet zon der reden zijn de voorwaarden der contracten zoo lang achtergebleven. Maar hoe dat ook zij, men contracteere niet op de nu te stellen voorwaarden. Het land, voor beten bestemd, kan nog uitstekend dienen voor het verbouwen van erwten, haver, zomergarst of vlas, waarvan de oogst allicht even voordeolig, zoo niet voordeeliger zal zijn, dan het verbouwen van beten onder de hangende voor waarden. Laat ons dan in den loop van dit jaar eene ver- eeniging in het leven roepen in staat om met kans op goeden uitslag den strijd te voeren tegen de aaneengesloten fabrikanten. Wie daaraan wil medewerken, zende mij een briefkaart met opgave van de uitgestrektheid lands, die hp gewoonlijk met beten bezaaide en in het vervolg ongeveer bezaaien wil. Is de aansluiting groot genoeg, dan is mijn plan in verschillende gemeenten onzer provincie daar over vergaderingen te beleggen. G. A. VORSTERMAN VAN O YEN. Aardenburg. Afloop Aanbestedingen en Verkoopingen. Kwadendamme. Ten overstaan van notaris Paardekooper Overman is Donderdag ten verzoeke van de weduwe en erfgenamen van J. Hundersmarck verkocht een woonhuis met smederij en schuur met het erfpachtsrecht van den grond, alhier, kad. sectie A no. 83, groot 92 Centiaren. Koopster werd de weduwe J. Hundersmarck alhier voor f 2130, be nevens f200 voor losse goederen en 8 t/g onkosten van verkoop. Dinsdag werd te Terneuzen in het »Hötel der Nederlanden" door het bestuur der vissche- rijen op de Schelde en Zeeuwsche stroomen de verloting gehouden van 125 mosselbanken, in twee groepen, nl. 58 in den Brakman en 57 in de Wester- Schelde. Er waren 919 deelnemers ingeschreven. De perceelen vielen ten deel o. a. Die van de eerste groep In het Paradijs: Perceel 3 Andr. Verschure Mz. te Ierseke, perc. 7 Joost van Belsen te Arnemuiden, perc. 10 P. B. Kegge CJz. te Tolen, perc. 17 Jan Hoogesteger Johz. te Ierseke. Op de ReedePerc. 21 wed. C. de Bakker te Hansweerd, perc. 26 II. Kegge Bz. te Tolen, perc. 27 Willem van der Endt Cz. te Ierseke, perc. 32 Corn, de Rooy te Tolen. In het PottengatPerc. 35 M. Mieras te Ierseke, perc. 39 Joh. Jac. Griep te Ierseke, perc. 41 Adr. Hoebeke te Ierseke, perc. 47 Joh. Corn, van Ert- velde te Hansweerd, perc. 48 Joh. Griep te Hans weerd, perc. 49 Adr. Duinkerken Sz. te Ierseke, perc. 50 N. P. Baai te Tolen, perc. 53 Jan van Liere te Ierseke, perc. 55 P. J. Stoffels te Tolen, perc. 57 Hendrik Baai Hz. te Tolen, perc. 58 Adr. Verschure Mz. te Ierseke. Die van de tweede groep Voor den OthenepolderPerc. 16 P. Boogaert te Ierseke, perc. 22 Jan Fr. Durinck te Hansweerd. Op de HoogplaatPerc. 31 A nth. Schipper Az. te Tolen. In het Vlissingsche gatPerc. 36 Marinus van Stee Jz. te Ierseke, perc. 38 Al. Smet te Hans weerd, perc. 40 Arie Schot Jz. te Tolen, perc. 41 C. J. Kegge Bz. te Tolen. In het Karmiolengat (Sloe)Perc. 46 P. van der Vliet te Hansweerd, perc. 47 Jacob L. van Dijk te Ierseke, perc. 48 Lev. van de Ketterij te Arne muiden, perc. 49 C. J. Schot C.Mz. te Tolen, perc. 51 Engel van Hoorn te Ierseke, perc. 52 Jan Schot C.Jz. te Tolen, perc. 54 N. P. Baai Az. te Tolen, perc. 55 Jan Sanderse te Ierseke. (Ter Neuzensche Ct.) Burgerlijke Stand van Goes van 28 Febr. tot 2 Maart 1900. Getrouwd 1, Willem Frederik van Riet, 24 j., jm., te Bussum en Jannetje Meijler, 23 j., jd., te Goes, onlangs te Bussum. Politie. Op aanwijzing van den Commissaris van politie alhier werd gisteren door een zijner ondergeschik ten in beslag genomen eene kooi, waarin acht zwarte lijsters, welke volgens de vogelenwet slechts de laatste 3 maanden des jaars mogen gevangen worden. De opkoopers van deze en andere vogels, welke onder bescherming der wet staan, benevens de bestuurders van middelen van vervoer zijn door hem gewaarschuwd voortaan deze vogels voor ver voer te weigeren, daar de vervoeders eveneens straf schuldig zijn. Posterijen. Lijst van onbekende brieven en briefkaarten, ver zonden door het postkantoor te Goes en daaronder behoorende hulpkantoren, over de 2e helft van Februari 1900. Otto Vorberg, Wichel, fa. Löthmasse, Berlin, Nieuwsblad voor Nederland, Amsterdam, 3 stuks, door den geadresseerde geweigerd. Te houden Aanbestedingen. Datum. Plaata. Voorwerp». Infarmatiin 5 Maart, Kruiningen, dykwerk, S. Blok. 7 Goes, vergrooten schoolgebouw ambachtsschool, D. de Koning. 14 'a Ileerenhoek, afbreken f n opbouwen oaderwijzerewoning, C Engelbert Verkoopingen en Verpachtingen. Datum. Plaats. Voorworpon. Information. 7 Maart, Goes, vendutie, Hollmann. 7 Kwadandamma, planken, huisraad enz Mulock Ilonwer. S i Hoedekenskerkc, woonhuis, bouwland en inboedel, P Oreren. 9 Iarsake, oester». Print 9 's Heer Arendsk., meubilair, Hollmann. 15 Goes, woonhuis en erf. Pilaar 14 HeeTenboek, bouw- en weiland, L. E. A Li eb er t. 14 Wiisankerke, inspan. Roelof. 15 m Wolfertsdijk, woonhuis en hui»raad, Pilaar. 19 's Heer Ar ndsk., bouwland, De Ronde Bresser. 4 Apr. Wolfertsdijk, inspan, Hollmann. 2S Zieriksee, verp. schelpdieren- en weervisscherij, Bestuur Visscherfjen, Bergen op Zoem. Watergetijen voor Ierseke. DAGEN. HOOGWATER. LAAGWATER. Voorm. N&m. Voorm. Nam. 8 Maart 4.27 4.51 9.55 10.14 4 5.9 5.34 10.44 11.8 5 5.52 6.15 11.36 11.52 6 6.33 7.1 0.20 7 7.16 7.44 0.39 1.8 8 8.1 8.34 1.29 1.57 9 9.3 9.46 2.13 2.52 Marktberichten. MIDDELBURG, 1 Maart 1900. Ter graanmarkt van heden was, evenals voorgaande week, de aanvoer van granen en peulvruchten uit Walcheren niet groot Veel ging er in deu handel niet om en verandering in de prijzen is er niat op te geven De noteering is als volgt Puiks jarige Tarwe op f6 gehouden, nieuwe dito van f5.70 tot f5,80 naar kwaliteit betaald. Rogge niet getoond Winter- gerst f 5 25, Zomer dito 14,80, Walch. Witte Boonen f 10,25, ronde Bruine Bo nen fll betaald, lange dito op f 8,50 ge houden, Paardenbeonea f6, groene Kookerwten f7,50, Kroon- arwten f 8,60 a 8,70, Koolzaad van den zolder tot f 9,80 aangeboden. Boter f0 90 a 1,— per kilo lieren f3 20 per 100 stuks. Gevraagd tegen 1 Mei a. s. P. G., goed bekend met boerenwerk en hoefbeslag. Aanbieding, liefst in persoon, bij S. BIRKHOFF te Ooltgensplaat. Druk F. Kleeuwens Zoon Goei.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1900 | | pagina bijlage 2