Bijvoegsel 1900. N°. 27. Zaterdag 3 Maart. 87sle jaargang. Rupsen en Rupsennesten De prijs der gewone advertentiën is van 1-5 regels 50 cent, eiken regel meer 10 ct. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Geboorte-, huwelijks- en doodberichten en de daarop betrekking hebbende dankbetuigingen worden van 110 regels 1,berekend. Dienstaanbiedingen, niet meer dan 4 regels beslaande en contant betaald, 20 ct. Aanvragen om en vermelding van liefdegaven 5 cent per regel. De uitgave dezer Courant geschiedt Maandag-, Woensdag- en Vrijdagavond, uitgezonderd op feestdagen. Prijs per kwartaal, zoo binner als buiten Goes, 1,75. Afzonderlijke nommers 5 centmet bijblad 10 cent. Inzending van advertentiën vóoir 2 uren op den dag der uitgave. Op Dinsdag den 13 Maart en zoo noodig vol gende dagen zal door of vanwege de politie een ■chouw gehouden worden over de boomen en plant soenen in deze gemeente ten einde te zien of aan de bepalingen op het zuiveren en verbranden der ii voldaan. Goes, den 2 Maart 1900. Burgemeester en Wethouders van Goes, WESSELINK. De Secretaris, VAN REIGERSBERG VERSLUIJS. GOES, 2 Maart 1900. Opmerkelijk is, in verband mot het gebeurde te Appeltern bet volgende dat de Groninger Kerkbode uit Veenendaal meldt: Wellicht komt ook in ons land dergelijke dweep zucht nog meer voor dan menigeen vermoedt. Zoo was ik dezer dagen te Veenendaal, waar ik hoorde van »Zwarte Jannetje". Het meisje had aan vankelijk plan, onderwijzeres te worden. Ze werd in het gezin aangezien als iemand, die voor wat grootsch bestemd was. Ze begon met het lezen der Schrift voor hare huisgenooten. In het begin zelf was Gods woord nooit in eere geweest en er was geen kennis der Waarheid. Jannetje begon het ge- lezeue te verklaren en beeldde zich in, dat het baar beter afging, wanneer ze de haren los maakte. Van het losmaken der haren kwam ze tot het los maken van haar jurk en van elk kleedingstuk, dat haar belemmerde in het vrijelijk laten doorwerken van wat zy noemde »de Geest". Ze kreeg stuip trekkingen, verschijningen, openbaringen en wanneer ze dan op den vloer neerlag, geraakte ze hoe langer zoo meor in wilde vervoering. Van de huisgenooten, die haar als iets bijzonders aanzagen, schreed de propaganda voort tot bekenden en familieleden. Uit Polsbroek, niet ver van Gouda, kwamen er, om het wonder te aanschouwen. Ze is nu op hetoogenblik zoover, dat ze zich uitgeeft voor de vrouw van Christus en hare volgelingen haar daarvoor ook houden. Ze mag de aarde niet meer aanraken met hare heilige voeten. Hare volgelingen uit enkele Hollandsche plaatsen, die in goeden doen schijnen, hebben daarvoor dan ook gezorgd. Voor haar werd eene prachtige wo ning gebouwd, zooals in Veenendaal wellicht geen tweede is. Keurig gemeubileerd. Een brugje werd gelegd, wat den volgelingen wellicht duizend gulden kostte, om te zorgen, dat het rijtuig tot vlak voor haar stoep kon rijden, wanneer de profetesse naar elders moest om te profeteeren. Allerlei dolle din gen worden van die samenkomsten te Veenendaal verteld. Zoo bijv. is mon samenallen staan op, springen rondom de tafel en schreeuwen bijv. het kreupelrym Onze Dirk, de jongste zoon, Die moet zitten op den troon, Zonen, zonen Troonen, Troonen Jannetje krijgt dan stuiptrekkingen en oefent een meer dan magischen invloed uit op hare volgelin gen. Wie niet, zooals ze dat noemen, »wil vallen voor het recht van 't vrouwtje", wordt buiten de familie gesloten. Zoo verliet de broer zijn wettige vrouw, op wie hij anders niets tegen had. De toestand schijnt aldaar ook van dien aard, dat gevaar voor het leven volstrekt niet is buiten gesloten, omdat men ook door lichamelijke tuch tiging den duivel tracht te weren Ongetwijfeld is dit nauwkeuriger onderzoek waard. Ongewapend zou ik dit echter niet aandurven, want indien Jannetje »den geest" kreeg, kon het er wel eens minder geestelijk naar toe gaan. Onder de Veenendalers zelf heeft ze geen aan hang, maar op verderen afstand schijnt ze hier en daar in reuke van bijzondere heiligheid te staan. Dergelijke verschijnselen zijn ongetwijfeld ernstige roepstemmen voor ieder, om toch wel toe te zien. In 't bjjzonder ook voor de ouders, om in hunne kinderen niet den hoogheidswaanzin te voeden, welke ook Jannetje" blijkbaar bedorven heeft. Hoe ver het ook met haar reeds gekomen is, kan ook daaruit blijken, dat hare volgelingen, wanneer ze stuiptrekkende op den vloer ligt uitgestrekt, haar omringen en uitgalmen Haar naam moet eeuwig eer ontvangen, Men love haar vroeg en spa, enz. Ik hoorde, dat »Jannetje" zelfs het plan heeft ópgevat, een nieuwe uitgave van den Bijbel te be werken, die dan natuurlijk boter hare plannon zal kunnen dienen. In onzen tijd hadden we dergelijke dingen niet meer mogelijk geacht, maar in de kringen, waar Gods Woord niet meer zuiver wordt gekend, kan allerlei dwaalleer opkomenBehoud is ook hier alleen in de rechte bediening des Woord». Het zou zegt De Stand. niet onbelangrijk zijn, dat, mochten ook elders zulke verschijnselen zich voordoen, deze eveneens publiek werden ge maakt. Wel toch kent men hetgeen in Noord- Mexico geschied is, waar iemand zich voor den Christus uitgaf en opmerkelijke teekenen deed, en evenzoo het gebeurde in Brazilië; maar omtrent ons eigen land zijn we meestal het slechtst op dit ter rein ingelicht. Oorlog Transvaal. Gisteren ontvingen wij de volgende telegrammen Londen, 1 Maart. Het ministerie van oorlog heeft van generaal Buller een telegram ontvangen uit het hoofdkwartier van generaal Lyttelton, dd. 1 Maart 9.5 vm., meldende Lord Dundonald is gisterenavond aan het hoofd van Natalsche karabiniers en een samengesteld regiment Ladysmith binnengereden. Het land tusschen my en Ladysmith heet van vijanden vrij te zijn. Ik ruk op Nelthorpe aan. Londen, 1 Maart. Generaal Clements heeft Colesberg bezet, dat door de Boeren verlaten is. En later Londen, 1 Maart. Volgens een telegram van Lord Roberts uit Paardeberg, dd. 28 Februari, meldt generaal Clements, dat hy op het bericht dat Co lesberg ontruimd was een strijdmacht uitzond om Colesberg-junctie te bezetten hy reed Colesberg binnen, waar hij met geestdrift begroet werd. Hij maakte zich van een hoeveelheid munitie meester en nam verscheidene opstandelingen in hechtenis. Daarna keerde hij naar Rensburg terug. Een volgend telegram luidde Generaal Buller seint hedenavond 5 uur uit Nel thorpe Ik kom daar juist terug uit Ladysmith. Behalve een kleine achterhoede noordwaarts van Surprise bill zijn al de belegeraars in groote haast teruggetrokken en het land ten zuiden van de stad is volkomen vrij van hen. Het garnizoen zal een woinig verpleging behoeven, alvorous het geschikt is om velddienst te verrichten. Uit oen en ander valt dus op te maken, dat de Boeren het terrein der Engelschen hebben verlaten en op eigen gebied zijn teruggetrokken. Waarschijn lijk zijn zij daarmede reeds meer dau eene week bezig geweest en hebben zoowel Cronjé als Joubort de Engelschen onder Roberts en ouder Buller al dien tijd bezig gehouden, om intusschen bet grootste gedeelte van het geschut en van de krijgsmacht in veiligheid te brengen en te verzamelen, om de Engel schen bij Bloemfontein en elders op te wachten en tegen te houden. Op den weg van Paardeberg naar Bloemfontein zal lord Roberts de mannen ontmoeten, die Buller tot driemaal toe hebben teruggeslagen aan de Toe- gela, en die hem zijn vierde poging zoo ontzettend moeilijk hebben gemaakt. Afgaande op de kaart, zegt de luitenant-kolonel De Wit in de N. R. C., zal de oorlog nu gevoerd worden in het noordelijk gedeelte van den Vrijstaat, en mochten de Engelschen ook daar zegevieren, dan in Transvaal. Laten wij hopen, dat het parti cularisme nu den kop niet zal opsteken, en dat de Boeren der beide republieken zullen strijden, onver schillig of het ten noorden of ten zuiden van de Vaal is. Laten zij vaststaan in het denkbeeld, dat van het sluiten van een afzonderleken vrede geen sprake kan en mag zijn, en in het voor de ver dediging gunstige terrein zullen de Engelschen ontzag voor de Mausers behouden." De strijd zal dus nu verder op ander terrein gestreden worden en deskundigen zeggen hij begint nu pas In afwachting van wat komen zal, vermelden wy nog de volgende berichten omtrent wat voorbij is. Verscheidene correspondenten te Paardeberg heb ben een bezoek gebracht aan Cronjé's kamp. Zij be schrijven den verschrikkelijken toestand van Cronjé's mannen. Zjj hadden haast geen voedsel meer. Wat er van den leeftocht over was, was meerendeels verrot en oneetbaar. Honderden paardenlijken dreven de Modderrivier af. Overal lagen onverzorgde ge wonden naast de verkoolde ossenwagens en het vernielde geschut. Volgens telegrammen uit Kaapstad dirigeerde Lord Kitchener de operatiën tegen de Boeren te Arundal alvorens deze Colesberg ontruimden. Het ontzet van Ladysmith wekte te Londen meer geestdrift dan Cronjé's overgaaf. Juichend en met vlaggen liep het volk door de hoofdstraten en zong het volkslied. Blijkens een telegram uit Londen dd. 28 Februari meldt eeu officieele dépöche van Lord Roberts uit Paardeberg Cronjé en zyn familio zijn gisteren vertrokken onder geleide van generaal Pretyman en een mili tair escorte, later gevolgd door do andere gevan genen met een escorte. De vrouwen en kinderen zyn naar hun haardsteden gezonden. Ik verneem dat er groote ontevredenheid heerscht onder do Boeren wegens de weigering van Cronjé om mijn aanbod aan te nemen, strekkende om de vrouwen en kinderen een vrijgeleide te verleenen. Er zijn 170 gewonden. Deze laatsten blijven in het hospi taal. Een groot aantal verkeert in een deerniswaar- digen toestand. Gisteren heb ik het kamp van de Boeren bezocht. Ik werd getroffen door de handig heid en energie, waarmede de stelling bijna onneem baar was gemaakt voor een aanval. Aan de Temps wordt uit Londen geseind Vol gens een statistiek die het ministerie van oorlog openbaar maakt zijn de verliezen van Lord Roberts van den 14den tot den 19den Februari 1262 man geweest, als volgt verdeeld. Officieren, gesneuveld 16, gekwetst 58, vermist 5 manschappen, gesneu veld 179, gekwetst 955, vermist 51. De Londensche berichtgever van de Manchester Guardian verneemt dat de militaire kringen niet veel gewicht hechten aan de overwinning van Roberts want de Boeren hebben nog 50,000 man. Het gros van Cronjé's artillerrie is ontkomen evenals het gros van zijn verdere strijdmacht. Staten-Generaal. TWEEDE KAMEK. In de zitting van Dinsdag begon de heer Kete- laer zijne rede met de erkenning dat het lastig was nog iets nieuws te zeggen over het onder werp leerplicht, omdat daarover »in en buiten de Kamer reeds kolommen en kolommen druks ge leverd, en buiten de Kamer honderden redevoe ringen gehouden zijneen onderwerp, dat van alle kanten bekeken en betast, gekorven en ge sneden is, en waarover elk kamerlid zeker reeds zijne gevestigde overtuiging heeft Consequent had men dus mogen verwachten, dat deze spreker niet veel meer te zeggen had, maar na deze vooropstelling hield bij eene speech, die niet minder dan 15 kolommen van de Handelingen inneemt. Hoewel niot in zoo ruime mate, maken de ver schillende sprekers gebruik van de gelegenheid om de voordeelen van of de grieven tegen het wetsontwerp nog eens te reeapituleeren. Al liet onze ruimte bet toe, wij zouden onzen lezers toch niet andermaal dit alles opnieuw voorzetten. Wy bepalen ons slechts tot de mededeeling van de stem, die de verschillende sprekers zeggen te zullen uit brengen. En dan achten wy, niet wetende hoe de sociaal democraten zullen stemmen, vooralsnog de voorteeke nen voor de wet niet gunstig. Reeds deelden wij mede, dat dr. Schaepman en mr. Troelstra zich voorwaar delijk voor de wet verklaarden. Ook dhr. Tijdeman zal er voor stemmen. Daarentegen verklaarden zich dhrn. Travaglino, PijnappelDe Waal MalejijtVermeulen en De Visser er tegen, welke laatste daarvoor de toejuichingen inoogst van den verslaggever in de Standaard, nadat de verslaggever in het Vaderland, die in dr. De Visser een voorstander meende te mogen begroeten, zijne teleurstelling had betuigd, daarbij echter tevens erkennende, dat de rede van den heer De V. ontegenzeggelijk bet knapste was, wat nog tegen de wet is ingebracht. Qok dhrn. v. d. Velde, Van Kempen en Van den Bercli zijn er tegen en in de zitting van gisteren bleek het aantal tegenstanders vermeerderd met dhrn. Brummelkamp, Bastert en Lohman, terwijl alleen de heer Van Gilse voor de wet sprak. Wanneer de redevoeringen in de Handelingen zyn verschenen, komen wij wellicht nog op enkele terug, maar vooralsnog leveren zij geen nieuwe gezichts punten op. Gemengde Berichten. Heinkenszand. De vrachtrijder B. S. alhier werd gisteren van een tweejarig paard, dat hij af stapte, geworpen, waarby hij zulk een slag van bet paard tegen zijn hoofd kreeg, dat hij in bewuste- loozen toestand naar huis gedragen en hem genees kundige hulp verleend moest worden. Hansweerd. Het schip Maria Celestina, schipper Schot, met tarwe geladen, van België naar Geestbrug, is eergisteravond op den westhavenberm omhoog gevaren en door de sleepboot Hansweerd II vlot gesleept en met lekkage binnengebracht. De lading, die licht beschadigd is, wordt in een lichter over geladen. Wemeldinge. Verleden Woensdag gaf het fan faren-gezelschap »Ocfening kweekt kunst" alhier zijn tweede winterconcert in de herberg van den heer Korstanje. De zaal was weer overvol wel een bewijs, dat het hier nog niet aan belangstelling ontbreekt. Een zevental muzieknummers werden zeer naar het genoegen van 't publiek afgespeeld. Het tooneel- stukje »Een kleine vergissing" en de komische voordracht x-Een gezellig reisje naar Amsterdam" werden met luid applaus begroet. Een woord van dank aan speelsters en spelers mogen we hier niet onthouden. Uit alles bleek, dat 't geheel met ernst was bestudeerd. lerseke. Do bier bestaande varkenshond »Voor- zorg" telt, volgens het verhandelde in de deze week gehouden 3e jaar vtrgadering 46 leden. De kas verkeert ten gevolge van de geringe ziekte van varkens in een goeden staat. Er was een saldo van f 299.96. Hiervan moet ruim f 39 uitgekeerd wor den voor geleden schade bij ziekte of sterven van ze» varkens. De aftredende voorzitter en de penningmeester wer den herkozen. Tot secretaris, welke betrekking tot heden met die van penningmeester verbonden was, werd de heer Joosse benoemd. De penningmeester krijgt voortaan een bezoldiging van f 15. Dat de paarden thans hoog in prjjs zijn, bleek wel by de verkooping van den landbouwinspan te Kamperland Dinsdag 1.1. op de hofstede >Hofwijck" door den notaris M. Noordyke van Kolijnsplaat, waar 12 paarden vau 2 tot 17 jaar) de kapitale som van 4470 gulden »in roep" opbrachten het duurste bracht »in roep" 556 gulden op. Ook hot hoornvee werd duur verkocht. Scherpenisse. Eene vrouw alhier, die Dins dag 1.1. van den zolder viel, is niet meer tot haar bewustzyn gekomen en gisteren aan de gevolgen overleden Te Heer-Hugowaard (N.-H.) waren dezer da gen een paar ingezetenen, K. R. en J. L., samen naar de markt geweest en waren wel wat langer uitgebleven dan noodzakelyk was. Op den terug weg ontdekt IC. R. opeens, dat zijn reisgenoot niet meer bij hem is, en hij denkt terstond aan de mo gelijkheid, dat deze te water moet geraakt zijn. Hij gaat hulp vragen uit de naastbijzynde wonin gen er wordt gevraagd, gezocht, geroepen, gedregd, maar alles tevergeefs. De politie wordt er bijge haald, de geheele buurt komt er bij te pasdoch mon vindt niets. Een der zoekenden komt op den inval, dat de vermiste misschien wel in de naastbij zijnde herberg kan aangeland zijn doch ook daar werd hij niet gevonden. Niettegenstaande bet een vreeselijk weer was, besloten toch twee mannen den tocht te onderne men naar de woning van J. L. En aldaar wer den zy ontvangen met de geruststellende mede deeling, dat Jan al thuis was en al te bed lag! Men meldt nu, dat sommigen van degenen, die zich bij dit al'es zonder eenig nut aan moeite en koude hebben blootgesteld, schadevergoeding willen vragen aan den man, die hun deze drukte heeft veroorzaakt. (R. N.) In het dorpje Solt, by Weert (L.) vond eene boerendochter tot hare groote vreugde een sla- ponden haas in het open veld. Zij knoopte den haas in haar zakdoek en stopte hem in haar korf. In een der hoeken van den zakdoek was een bedrag van 30 franken geknoopt. Nauwelijks was zij een honderd schreden verder gegaan, of de haas sprong uit zijne schuilplaats, den zakdoek met het geld medesleeponde. Natuurlijk heeft men het haasje niet weder te pakken gekregen. Het lastigste van het geval is bovendien, dat deze hazenvangst nog aanleiding kan geven tot eene gerechtelijke ver volging, want de pachter van het jachtveld heeft gezegd, dat hij de boerin wil vervolgen, omdat zij wederrechtelijk op zyn terrein heeft gejaagd Men meldt uit Harlingen van 27 Februari Gisterochtend heeft tijdens mist circa 8 mylen benoorden Terschelling het Franscho stoomschip Lucie et Marie, bestemd van Havre naar Hamburg, een zeilvaartuig overstoomd. Daar van de opvarenden van het gezonken vaar tuig niemand gered is geworden zal naam, natio naliteit of grootte van het schip dat vermoedelijk een visschersvaartuig is geweest, wel nimmer be kend worden. Na het ongeval werd door de Lucie et Marie

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1900 | | pagina bijlage 1