Saiiguinose Langs I SsÊË tens-Ms. zwarte en gekleurile Japonsfoffen. Hercules", Sig S. BLAAUf, Tandarts, Hopmans Van Mulle, MËY'S Stoffwasebe Bloedkoralen 6 A HIBA LM, Maatschappij van Brandverzekering voor het Koningrijk dar Nederlanden, I&ren (restanten), Zeldzaam mooie tuigen JACQ. FRANK, Middelburg. VIOOL-LES Goes. J. PLAZIER. P. BLIEK Pz., Goes, Dat hoesten wil maar nift bedaren Pastilles GËRAUDEL; Gniogi, bki Overijspl. b mge provisie C. Verdonk, Lm. Ui). 1ste ii gevestigd te 's- Hertogenbosch. Staat ter dekking Stuiverszcpp (Sfuiverpzeeppoeder Sultanepoeder l)e alcoholvrije Vruchtonlikeurcn, Anton Ai. a an Kalmthouf, Yitmm Sanjjuinosum in Vacuo. O p r u i m i n g JOH. flFKNSEX. Viscli C. BOOKELAAR. FIETS te koop, G O E S. Ontvangen de nieuwste Sociaaldemokratische Arbeiderspartij. Openbare Vergadering Smidsknecht zindelijke dienstbode. Timmermansknechts een Boerenknecht een Koetsier-Tuinman, Maatschappelijk Kapitaal f 1,0^0,000. Broodbakkersleerling of aankomende Knecht een Bakkersknecht een Timmermansknecht, Timmermansknechts, IN HET OUD. TE BEKOMEN BIJ IN GOUD EN ZILVER, LANGE DELFT B 142/143, Ondergeteekende beveelt zicli aau tot het geven van in de gemeente HEINKENSZAND en omliggende dorpen. Voorwaarden zeer billijk. J. D. DE GRAAF, Onderwijzer te Heinkenszand. Ondergeteekende beveelt zich aan voor de levering van de niet van de »Utrechtsche Oliehandel.' AGENT in Krachtvoeder, Chemische Meststoffen, Zaaigranen en Landbouwzaden. Bevoelt zich beleefd aan tot het Enten en Occuleeren van Vruchiboomen enz. Levert alle IPIanfsoengewaseen tegen concurrcerende prijzen. Waarom toch niet de proef genomen met éón étui is daartoe voldoende en kost weinig. Probeert het eens en het resultaat zal U verbazen. Prijs per kokertje van 72 Pastilles f 0,80, franco per post J' 0,90. Te Rotterdam verkrijgbaar bij F. E. van Santen Kolff, Korte Hoofdstcegte Goes en detail bij Gebrs. IKutder. <3 - L - -- S™ P. SLUIS' Gclitendvoer voor Hoenders woul op Chemische en c 2 Microsc.analysf uit alle soorten ocliteuu- A a o voer, wegens belangrijk liooRer g 5 2 eiwitgehalte met lfitenPi'ijsbekroond g a Analyse eu vergelijkende proeven £2 r+- o toonen aan0 J4 a. Veel honger Eiwit en Vetgehalte a o (38.5 dan alle andere üehlena- S 'n voeders en lichter verteerbaar. 3 3 u i. Meer eieren dnn mot eenig ander 5 c voeder en krachtige hoenders. c. Gemakkelijke en snelle rui eu 0 spoedig weer leggen. 2 -12 .2-. d. Minder gebruik, daardoor voordee- M '3 *o üger dan allo andere soorten. I11 Gerst v, o kost de voedereenheid 4.CO cent, in fco"~1 p. Sluis' Oehtendvoer 3.85 cent. o c rPrijs per 10 kilo 1.80, 25 kilo./4 eu "C -3 50 kilo 7.25, franco naaste station en 6 e- elke plaats in onB land, zonder over. 5 o <0 S lading per boot of beurtschip te bereiken. o vö <n Proefpakjes van 5 kilo a 1.fr. thuis. P. SLUIS. H.I.Voorb.wal 258, Amsterdam. f Depóts GOES, KI- Reïjerse Jz., L. Kerkstraat. KORTGENE, C. KI- Noordhoek. Waar geen depót is levering recht streeks door het Hoofdkantoor te Amster dam, N. Z. Voorburgwal 258- Op alle plaatsen soliede Depothouders gevraagd. THEE. Een oude, groote Theefirma, te Am sterdamwenscht hare Zaken uit te brei den en zoekt verbindingen aan te knoo- pen met DAMES in Dorpen en Steden der provinciën Zij betaalt en levert prachtige Thee, zoodat by eenige werkzaamheid een aardige bijveidienste ontstaat. Op wensch wordt ook gebrande Koffie en Cacao geleverd. De verkoop is ook door briefwissel mogelijk. Br. fr. ouder motto »Thee", aan 't Alg. Adv. Bur. KRUISMAN Co., Amsterdam. DE HENGST ingeschreven N. P. S. no. 559, uit den Frederica-polder, ST&fkT TER DEK KING bij tc NIEUWDORP. Dekgold 3VYeulengeld 5, Zij, die als leerlingen wenschen op genomen te worden aan bovengenoemde inrichting, bobben zich op te geven vóór 15 1112aart bij den Directeur. Het onderwijs bepaalt zich nu nog tot Tintelleren fdraaien), ©meden (behandeling stoommachine), terwijl de afdeeling Schilderen (hout-, mar mer- en beginselen decoratieschilderen) met I Sept. geopend wordt. De Directeur, A. D. F. van der Wart. Opgericht in het jaar 1838. DIRHCTEIUH: Jhr. P. J. J. S. M. VAN DER DOES DE WILLEBOIS. COÜIJIISSAKISSWN: Jhr. Mr. A. F. DE SAVORNIN LOHMAN, Lid van de Tweode Kamer der Staten- Generaal, te 's-Hage. Mr. E. H. J. VAN ZINNICQ BERGMANN, Lid van de Eerste Ivamer der Staten- Generaal, te 's-Bosch. Mr. H. J. VAN LEEDWEN, Advocaat-Procureur, te 's-Bosch. Jhr. Mr. F. X. VERHEIJEN, Rechter in de Arrondiss.-Rechtbank, te 's-Bosch. LOUIS SPIERINGS, Bankier, te 's-Bosch. HERMAN VAN RIJCKEVORSEL, Bankier, te 's-Bosch. hij G. rillüDERAOUD te Borsele DE HENGST N. P. S. Afd. Zeeland no. 571, Belg. Stamb. vader no. 6044, moeder no. 7929. Dekgeld 4,—s Veulcngeld 6,—. jagf De hengst wordt matig rondgeleid. Vraagt STEEDS ONVERBETERLIJK VEREEMGDE ZEEPFABRIEKEN Rotterdam. 89—8/8/1 20 (Aardbei, Citroen, Framboos, Mandarijn en Sinaasappel), LIMONADESTROPEN, enz. enz. der „firma EUGENIA" te Breda, zijn verkrijgbaar bij den Heer Agent voor Goes en omstreken. De ondei geteekende bericht met dankbaarheid aan de firma VAN DAM Co., dat het gebruik van do SAKGUIS10SE een heilzamen invloed uitoefent op haar gestel, een krachtigen eetlust wekt, het lichaam veerkrachtig maakt, waar het vroeger mat en lusteloos was, en het bloed flink doet circuleeren, zoodat handen en voeten, vroeger niet te verwarmen, thans een gelijkmatigen, aangenamen warmte graad hebben. S. VAN DE VELDE, Den Haag 25 October 1899. Lombokstraat 5. Sanguincse is een zuiver plantaardig bloedvormend middel, wordt met succes aangewend in onderscheidene groote ziekenhuizen en door geneesbeeren aanbevolen als een „versterkend (tonifieerend) miüdel in zwakte en algemeene versla-gspingGtoestanriien". Prijs per flacon mot gebruiksaanwijzing 1,50, 6 fl. 8,12 fl. 15,— Vraag prospectus. Verkrijgbaar te 's Oravenhage bij Van Dam Co., De Riemer- straat 107. worJt mei groot succes verkocht door e'k Winkelier. Voir kwa liteit wordt alleen dan ingestaan, wanneer kisten zijn gesloten, met bet wettig gedeponeerde han delsmerk. w. V. tl. VOET Wz., Sigarenfabrikant ROTTERDAM-LOS DEN. Oosivestplein 53—55—57. van riaÊEsi vijftien eMzend LAGE PRIJZEN. JPI :jEl! T S. TE KOOP een zoo goed als nieuwe, goed onderhouden Te bezichtigen bij Mej. M. S. VAN DEN BOSCH. IN BLIK OF IN FLACON) ZALM, KREEFT, SARDINES PALING in Gelei, ANSJOVIS(Bergsche en gekruide), ROL.MOPS. MOSSELEN en GEMARIONEERDE HARING. Te bekomen bij ffl S* SS K B. U M Zuidzijde Dam G 99, is eiken Dinsdag van kalf elf tot half drie te GOES te consultee- reu ten huize van Mej. EftlART£IKt!ly Lange Kerkstraat» Een Rieuwe, en een weinig gebruikte bij M. EVERSDIJK to K a p e 11 e bij Goes. At'rieelaug Hhldelliur;. OP DINSDAG 6 MAART, 'e avonds 8 uren, iu «DE PRINS VAN ORANJE". Spree kster: Mevr. Henriette Roliand-Holst. Onderwerp: De- arbeidersklasse in Neder land. Entree 10 centarbeiders 5 cent. Debat vrij. Tegen 1 Mei a. s. een aankomende benoodigd, bij A. MOL, Oudeland e. Mevrouw P. VAN GELDEREN, rue de l'Intendant 10, Brussel, vraagt eene Loon fl. 150,en vrij wascb. Terstond twee bekwame gevraagd, tot November vast werk, bij PBROUWER to B r u i n i s s e. Terstond gevraagd Adres I. A. v. OVERBEEKE, Kat- t e n d ij k e. De heer J. J. VAN WEEL. Broeder en Zusterpoldor, Wolfertsdijk, vraagt tegen één Mei P. G. Reservefondsen op uit. December '98 ISö 8,753,11 tyg. De Maatschappij verzekert Roerende en Onroerende Goederen op vaste en seer matige premiën. AGENT voor GOES de heer W. TEMPERMAN Wz. I uit één stuk vervaardigd, is Sterk, Goedkoop, Elegant, van echt 'innen wet te onderscheiden en goedksjcpar -'nn bet wasehlson voor üansngced, Ve:krijgba .r U; f>0ES bij F, Q, L DEN HOLLANDER, Centraal-Kleedinqmagazijn, G. DEN HERDER, Kouingstraat en H. H. SOMER, Wijngaardstraat 197. Terstond een benoodigd, bij C. A. VAN NIEUWEN- HUIJZE te Goes. Door teleurstelling terstond of met Mei gevraagd, niet beneden 18 jaar, P. G., bij D. HUIJSSEN, Wemoldinge. Terstond benoodigd bij J. P. PANNY te K r a b b e n d ij k e. Terstond benoodigd twee bekwame bij C. VAN IWAARDEN, te St. Maar- tensdijk (Zeeland). Dn k F. KLeenwees Zoon Goes.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1900 | | pagina 4