BOEREIISFAÜ, 1ELASSE-V0EDERMEEL „Nijmegen ïoomit", Ihee E.Br^ndsm^ Victoria-Water Tandarts Regensburg AGENTEN GEVRAAGD, Staan ter dekking: 363® Staats-Loterij. V a n K ti ij k A b a s Huisraad en Inboedel, P. J. Asselbergs. Pastoor N. Beck's 3KEUKZALF en MAAGÖRUPPELS Stoomboot „Vrachtzoeker." Marktbericht! J. F. van der Leeuw. BRUSSEL.- POMPEI N. P. S. 481, BRUTUS N. P. S. 572. Nijmeegsche Sigarenfabriek, firma Sterk Co., DE HENGSTEN Charles G. Barison, Vertrekuur Goesche Boot. Mr. DÏELEMAN, Noord-Peveland. Op Woensdag 14 Maart 1900, dos morgons 9 uren, zal men op de hofstede »Landlust", bewoond door SWa- rincis Vea*8tuflst isaaczoon, in de gemeente Wissenkerketen overstaan van den Notaris II. ROELOF te Cortgene publiek verkoopen een completen te weten 5 schoone Werkpaar den (waaronder 1 met Veulen) en 1 jong paard, voorts6 baat- gevende Melkkoeien, 3 tweejarige- en 4 eenja rige Vaarzen, 1 tweeja rigen en 2 eenjarige Ossen, 2 Kalvers, 1 Schaap, 2 beste Karn honden, 1 Varken met 8 Biggen, een drachtige Zeug en 2 vette Varkens, voorts80 Kippen en Hanen, 13 Eenden. 8 Ganzen en 2 Kalkoenen wijders1 Riemwagen, Menwagens, diverse Ploegen en Eggen, Zaaimachine, 1 Stroosnijder voor hand- en paardenkracht, Kooktoestel en verdere Bouw- en Melk gereed schap enz. EINDELIJK als 1 Vederen en 1 Kapokbed met toebehooren Kabinet Ta fels, Stoelen en wat er meer zal worden gepresenteerd. Koopen tot en met f 3,moeten con tant betaald worden. De koopers moeten, desverlangd, be kende en soliede borgen stellen en is verplichtend voor koopers buiten Noord- Beveland woonachtig. De veiling van het vee begint 's mid dags half 1 ure. Op de hofstede mag niet ga- sta ld worden. Keurige collectie van Zwarte JAPONSTOFFFN, vooral geschikt voor aan- nemingscostuums. FIRMA Wed. 1. G. HEIJKAM- Massee. STOOM WASSCHËRIJ EN BLEEKERIJ ,,De Zoom", aan de rivier »de Zoom" TE BF/BG EJf-«P-ZOOM. Droge en opgedane wasschen onover troffen. Inlichtingen enz. worden op aanvrage gratis verstrekt bij den ondergeteekende '4L2L. kunst 'tit zuiverheid en de gelijkheid in samenstelling met het natuurlijk water der gelijknamige bron te Obertahnsrew 1 a/orden gewaarborgd door het CHEMISCH TECHNISCH BUREAU. R PERMAN -TECHNOLOOG AMSTERDAM Onze Bronwateren zijn in alle op* zichten volkomen gelijk aan do natuur" lijke wateren. Op de Int. Tentoonstellingen te s-Gra- venhageAntwerpen, Blankenberglie en Gentmet GOUD bekroond. VictorïawaSer 12 ct. per 1/1 kruik. Appoliinarss 12 Emserwats»» 12 fiesch. Biiïerwateren 17 1/2 Onze Bron wateren zijn te GOES verkrijgbaar bij den heer A. JL M L Apotheker te Goes is 1 HIIBïl M V I 8 SS bij de Gebr. Soiineideii, St. Jaoobstraat, Gons, te spreken over bet plaatsen van KUNSTTANDEN en over allo MONDZIEKTEN. P E PPE b EN EN ABEELEN plantsoen in alle dikten en soorten is te bezichtigen en bijzonder goedkoop ver krijgbaar bij D. Walgemoed te Hengelo (Gelderland). Vraag prijscourant. bobben door honderden attesten bewezen betrouwbare geneesmiddelen te zijn. In zeer korten tijd zijn 15,000 dankbetuigingen ingekomen, welke bewijs genoeg vormen. Men vrage brochure met hondorden attesten, welke op aanvrage gratis wordt toegezonden door de Generaal-Agen- tuur bVS. Reïmanns, Badhuisstraat 12, Haarlem. Mode verkrijgbaar bij de Agenten firma Gebrs. MULDER, Drogisten te G 0 e s A. M. STEKETEE, Win kelier, Ierseke en Mej. G. OUDSEOORN, Waarde. STUOMBOoTDIKNST tusschen MIDDELBURG en ZIERIKSEE. CORRESPONDEERENDE VAN EN NAAR ZIERIKSEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. M4ART 1909 Amaterdamsche Tijd. GOES-DORDRECHT-ROTTERDAM- GOUDA-AMSTERDAM. Vertrek van GOES Woensdag 7 Maart 's morgens 10 uurvan AMSTERDAM eiken Zaterdagmorgen vroeg. Uit de band te k- op de van ouds bekende herberg genaamd »LUGTENI;URG", met bijbeboorende INVENTARIS, welke een goed bestaan oplevert. Te bevragen bij H. J. MILOEN, Kruin ingen. Beste Goudsche kaas 25 ct. per 5 ons. Beste Nagelkaas. 16 5 Zeer goede Roodbollen ruim 4 pond 50 ct. per stuk. Fijne Roodbollen ruim 4 pond 100 ct. per stuk. Haagsclie Winkel, TIADE MARK AMTKBDAH. Alleen in verzegelde pakjes, voorzien van bovenstaand gedeponeerd handelsmerk ver krijgbaar te GOES bij M. Hopmans, wed. J. Risseeuw en J. Emanuel j te Ellt- utoutsdijk bij mej. A. S. LINDHOUT te s-Heer Arendskerke bij Chr. NIJSSE te Wemslding* bij J. v. D. BURGT te Kloetinge bij W. STAAL to s-Heer Hendriks kinderen bij M. J. v. d. BERGENte Ierseke bij S. DUINKERKE te Krabbendijke bij J. KOOREMAN, W. YERLARE en J. VAN LUIJKte Kolijnsplaat bjj P. 0. COOMANS te s-Heerenhoek bij P. J. SPELLER te Oudelande bij wed. J. JANSEN to Rilland bjj W. GRIEPte Wissenkerke bij Th. DE RIDDER. In het bjjzonder wordt de aandacht gevestigd op Souchon Theo f 1,30 per 5 ons. v. Micitiolb. d Zierikace V. Ziorik8ee a. Middolb s*aor. smid. 'smor "aid Zaterdag 3 7,30 3,— Zaterdag 3 7,60 1,30 Zmdag 4 n Cortgene 7,50 terug u. Z z. 9 5 Maandag 5 7.80 3- Maandag 6 7.E0 3.15 Dinsdag 6 7,30 3, Dinsdag 6 7,50 3,15 Woensd 7 7 30 3, Woensd. 7 G.— 3,16 Donderd. 8 7,30 3,— Donderd. 8 6 30 3,16 Vrijdag 9 7 30 3,— Vrijdag 9 7,50 3,16 Zaterdjg 10 7,30 3,- Zaterdag 10 7.50 Zaterdag 10 11 30 Zondag 11 n Cortgene 7.60 terug n. Z z. 9 15 Manndagl 2 7,30 3,— Maandag 12 7,60 3,16 Dinsdag 13 7,30 3,— Dinsdag 3 7,50 3,16 Woenda. f4 7.30 3. Woensd. 14 7,60 8 16 Donderd 15 7,80 3, Donderd. 15 6,30 8,15 Vrijdag 16 7,30 3,— Vrydag 16 7,60 3,15 Zaterdag 17 7,30 8,— Ziterdng 17 7,60 3,15 De omnibus Goes naar Catsscheveer rijdt af: in correspondentie met de boot Cats- scheveer-Zieriksee van het station Goes via het kantoor van den Agent, Wed. M. RIJK, 's Heer Hendrikskinderenstraat, na aankomst der treinen uit Roozendaal ten 8.17 's morgens en ten 5.34 's middags. in correspondentie met de boot Zierik- zee-Catsscheveer van het kantoor van den Agent te Goes op het uur van afvaart der boot van Zierikzee. Lichte goederen moeten aan het kantoor van den Agent bezorgd zjjn, uiterlijk een half uur na het vertrek der boot uit Middelburgof een half uur vóór het ver trek der boot uit Zierikzee. Yoor zware goederen afzonderlijke wagens. Compagnie Hollando-Belge. Naamlooze Vennootschap, gevestigd te HOOFDKANTOOR: 141 Prins Hendrikkade, Amsterdam. Yraagt prijscourant en neemt proe ven met de WIJ3STHJ3ST dezer firma. Verkrijgbaar bij den heer ANT. M. VAN KALMTH0UT, TE GOES. IN DEN Wilhelminapolder staan ter beschikking de Hengsten Dekgeld 5,Yeulengeld 7,59» Door Geneesh. algemeen aanbevolen. Met Eeie-Diploma en Goud Bekroonde PRAEPARATEN VAN Ollina.I nYf\c\\(* de meest krachtige en versterkende KINA- L/L'Ilt WIJN tegen zwakte, zoowel bij kinderen als vol- gebrek aan eetlust, slechte spijsvertering, zenuwhoofdpijn, ter ver- wassenen, - sterking na ziekte of kraambed, koorts en hare gevolgen. t QUINA-LAROCHE FERRUGINEUXinhetbijzondertegenBloedgebrek,Bleek- "2 zucht, kwalen van Kritischen leeftijd, enz. Verkrijgbaar in flacons a/1.90 en/1.-i voedzaam, versterkend, aangenaam van smaak, voor -m dagelijksch gebruik, vooral voor kinderen, zwakken en j* klierachtige gestellen zeer aan te bevelen. Als geneeskrachtige drank bij stoornis- m. sen der spijsverteringsorganen en diarrhée, ook voor zuigelingen en kleine kin- deren. Prijs per bus a Kgr. 1.70, i Kgr. 0.90, V* Kgr./0.50. p 9 f Chemisch li* |>ll/'C1lïLrAf• Speciaal voor Kindervoeding, in bussen - zuivere iTICIIVjUllVCl Kgr. 70.90. Kgr./0.50, Kgr./0.2B. AclVittlo f** t fYQ fpHpfl Het rooken eener halve Cigarette is vol- o doende ter bestrijding van de hevigste aanvallen van Asthma etc. In doosjes a 0.80 en 0.50. L Tamarinde Bonbons SfZS!' Congesties etc., vooral ook als laxans voor kinderen, bewijzen de Tamarinde Bon- I» bons van KRAEPELIEN HOLM belangrijke diensten, daar de vorm voor het kind begeerlijk en de smaak aangenaam is. Prijs per doosje0.90 en ƒ0.50. Sal miak-Pasti 11 es v™ koudheid en Keelpijn, het is een slijmoplossend en verzachtend middel bij uitnemendheid, uitsluitend in fleschjes verkrijgbaar. Prijs 0.20 per fleschje. De fraeparaten van KRAEPELIEN HOLM te Zeist, zijn allen Fabrieksmerk voorzien van etiquetten, waarop de naam en handieekening en verkrijgbaar bij de meeste Apothekers en Drogisten. KRAEPELIEN HOLM, Hofleveranciers, ZEIST. Eene sedert 10 jaren bestaande Maatschappij vraagt nette en eerlijke AGENTEN voor den verkoop van GOUD, ZILVER en UURWERKEN op af betaling, tegen flinke provisie. Brieven franco, letters, W. Z. S., Algemeen Advertentie-Bureau NIJGH VAN DITMAR, Rotterdam. samengesteld uit 75 Melasse en 25 geprepareerd TurfmeeO, is het voordeeligste veevoeder, aangezien door het verbruik belangrijke win sten worden verkregen. Prospectus met gedetailleerde berekeningen dier voordeelen franco verkrijgbaar bij den Generaal-Agent J. Chr. VAN SCHAICK, Amsterdam. W. FFFKFBO«.H. Vraagt: geurige 21/3 ets. Sigaar, in fijn® blikverpakking met mooie gezichten op Nijmegen, in kistjes van 50 stuks. Uitsluitend verkrijgbaar voor Zuid- Be v e 1 a u d bij de TP! «053$. Dunsmore Zola, 1. bruin 4 jaar, dekgeld 3.veulengeld 7. lalvator. vos 3 jaar, dekgeld ƒ3. veulengeld 7. Gerard, a. bruin 3 jaar, dekgeld 2.50, veulengeld 5. Emir, br. schimmel 3 jaar, dekgeld 2.50, veulengeld 5. Robert, zwart 2 jaar, dekgeld 2,50, veulengeld 5. RILLAND. MAAKT. Van GOES Zondag 4 's mor. 3, Van ROTTERD. Woensd. 7 'smor. 8, Ten kantore van A. E. JAS SS ES, Oude Vhehm.viil te tleca, »ijn te wrbrljïen heele tn gedeelten van LOTEH voor de Het kantoor is geopend van ÏO tot 3 en avonds van tot S urenuitgezonderd Maandagavond. Trekking 19 Maart. TE KOOP": voor 1 paard, in goeden staat, licht, mooi model. Prijs J' 225, AdresJ. SCHRIER, Domburg. De Suikerfabriek „de Phoenix", Gebr*. HOUSEN, TE ZEVENBERGEN, heeft aangesteld als AGENT voor Zuid- Beveland J. Nieuwenhuij-e, OPRIL B 6, GOES. Advocaat Procuccnr TE MIDDELBURG, is iederen Dinsdag te GOES van 10 tot 2 uur te spreken, Lange Kerkstraat C 13, bij mejuffrouw wed. POOLMEIJER. AMSTERDAM, Singel 90. ROTTERDAM, Q 11 Bierstraat bij de Wijnhaven. A OROSMIftlKHIN: 9 Linoleums, Vloerzeilen, Tapijten, Gordijnstoffen, Karpetten, S Wasdoeken, Matten, enz. enz. Aan particulieren wordt niet verkocBit.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1900 | | pagina 3