F. 0. E. Hen Hollander, Goes. m Vendutie. Centraal Kleeding-Magazijn, Centraal Kleeding-Magazijn. Costuws, Oeml-Salsnns en Pantalons. AANBESTEDING, i AANBESTEDING. Afdesling: ïïeeren Kleeding naar maat. HET HUIS, ADVERTENTIE 2ST, Openbare Verkooping op Woensdag 7 Maart 1900, eene partij Planken, eene partij Huisraad, Openbare Verkooping. Vrijdag 9 Maart 1900, Woensdag 7 Maart 1900, verkoopen: eene partij AFBRAAK, F. Q. C. DEN HOLLANDER, Goes.' Katoenen, Tichy's, Satinets enz. Openbare Verkooping op Dinsdag 13 Maart 1900, een WOONHUIS verkoopen: op Vrijdag 9 Maart 1900, 'I e koop of in ruilj een Zadelmakerskneeht, J. A. darijs, Openbare Aanbesteding. (ip Woensdag den 14 Haart 1900, Donderdag 15 Maart 1900, publiek verkoopen 2.38.96 HECT. BOUW- 8D WEILAND, Maandag 19 Maart 1900, openbaar verkoopen een perceel tiendvrij BOUWLAND, verkoopen: Eene partij HUISRAAD, Te huur terstond: Te koop gevraagd beste Zuid-Bevelandsche 1JPEB00MEN. in de Frank/. Ztg. de toekomst nog lang niet zeker voor de Engelschen, ondanks de capitulatie van Cronjé, ondanks den terugtocht der Boeren uit Natal en uit de Kaapkolonie. Roberts zal straks te strijden hebben, niet alleen met de Boeren in hun eigen land, maar met het klimaat, het weder, met de natuurlijke bondgenooten van de Boeren. En die strijd kan lang en zwaar voor hem worden. Kerknieuws. Ned. Hervormde kerk. In een ingezonden stuk in het Ned. Dagblad voorspelt ds. P. Snoep uit Waarde (Zeeland) dat de Synode der Ned. Herv. kerk van 1900 naar alle waarschijnlijkheid overwegend orthodox zal zijn. Wanneer de stemmingen der Prov. Kerkbesturen, gelijk te verwachten is, uitvallen in den geest van hun samenstelling, dan zullen van de 19 leden, die jaarlijks ter synode worden afgevaardigd, lObehooren tot de orthodoxen en 9 tot de inodornen (hieronder zijn de Evangelischen begrepen). Die ommekeer zou hierdoor ontstaan, dat, volgens den rooster van afvaardiging, dit jaar de Prov. Kerkbesturen van Noord-Brabant en Drente, die overwegend modern zjjn, maar één, en bet Prov, Kerkbestuur van Utrecht, dat geheel uit orthodoxe leden bestaat, twee leden benoemen, en ook doordat het Prov. Kerkbestuur van Friesland, dat altijd twee leden afvaardigt, nu sinds eenigen tijd »om" is en steeds orthodoxe leden benoemt, wat vroeger niet het geval was. Rechtszaken. Arrondissenients-Rechtbank te Middelburg. In do zitting van heden zijn veroordeeld B. van de V., 19 j. en F. G. K., 20 j., de le zonder be roep, de 2e schoenmaker, te Goes, wegens het ver storen van een geoorloofde openbare godsdienstige bijeenkomst, ieder tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis. Het gerechtshof te 's-Gravenhage heeft inzake J. B. Bzn., te 's-Heeronhoek, veroordeeld wegens mishandeling, diens straf verminderd tot een maand, en A. L. van B., landbouwersknecht te Dreischor, veroordeeld, wegens diefstal van een vogelverschrik ker, tot vpftien gulden boete. (M. C.) Onderwijs. Benoemd tot onderwijzer aan school B te Mid delburg de heer M. Nieuwenhuijse te Wemeldingo. Mej. J. L. Haarman te Wissekerke is benoemd tot onderwijzeres aan de openb. school te Viorakker, gem. Warnsveld (Geld.). (M. Ct.) jj) Zoo de Heere wil en zij leven hopen onze geliefde ouders ADRIAAN LOÜWERSE Rotterdam J. DE OCDEHanson. I J. DE OUDE. JACOB A GIDEONSE, Ux hunne I 50-jarige Echtvereeniging T te herdenken. 2) Hunne dankbare kinderen. jj) 's-Heer Arendskerke, 6 Maart 1900. Op Zondag 4 Maart a. g. hoopt onze geliefde vader P. ELENBAAS, Oosfcdijk, Krabbendijke, zijn. 70sten Ge boortedag te herdenken. Namens zijne dankbare kinderen, M. Th. VAN DOORN, Goes. Heden overleed zacht en kalm onze geliefde echtgenoot, vader, behuwd- en grootvader JOHANNES VAN DER WERFF, in den ouderdom van 68 jaar en 11 maanden. Uit aller naam, Wed. E. VAN DER WERFF— Wisse. 's-Gravenpolder, 26 Febr. 1900. Hartelijke dank aan allen, die mij blijken van belangstelling en vriend schap hebben gegeven op 27 Februari jl. H. MINNAARD. 's-Heer Arendskerke, 1 Maart. 1900. Voor de talrjjke bewijzen van deelneming, ondervonden gedurende de ziekte en bij het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot, Vader en Beliuwd- vader, betuigen wij onzen hartelijken dank. Namens de familie, Wed. B. JANSEde Nooijer. Goes, 1 Maart 1900. Do zaak zal op denzelfden voet worden voortgezet. Do ondergeteekenden betuigen hun hartelijken dank voor de vele en hartelpke bewijzen van deelneming, onder vonden bij bet overlijden van hunnen ge liefden echtgenoot, vader, behuwd- en grootvader JAN HANSON. Kauelle VVed' J' HANSON—Blom. Kapalle E_ HANS0N_ Het BESTUUR van het Waterschap Kruiningen zal op Het BESTUUR van de Ambachts school te Goes is voornemens op A. j ouiiuuic uuca ia ïWiücmcus up 2 Maandag 5 Maart 1900, Woensdag den 7 Maart 1900, dos nam. te drie uren, bij C. Casteleijn, t® Kruiningen, AANBESTEDEN: Het maken vau 2 Afritten en verbreeden van de Dijkskruin van gemeld Waterschap. (Begrooting f 700,—). Bestek en voorwaarden verkrijgbaar bij D. v, D. PEIJL te Kruiningen a ƒ0,25. Inlichtingen te bekomen bij dhr. S. B. BLOK, opzichter van het Waterschap. Kruiningen, 26 Februari 1900. Het bestuur voornoemd, P. NIEUWENHUIJSE, Dijkgraaf. H. C. J. DOMINICUS, Ontv.-Griffier. 's voormiddags te 10 uren, te Kwaden- dammeaan het Lange weegje, ten huize van P. de Jonge, ten overstaan van den Notaris MULOCK HOUWER, van alsVlotdelen, Dorschdelen, Achterdelen, Battings, Ribben, Schrooien, Latten een nieuwe Hondenkar op veeren, 3 Kruiwagens, 2400 Musterds, Vaamhout, Klompen, Beestenpeeën, Varkens, 1 Geit, 2 Kleerkisten, 3 Roomtonnen als3 Boogkabinetten, 1 Bu reau, 1 Linnenkast, 1 Regula teur, 1 Franklin, Fornuiskachels, Hanglampen, 3 veeren Bedden, Dekens, Waschtafel, Spiegels, I StoeleD, Tafels, Koper-, Blik-, i Glas- en Aardewerk, enz. enz. Voor de bewijzen van belang stelling, bjj het overlijden van mejuffrouw M. DE KRAKER, wed. A. Polderdijk, betuigen de kinderen, behuwd- en klein kinderen hunnen hartelijken dank. Namens de familie, P. POLDERDIJK. Nieuw en St. Joosland, 1 Maart 1900. Ondergeteekenden betuigen hun nen hartcljjken dank voor de vele blpken van belangstelling, ontvangen bjj de viering van hun zilveren bruiloft. Jb. SMIT en Echtgenoote. 's-Heer Arendskerke, 2 Maart 1900. fSBST* In een klein gezin bestaat ge- legenheid voor kost en inwoning voor een schoolgaand meisje. Te bevragen bureau dezer courant. Do Deurwaarder HOLLMANN te Goes zal op des voormiddags om 10 uren, aan het woonhuis van Paulus Nijsse te s-Heer Arendskerkeverkoopen: Kabinet, Linnenkast, Ladetafel, Bed met toebehooren, Kachels, Klokken, Spiegels, Stoelen, Tafels, Glas- en Aardewerk, 8 H. L. Aardappelen enz. EN DAARNA ten woonhuize van den heer J. Min naar, brievengaarder aldaar mah. Tafel, Uittrektafel, 6 mah. en andere Stoelen, Kachels, Spie gels, ijzeren Ledikant, Matrassen, Kinderwagen, enz. enz. dos namiddags te 3 uren, in de Directie kamer der school, in het OPENBAAR AAN TE BESTEDEN: het vergrooten van het Schoolgebouw. Bestek en teekening liggen in het lokaal voornoemd ter inzage, eiken werk dag, behalve Zaterdag, van 912 en van 11/24 uren. Inlichtingen zijn te bekomen bij den heer D. DE KONING te G 0 0 s. Aanwijzing in loco geschiedt Zaterdag 3 Maart, des namiddags te 3 uren. Inschrijvingsbiljetten in te leveren op bet uur der besteding. De Deurwaarder HOLLMANN te Goes zal op A. des voormiddags om 9 uren tusschen 2 Poorten te Goes: EN B. des voormiddags om 10 uren in »de Prins van Oranje" te Goes: 3 Boogkabinetten, Linnenkasten, Secretaire, Tafels, Spiegels, Wee- ner- en andere Stoelen, Bedden, Dekens, Ledikanten, Kachels, Vul kachel, Lampen, Accoord-Cither, Glas- en Aardewerk enz. enz., benevens: Op deze vendutie worden 0. a. ge veild goederen, nagelaten door Mej. de wed. Swart® KIJKDAG Dinsdag te vorea. Bericht de ontvangst der nieuwste ENGELSCHE en DUITSCHE STOFFEN voor Coupe gegarandeerd* Billijke prijzen. RIJKE KEUZE NIEUWE Fijne Stalen-Collecties staan gaarne ten dienste. des avonds te 8 uren, te Goes, in het koffiehuis »de Prins van Oranje", voor de erfgenamen van mej. W» A. de Jongh, ten overstaan van den Notaris J. M. PILAAR, van De Notaris C. PRINS te Kruiningen zal des middags te half 2 uren, ten her bergt) van C. Klaassen, te lerseke 140.000 OESTERS a 44 KGk 200.000 40 400.000 33 500.000 30 De oesters liggen in een buitenput. Monsters zullen op de veiling aanwezig zijn. Inlichtingen geeft de heer A. HIK- DES te Krabbendijke. Nieuwe en gebruikte Utrechtsche Wagentjes met en zonder Portieren, nieuwe en gebruikte Tilbury's, een Barouchet j voor een en twee paarden, een Lijkkoets; deze is ook te huur. Concurveerende prijzen en met garantie. Tevens gevraagd om dadelijk in dienst te tredon. Zonder goede getuigen van gedrag on noodig zich aan to melden; loon naar bekwaamheid. 's-HE!£UENHOEK. Jlen Epp te Goes, aan de SintMagdalenastraat, wijk D no. 13, kadaster sectie D no. 417, groot 96 Centiaren. Grondbelasting 1900 f 17,61. Te bezichtigen Donderdag 8 en Vrijdag '9 Maart, op toegangsbewijs, te verkrijgen bij den heer I. D. Fransen van de Putte. BURGEMEESTEE ou WETHOUDERS van *s-HeeB'enBioek zullen 's voormiddags 10 uren, in het gemeente huis, trachten aau te besteden het AFBREKEN en WEDER OPBOUWEN der ONDER WIJZERSWONING aldaar. Bestek en teekening liggen gedurende de werkdagen van 's voormiddags 912 uren ter lezing in het gemeentehuis. Aanwijzing geschiedt door C. ENGEL- BERT op den dag der besteding, 's voor middags 9 uren. 's-Heerenhoek, 1 Maart 1900. Burgemeester en Wethouders, J. G. P. TIMANS, Burgemeester. P. J. RIJK, Wethouder. i De Notaris PILAAR zal Notaris L. E. A. LIEBERT te Kapelle zal op Woensdag den 14 Maart 1900, des voormiddags 10 uren, in de herberg bij A. v. d. Bulck, te s-IIeerenhoekten verzoeke van den heer JL Janse van Eijkeren Sr., aldaar, onder 's-Heerenhoekin Nieuw-Kraaijert- polder 4.76.50 HECT. BOUWLAND, onder Borsele, in Nieuw-Westkraaijert- polder. In perceelen en in massa. Nader bij biljetten omschreven. De Notaris DE RONDE BRESSER zal op des namiddags één en een half uur, te ''s-Heer Arendskerke in de gemeente- herberg, ten verzoeke van de erven G. Oüte, in bet te Oud-Sabbinge, gemeente Wolf aartsdijk, voor wed®. Joh". Oele on kinderen, des voormiddags te 11 uren, in de Rerberg bij wed. Korstanjb J op den Driedijk, nabij Oud-Sabbingeen des namiddags te half 1 uur, aan ge noemd woonhuis Arbeidersgereedschap, Brandhout en Steenkolen. in de gemeente ''s-Heer Arendskerke in den Ankerveerepolder, kadaster sectie G no. 64, groot 2 H. 03 A. 20 C. Te aanvaarden bij de betaling. Grondlasten 9,43. Dijkgeschot 3,25. op de Turfkade, D 29. Te bevragen bij J. VAN DER WEELE. Prijsopgaaf en waar te bezichtigen onder lett. A. B. C. aan het bureau dezer courant. Ret vroeger door den heer HARTING bewoonde «tan den Oostsingel alhier. Te bevragen bij den heer DE LAAT l DE KANTER.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1900 | | pagina 2