1900. N°. 27. Zaterdag 3 Maart. 87sle jaargang. Bij dit no. behoort een bijvoegsel. COURANT. De prijs der gewone advertentiön is van 1-5 regels 50 cent, eiken regel meer 10 ct. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Geboorte-, huwelijks- en doodberichten en de daarop betrekking hebbende dankbetuigingen worden van 110 regels 1,berekend. Dienstaanbiedingen, niet meer dan 4 regels beslaande en contant betaald, 20 ct. Aanvragen om en vermelding van liefdegaven 5 cent per regel. De uitgave dezer Courant geschiedt Maandag-, Woensdag- en Vrijdagavond, uitgezonderd op feestdagen. Prijs per kwartaal, zoo binner als buiten Goes, 1,75. Afzonderlijke nommers 5 centmet bijblad 10 cent. Inzending van advertentiën voor 2 uren op den dag der uitgave. GOES, 2 Maart 1900. Wij zijn gemachtigd mede te deeler, dat in April a. s. dr. Schaspman voor den »Christ. Volksbond" alhier zal optreden. De leden van dezen bond zullen vrijkaarten ontvangen, waaruit wij meenen te mogen opmaken, dat van niet-leden «ene entree zal worden gevorderd. Nu, dit zullen onge twijfeld velen er voor over hebben. Dezen wel- sprekenden en hoogst begaafden redenaar te hooren is een waar genot, waarop ziek zeker velen met ons bij voorbaat verheugen. Men schrijft ons De meeste lezers zullen zich wel herinneren, dat dr. A. K u y p e r in 1898 in Amerika geweest is en bij zijn terugkomst in ons land een mooi boek heeft geschreven, waarin hij zijn indrukken vertelt. Zoo oppervlakkig zou men zeggen, dat men, om een dik boek over een land te schrijven, er wel eenige jaren behoorde te verblijven en dan niet als »gast" maar die redeneering gaat tegenwoordig niet meer op. Na een blauwen Maandag heen en weer gevoerd te zjjn van het eene salon op Batavia naar het andere, schrijft Justus van Mau ri k Jr. een studie over InsulindePierre L o t i critiseert de keele Berlijnsche bevolking, omdat de Keizer hem niet heeft ontvangen en dr. A. K u y p e r vertelt hondorden bladzijden wijs heden over Amerika na in dat werelddeel eenige lezingen gehouden, wat dominees gezien en wat dagen in geriefelijke spoorwagens te hebben ge reisd, Iet wel, altijd met een stuk of wat Ameri kanen om zich heenom zijn indrukken te regelen Ai wat dr. Kuyper schrijft is waard gelezen te worden, vergelijkenderwijs gesproken en in aan merking nomende, dat de meeste menschen zoo slecht lezen, dat het grootste gedeelte van wat zij slikken onverteerd blijft. In elk geval hebben zulke eters een aangenaam gevoel op de tong en zulke lezers een prikkeling op de hersenen. Toch herinnert ons zulk lezen en zulk schrijven altijd aan^de woorden van een eenvoudige vrouw en moeder, wier zoon haar met zijn bargoensch Fransch een lesje wilde geven. De moeder zei Alles goed en wel, mijn jongen; maar ik zou wel eens willen hooren, wat een kenner ervan zei." Zoon kenner heeft zich ten opzichte van dr. A. Kuyper voorgedaan en wel in een blad, uit komende in Iowa, nl.de Vrije Hollander. Dit blad begint natuurlijk dr. K. te prjjzen, doch meent, dat hij de kracht van zijü »arends"blik over schat heeft en dat zijn boek een heel onbe trouwbare gids is. Reeds in het eerste hoofd stuk geeft dr. K. bljjken niet zoo zeer met zijn eigen adelaarsblik als wel met de oogen van an deren te hebben gekeken en dat die anderer oogen niet op waarheid gericht waren men heeft hem als gast rondgeleid en hem alles laten zien opge dirkt in een Zondagspakje. Het blad geeft verschillende bewijzen daarvoor. Eén staaltje van dr. Kuypers verkeerd zien vinde hier een plaats, niet om dr. K. daarom domheid of onnoozelheid te verwijten die twee hoedanigheden zullen wel in elk geval vreemd zjjn aan zijn boek maar om te doen zien, dat het blad uit Iowa niet zonder grond spreekt. Het blad zegt>Dr. Kuyper, de man, die met arendsblik alles overziet, wien alle bronnen van inlichting ten dienste staan, noemt onzen socialen toestand gezond en zegt, dat het even gunstig staat met de huweljjksstatistiek. Nu is er geen land ter wereld, waar het huwelijk meer den aard heeft van een tjjdeljjk contract, dat naar willekeur kan opgezegd worden, dan juist in Amerika en dat w#l het allerergste onder de afstammelingen der Puriteinen, bjj wie het huwelijk feitelijk een farce is. Weet dr. K. niet, dat in Connecticut plaatsen zijn, waar het getal der echtscheidingen 33 van de gesloten huwelijken was Weet dr. K. niet, dat slechts enkele jaren geleden de wetten op de echt scheiding zoo gemakkelijk waren in Zuid-Dakota, dat er altoos een massa personeu, uit alle Staten, zelfs uit Nederland, te Sioux Falls logeerden men noemde hen eenvoudig the colony juist lang genoeg om een echtscheiding te krjjgen In Oklahoma zjjn de wetten nog losser. Zelfs in Iowa komen op een bevolking van 25 a 30000 zielen soms 15 a 24 echtscheidingen per drie maanden voor. Alleen Zuid-CaroÜDa maakt een gunstige uit zondering, door de nazaten van Hugenoten en Epis copaten bevolkt, waar in tegenstelling met de Staten van Puriteinschen oorsprong, echtscheiding volstrekt niet wordt toegestaan." Toch noemt dr. Kuyper de huwelijksstatistiek in Amerika even gunstig als de sociale toestand ge zond en zegt de Vrije Hollanderdie niet eens Amcrikaanscb vriendelijk is »dr. Kuyper zegt dat, niettegenstaande hij mot al het voorgaande (vrij wat meer, wel te verstaan, dan wij aanhaalden volkomen bekend is." Dit laatste gedeelte nu zouden wij zeker niet gaarne onderschrijven, doch wegens de volledigheid van het citaat moest het erbij. Ons dunkt, de Vrije Hollander, waaraan wij volkomen het recht mogen toekennen ons Amerikaansche toe standen te doen zien, behoeft ons niet in te lichten omtrent hot karakter van dr. A. Kuyper, die niet gewoon is en te hoog staat om willens en wetens onwaarheden te zeggen. Wij voor ons geven dan ook de voorkeur eraan te denken, dat dr. Kuyper door allerlei omstandigheden ertoe gebracht is, de dingen verkeerd te zien en te hooren. Maar met dat al moeten wjj toch iets afdingen op den ge zonden socialen toestand en de gunstige huwelijks statistiek van het hooggeroemde Amerika, want wij wenschen niet te zien door den bril, door Ameri kaansche gastheeren aan dr. A. Kuyper opgezet. Ook alhier hebben de jongelui, die ten getale van 34 gedurende dezen winter hebben deelgeno men aan de vrij willige oefeningen in den wapenhandel, den cursus gesloten met een schietwedstrijd met flobert-patronen, die jl. Woensdagavond werd gehouden in het oefe ningslokaal. Daarvoor werden uit onderlinge bij dragen prijzen aangekocht, die achtereenvolgens werden behaald met het achter de namen der winners vermelde aantal punten van de 60, die te verkrijgen waren. In de eerste afdeeling (leer lingen van het eerste oofeningsjaar) verkreeg den len prijs J. M. Kok 52, 2en G. S. Hoog e steg er 50, 3en B. van Asperen Vervenne 49, 4en Chr. Zandee 48, 5en G. van Sluijs 48, 6en A. Meijler 47, 7en P. Remijn 46, 8on H. Duivewaarde 46, 9en P. Joro- nimus 45, lOen H. K. de Jonge Mulock Houwer 45, lien M. Okkée 40 en 12en L. C. van Vijven 34. Zij, die een geljjk aantal punten hebben geschoten, hebben om den voorrang gekampt. Van het 2e oefeningsjaar verkregen den len prijs F. Verver 56, 2en P. M. Knieriem 52, 3en J. J. Stokmans 51, A. Verhagen 45 en 5en F. van der Leeuw 41. Een rozenprijs, geschonken door dhr. A. S. J. Dekkerwerd behaald door F. Ververterwijl de consolatie-prijs in de eerste afd. ten deel viel aan J. Koen en in de tweede aan J. van Loo. Nog waren door de officieren, belast met de leiding der oefeningen, twee prijzen beschikbaar gosteld voor hon, die na de prijswinners het eerst in aanmerking kwamen. Deze zijn behaald in het eerste oofeningsjaar door G. Meijler en in het 2o door J. Nieuiuenhuijze. Nadat door den serj. raaj. Braber de prijzen waren uitgereikt met een aanmoedigend woord tot voort durende oefening en het onthouden van het ge leerde, dankte de leerling Stokmanstevens uit naam van alle jongelui, de instructeurs voor het gegeven onderricht en voegde daaraan een stoffelijk bowjjs hunner erkentelijkheid toe. Vervolgens nam dhr. Dekker het woord, die als voorzitter van het voorloopig comité tot oprichting eener burger-schietvereeniging alhier, was uitge- noodigd dezen wedstrijd bjj te wonen. Hij betuigde daarvoor zijn dank en spoorde de jongelui aan hunne reeds verkregen bekwaamheid in de behandeling van het geweer bij te houden of te vermeerderen door zich aan te sluiten aan deze vereeniging. Ver der wees hij er op hoe deze oefeningen den deel nemers van dienst zullen zijn, indien zij tot ver vulling van hun militairen dienstplicht worden op geroepen en hoe zij hen ten allen tijde zullen vor men tot strijdbare mannen, indien zij onverhoopt de verdediging van Koningin en Vaderland op zich moeten nemen. Ofschoon het aantal deelnemers, dat dezen winter de oefeningen volgde, bevredigend mag worden ge noemd, hoopte hij dat dit aantal bij een volgenden cursus nog beduidend grooter zal zijn, een hoop, die zeer waarschijnlijk zal worden verwezenlijkt, met het oog op de sympathie, die zich tegenwoor dig allerwege voor de landsverdediging openbaart. Oostelijk Zuid-Beveland. Niettegenstaande de min gunstige bepalingen hebben de agenten reeds eenige contracten voor de levering der bieten gesloten, 't Zijn evenwel vooreerst nog maar de kleine verbouwers, die met den gestelden prijs genoegen namen. Naar men vermeent is er meer grond voor bieten beschikbaar dan verleden jaar. Woensdag had te '««Gravenpolder de laatste oefening plaats van hen, die deelnamen aan het voorbereidend militair onderricht. In den Boonenpolder werd naar het doel met scherp geschoten in do richting van den Scheldodijk, op honderd meters afstand. De luitenant Boogaert, die de oefening leidde, en de burgemeester hadden ieder honderd sigaren voor prijzen gegeven, waarom met ambitie gekampt werd. Den eersten prijs be haalde J. Tramper met 34 punten, den tweeden prijs verwierf A. de Graag met 33 punten. Na afloop werden de diploma's voor het geregeld en vlijtig volgen der lessen uitgereikt, waarna eenige leden van het Gilde en eene jongedame proeven van bekwaamheid itf het schieten aflegden. Een vrjj talrijk publiek woonde op deze afgelegen plek de oefening bjj. Kats. De installatie van den nieuwen burgemeester zal alhier vermoedelijk Dins dag 13 Maart a. s. plaats hebben. Eene «erewacht te paard, begeleid door muziek, zal den heer R. van Ham aan de grens der gemeente afhalen. Ver schillende versieringen zullen worden aangebracht in de Voorstraat en in de raadkamer, en eene eerepoort zal voor het raadhuis opgericht worden. Des avonds zal er muziek in de Voorstraat zijn en bij gunstig weer illuminatie. Als eersten candidaat op do voordracht, aan Hare Majesteit de Koningin aan te bieden ter ver vulling van een plaats van raadsheer in den Hoogen Raad, hoeft de Tweede Kamer, bij tweede herstem ming, met 45 van de 84 uitgebrachte stemmen ge kozen jhr. mr. D. G. van Teylingen, raads heer in het gerechtshof te 's-Gravenhage. Tweede candidaat werd, bij herstemming, mr. G. H. van Bolhuis, lid van het Hoog Militair Gerechtshof, te Utrecht, en als derde candidaat word gekozen mr. J. C. De Vries, advocaat en procureur te Amster dam. De heer Ferf vroeg en verkreeg gisteren in de He Kamer verlof om den minister van buiten- landsche zaken, op een nader te bepalen dag, in lichtingen te vragen omtrent de moeilijkheden, die de in voer van Nederlandsche boter in Frankrijk ondervindt. Blijkens een telegram van den gouverneur- generaal van Nederlandsch-Iodiö, van gisteren,wordt de gouvernements-k offieoogst op Java voor dit jaar thans geraamd op 213,000 pikols. Stct Tot lid van de Tweede Kamer der Staten- Generaal is in het district Maastricht gekozen de heer M. de Ras met 956 stemmen. Mr. J. Haex verkreeg 70S stemmen. Van de 1720 uitgebrachte stemmen waren er 61 van onwaarde. De heer M. van Raalte herdacht gisteren onder vele bewijzen van sympathie zijn vijf-en- twinfigjarig redacteurschap aan het Vaderland. H. M. de Koningin benoemde den heer Van R. tot ridder iü de orde van Oranje-Nassau. Aan mej. Blanche Vilain, preventief in hech tenis in het huis van bewaring te 's-Hertogenbosch, is thans op het daartoe aan de Koningin ingediend verzoekschrift, vergunning verleend om haar met jhr. Verhoijen voorgenomen h u w e 1 jj k vol gens art. 134 B. W. bij gevolmachtigde te vol trekken. Daar de afkondigingen reeds hebben plaats gehad, zal het huweljjk binnen korten tjjd plaats hebben. Terwjjl men op het oogenblik het gevaar ducht dat den uitvoer van vleesch uit ons land naar Duitschland bedreigt, maakt men reeds aan stalten om der Hollandsche boter indu strie een geduchten knak toe te brengen. In de landbouwvereeniging van Rijn-Pruisen werden, om dit doel te bereiken, door dr. Loock staaltjes geschetst van de ergerlijke boterknoeierij, waaraan zich onze Hollandsche boterboertjes schul dig maken. Met 2 of 3 pond echte natuurboter komen die boeren op de markt, doch ze hebben wel 15 of 20 maal grooter hoeveelheden andere boter bij zich, die goed vervalscht is. Treurig zal het weer zjjn, wanneer onze heele boterindustrie daarvan de dupe zal worden, maar dat het bovenstaande slechts dient om de concur rentie te weren, bljjkt voldoende daaruit dat dr. Loock mededeelde, dat de invoer van Hollandsche boter van 900000 K.G. tot 1 i/a millioen K.G. in den laatsten tjjd gestegen was. Het Handelsblad schrijft Terwjjl Cronjé niet alleen bij zijn overwinnaar, maar ook in de gansche Europeesche pers alle eer en hulde vindt, welke den heldhaftigen verdediger toekomt, vraagt men zich af, voornamelijk in En geland Wat zal het gevolg wezen van deze capitulatie Het is vooralsnog niet licht te zeggen. Men zou daarvoor moeten weten hoe groot de troepenmacht in den Vrijstaat is en waar zjj zich bevindt. Is er nog een aanzienlijke macht, eou tienduizend man of daaromtrent beschikbaar voor de verdediging van Bloemfontein, dan kan de toestand voorloopig wellicht nog dezolfde blijven. Roberts kan door die macht worden bedwongen want bet legertje van Cronjé hinderde hem al zoo geducht De Westminster Gazette ontveinst zich volstrekt niet dat de capitulatie van Koedoesrand nog in de verste verte niet het eind van den oorlog doet zien. Er is geen reden dat, wegens het verlies van 4000 maD, de overige 60,000 (of misschien wel meer), er het bijltje bjj zouden neerleggen. Er zullen nog wel harde slagen vallen. De Engelsehe avondbladen staan vol bjjzon- derheden over de wijze, waarop het bericht van Cronjé's overgave in de verschillende plaatsen van Engeland is ontvangen. In Londen wenschten menschen, die volkomen vreemdelingen voor elkaar waren, elkander geluk. Een oud-gediende riep, nadat hij het bulletin had gelezen, uit»Geef ons nu het ontzet van Lady- smith op dezen dag, en ik kan gelukkig sterven." Op vele sociëteiten werd de vlag geheschen en tal van huizen in het Westend volgden dit voorbeeld. Aan het Mansion House werd Lord Roberts' bulle tin aangeplakt op hot bord, dat bestemd is voor koninkljjke proclamaties. De voorsten moesten het al maar voorlezen aan de menigte achter hen en dan was er telkens weer gejuich. »Three cheers for Bobs, three cheers for the Queen Toen in het Lagerhuis de vice-minister van oorlog, de heer Wyndham, het bericht van de overgaaf van Cronjé had voorgelezen, vroeg de Iersche afgevaardigde Redmond »Mag ik den Hon. Gentleman vragen of deze 3000 Boeren gevangen werden genomen door 40,000 man Britsche troepen?" (Gelach.) De Hon. Gentleman antwoordde niet, waarop de heer Redmond vervolgde »Tien tegen één. Een roemrjjke overwinning." Zjjn woorden werden door de nationalisten leven dig toegejuicht. Onmiddellijk na de ontvangst van het bericht der capitulatie seinde de Koningin een gelukwensch aan lord Roberts. Volgens de Dailg Telegraph heeft keizer Wilhelm koningin Victoria en den prins van Wales met de behaalde overwinning geluk gewenscht. (Vooral deze laatste verdient het Een brief uit Kaapstad aan de Frankf. Ztg. wijst op de groote moeiljjkheden, die weldra met den strjjd in Zuid-Afrika zullen verbonden zjjn, en die voor de Boeren, maar meer nog voor de Engelschen, van ontzettend gewicht zijn. Snel nadert in Zuid-Afrika thans het einde van den zomer de winter komt en tegen het einde van April begint het in de bergen en hooglanden der Republieken zeer kwaad te worden voor een leger macht, die zich niet kan beschutten. Het land wordt dor en kaal, de boomen zjjn ontbladerd, en des nachts daalt de thermometerstand tot ver onder het vriespunt. Vaak valt er dan sneeuw, maar zelfs deze is niet in staat het dorre land nieuw leven 1 te schenken. Den geheelen dag straalt de zon in helderen glans aan den wolkeloozen hemel en droogt de aarde steeds meer uit. Want de winter is in Zuid-Afrika de droge tijd, waarin de beken geheel opdrogen en de rivieren tot zwakke stroompjes worden. Het »v«ld" gelijkt dan op een zwarte woestenij, waarin geen spoor van vegetatie te ont dekken is. Dat is de tijd, waarin de Boer de hoog landen verlaat om in de beschutte, warmere dalen een vriendelijker klimaat op te zoeken. De Engelschen hopen, dat zjj beter dan de Boe ren in staat zullen zjjn dezen kwaden tijd doorte komen zjj verwachten, dat hun intendance od hun betere treinorganisatie hen zal helpen om de schaarschte in levensmiddelen, de koude en de el lende te dragen. Maar zjj rekenen daarbij, zegt de briefschrijver in de Frankf. Ztg., niet op de acclimatisatie. De Boer, die zijn halve leven in de open lucht door brengt, hult zich in zijn velddeken, en ontwaakt des morgens alsof er niets gebeurd ware. De koude hindert hem niet, evenmin ais rijp of sneeuw. Maar met den Engelschen soldaat, die ann zulk een klimaat en zulke ontberingen niet gewoon is, zal het heel anders zjjn, ondanks tenten, en trein, en intendance. Niet minder erg dan voor de manschappen is het winterklimaat voor de paarden. Het zorgen voor de voeding der paarden is nog het minste kwaad de Engelschen kunnen daarvoor zorg dragen, en de Boeren hobben groote voorraden geperst hooi en haver opgelegd. Maar de groote zaak zal het gebrek aan water zjjn. Als alle bronnen verdroogd, alle beken leeg alle spruiten in poelen veranderd zjjn, en geen ver kwikkende regens den brandenden dorst lesschen wordt het voor de paardon nog erger om vol t houden dan voor do menschen, die nog andere dra ken kunnen krijgen, door de intendance aangevoer Onder die omstandigheden acht de briofsohrijv

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1900 | | pagina 1