Zuivelbereiding. 37 OiMllÖOfflÖD, <Prima Anthradot WEILAND, een Bankbiljet. Wed. Ms. dfi NATIONALE CREDIET-8ANK, De Bekkers. Foulard-Zijde 65 ets. Vrijdag 22 December 1899, verkoop en: Gevonden Mars. Magielse. Zaterdag 23 December 1899, openbaar verkoopen 5 60 DITO Wordt nooit los verkocht. fijne 2'!, cents Sigaar. De Goesclie Bakkers eersten Kerstdag NIET zal gewerkt worden. Bij inschrijving te koop: Wed. E. van Loo. Voorhanden toe Tan Peul Kmpr. Firma wed. J. P. v. d. Does. Beste Picïseorti. I, J. SNIJDER, opruiming i OPRUIMING I Asthma Cigaretten Tamarinde Bonbons m?» i A. E. Janssen. r Nieuwjaarskoek L. van Oeveren, fan ïollefihoven's Stat ^TDrinkt geen Engelsck fabrikaat! Bierbrouwerij »DE GEKROONDE VAL'U'. Naam loo ze Vennootschap Te pachten voor 7 jaren van f 500,000,- 4°|0 Schuldbrieven, Ruime Sorteering: HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN. L. M. BUITENDIJK, KORTE KERKSTRAAT. een 1 oerenkneeht, eene nette Dienstbode, eene Dienstbode, eene Dienstbode, EENE MEID een eerste Boerenknecht eene Boerendienstmeid, Heden overleed te Goesna eene kortstondige ongesteldheid, onze geliefde zuster Mejuffrouw WILHELMINA ADRIANA DE JONGH, in den ouderdom van 66 jaar. 's-Gravenhage 1 Wed. J. SALM— Steffensonstraat 15 j De Jongh. Amsterdam 1 Wed. G. B. SALM— Plantage Middeli. 19/ De Jongh. 17 December 1899. Heden overleed te Goesin den ouderdom van 80 jaren, de WelEdel- Gestrenge heer Mr. PETER LENSHOEK VAN KERKWIJK. Namens de familie, PH. M. DE RONDE BRESSER, Executeur-Testamentair. 18 December 1899. Heden overleed, tot diepe droef heid van ons, hare broeders en zusters, na een langdurig en smartvol lijden in den ouderdom van ruim 62 jaren onze de tante en behuwdtante JACOMINA OTTE, wed. Makinus Kosten. J. BAAIJENS—Murre. A. BAAIJENS. Nieuwdorp, 19 Dec. 1899. Voor de vele bewijzen van deel neming, na het overlijden van onzen ge liefden man en vader ondervonden, be- tii^en wjj onzen bartelpken dank. Kloetinge, Dec. 1899. Wed. L. BRUIJNZEEL Wagenaar. H. M. BRUIJNZEEL. M. BRUIJNZEEL— Van de Linde. Allen, die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan Govert Otte, gewoond hebbende te s^-Heer Arendskerke en aldaar overleden den 11 October 1899, worden verzocht daarvan opgaaf of betaling te doen vóór den 1 Januari 1900 ten kantore van den No taris Ph. M. DE RONDE BRESSER te Heinkenszand. tot 3,35 per Meter, Japansche, Chi- neesche enz. in de nieuwste dessins en kleuren, zoowel als zwarte, witte en gekleurde Henneberg-Zijde van 45 ets. tot 14,65 per Meter effen, ge streept, geruit, gemoest, damasten enz. (circa 240 versch. kwal. en 2000 versch. kleuren, dessins enz.) Franco en vrij van invoerrechten aan huis. Monsters omgaand. Briefport naar Zwitserland f 0,12 ï/g. G. Henneberg's Zijden-fabrieken fk. en k. Hod.) Z r i c h. In de gemeenten Borssele, Ellewoutsdijk, 's-Heer Arendskerke 's-Heerenhoek Hoedekenskerke Katiendijke Nisse en Ovezand, is, evenals vorige jaren, het zoogenaamd Kerstkoor n- vragen omstreeks Kerstmis en het bedelen aan de h u i z e n op of omtrent den Nieuwjaarsdag verboden en zal dit zooveel doenlijk worden geweerd. De daarvoor in de plaats tredende.uit- deelingen door de Commission aan de verschillende armen wordt bij deze aan de liefdadigheid der Ingezetenen zeer aan bevolen. De Burgemeesters dier gemeenten J. ROTTIER Lz. E. A. VAN DER BENT. LEWE VAN NIJENSTEIJN. J. G. P. TIMANS. J. M. SLEGT. L. M. VAN CAMPEN. D. MULDER. De Notaris PILAAR zal des voormiddags te 10 uren, in de ge meente 'sGravenpolder, aan den Haagdijk, voor den heer W. J. Vader van 's-Gravenpolder, 106 ZWiltK geschikt voor werkhout. Te beginnen bij de hofstede, in den Koornpolder, bewoond door Van Dijke. Terug' te bekomen tegen advertentie- kosten bjj Notaris J. VAN DER KLOES zal voormiddags 10 uren, voor den Am bachtsheer van Borssele, in bet onder Borssele, aan den Westeindschen dijk. aan den Borssolscbendijk nabij do hof- van de wed. B. op 't Hoe. Hakhout aan den Schenkeldijk, Ouden Kaaidijk, Van Citterspolder, Groenenweg en Draai- weide. I Czaar Peter Java ïfcïfst besta der wereld a 30 cejit I het */2 kilo, por kar:on van >/a kilo of per bus van kilo, zoo nooaig direct verkrijgbaar aan het adres voor engros V1PHUTJS. Zuandam, ean bus van 2</2 kilo a f l.oO franco huis. l*Ëüeiajix IPirfcnsii Java 135 k 20 cent per karton van ,/3 kilo. üaSMpaaial*»' Gedeponeerd Fahrieksmeili „Cxaar Peter" 20 cent per karton, een fabri kaat dat in zich vereenigt het beste voor de voeding van kin- I deren en zieken, en tevens uit muntend geschikt ter bereiding der fijnste puddingon.gebakken, I soepen en saucen volgens gratis i verkrijgbaar gesteldKamphuijs' receptenboek. Bovenstaande artikelen zijn alleen echt in de origineele j verpakking voorzien van het jveaenoueerd fabrieksmerk j zij worden nooit los verdocht. Verkrijgbaar bij den heer J. A. Steketee, Klokstr., Goes. Korte Kerkstraat, GO ES. maken aan hunne geachte cliënteele bekenddat er op Bij genoegzame deelneming zal de Zuivelconsulont voor Zeeland, L. J. M. KOERT, in de maanden Januari ea Fe bruari 1900, in een der gemeenten op Zuid-Beveland, een cursus in Zuivelbereiding houden voor meisjes. De deelneming is kosteloos. De plaats, waar de cursus zal worden gehouden, zal afbangen van do deelne ming in iedere gemeente. Aanmelding vóór 30 Dccomoor 1899 bij de Secretarissen der afdeelingen Krui- ningen en Heinkenszand, deheeren J. H. O. DOMINICUS en jhr. S. M. VAN REI GERSBERG VERSLUIJS. Nadore inlichtingen gevon de bestuurs leden der beide afdeelingen. staande op de Hofstede »Nieuwolande" bij A. Blok onder Krabbendijke, door wien aanwijzing zal worden gedaan. Inschry vingsbiljetton worden ingewacht voor of op den 25 December e. k. bij Ja Bruinzeel te Rilland-Batk, bjj wien nadere inlichtingen te bekomen zpn. Ondergeteekende maakt be- kend, cfiafi de zaak op den eersten Kerstdag totaal zal ge sloten zijn. DE ARAK-PUNCH RBUM- CITROEN- No. Aanbevelend, GOES. I van nog enkele restende Wandelkostuums, gj fijne Jaquets, <8 Kinder-mantels CB i Winfer-blouses. I P. A. DE LÏGNY. Door Geneesh. algemeen aanbevolen. Met Eere-Diploma en Goud Bekroonde PRAEPARATEN VAN f~ïtltnct I Qrnchp 'le meest krachtige en versterkende KINA- - - WIJN tegen zwakte, zoowel bij kinderen als vol- f wassenen, gebrek aan eetlust, slechte spijsvertering, zenuwhoofdpijn, ter ver- - sterking na ziekte of kraambed, koorts en hare gevolgen. QUINA-LAROCHE FERRUGINEUXinhetbijzondertegenBloedgebrek,Bleek- zucht, kwalen van Kritischen leeftijd, enz. Verkrijgbaar in flacons a f 1.90 en ƒ1. - pjlr/il voedzaam, versterkend, aangenaam van smaak, voor Hivcrv>a^au dagelijksch gebruik, vooral voor kinderen, zwakken en j j* klierachtige gestellen zeer aan te bevelen. Als geneeskrachtige drank bij stoornis- v sen der spijsverteringsorganen en diarrhée, ook voor zuigelingen en kleine km- deren. Prijs per bus a 34 Kgr. ƒ1.70, A Kgr. 0.90, a Kgr. O.oO. Chemisch zuivere AAolIrCllilrAt* Speciaal voor Kindervoeding, in bussen 34 ITlCIK-Slllft-CI Kgr. f 0.90, 34 Kgr. 0.50, Kgr. 0.25. Het rooken eener halve Cigarette is vol- doende ter bestrijding van de hevigste aanvallen van Asthma etc. In doosjes a 0.80 en 0.50. aanvallen van Asthma etc. In doosjes a P* Congesties etc., vooral ook als laxans voor kinderen, bewijzen de Tamarinde Bon- r bons van KRAEPELIEN HOLM belangrijke diensten, daar de vorm voor het kind begeerlijk en de smaak aangenaam is. Prijs per doosje 0.90 en ƒ0.50. Col tri 1Q oii 11 pc algemeen erkend alshet BESTE Od.lIlU<t.lv 1 döllllvöhuismiddel bij Hoest, Ver- koudheid en Keelpijn, het is een slijmoplossend en verzachtend middel bij uitnemendheid, uitsluitend in fleschjes verkrijgbaar. Prijs 0.20 per fleschje. De "Praeparalen van KRAEPELIEN 8c HOLM te Zeist, zijn allen EahrielrBTiifirk voorzien van etiquellen, waarop de naam en handlcekeniny en verkrijgbaar bij de meeste Apothekers en Drogisten. KRAEPELIEN HOLM, Hofleveranciers, ZEIST. voor VULKACHELS iu verschillende afmetingen. Wie lekkere en mooie verhangt tot zeer billijken prijs, kan tot 22 Dec. a. s. zijne orders opgeven bij J. F. VAN DER LEEUW, HAAGSCHE WINKEL, waar monsters ter bezichtiging zijn. VOOR HET UluRJlJl, bereid in de Suikerraffinaderij v. h. SPAKLER TETTERODE te Amster dam, worden wederverkoopers gevraagd. De vertegenwoordiger voor Zeeland KORTGENE. onderscheidt zich door aangenamon SMLVAK. A%W FXTBACT d. i. V«KWfAJ!K war 1 I»WKKI.KV TEREVOVE» Ul'iUIXU OHHAÏ.TB AAW ALCOMOft. Wordt door tal van geneeskundigen aanbevolen. A ra S T E SS 3S> A M D 9S lï B K C ÏS T. (e AliLRilluR'Nl. Goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 17 Juni 1899. 4 Heet. 27 Apen 05 Centiaren aan het Oostwegeling, onder Schorein pacht geweest bij Steven Marküsse. Voorwaarden van verpachting ter lezing ten kantore van Notaris PILAAR, alwaar inschrijvingsbiljetten worden ingowaebt vóór of op den 2 Januari a. s. in stukken van 8030,en 500,met coupons verschonende 1 Januari en 1 Juli. De inschrijving op bovengenoemde leening is tot den koers van 100 geopend op DONDERDAG 21 DECEMBER 1899, te GOES bij de heeren FRANSEN WAN DE PUTTE ZOON, alwaar prospec tussen en inschrijïingsbiljetten verk rjjgbaar zijn. Geëmailleerde Haarden, gelakte Kachels, Vulkachels, Petroleumkachels en vernikkelde Buiskachels. Gelakte TURF- en KOOLBAKKEN, VULEMMERS en TEGELPLATEN. HJ.EKK- en P X R A I' I.UIS T A M J> E K S. Alle soorten zuiver giftvrij geëmailleerde Vooi* de jacht: Geweren, Revolvers, Kruit, Hagel en gevulde Patronen. Tegen Maart a. s. gevraagd tegen hoog loon, door J. VAN I WA ARDEN, Kruiningen. Te Middelburg wordt met Mei niet beneden de 23 jaar, kunnende koken en netjes huiswerk verrichten. Tegen hoog loon. Br. fr. onder no. 176 aan VAN BENTHEM <fc JUTTING, Algem. Boekh., Middelburg. Gevraagd tegen 1 Mei bij G. VAN NIEUWENBUIJZEN, land- bouwer, R i 11 a n d, Mairepolder. In een net gezin te Breda van 4 per sonen verlangt men zoo spoedig mogelijk of 1 Februari a. s. eene flinke en fatsoen- Dienstbode, die goed kan koken en netjes werken. Zonder goedo get. onnoodig zich aan te melden. Br. fr. L. a./d. Boekhandel van firma P. C. G. PEEREBOOM, Breda. Mejuffrouw TEMPERMAN, Groote Markt, vraagt tegen Februari of vroeger die met de wasch kan omgaan. Wegens huwelijk der tegenwoordige tegen 1 Februari gevraagd, bij A. J. VAN NIEUWEN- HUIJZEN, hofstede Nieuwerkerk, Arne- muiden. Benoodigd met 1 Maart en met 1 M»i bij W. C. GROENEWEGEN, te H o e - dekenskerke. Diuk. F. Kleeuwens Zooa. Goes.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1899 | | pagina 4