Advertentie n. Erger werd evenwel vervolgens de Tonnenbrug geraakt, waartegen het achterschip van de Sindoro met kracht aansloeg. Het horizontale deel en het scbuinliggende gedeelte van deze brug werden daar door aan eene zyde geheel weggeslagen en zwaar beschadigd. Natuurlijk is ook deze brug voor allen toegang gesloten. (M. Ct.) De directie der Haagsche Tramweg-Maat schappij heeft namens H. M. de Koningin een schrijven ontvangen, waarin gezegd wordt, dat, hoewel H. M. de beleefdheid, dat de tramrijtuigen bij het voorbijgaan van Hr. Ms. rijtuig stoppen, zeer op prijs stelt, echter de overweging, dat dit van de paarden bij het weder aantrekken eene ver moeiende krachtsinspanning vordert, H. M. er toe heeft geleid aan de directie te doen weten dat in ge wone omstandigheden, b. v. op den Schevening- schen weg, dit ophouden geenszins verlangd wordt, en het dus H. M. aangenaam zal zijn zoo door gewoon door te rjjden, de paarden geen extra last worde aangedaan. Indien echter in bijzondere om standigheden (bij het overrijden der rails, in groote drukte enz.), de betrokken koetsier zijn rijtuig ten behoeve van H. M. doet ophouden, zal dit ten allen tijde ten hoogste blijven gewaardeerd. (N. R. Ct.) Naar aanleiding der gunstige berichten, Za terdag uit Zuid-Afrika ontvangen van de neder laag der Engelschen, heeft een ingezetene van Kampen in groote vreugde het burgerlijk armbe stuur in de gelegenheid gesteld, dien avond onder de armen van alle gezindten aldaar een ruime uitdeoling te doen houden van spek en bruine boonen. Omtrent een ongeval, Zondagavond op de Hollandsche spoorbaan naar Rotterdam voorgeval len, wordt het volgende medegedeeld Twee personen met aangebonden schaatsen be vonden zich bij seinhuis no. 3 aan de Van Rave- «teijnstraat op den spoorweg, toen de trein van 5 uur naar Rotterdam hen greep. Een hunner, P., wonende aan den Rijkswjjkschcn weg, hoofd van een talrpk gezin, werd zoodanig verwond dat hij dadelijk werd gedood. Zijn kameraad werd met een hevigen stoot aan den linkerschouder door de locomotief zjjwaarts van de rails geworpen. In deerniswaardigen toestand opgenomen en naar het ziekenhuis vervoerd, overleed hij daar Maandag ochtend. Maandagavond is op de lijn van Utrecht naar 's-Hertogenboach een goederentrein ontspoord. Er kwamen daarbij geen persoonlijke ongelukken voor, doch de materiëele schade is zeer groot. De trei nenloop is geheel in wanorde gebracht. Terstond is met veel personeel uit Geldermalsen naar Waar denburg getrokken, om met spoed tot opruiming van het spoorwegmateriëel over te gaan. Het ver keer geschiedt thans weer regelmatig. Strenge winters. Volgons de waarnemingen van ruim een eeuw zijn in de jaren 1789, 1809, 1829, 1840, 1860, 1879 en 1889 zeer strenge winters in Midden-Europa voorgekomen, dus veelal om de 10 of 11 jaren. Zou de zoo snel ingevallen zware vorst het bewijs leveren, dat ook 1899 in die rij zal plaats nemen Te Terwispel (Fr.) was de koemelker F. bezig met het reinigen van een oud jachtgeweer, het welk hij daartoe o. a. ook met den loop in de kachel zettezonder dat hij hiermede bekend was, schjjnt het geweer nog geladen te zijn geweest. Plotseling toch knalde er een schot, dat F. in de borst trof. Zijn toestand is zorgwekkend. Van het eiland Texel wordt geschreven Dat de vogels het met de sneeuw hard te ver antwoorden hebben, kon de vorige week blijken bij den heer K. alhier, die des morgens 23 doode leeuweriken in zijn tuin vond, waarvan 18 onder één koolstruik, die daar blijkbaar beschutting tegen de felle koude hadden gezocht. Ook worden vele kleine vogels vermoord door hongerige roofvogels en hermelijnen. Te Bergen-op-Zoom staakten de bietendragers aan de suikerfabriek P. Wittouck het werk en eischten verhooging van loon. Nadat dit was toe gestaan, hervatten zij den arbeid, doch staakten Maandagmorgen opnieuw, eischende eerst betaling van het verhoogde loon. Door tusschenkomst van den burgemeester hervatten zij echter andermaal het werk. De New-Yorksche Beurs. Op de fondsen markt te New-York heerschte Maandag een paniek op het bekend worden van twee aanzienlijke faillissementen. Dj crisis was zoodanig, dat de banken, behoorende tot de Clearing House Association, besloten niet meer dan 6 pet. te rekenen bij het oversluiten van beleeningen on call Maandag. De markt kalmeerde eenigszins op de aankondiging daarvan. De geld koers rees later hevig van 70 tot 125 pet., hetgeen de markt demoraliseerde. De bears dekten later, maar de markt sloot opgewonden en onbepaald. Het is belangrijk nieuws dat de Engelsche bladen zich laten seinen Rhodes heeft aan alle soldaten, die helpen om Kimberley te ontzetten een medaille beloofd. Waarom geen chocolaadjes (Vad.) Zestig cadetten te Woolwich zijn bevorderd tot officieren der artillerie en genie. Meerdere be noemingen zullen volgen. De bevordering is met een half jaar vervroegd. De jongelieden vertrekken zoo spoedig mogelijk naar Zuid-Afrika. In een circus te Brussel werd een pantomime vertoond, waarbij óen Boer twintig Engelschen uiteenjoeg. Een Engelsch toeschouwer begon de spelers uit te schelden. Er kwam kabaal en het slot was, dat een als Engelsch generaal gekleed clown den ruziemaker de deur uitwierp. Die clown was een Engelschman 1 Toen mevrouw Brema de afgeloopen week in den nacht tusschen Zondag en Maandag naar Lon den terugkeerde, na te Parijs do rol van Brangane bij Lamoureux te hebben vertolkt, is zij bijna het slachtoffer van een schipbreuk geworden. Zij geeft dit verhaal in een particulier schrijven als volgt »Stel u voor in welk een gevaar ik gisteravond verkeerde. Onze boot kwam in botsing met een ander schip, waarop bij ons aan boord brand uit brak. Ik kan u geen denkbeeld van den indruk geven van al die vlammen, die zoo vlak bij ons omhoog stegen. Men liet ons in de reddingsboot gaan en gaf ons veiligheidsgordels. Toen men het vuur meester was, nam men ons weer in de boot op en langzaam aan arriveerden wij te Folkestone. O, wat een geluk weer voet aan wal te zetten. Het was of wij allen vrienden waren geworden. Wij drukten elkaar do band met tranen in de oogen. Een arme matroos is zoek geraakt, een tweede werd gedood en een derde brak een been. O, de zee is verschrikkelijk." (II.) De Russische regeering is sedert eenigen tijd ijverig in de weer tegen de socialistische neigingen onder de werklieden-klassen. Te Wilkowischki zijn 12 borstelmakers uit de stad gezette Wibelsk zijn 90 werklied-en aangehouden, nadat zij revolution- naire manifestaties hadden gehouden te Warschau is een socialistische vereeniging ontdekt, tellende 130 leden, meest arbeiders, welke allen werden aangehouden; te Wilna werd een onderwijzer in wiens bezit socialistische bladen gevonden waren, gevangen gezet en te Kieff werd ten slotte een geheime drukkerjj ontdekt en door de politie ge sloten. Generaal Galliffet ontving vóór eenigen tijd van Emile Zola het verzoek, een enquête te willen instellen naar het verstrekken der geheime stuk ken, die op zijn vader betrekking hadden, hetgeen geschied wal aan Judet van de Petit Journal, in den loop van de zaak EsterhazyDreyfus. De enquête, nu beëindigd, heeft aan het licht gebracht, dat de schuldige kolonel Henry was. De minister van oorlog heeft Zola hiervan mededeeling gedaan, terwijl hij in krachtige bewoordingen het gebeurde afkeurt, doch mededeelt, dat door het sterven van den betrokken officier geen voortgang aan de zaak gegeven kan worden. Methuen is nu zoover van zijn wond hersteld, dat hij weder kan| paardrijden. Men meldt uit Dublin, 18 December. De open bare vergadering, welke georganiseerd was door het Iersche Transvaal-comité, om te protesteeren tegen de benoeming van Chamberlain tot eeredoctor van het Trinity College en om sympathie te betuigen met de Boeren, werd door de regeering verboden. Toch kwam een groote menigte bijeen. Eenige leden van het comité wilden een redevoering houden, doch de politie joeg de menigte uiteen. Daarna reden de organisatoren van de meeting in een rijtuig door de stad. De Transvaalsche vlag werd ontplooid, doch door de politie in beslag genomen. Onmiddel lijk na de inbeslagneming van de vlag werd een vergadering gehouden, waaraan Michal Davitt en William Redmond deelnamen. Eenige heftige rede voeringen werden gehouden. Een persoon werd gearresteerd. Chamberlain woonde Maandag de zitting van het Trinity College bij. Bij is op straat uitgefloten, doch de officiëele wereld heeft hem te Dublin met veel respect ontvangen. De studenten hebben, om wraak te nemen over de betooging der Dublinsche Nationalisten, die de Transvaalsche vlag hadden opgestoken en op straat ter eere van de Boeren hadden gemanifesteerd, een optocht door de stad gehouden met de Engelsche vlag voorop. Zij trokken naar 't stadhuis en haal den de groene vlag vaD Ierland neer, die zij ver scheurden. Drie jongens te St.-Nicolaas, in België, 10, 11 en 12 jaar oud, hadden stilletjes de ouderlijke woning verlaten om de Boeren te gaan helpen. Ze vermoedden, dat Z.-Afrika in de richting van Brussel moest liggen, legden te voet den afstand naar deze stad af en daar zij op een aanplakbiljet lazen dat in het circus een voorstelling zou worden gegeven, waarbij Boeren en Engelschen slaags zouden geraken, bezochten zij, tegen betaling van hun laatste «reisgeld", dit circus om op de hoogte te komen van de krijgstaktiek. Doch toen de voorstelling uit was en zij 's avonds laat in de koude straat stonden, kregen onze drie vechtersbazen last van den honger. Een agent van politie bemerkte het vechtlustige drietal en daar op verzoek der ongeruste ouders naar alle zijden het signalement dor drie jongens was gezonden, was men aan 't politie-bureau spoedig op de hoogte van de afkomst en de plannen der kinderen. Zondagmorgen werden ze weer naar huis gezonden Sneeuw in Duitschland en Oostenrijk. Uit Breslau wordt bericht, dat tengevolge van de opeenhooping der sneeuw door den hevigen wind, alle treinen met groote vertraging aankomen. De Oostenrjjksche trein was des middags nog niet gearriveerd. In Sprottau heerschte eenige dagen achtereen een bui tengewoon hevige sneeuwjacht. Alles is onder een dikke laag sneeuw bedekt en ook hier ondervindt het treinverkeer de grootste vertraging. In Graz is zelfs geen enkele trein aangekomen, terwijl het te Weenen wel drie dagen achtereen gesneeuwd heeft, waardoor het vervoer van personen en goederen per as onmogelijk is geworden. Vele straten en pleinen zijn voor voetgangers niet begaanbaar meer. Men meldt uit Brussel, 18 December Volgens een telegram van de Indépendance uit Londen, loopt daar het gerucht, dat president Kruger stappen heeft gedaan om een einde te maken aan de vijandelijkheden en vrede te sluiten. De Kaapsche regeering zou hem daarin steunen. Verder heet het, dat wel de geheele streek tusschen Queen- stown en den Oranje-Vrij staat in opstand is. Te Antwerpeu heeft zich een comité gevormd, bestaande uit industrieelen in het diamantvak en directeuren van dagbladen, om den 1600 werkloozen diamantwerkers te hulp te komen, die het slacht offer zijn van den Zuid-Afrikaanschen oorlog. De publieke opinie begint in Engeland reeds merkbaar togen minister Chamberlain gekant te zijn. In verschillende steden is reeds tegen den minister van koloniën betoogd. Te Dublin, waar Chamberlain dezer dagen een bezoek zou brengen, is men wei nig gesteld op zijn komst. De Dublin Freeman schrijft zelfs»Dit bezoek is een ware beleediging voor de stad, welke schreit over de dooden, die door Cham berlains schuld gevallen zijn". De Daily Mailoverigens een blad met onmis kenbare Jingo-tint, deelt mede, dat het roeds meer dan 15000 brieven ontvangen heeft, waarin de wijze wordt veroordeeld, waarop de oorlog geleid is. Laaiste en telegraphische berichten. Het Openbaar Ministerie bij den Hoogen Raad heeft geconcludeerd tot af wijzing van het verzoek om revisie der zaak-Hogerhuis. TWEEDE KAMER. In de zitting van heden heeft de Minister van Oorlog do overweging toegezegd van do levering van wol voor de militaire kleeding door inlandBche fabrikanten en dat hij zal waken tegen vermoeienis der troepen bij de manoeuvres. De heer Troelstra viel den minister heftig aan over het ontnemen var. catechisatie-onderwijs voor militairen aan een «ociaal-democratischen predikant. De minister nam daarvoor de volle verantwoor delijkheid op zich, omdat die leeraar anti-militai- rische denkbeelden verkondigde en dienstweigering aanmoedigde. De hh. Troelstra en Van der Zwaag handhaafden onder hevig rumoer hunne anti-militai- rische gevoelens en de gewetensvrijheid. Ingezonden Stukken. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) Geachte ingezetenen De vereeniging Ijsvermaakwelke 20 jaar uw steun en belangstelling hoogst waardig wa«, on dervond en verdiende, omdat zij nuttig werkt voor alle standen, stond gisteren op het punt van ont bonden te moeten worden dit toch zou voor velen betreurenswaardig zijn. De vereeniging hield al de jaren een wedstrijd onder minvermogende kinderen, en natuurlijk in het jaargetijde dat een extraatje meer gewenscht en noodig is in minvermogende gezinnen. Is het bovendien geen genot als flinke arme kinderen in de gelegenheid gesteld worden om met een prijs thuis te komen, met den uitroep tot vader of moeder »kijk eens dat heb ik gewonnen Heusch, dat gewonnene dekt warm, of smaakt dubbel lekker. Verder zorgt die vereeniging voor goede banen ten gerieve van schaatsrijders of rijderessen. Het bestuur van genoemde vereeniging heeft een nog al zware taak, welke door medewerking verlicht en veraangenaamd moet worden. Dhr. Keurschot, die tal van jaren bestuurslid is geweest en weldra ons stadje metterwoon verlaat, komt naast de gewezen bestuursleden een eerste woord van dank toe voor de gewaardeerde dien sten aan de vereeniging bewezen. Met aandrang noodigen wij onze ingezetenen uit als lid der vereeniging toe te treden, voor f 1 con tributie per jaar en welgestelden niet-leden bevelen wij dringend aan op de binnen enkele dagen ter inteekening aan te bieden lijst ruimschoots van hun sympathie te doen blijkeD. Onder dankzeggen voor de welwillende plaatsing, Met Hoogachting, Een kindei vriend en voorstander van Ijsvermaak. CURSUS ZUIVELBEREIDING. Naar aanleiding van de oproeping, die is ge schied door de afdeelingen Kruiningen en Heinkens- zand, om te trachten leerlingen te krijgen voor eenen door mij te geven cursus in zuivelbereiding, heb ik gemeend het volgende te moeten mededeelen. Het doel van dezen cursus zal in de eerste plaats zijn aan de leerlingen mede te deelen welke zaken in acht genomen moeten worden om fijne boter te maken. In de tweede plaats zal er besproken worden welke manier van boterbereiding het meeste voor deel oplevert d. w. z. de oude manier, een ont- roomer of een coöperatieve stoom- of handkracht zuivelfabriek. Ik kan reeds dadelijk mededeelen dat de voor- deeligste manier voor verschillende hofsteden niet altjjd dezelfde is. Dat hangt af van vele omstandig heden. En aangezien ik niet volkomen bekend bon met de plaatselijke omstandigheden der verschillende boerderijen, noodig ik ieder, die belang in de zaak stelt, uit, om deel te nemen aan dezen cursus. De deelneemsters kunnen mij dan mededeelen in welke omstandigheden zij zich bevinden en ik zal dan trachten ieder volgens mijn beste weten raad te verschaffen. L. J. M. KOERT, Zuivelconsulent voor Zeeland. Afloop Aanbestedingen en Verkoopingen. Uitslag der gehouden aanbesteding voor het Gasthuis. Brood en vleesch voor het le kwartaal, de overige te noemen artikelen voor het le halfjaar 1900 te leveren, gegund aan R. Scheele gewoon tarwebrood f 0,08C. J. Groenendijk rundvleesch f0,78, kalfsvleeseh fl; J. Dierkx varkensvleesch f0,58, alles per kilo; Ph. Wessel rijst f 12 per 100 kilo, stroop f 0,15 Va per kilo, zout f 5,60 per 100 kilo, bij loting met wed. Duvekot, zeep f3,95 per 30 kilo wed. C. Duvekot witte suiker f 0,46, basterd suiker f 0,42 per kiloJoh» Geensen wijn azijn f2 per 40 liter. Gort nog niet toegewezen. Idem voor het Weeshuis. Met uitzondering der kruidenierswaren voor het geheele jaar 1900 te leveren, gegund aanR. Scheele gewoon tarwe brood f0,08; H. J. v. Hove rundvleesch f0,78, kalfsvleeseh f 1L. Melse varkensvleesch f 0,56, alles per kiloPh. Wessel gort f 12,30, rijst f 12, zout f 5,60 per 100 kilo, bij loting met wed. Duve kot, zeep f3,95 per 30 kilo Joh. Geensen zoute- visch en stokvisch f0,50 per kilo. Burgerlijke Stand van Goes van 18 tot 20 Dec. 1899. Geboren 19, Maria Anthonetta, d. v. Marinus Hillebrand en Cornelia Timmerman Leuntje, d. v. Jan Korstanje en Lena Cornelia Kamp. Overleden 18, Peter Lenshoek, 80 j., ongeh. 2 Dec., te Amsterdam, Abraham van Baaien, 26 j., ongeh. 362ste Staatsloterij, 3e kl. Trekking ran Dinsdag 19 December. 2e lijst. 1500 2436 13488 1000 13337 17531 20441 400: 3255 16588 200: 7924 16545 100: 927 5873 14721 455371 5497 5505 5549 5601 5604 5657 6309 9765 9768 11126 11140 15255 15275 Trekking ran Woensdag 20 Dec. 3e lijst. 1000 8950 15295 200 11676 14304 1005635 7339 11787 13086 18114 455381 5390 5418 5445 5500 5522 5548 5637 6256 6299 8311 8323 11155 16124 Verkoopingen en Verpachtingen. Datum. Plaats Voorwerpen. Information. 21 Dec., Krabbendijke, aieuwe houtwaren, Hollmaun. 21 Rilland.Bath, nieuwe houtwareu, Hollmaun. 21 Knpelie, fruitöoomen, hakhout en itrobbels, L. S. A. Liebert. 21 Vapelle, verpachting oouwland, L B. A, Liebert. 22 's Gravenpolder, booxnen, Pilaar. 28 Borsele, boomen en hakhout. Van der Kloei. 28 Krabbendijke. woonhuizen, bouwland, Muloek Houwer. 28 's Heer Arendsk., verp. bouw- en weiland, De Ronde Bresser. 29 TTeinkensz verp. houw- en weiLnd, De Rende Bresser. 29 Ierseke, kaphout en strobbels, Muloek Houwer. 8 J*n., Wolfertsdijk, hofstede, Pilaar. 5 - Heinkenseind, woonhuis en tuin. De Ronde Bresser. 11 Kwadendainme, hofstede, De Ronde Bresser. 27 Febr. Kamperland, inspan, Noordijke. Watergetijen voor Ierseke. DAGEN. HOOGWATER. LAAGWATER. Voorm. Nam. Voorm. Nam. 21 December 5.42 6.2 11.22 11.29 22 6.16 6.36 11.58 23 6.52 7.11 0.6 0.33 24 7.27 7.51 0.40 1.9 25 8.7 8.39 1.23 1.54 26 8.56 9.35 2.17 2.49 27 9.58 10.45 3.21 3.53 Marktberichten. GOBS, 19 December 1SJ9. Naar Tarwe was eenige vraag en ruim prijshoudend. Ove rigens onveranderd Onde TARWE per Hectoliter f a f Nieuwe TARWE 6,— a 8,25 Nieuwe ROGGE 5,a 140 WINTERGERST per 100 K.G. 8.50 a 8 75 ZOMERGERST 8,25 a 8,40 HAVER - - - 6,50 a 8,75 K00K-ERWTEN per Hectoliter r 7,— a 7,75 KROON-ERWTEN a BRUINE BOONEN 8,- a 8.25 BOTER per K.G. - 0,90 a 1,— EIEREN per 100 stuks 5,20 a 5,60 ROTTERDAM, 19 December 1899. Op de veemarkt waren heden aangevoerd73 paarden, 676 magere en 812 vette runderen, 291 vette kalveren, 80 nuchtere kalveren, en graskalveren, schapen of lammeren, varkens. 79 biggen. Preien waren als volgtkoeien le qual. 83 c. 2e qaal. 27 cM Se qunl 20 o., ossen le qual. 32 c., 2e qual 27 c„ 8e qnal. 22 c., stieren le qual. 27 c., 2e qual 20 c8o qual. c., kalveren 1# qnal 43 c., 2o qual. 36 c., 3e qual. 31 c schapen le qua!. c., 2e qual. - c., lammeren le qnal. c., 2e qual. cvarkens Ie qual. c., 2e qual. c., 3e qual. e., lichte varkens voor export la qual. c., 2e qual. a. Alles per 1/i kile. Melkkoeien f 120 a 200, kalfkoeien f 130 a 210, stieiea f50 a 160, graskalveren f 20 a 40, pinken fa vaarzen f60 a 105, alles mager vee, biggen f5,a 7, paarden f 30 a 85. Nuchtere kalveren, slacht- f6,all,fok- f— a Niettegenstaande den grooten aanvoer, was de handel, vooral in paike spoelingkoaien, teer geanimeerd maar in de overige soorten was de omzet traag In vette kalveren is de handel zeer slecht en zijn het vooral de mindere soorten, die zeer moeilik kannen verkocht worden. De handel op de magere markt ia van weinig beteekenis. De prezen der boter waren heden als volgtle qual f 56, 2a qual. f52, 8e quel. f50. Per V» kil® 7® Zeeuwseha eieren f5,80 a 5,50 da IOO stuk*. Op Vrijdag 22 Decembor a. i. hoopt onze geliefde groot- en overgroot vader JOZIAS BOONE zijn 85stcn geboortedag te herdenken. Namens zijne klein-, behuwd- en achterkleinkinderen, JOZIAS BOONE Jr. Kruiningen, 18 December 1899.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1899 | | pagina 3