M, rflim Henhuis Plaatsvervanger. AANBESTEDING. 9 SCHOUWING 58 perceelen VELDVRUCHTEN, BEKENDMAKING. A, DVERTENTIEN Het Faillissement Foulard-/Agde 60 cl. Watergangen, Heulen, Dammen, enz., op Woensdag 14 Juli 1897. Zaterdag 10 Juli 1897, aanbesteden: op Donderdag 22 Juli 1897, openbaar verkoopen 64 A. 09 c. HAVER, op Zaterdag 10 Jqü 1897, openbaar verkoopen Erwten met Kanthooi, 2 A. 20 c.A. Gerst, Donderdag 15 Juli 1897, verkoopen: met TUIN, Eeo Woonhuis en Erf by K. Maartense. M. van Es Jz. te Ierseke. Openbare Verkooping op Woensdag 14 Juli 1897, op Zaterdag 17 Juli 1897, openbaar verkoopen: JACHT. Te huur voor zeven achter eenvolgende jaren, JACHTVELD 7 H.A. H o o i g r a s, Steeds verkrijgbaar L. J. Snijder, Meulemeester's Bier. Paarden- en Veulenmarkt Verloting op 6 Juli 1897. Dankbetuiging. J. A. Bevier de Fouw. Herkend. E^n far bpknnfato Enswfacbo aristo crat"»! üing eenig" dagen gtfarlen door Piccadilly, toen hjj «en hein bevrieude dame, wier zakdoek «enigszins uit bet kleed stak, voor zich zag wande len. Een plotseiingen inval volgend, haalde hij haar spoodig ii>, en nam, zonder dat, zjj hot bemerkte, haar zakdoek weg. Juist wilde bp haar aanspreken en deze teruggeven, toen hjj een lichte klap op zijn schouder voelde. Zich omkeerend, zag hij een rustig, deftig uitziend heer voor zich, die hem zjjn «igen beurs, zakdoek eu sb-ut-eis overhandigde. Ver geet injj", zei dn vreemdeling, »ik wist niet, (lat u een der onzen was." Daarna ging hp verder. Ren geheel nieuwe kunRfc, nl. een feesttafel te arrangeeren, komt uit Amerika tot ons en is in Londen onlangs nagebootst. Over het tafelkleed wordt een spiegelheldere plaat van kristalglas gelogd, waarop zich als sieraden zwanen bevinden, die zich, evenals het geheels tafelgereedschap, in het glas spiegelen. Daartusscbon liggen witte bloemen. De eerste tafel van deze soort zag men in Londen bij het verlovings diner van eeoo rpke Engelsche dame. Het is de vraag kan men aan zulk een tafel gemakkeljjk eten Een zeldzaam natuurverschpnssl heeft zich, volgers De Suriiuimerte Paramaribo vertoond. Ter- wjji de luohfc na.enoeg grijs was werd eeD helder blauw veld omsloten door een cirkel, wiens middel lijn, zonder den grooten afstand in aanmerking te nemen, met hot bloote oog op minstens 50 M. geschat mocht worden. De helder schijnende maan vot mde van dezen kolossalen cirkel het middelpunt. Het tafereel, dat to half tion hot prachtigst wa<=, hield aan tot ti n uur, torn kleine wolkjes rt:' bot Oosten kwamen dip ven en dy lucht in het N.-W. helderder werd. Buitenge woon ruw weder heeft op 1 Juli te Muuchoa en op de Beiersehe hoogvlakte geheerecht. Eén telegram spreekt zelfs van een orkaan. Vele huizen der stad verloren de daken, op de pleinen werden rjjtuigen en wagens onderst boven geworpen. In don omtrok moet do schade aan woningen, vrucht boom-ui enz. buitengewoou wezen. Te Sinzig aan den Rijn is dien avond een ont zettende wolkbreuk neergekomen. Het spoorweg verkeer leed groote vertraging; de reizigeis worden in en uit de treinen gedragen, daar het goheele stationsemplacement diep onder water stond. Op een tentoonstelling te New-York heeft dezer dagen een vreeselpk voorval plaats gehad. Twee enorme slangen, die elkander op woedende wijze bevochten, verbrijzelden de spiegelruit, van do kooi en vielen van een niet onbelangrijke hoogte op de steenen. Een der diereD, een boa was on middellijk dood. De eigenares der slangen, een ware reuzin, die met een dwerg, met wien zij verschilleude kermissen bereisde, gehuwd was, stortte zich op de reptielen, om onheilen te voorkomen. De python, die nog leefde, kronkelde zich om het lichaam der vrouw en klemde haar hals tusschen zjjn ringen. De on gelukkige werd stervend weggedragen door do op passers, die haar door middel van gloeiende jjzers uit deze doodelijke omhelzing hadden bevrgd. De bekende hongerkunstenaar Succx zal zich te Verona* in 9pu arena laten opsluiten, om onder toezicht van een commissie acht dagen zonder voed sel door te brengen. Laatste an telegraphische berichten. Wisse. Als raadsleden zjjn herkozen dhrv.J.Mol en A. Nieuivenhuijse. Afloop Aanbestedingen en Verknoomuen Heden word te Kats door notaris Pilaar ge veild het veerhuis met schuur aan het Katsche veer. Kooper werd dhr. Krjjn Schipper te Kats voor f 435 benevens 10 pet. onkosten. Posterijen. Lijst van brieven, verzenden door het postkantoor Goes, waarvan de geadresseerden op de plaats van bestemming onbekend zijn, gedurende de le helft der maand Juni 1897. Mejjeruik, s-Gravenhage Van Biezelinge: C. Evertse, Rotterdam. Van Koljjnsplaat: N. Boni en, Dordrecht. Van N i e u w d o pJ. C. H. Hollam, Van WemeldingerN. Bonten, Dordrecht. Burgerlijke Stand van Soes van 5 tot 7 Juli 1897. Overleden 2 Juni 1896 te Borgerhout, Regina Allegonda Richard, 80 j., weduwe van Matthjjs van Alpben; don 9 Juli 1896 te Antwerpen, Joannes Jacobns Mullens, 38 j., gehuwd met Anna Anfcho- netta Smits, 6, Janus Krijger, 71 j., gehuwd met Jacoba Klap. Marktberichten. GOKS, 6 Joli 1897. De kleine aanvoer ruimde tot ongeveer vorige prijzen TA.RWK per Hertoliter f a op. 6^25 0,90 8,— Ninuwe TARWE 6, Nieuwe ROGGE - 3,80 WINTERGLRST a HAVEK PAARDENBOONEN a WOL, Schapen p 8 K G. (steen) 1,50 BOTER per k.g. 0,80 EIEREN per 100 stuks 2,70 ROTTERDAM, 6 Juli 1897. Op de veemarkt waren heden aangeroerd34 paarden, venlens, 722 magere en 690 vette runderen, 231 vette kalveren, 121 nuchtere kalveren, 47 schapen of lammeren, varkens, 143 biggen. Prijzen waren als volgtkoeien le qnal. 30 c. 2e qual 25 e., 3e qual. 20 c., ossen le qual. 30 o., 2e qual. 26 c., 3e qual. 20 c., stieren le qual. 24 c., 2e qual. 18 e 3e qual. 15 e., kalveren 1« qual 34 c, 2e qual 29 c., 3e qual. 23 c schapen le qual. 27 c2e qual 25 c. Alles per !/j kilo. Melkkoeien f 15» a 180, kalfkoeien f 160 a 175, stieren f75 a 165, pinken f40 50, vaarzen f50 a 185, alles mager vee; biggen f8 a 14, paarden f46 a 145. Fokkalrerea f 12 a 17, slachtkalreren f6 a 8. Handel iets vlugger. De prijzen der boter waren heden als volgt: le qual. f40, 2e oua], f36, Se qual. f34. per V, kilo 50 s 65 e Zeeuwsche eieren f3,10 a 3,20 de 100 stuks. Voorspoedig bevallen van een Meifje S. BOOT—Kijstknbil. Rilland, 5 Juli 1897. Heden ontvingen wjj de treurige tfld ing, dat onze innig geliefde broeder en behuwdbroeder dr. P. C. PLÜGGE, professor te Groningen, te Buitenzorg, waar hg tjjdeljjk vertoefdp, is overleden. M. J. HANNINK- Plugge. J. H. HANNINK. Goes, 1 Juli 1897. Heden overleed, na een kortston dig lijd&n, ons geliefd zoontje JAN, in den ouderdom van raim 3 jaar. Hoek, 4 Juli 1897. L. A. J. DEIJER. C. J. DEIJER— De Groot. Tot onze diepe droef heid overleed heden, na een kortstondig Ijjden, onze veelgeliefde zuster en behuwdznster WfLLEMINA BURGER, in den ouderdom van 21 jaar en 6 maanden. Uit aller naam, B. BURGER. Fz. 's-Gravenpolder, 5 Juli 1897. Strekkende tot algemeene kennisgeving aan familievrienden en bekenden. van M. D. RAMONDT, Zadelmaker te G o o s, heeft door het verbindend worden der eenlge ultdeelingslijst een einde genomen. De Curator, Mr. J. DE WITT HAMER J.Gz. tot 3,35 per Metir, Japansche, Chi- neesche, enz. in de nieuwste dessins en kleuren, zoowel ah Zwarte, Witte en gekleurde Hennetoerg-liijde van 35 ets. tot f 14,65 p. M. effen, gestreept, geruit, gemoest, damasten, enz. (c. a. 240 versch. kwal. en 2000 versch. kleuren, dessins). Franco huis. Monsters om megaand. Dubbel briefporto naar Zwit serland. Zjjdefabrieken G. HENNEBERG, (K. u. K. Hofl.) Zürich. Verkade's Prima Zaansche Lange Beschuitjes bestrooid metsuiker on kaneel zjjn voor 't gebruik bjj Choco lade bgzoader geschikt; voor kinderen eea gezonde lekkor- njj, beter en goedkooper dan allerlei koekjes. In blikjes van 50 stuks 25 cent. Het blikje wordt met 15 cent berekend, doch tot denzelfden prjjs te- raggenomen. In Kruid- bh Couest.-win- kels verkrggbaar. VBRK1D e Camo., Z landaui OP IN DE Nieuwe-, tt'cst-,Zuid-, Voord en de beiile nieuwe Went It rniiij er t polders, 's-Hoeren hoek, 80 Juni 1897. Namens de Bebtnren L. LUCASSE, Dijkgraaf. J. G. P. TIMANS, Ontv.-Griffier. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Rruiningen zullen op 'b namiddags te 4 uren, Het bouwen van twee BEWAAR SCHOLEN, éen op het dorp en éen te Hansweerd, in 2 perceelen. Bestek en teekening liggen ter inzage ter Secretarie der gemeente, terwijl ge drukte bestekken verkrjjgbaar zjjn tegen toezending van f 1, Aanwijzing in loco op den dag der aan besteding, 's voormiddags 11 uur, te be ginnen te Hansweerd. Nadere inlichtingen te verkrggen bjj den Gemeente-Opzichter den heer A. LE CLERCQ te Kruiniagen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. DER WEDUWEN, Burgemeastor. DOMINICUS, Secretaris. De Notaris Pu. M. DE RONDE BRES- SER te Heinkenszand zal des voor middags 11 uren, te Iersekein de herberg >de Oesterbeurs", ten verzoeke van den heer Calmeijn te Brussel in bet wassende in den St. Pieterspolder, ge meente Iersekeals; 34.8550 Heet. Tarwe, 12.4013 Paardenboonen, 7.4949 Erwteu, 4.4842 Zomergerst, 4.2550 Haver, waarvan daags te voren, van af des mor gens 8 tot des avonds 5 uren, aanwijzing zal izesebieden door den opzichter B. NIEUWENHUIJSE Pz. te Krabbendijke. EN NA AFLOOP ten verzoeke van JacB. 14 o»ter, wassende te Ierseke, aan den Zweedgk- schen weg. De Notaris DE RONDE BRESSER zal des voormiddags 10 uren, teD verzoeke van de wed. J. de Ruiter te s-Heer Arendskerke, in de door haar bewoonde herberg in het 46 A. 40 c.A. in Sluishoek gemeente 's-Heer Arends kerke en in 't Moolwater aldaar en des middags 12 uren voor gemelde herberg: 1 |Merriepaard oud 13 jaren, 1 vet Kalf, 1 Utreclitsch Wagentje, 1 Kar op veeren voor 4 perso- neu, 1 Lemoenkar, 1 Deensche Kara met toebehooren, 1 Boter ton, Harnassement, Arreiuig met Bellen, 2 Engelsche Toornen, 1 Waterpomp en Slang, 1 Slijp steen, 1 Schaafbank, eenig Tim mergereedschap en Kist, 2 Kook- comforen, 1 Kolomkachel. 1 Bascule, 1 groote ijzeren Kist, groote Waterketels, 1 kopereu Ketel, 1 Lantaarn, 3 Vogelkooien, benevens eenige Tafels, Stoelen, Aardewerk en heigeen verder zal worden te voorschijn gebracht. De Notaris PILAAR zal d«s avonds te 8 uren, te Goes, in »de Prins van Oranje" BK N te Goes, aan den Opril van de 's-Heer Hendrikskioderensfcraat, wjjk B no. 194, waarin thans het kantoor der Directe Belastingen iB gevestigd, en annex het vorige, wyk B no. 194a, be woond door Neeltje van Loo. Te bezichtigen van af o Jnli a. s. da gelijks van 9 tot 12 nnr voormiddags. 60 cent per ty» Kilo (5 ons) Zjj, die als Plaatsvervanger dienst willen nemen, knnnen zich aanmelden bg 's namiddags te 2 aren, te Gots, in >de Prins van Oranje", voor de erven van de weduwe A. Okker, ten overstaan van Notaris MULOCK HOUWER, van 1 Chiffonnière, 1 Linnen kast, 4 Tafels, 12 Stoe len, Leuningstoel, Pen dule, Klok, 1 Veeren- en 1 Kapokbed, 1 Ledikant, 2 Kachels, eenige Gouden en Zil veren Werken, Kleerkist, Naai machine enz, enz. KIJKDAG van 11 tot 1 nnr. De Notaris DE RONDE BRESSER zal des voormiddags 11 uren, tes-Heer Arends kerke, in de herberg bewoond door de wed. De Ruiter, ten verzoeke van Ja cob Keinijo, in het samen groot 35.88.417 Keet.» wassende in de gemeente s-Heer Arendskerkein het Oude Nieuwland, nabjj de hofstede, bewoond door C. Otte. oin dadelijk fn het genot te treden het zeer wildrijke en goed gesurveilleerde der Ambachtsheerlijkheid W AARDE (Zuid-Beveland), voor zoover dit recht niet is afgekocht, ter resteerende grootte van 500 Hectaren. Inlichtingen t« bekomen bjj den heer W. F. K. LENSHOEK te Goes, bjj wien inschrijviogsbiljetten moeten worden in geleverd vóór of op SO Juli a. e. Aanwijzing geschiedt door C. MOER DIJK, jachtopziener te Waarde. IV. B. Het terrein is gelegen op een afstand van 20 minuten gaans van het station Kr abb en dijk e. in gedeelten, bg JACOBUS SMALLEGANGE, Elle- w o n t e d jj Ir. ADVOCAAT. i rO BOERENJONGENS. CITROEN-LIMONADE. sa FRAMBOZEN-LIMONADE, a e NAPOLITAINE of a> SINAASAPPEL-LIMONADE, t o Halve flesscben half geld, bjj OPRIL BEESTENMARKT. A1 s o o k te GOES. De prfjzen zjjn gevallen op de Dammers 100, 116, 127, 139, 238, 239, 244, 292, 320, 322, 524, 673, 674, 680, 688, 794, 838, 876, 882,940, 990,1002,1006, 1069, 1137, 1199,1251, 1296,1319, 1375, 1379, 1440, 1453,1464,1478,1558, 1654, 1673, 1726, 1750,1918,1959, 2011, 20912117, 2162, 2164,2194,2226,2229,2279, 2391, 2421, 2459, 2483, 2528, 2576, 2581, 2582, 2583, 2686,2643,2684,2713,2757,2778, 2831, 2870, 2872 en 2984. De prjjzen zjjn omschreven in de trelr- kingslgsten, verkrjjgbaar bjj F. KLEEU- WENS ZOON en A. C. BOLUIJT te Goes, tegen betaling van 5 cent (franco per post 6 cent) per stok. De Verlotingscommissie Z. D. v. d. BILT LA MOTTHE, Voorzitter. JOH. PILAAR, Secretaris. Bjj deze betuig ik naast Hem, die alles vermag, mjjn oprechten dank aan den heer W. F. G. J. VAN ZALM voor de radicale genezing van de Rheumatiek, waar ik ruim vijftien jaar aan lgdende was en nu na 't gebruik van 3 pakjes geheel ben hersteld. Wed. J. WEIJTEMA te Friezeveen (Overjjssel). Sinds 1894 worden de Tan Zalm'i Kruiden met het beBte succes door dui zenden gebruikt, waardoor reeds honder den radicaal zjjn genezen. De Taai Zalm'fl Kruiden met gebruiksaanwij zing franco tegen postwissel a 1,10 per pakje of f 3,de 3 pakjps bjj W. F. G. J. VAN ZALM te Haamstede (Zeeland). De ONTVANGER-GRIFFIER van hut CALAMITEUSE WATERSCHAP EL- LEWOUTSDIJK maakt bij deze be kend, dat op Vrijdag den 10 Juli 1007, en wel te Driewegen des voormid dags van 10 tot lil/# uren, en te Elle- woutsdijk des namiddags van 1 tot 2 l/t uren, zal worden gevaceerd tot de ont vangst van Dgkgeschot over 1897/8. Do Ontvanger-Griffier van genoemd Waterschap, i

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1897 | | pagina 3