:te Groenten, Hopmans fan 11e I Olmeboomsn, BEKENDMAKING. Id en om de Keuken. UIT DE OUDE DOOS. advertentie TST. i l Openbare Verkooping. 44 zware, gave Note- en Appelboomen. verkoopen op Maandag 23 November 1896, CANADA'S 2 OLMSBOOMEN, Te Koop bij inschrijving: 40 OMmn. 12 verkoopen: Woonhuis, Schuur en Wagenhuis met Erf en Weiland 2. Twee perceelen Bouwland 3. Een Woonhuis met Bouwland 4. Brie perceelen Bouw- en Weiland 5. Twee perceelen Bouwland Houtskoolbriquetten, Bruinkoolbriquetten, VUUR AANMAKERS, J. PLAZIER, J. A. Bevier de Fouw. Boomk weekerij en D. J. VAN DER HAVE, Amerikaansche Orgels. A. S. J. DEKKER, Goes. Amerikaansche Boenwas firma wed. J. P. v. d. Does. Zuurkool, Snijboonen en Prinsesseboonen. C. BOOKELAAR. 353" Staats-Loterij. De Gaper. Wat een bespottelijk en ieeljjk gezicht, hier en daar zoo'n kop te zien staan of hangen met een mond, zóó wjjd opengesperd, dat men voor inscheu ren zou vreezen. Menigeen, die de onwelvoeglijke figuur aankeek, zal zeker, tegeljjk met den wensch, dat zjj den mond toch ©indelyk eens mocht sluiten, wel gedacht hebben Wat heeft die sinjeur toch te bateekenen Niet altyd kan men nifc het buis, waarin of waarvoor by staat, iets daaromtrent op maken want hy komt voor aan winkels van al lerlei soort en ook wel aan gewone woonhnizen. Doch aanvankeljjk vond men nergeDS gapers dan bjj apothekers, drogisten en chemistenen ook tegenwoordig hebben verscheidene apothekers hem nog. Dat er nu niet overal, waar een gaper te zien is, nog een apotheker woont, beteekent natuurlijk niets; daar heeft het huis eenvoudig van eigenaar verwisseld, zooals trouwens zeer gewoon is. Maar wat deed nu een bereider van geneesmidde len wet een gaper bij zijn huis? Daar is veel naar gegist en geraden. Sommigen hebben gedacht, dat het een verliefd gezicht moest verbeeldenzy zeiden Tot in de verste oudheid hadden koningen en voor name lieden de gewoonte om hun beminde met open mond te zitten aanstaren, wat toen zeker voor by- zonder aardig doorging. Dat moge nu waar wezen en wjj mogen dan met veel goeden wil kunnen vat ten, dat een verliefde of trouwlustige met een gaper ging pronkeü, maar men zal toch moeielyk kunnen volhouden, dat alle apothekers hun leven lang aan verliefdheid laboreerden. Toch is de gegeven ver klaring nog zoo kwaad niet. Want men moet weten, dat het in vorige eeuwen, nog niet zoo vreeselyk lang geleden, tot de taak van een apotheker behoorde, om liypocraB of bruidstranen gereed te maken. Dat was wijn, met zekere kruiden gemengd of gekookt, die gedronken werd vóór en bij een huwelyk. Welke kruiden daartoe dienstig waren, en hoe de drank precies bereid werd, nu ja, dat was het geheim der apothekers. Als men nu bedenkt, dat ieder, die bypocras wil drinken, noodzakelijk den mond open moet doen, dan lykt die gaper by een koopman in dezen drank nog niet zoo geheel onbegrjjpelyk. Toch vind ik die histoj ie zeer gezocht, waarby nog komt, dat men bjj het drinken gewoonlijk den mond niet zoo onbehoorlijk wijd openzet, als wilde men een heel kalf inslikkenen ten tweede kyken byna alle gapers zuur of kwaadaardig, wat bepaald heel slecht past by verliefdheid en by het genieten van een fijn w^n'je. Neen, zeide een ander, die wel eens een gaper gezien bad met een zotskap met bellen op het hoofd, het stelt voor een zot, een nar, zooals vorsten en andere groote heeren er vroeger bezaten om hen wat op te vroolijkende apotheker heeft dien kop voor zyn winkel gezet om bedoelde heeren by zich binnen te lokken tot het genieren van een bypo- crasje of likeurtje. Ook daar is wel wat voor, maar nog meer tegen te zeggen. In vroegeren tijd waren rondreizende kwakzalvers meestal vergezeld door een nar, een grappenmakerdie moest op de markten der steden door veel lawaai en veel grappen een schare menschen rondom zich en zijn meester lokken. Maar behalve deze gewichtige diensten had hy nog een anderen te vervullen. Als de »dokter" een poos zijn geneesmiddelen en zijn kunst had staan roemen, greep hij op een gegeven oogenblik den nar bij het haar, rukte hem met een geweldigen zwaai den mond wijd open en trok hem met een enkele vingerbe weging een tand uit in schjjn tenminste. Natuur- ljjk trok de nar daarbij allerlei afgryselyke gezichten en wrong hy zich in ontelbare bochten, wat het publiek het allermooiste vond. Het zou nu niet ge heel onmogelijk zjjn, dat zoo'n kwakzalver aan zijn huis het beeld liet aanbrengen van hem, aan wien hy in hoofdzaak de gunst van 't publiek te danken had. Maar er zyn tegen deze uitlegging nog al wat bedenkingen te maken. Te zeggeü, dat de apothekers van onzen tyd en de vroegere kwakzalvers, vogels van eenerlei plumage zjjn, hola, daar zal ik me wel kosteljjk voor wachten. Dat is echter niet het grootste bezwaar. Een enkele gaper misschien draagt een narrenpak en ziet er lachend uit, of lacht als een boer, die kiespijn heeftdat laatste is echter, ge- ljjk ik reeds opmerkte, volstrekt niet algemeen. En ook de kleedij i9 zeer verschillendmen vindt er blootshoofds, met een kroon, met een helm, met een krans om 't hoofd, en ik weet niet, hoe Dog meer. Waren nu de gapers narren, dan moesten allen daarvan ook een of ander teeken dragen. Een vreemdeling, die door ons land reisde en op verschillende plaatsen gapers zag, meende, dat wjj, Hollanders, die van nature erg saai en droog zyn, deze bespottelijke koppen hier en daar hadden neer gezet om toch eens enkele malen in ons leven te kunnen lachen. De man lette er niet op, dat deze kchverwekkers alleen by apothekers te zien waren ook niet, dat de Hollanders niet meer naar hun gapers kjjken of ze niet meer als lach ver wekkers kunnen gebruiken. We kunnen dus ook deze ver klaring wel met stilzwygen voorbij gaan. Het komt my voor, dat men een moeielyke uit legging zoekt voor een heel eenvoudige zaak. Al zyn nu ook de apothekers geen kwakzalvers, die kiezen trekken en de menschen schoensmeer met vet voor een likkepot veikoopen, toch speelden zy vroe ger ook voor dokter, en het scbjjnt, dat er tegen woordig nog wel zyn, die dit doen. Welnu, een dokter verzoekt immers vaak aan een zieke, de toDg uit te stekenen hoe zou deze dit kunnen doen, zonder te gapen De gaper gaf dus te kennen, dat men daarbinnen de dokterskunst uitoefende. Sommige lezers hebben mogelijk wel een gaper m^t uitge stoken tong gezien. Bovendien moet iemand, die een lepel van een apothekersdrankjo wil slikken, als het tenminste geen kinderlepeltje is, den mond wjjder open doen dan wanneer hij met dienzelfden lepel Fransche soep eet. Immers, er mag geen droppel verloren gaan, en het gaat toch ook niet aan om langzaam, met kleine teugjes het vaak wansmakelijke goed naar binnen te werken, alsof het iets heel lekkers was. Dus den mond wjjd open en met één dapperen of wan- hopigen slok het kostje verorberd 1 Men ziet het d-n meeaten gapers aan, dat zy het geslikte waai- ljjk niet voor hun lieve plezier hebben genoten. Alzoodokter en artsenijbereider woont hier dit was het, wat de gaper den voorbijganger wilde doen weten. Ik sprak in den beginne nog van drogisten en chemisten het kenmerkend verschil tusschen dezen en de apothekers, ook in hun uithangteekens, wat in onze stad nog merkbaar is, bespreek ik later. BAVO. 353e Staatsloterij, Ie kl. Trekking) van Dinsdag 17 November, 2e ljjst. Correspondentie. Getrokken prjjzen. f 20000 6706 1000: 13569 200: 3996 13262 100: 9272 13331 15893 19912 202397 3301 3342 3345 3407 4557 4620 4626 4634 4636 8385 8390 8396 12492 Trekking van Woensdag 18 November, 3e ljjst. f 1000: 18695 400: 13256 14546 200: 16174 1004985 7238 8300 20: 2416 2421 8327 4515 4540 4560 16933 16941 12129 17907 3380 3818 4501 8391 12477 16925 Aan den heer O. ie s-Heerenhoek. De bedoelde opgaven zjjn inds: eenigen tjjd niet aan de couran ten verstrekt. Wij zullen trachten aan nw ver zoek te voldoen, doch durven geene bepaalde toe zegging te doen, omdat de zaak niet van ons afhangt. (Red.) Afloop Aanbestedingen en Verkoopingen. Drabbendijke. Het bouwen van een stations- koffiehuis voor den heer D. Krijger is Dinsdag jl. herbesteed. Het minst werd ingeschreven door J. M. Lammeree te Hausweerd voor f 4090, aan wien het werk is gegund. Marktberichten. GOBS, 17 November 1896. Aaubiedingen waren nog klein, Tarwe wat hooger betaald. Overige artikelen onveranderd. TARWE per Hectoliter Nieuwe TARWE f 7 4,25 4,30 4,— - 2,80 - 6,75 7,50 4.50 4,70 4,20 3,30 7,50 Nieuwe ROGGE WINTERGERÓT ZOMERGERST HAVER KOOKERWTEN MESTIN G-ERWTKN BRUINE BOON EN 8,— a - 9,— PAARDENBOONEN 5— a 5,25 BOTER per K.G 0,90 a 1,02 EIEREN per 100 stuks 6,20 a 5,60 V eemirkt. Heden waren alhier ter markt aangevoerd 228 stuks hoornvee en 16 stuks schapen. De handel was zeer levendig, eu goede prijzen werden voor 't vee besteed. KRUININGEN, 18 November 1896. Tarwe f 7.40 a 6.90, Rogge f 5,a 4,80, Wintergerst 5,a 4,75, Zomergerst f4,60 a 4,25, Haver f8,25 a 2,50, Erwten f 7,a 6,Bruine Boonen f a ROTTERDAM, 16 November 1896. Zeeuwsche eieren f 5,50 a de 100 stuks. ROTTERDAM, 17 November 1896. Op de veemarkt waren heden aangevoerd44 paarden, 368 vette en 722 magere runderen, 267 vette en graskalveren, 38 nuchtere kalveren, schapen of lammeren, 822 biggen. Prijzen waren als volgtkooien le qnal. 66 c. 2e qual 62 c., 8e qual. 56 c., ossen le qual. 66 c., 2e qual. 62 e., 3e qual. 56 c., stieren le qual. 56 c 2e qual. 50 c., 3e qual. c., kalveren ls qual. 87 c2e qual. 76 c., 3e qual. 66 e, schapen Is qual. c2e qual. c., varkens lequal. c., 2e qual c., 3e qual. c. Melkkoeien f 170 a 290, kalf koeien f160 a 260, stieren f80 a 18Ó, graskalveren f35 a 60, vaarzen f7S a 170, alles mager vee; paarden f40 a 100. Handel in vette runderen in alle qualiteiten iets minder; in kalveren middelmatig. Ds prijzen der boter waren heden als volgtle qnal. f 56, 2e qual. f52. Se qnal. f43, par hilo 60 a 70 e J Aanstaanden Zondag, den 22 No- vember, hopen onze geliefde ouders J. WESTSTRATE JANNETJE TRIMPK bonne 30jarige Echtvereeniging te herdenken. Hunne dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Goes, November 1896. (jj Heden overleed in den ouderdom van 77 jaren CORNELIS DIJL. Zjjne kinderen, CHR. DIJL. A. DIJL. Waarde, 13 November 1896. Voor de vele bewyzen van deel neming bjj het overlijden van onze moeder, behuwdmoeder en grootmoeder ontvan gen, betuigen wy onzen hartelyken dank. Namens de familie, C. SNIJDER. Wilhelminadorp, 17 Nov. 1896. Degenen, die op 13 Augustus jl. des voormiddactB 111/4 uur hebben *e- jaagd in den Heerenpolder Wolfertsdijk), worden beleefd verzocht hun namen op te geven aan JA.ÜT K4.IJZ UK te Ilein- kmszand om diens onschuld te kunnen De Notaris L. A. PAARDEKOOPER OVERMAN, garajtigd te 'i-Oravenpolder, zal op Zaterdag den 28 November 1896, des Toormiddags te 10 aren, ten verzoeke van me?rouw de wed. I»e ffleule- uiceeter—Van Hasselt. op de hof stede .den Bjjster", onder Wolfertedijk bewoond door den beer A. Op 't Hof, in het openbaar Terkoopen tot 59 i/f c.M. (23 Amst. duim), geschikt voor werkhout, benevens eenige De Notaris C. PRINS te Kruintngen zal des voormiddags ten 11 */a ure, op de hofstede van den heer C. D. Vereelte te Eversdijkonder Biezelinge, 35 zeer zware E N omtrek 2 en 2.35 Meter, in den Ever- dykschen hoek. De Notaris PILAAR zal des voormiddags te 101/2 uren te Goes, in »de Prins van Oranje" 1. bestaande uit: in de gemeente Heer Arendskerke onder Wissekerkegroot 1.15.80. aldaar, achter de hofstede, samen groot1.56.30. aldaar, aan den Straatweg, groot 0.65.80. in de gemeenten >s-Heer Arendskerke en 's-Heer Abtskerkein den Poel, sa men groot6.78.90. in de gemaente 'a-Heer Arendskerke, in den Goeschen polder, eamen groot 2.60.50. Alles nagelaten door Ideven Snoo- dijk en A». Jj. Hannewijk. Catalogi met kaart te bekomen ten kantore van genoemden Notaris van af 1 December a. s. Te bevragen en biljetten in te zenden vóór 1 December 1896 aan JA€OBCS VKBMÜE, Kruiningen. Aan 't zelfde adres een best aftands WERKPAARD te koop. merk Kt (Sloffen), 40 a 10 cent, bjj TÜRFKADE, GOES. g C15 rj T3 S S3"l gif! lië ©►fis: «p.S'Sgl.S De ONTVANGER-GRIFFIER van het CALAMITEÜSE WATERSCHAP EL- LEWOUTSDIJK maakt by deze bekend, dat op Woensdag den 85 IVovember 1896, en wel te Driewegen des voor middags van 10 tot 12 uren, en te Elle- woutsdijk des namiddags van 11/2 tot 3 uren, zal worden gevaceerd tot de ont vangst van Dijkgeschot over 1896/7. Do Ontvanger-Griffier van genoemd Waterschap, van KAPEXL.3?, bij Goes. Groote voorraad Woud- en Vruchtboomen, Stam» en Struikrozen, Haag;» en BoschplantsoenSier heesters enz. Ontwerpen voor den aanleg van Tuinen en Buitenplaatsen, Boom gaarden enz. KSs* Geïllustreerde Prijscouranten op aanvrage verkrygbaar. Weer eene aanbeveling. Ondergeteekende, die verleden week een ORGEL kocht bjj den heer A. S. J. DEKKER te Goes, verklaart gaarne dat dit orgel uitstekend voldoet en hij er zeer over te vreden iB. Ieder, die het komt hooren, roemt het zeer en zal het zeker zeer aanbevelen. 1*. J. SCHEELH. Ternfuzen, 11 November '96. Maandelijks verschijnt by J. NOORDU YN ZOON t© Gorinchem Orgaan van de Huishond* en Kookscholen. Onder Redactie van Mevr. A. S. TYDEMAN—Verschoor. Directrice v. d. Haagscbe Kook- en Huis houdschool en met medewerking van Mej. S. G. F. MEYBOOM. Directrice v. d. Amsterdamsche Huis houdschool on Mej. BETSY MAAS. PRIJS PER JAAR 1,90. De Derde Jaargang is met November 1896 begonnen. alleen ECHT bg O O E 8. De overgebleven worden beneden fabrieksprijzen opgeruimd. Teu kautore van t. E. JAHTSSElï, On«le VlBcbmarkt t« Ooes, zijn te verkrijgen heele en gedeelten van (.oten vonr de Het kantoor is geopend van ÏO tot 2 en 's avonds van 6 tot 8 nnr, uitgezonderd maandagavond. EN NOG STEEDS breidt het debiet zich uit, nog steeds, ondanks alle concur rentie. Zoo iets komt niet van zelf, dat kan alleen, doordien zy, die een proef met Verka- de's prima Zaansche Beffohnit in bussen nemen, afnemers blijven, omdat de smaak fijner, de verpakking zindelyker, kortom omdat de beschuit beter is en niet dunr- der dan andere. Groote ronde 25 stuks 25 cent Kleine 25 15 Lange 50 25 In Kruid.- en Come3t. win kels verkrygbaar. Vorkade Coinp., Zaandam.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1896 | | pagina 3