BRUNING MUHREN. BBSiianioor tjj P. A. DE LliY, Leiiporstslraat, Goes. ie mèMMMeMMMMm, zwarte en getarte JACQUETS en PELERINES. Hotel „Europe". Stelletj es Boterfabrieken. op Vrijdag <0 Mei 1895, verkoopen: de verdere AFBRAAK van het Heereohuis, Goedkoope Glaswinkel. nieuwe Vazen A. S. J. DEKKER, Voorhanden: puike Bruine-, Blokjes- en Biezen-Matten, Borstelwerk, Zeemleêr, Sponsen, nWGILKX, KARPETTEN EN L00PERS, Hl B. JAWSE, dubbele Ladders gesorteerd Vensterglas Hot Laé)iïwers ra Veeteelrrs Vleesch-Meststoffen A. SCHRIJVER, Herbergierszaak Jat». De Keijzer. S. De Regl Pz., Ds. P. Huet. Brandspiritus J. Th. PILAAR Hz., Goes, een vlugge Hit, Sleeds voorhanden Superphosphaat, Am. Superphosphaat, Chili-Salpeter, enz. Naar Amerika. RED STAR LINE. Antwerp en- New-York ^Philadelphia. k. L. L Van Reerde, F. Q. C. DEN HOLLANDER. Ontvangen: nieuwe zendingen Nouveauté Jacquet „Modèle Tailleur" Controle. Amsterdam, Nieuwcndijk 15G. VOORHANDEN Bruine Teer en Kootteer, Chilisalpeter en verdere Kunstmest. C. FUIJKSCBOT. Ter overname aangeboden: een Zaak in KOLONIALE WAREN en AANVERWANTE ARTIKELEN, 25 cent per pak. Baverstroo Borstbonbons Wed. i. F. Van dor Ooes Lz., Te koop: puike Saksische Kanaries Jb. BEENHAKKER, Kloeliuge. IN LOSSING: f. Fokke. Timmerman en Metselaar. J. VAN DE SANDE. WAALSTEENEN VEIEBROOD, in voorraad: alle KUNSTMESTSTOFFEN. J. Tb. PILAAB Mz. Dames! attentie- TE HUURT" een Woonhuis en Erf, AMSTERDAM. eene nette Dienstbode, EEN SMIDSKNECHT een Timmermansknecht D« Deurwaarder HOLLMANN ral des voormiddags om 10 uren, te Hein- Tcenatand (•oaamd de buitenplaats „lllocuien- heuvel". Zie verder de verspreide biljetten. WEER OHTTASdfiH In alle toorlen en prijzen. Ook weer de bekende van 68^ et. bjj de KADE. GOES. IN la 4e Stcenen Verfmolem. Adres letfc. G. boekhandelaar A. A. W. BOLLAND, te Goes. wordt bekend gemaakt, dat de van de beeren BïIVETTE Co. te Parijs ock geleverd worden door den agent voor Nederland, Vlasmarkt GOES, die op alle plaatsen soliede wederver- koopers vraagt. Onder hartelijke dankbetuiging istigers voor het tal aan zjjne begunstigers voor het tal van jaren geDoten vertrouwen, geeft onder- geteekende door deze kennis aan het pu bliek, dat bjj zijne .DE VRIENDSCHAP" met IiOGEMBWT heeft overgedaan min dhr. S. DE REGT "Pi., dien hij ten zeerite bij zijne cliSntél» aanbeveelt. CORTGENE, 30 April 1895. De ondergeteekendedoor aankoop eigenaar geworden zjjnde van bovenge melde zaak, verzoekt vriendeljjk ieders gunst en recommandatieterwjjl door hem niets onbeproefd zal gelaten worden voor eene nette en soliede bediening. CORTGENE, 80 April 1895. Hotel »De Vriendschap". Te verkrijgen bij den boekhandelaar A. A. W. BOLLAND en bjj den photo- graaf S. R. ELZINGA te Goesbet laatste, goedgelijkend portret van den WelEerw. Zeergel. heer ds. R. P. M. HUET, in leven predikant der Nederd. Htrv. Gemeente alhier. Kabinetformaat f 0,50. Visiteformaat f 0,25. De DIRECTEUR deelt mede, dat, met ingang van 1 April jl. de kosten van eersten aanleg van gasleidingen voor nieuwe verbruikers aanmerk e- ljjk zjjn verlaagd. Begrooting van koeten wordt aan ieder belanghebbende, op verzoek, gratis ver strekt. De gasprijs bedraagt 8 eent den kub. Meter. Goes, 27 April 1895. D. DE KONING. (lste Kwaliteit). Per Liter f 0,28 heale fleseh- 0,221/8 halve - 0,12 Liter-kruikjes worden desverlangd bjj- berekend ad 10 cent, keele en halve flessohen ad 5 cent. Vraagt 8. v. p. prijscouranten van Wijnen» Gedistilleerd en üikeu- ren. 's-Heer HendrikskinderenBtraat D 55. oud bijna 6 jaar, met KAR. Adres bureau Goescbe Courant. Gehalte gewaarborgd bij P. K0LE Cz. Goes., De expresselijk voor passagiers inge richte Post-stoomschepen Friesland Westeraland, IVoordland, Wars- land enz., voorzien van dubbelen bodem en van waterdichte en brandvrije afdee- lingen, zijn de grootste, varende van het vasteland op Amerika, bekend en be roemd wegens veiligheid en snelle reizen. «jaBp Deze Maatschappij heeft nog geen menschenleven verloren. Doorloopende Reiskaarten van af Rotterdam. Afvaartlijsten en kostelooze inlichtin gen worden op aanvraag verstrekt door Generaal-Passage-A gent voor Nederland, Haringvliet 85, Rotterdam, of zijne Agenten, wier adressen op op- hangkaarten der Red Star Eine ver meld zijn* RUIME KEUZE. BILLIJKE PRIJZEN. Het bewijs dat de goederen, door tusschenkomst van anderen aan de firma BRUN1JSG MlIHKEN besteld, ook van baar afkomstig en de prjjzen niet verhoogd zijn, is: dat allo goederen uitsluitend van het Hoofdbureau te Amsterdam direct aan den Kooper verzonden en met dezen verrekend worden. TOIJLETÏBEF, merk B H per stuk5 cent. VEIaVET-SOAP, fijne toiletzeep, per stuk8 cent. THE SOAP OF THE DAT, fijne toiletzeep, per stuk 8 cent. mnnVElVZHEP, onovertroffen waschzeep, per ICarton inhoud. 2 stukken, wegende 625 Gram, voor25 cent. Deze Zeepen zijn in onzo bestelkan- toren voor dezelfde prjjzen verkrijg baar. De beste kwaliteit bedrukte EIaSASSER KATOENTEH? per El 35 eent. De beste kwaliteit bedrukte EJa8AS8KR H.ATOEHT ATLAS 35 cent. Do beste kwaliteit EE8ASSER MOiSSEMMü HE LA1NIE AO cent. Q 11 f A C Rf n II 17 O Ï1 t C uitsluitend eerste geheel wollen uduluO liUuVöQUlu u5 kwaliteiten van 57 1/2 cent tot fl. 1,65 per El. 7 UT Q r f Q Q f n ff a fl Uitsluitend eerste geheel wollen £J W d 1 l U l U 1 1 U Ji 5 kwaliteiten van 57 i/ï cent tot fl. 3,50 per El. STALEN op aanvraag omgaande franco. -:'r.;v benevens op een der beste «tanden van Goes, tegen nader overeen te komen voorwaarden. Brieven franco letter Q bureau dezer Courant. van VICTOR HANOS, Buda-Pesth. Op vier wereldtentoonstellingen bekroond. Verkrijgbaar bij Verkoophuis, Goes. (MANS on POPPEN) bij EENE LADING a JO et. per 0. L. vrij aan huis. Ondergeteekende brengt ter kennis van zijn dorpsgenooten, dat hij zich heeft gevestigd als Belovende eene flinke bediening, be veelt hg zich minzaam aan. Riliand-Batli, 23 April '95. Het beste togen wandluizenvlooien, keukenongedierte, motten, parasieten op huisdieren enz. enz. werkt bewonderenswaardig. Het doodt zooals geen tweede middel allerlei insecten en wordt daarom ook over de geheele wereld als e e n i g in zijn soort geroemd en ge zocht. Zijne kenmerken zijn lo. de ver zegelde flesch, 2o. de naam »Zacherl". Verkrijgbaar te GOES bij Gebrs. HUE.DER, te Hulst bjj L. V. VAN STRIJDONO. nog ruim voorhanden bij A. VERMEULEN Co., fabrikanten te Deest bij Druten, bestaande voorna melijk in miskleurig boeregrauw, dito hard gra uw, voor- en achter- gevelsteen, rood beperkt, t-ü eene partij van pl. m. 300 duizend eenigs- zfns getrokken straatklinkers van grijze kleur, zeer 6choon, een en ander geschikt te bekomen. Men vervoege zich het voordeeligst in persoon aan de fabriek, waarvoor op aan vraag de gvscbikte reisgelegenheid wordt opgegeven. Na de landbouwers hun melk naar do boterfabrieken brengen is 't hun belang dat de melk Tan uitstekende qualiteit is. Ik raad ben diarom aan een proef met mijn bekroond Wereld-Tentoonstelling Antwerpen 1894, te nemen, 'twelk in Holland veel gebruikt wordt. Specialiteit in GRASSIEST uit de fabriek van den heer M. H. SALOMONSON te Rotterdam. Gewaarborgd gehalte. VRAAGT PRIJSCOURANT. ^riek*.^9 Het beste, om i badeljjkste /'*'3D gemabkelijkste poetsmid- del voor Heer en- en vooral l|yi|SL Dames- en Kinder-Schoenwerk is de APPRETÜUR van Wutë? c. M. jnüiier Co., B e r 1 g n, Beuth-Str. 14. Men lette goed op naam en fabrieksmerk. Verkrijgbaar bijHeeren Winkeliers in Schoenwerk, galanterieën, drogerijen enz. enz. Generaal-Depot bij W. SARDE- MANN, Arnhem. slaande en gelegen in de gemeente s-Heer Arendskerke, in den Ouden Craajjertpolder, kadastraal bekend sectie F no. 397, groot.07.20, bewoond geweest door Adrn. Menheere. Inlichtingen te bekomen bij Mevr. de wed. WACHMANN. orer het Centr. Station. Rijtuig onnoodig. Lift. Ruime kamers. Verwarming vrij. j Pensionlogies en ontbijt fl. 1,85 e. h. j Mevrouw SPRUITENBURG te T e r- Neuzen vraagt die koken kan, om dadeljjk in dienst te treden. S. KALLEWAARD te Wolfertsdijk vraagt terstond als Noodhulp. Terstond benoodigd bij W. WESTVEER, 's - G r a - venpolder. Druk. F. Eleeuwens Zoon. Goes.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1895 | | pagina 4