YAN DE REPE. Hopns Van Me, di M groote opruiming. Premier Koffie. van silo restende goederen van vorige seizoenen StflOiFianofaDriel Zeeuwsck Uienzaad, eene Onderwijzeres, „Centraal Kleedingmagazijn". Buitengewoon groote jaarlijksche Opruiming MANUFACTUREN LEZING QU1NA LAROCHE „KOSMOS" procent korting a contant. MAISK0EKEN SIGAREN. den lieer H. C. Van der Meilen, Kraepeliea Holm's J. F. V. d. LEEUW, Te koop gevra g«j verscheidene spannen Paarden Sigaren en Tabak. STERK 4 Co. 5.103.541.31 Gulden. Ontvangen: eene rijke keuze der nieuwste F. Q. C. DEN HOLLANDER. voor alle mogelijke Schoenen en Laarzen Zuivere PREUVGER KOFFIE, 342e Staats-Loterij. C. Duvekot. G. Bergervoet, te Goes. AAN SPOTPRIJZEN. 3P. DE X-tXGnxr-Y-. Wegens verhuizing OPRUIMING MODES A. J VISSER. Klokslrail. Groenten eu Vruchten. I. F. V. d. LEEUW, Naar Amerika 2de klasse. Uil de hand le koop of l« pach'en ANTOINË MES, Th. HOUTMAN, ïnsectenpoedar Vicat, Wed. J P. Van der Does Lz., de firma Wed. M. VAN DER REIT Onovertroffen KWALITEIT. te Heinkenszand te Ierseke TENTOONSTELLING ZAAIGRANEN Dinsdag 21 Februari 1893. Gebr8. POLAK, IJZERGAAS, DOORBOORD ZINK, RINGEN en HAKEN, OESTERVORKEN Puik nieuw Jb. HOBBEL, Uieiizaadlt'ler, (Mlgensflaal. eene Dienstmeid eene Boerendienstmeid een bekwame Boerenknecht een Arbeider een Smidsknecht AFDEELING GOES van den van van HAASTRECHT, op Dinsdag 14 Februari 1893, des avonds te 7 i/8 uren, in >de Prins van Oranje". HET BESTUUR. Niet-leden hebben toegang tegen be taling van 25 cent. Bjj de herstemming voor lid van den Gemeenteraad wordt dringend aanbevolen OUDELANDE, Febr. '93. VlOI.l: KIEZERS. The Continental Bodega Company. Grootste specialiteiten en Wereldhandel in SPAANSCHE en PORTUÖEESCHE Wijnen. Levert ook gegarandeerd zuivere Bordeaux-wijnen. Speciale offerte St. «Fuifen (rood) f 0,85 per flesch, Graves (wit) 0,80 per flesch, inclusief flesch. Per anker (45 flesch) resp. 86 en 84. Verkrijgbaar bij elke hoeveelheid in de Bodega, Hoofdsteeg no. 3 Botterdam. Bekroond met Gouden Medailles. dit) is de meest krachtige en ver sterkende H1VA-WI JUL Aanbevolen door tal van binnen- en buitenlandsche geneesheeren. Verkrijgbaar in flesscken a ƒ1,90 en 1,— KRAEPELIEN HOLM, Hofleveranciers te Zeist. Depot te Goes by Mevr. de Wed. KROL v. d. HOEK, Apotk. De prijs onzer puike Koffiehoo- nen is heden nog 60 ets. per 1/2 kdo. Geen kleine ronde Afrika-boontjes, maar puike groots boonen. Alleen mogelijk door ons groot debiet en contante in - en verkoop en den grooten voorraad, dien wij juist voor de kofflevei- ling gekocht hadden. Doe uw voordeel 1 HAAGSCHE WINKEL. Papegaaistraat. van 6 tot 10 jaar, zonder gebreken. Adres, vóór Biasdag-14 Februari a. 8.» »d e Prins van Oranje" te Goes. Groote sorteering SIGAREN voorhanden in alle prijzen. Zoo ook alle soorten gekorven TABAK, fijne en grove POETOftlCO. Vraag Prijscouranten. l gevestigd te Zeiat, Provincie Utreeht. Goedgekeurd bij Koninhl. Besluiten van 23 Februari en 17 Juli 1862. WAARBORGKAPITAAL ULT°. 1891 Direetie Jhr. F. H. VAN DE POLL Jhr. F. VAN REENEN. Voorbeeld. Dadelijk ingaande lijf rente. Tarief XHI. Voor elke gestorte ƒ100 krijgt iemand levenslang eenejaar lijksche lijfrente van f 8,50 als hij 56 jaar is. Een GOjarige ontvangt f 9,47 een 62jarige10,09 een 65jarige 11,18 een 68jarige f 12,19 enz. Voorbeeld. Tarief XVI. Voor elke gestorte 1449 ontvangen twee gehuwde personen, waarvan de man 60, de vrouw 55 jaren telt, levenslang eene jaarlijksche rente van 100, welke som tot den dood van den langstlevend© wordt uitbetaald. Behoeft de overledene slechts 50 te ontvangen, zoo bedraagt de storting slechts f 1132. Inlichtingen en tarieven gratis te verkrijgen bij den Hoofd-Agent W. K. Herbig te Middelburg; te Goes bij de hh. J. molhoeken J. Th. Pilaar Hz. en verdsr bij de bekende agenten. GOKN. welke per Meter tot concurreerende prijzen geleverd worden. Het eenigste goedkoopste adres is bij J. VAR KIJKEREX, K lokstraat. Mans Vetleeren Laarzen .ƒ5, Wasleeren 4,75 Bottines met Laken 5, Leeren Bottines 3,50 Kamgaren Molière-Schoenen 3,90 Leeren 3, Gebloemde Pantoffels 2,10 Gestreepte 1,90 Werkschoenen2,50 Vetleeren Pantoffels 2,25 Boeren Strikschoenen 2,90 Halvezool en Achterlap wor den gezet0,90 Dames Kamgaren Laarzen 4, Sagrein 3,25 Laarzen met Neusje 3,50 Kamgaren Molières 3,40 Sagrein 2,40 Molières met Lak 2,75 Vilten Pantoffels van 80 en 90 ct. Stof Pantoffels 1,25 Kinderschoentjes 45, 60 en 75 ct. Boerinnen Muilen (leeren) 1,15 Verlakte Muilen 1,40 Vrouwen Leeren- en Chevreau-pantoffels met hakken 1,80, zonder hakken f 1,35 lk verkoop goedkoop a contant, voor Burger- en Boerenstand. 90 ets. de 5 Ons, puik, lekker, bij STERK Co. Te huur of te koop: j1 met TIHJV. Te bevragen bij J. NOOM,Wolfertsdijk. Teu kantore ran A. K. JANHREN, Oude Vischmarkt te Goes, xijn ran den 16 Februari af te rerkrijgen Loteu roor de Trekking begint 13 Maart. uitstekend geschikt ter vervanging der Lijnkoeken ÏO,per 100 stuks. Alleen verkrijgbaar bij van alle nog* voorhanden zijnde EN TEG E V SPOTPRIJZEN. Doperwten, Snijboonen, Aspersieboon- tjes en Worteltjes per heel blik 40 ets., per half blik 20 ets. Stukjes Appelen 22 ets. per l/s kilo. Verder heele zoete en zure Appelen, Pee- ren, Pruimen en Pruimedanten, Krenten, Rozijnen, Sukade, Vijgen, Citroenen, Si naasappelen enz., haalt men het goed koopst in den HAaGSCHEN WINKEL. Papegaai6traat. in de gemeente O v e z a n d, ter grootte van 2 II. 84 A. 90 c.A. Te bevragen by J. VAN DE PLASSE, Landbouwer te Ellewoudsdijk. 11 I I) E I. B II it Goedkoopste aires voor PIAIVO'S en AHKüBIHAAIirjSCHIü O ft GEUS. Vgfjaar garantie. Wie zich aan wenscht te sluiten by de familie den heer C. BRAAMSE van Rilland en anderen die gedeeltelijk in Febr., Maart en April hopen te ver trekken, wenden zich tot hem of tot J. v. VIJVEN GzAgent te Heinkens- z a n d. ftinsdag te spreken Café HARTMAN. Aan onze geachte begunstigers deelen wij mede dat bij de firma STEItK Co., Goes zonder verhooging van prijs al onze soorten Sigaren verkrijgbaar zijn. 's-HERTOGENBOSCH, Sigarenfabrikant. Vraagt PrijNcanrantru. Om het vee van ongedierte te zuiveren gebruike men het dat onmiddellijk bet ongedierte doodt en onschadelijk is voor het vee. In flacons van 27, 43 en 65 cent te Goes alleen verkrijgbaar bij verkoophuis. IS STEEDS RUIM VOORZIEN VaN 'met nevenstaand fabrieksmerk, waarbjj men ter onderscheiding van alle namaak vooral lette op bet woord BUSSUM op iedere bricjuet. IGÏGÏÖI GROOVES Verkrijgbaar in bussen van f 1,60, f 0,85 en f 0,45 te Goes bij J. P. BOSHOFF. Wed. JOH. DE JONGE. C. DUVEKOT. I. LUTEIJN Az. Gebr. MULDER. «AAXDAU 13 FEBKUABI, 's avonds 61/2 uren, in 't logement van M. BEK DI2VSBAC? 14 FEBRUARI, 's avonds 61/2 urenin 't Hotel van B. VERHEIJ POLS. Spreker: J. K. Van dei* Veer uit Middelburg. Onderwerp: Wat willen de Socialisten EntréeÏO centarbeiders 5 cent, werkeloozen v r ij. van TE GOES door de Af deeling Heinkenszand der Zeeuwsche Landhouwmaatschappij Het Bestuur E. VAN DEN BOSCH, Goes, Voorz. Jhr. S. v. REIGERSBERG VERSLUIJS, te KloetingeSecretaris. Aanmelding- vóór 13 Februari. Programma op verzoek franco. VLINRINfiEN. Leveren in prima kwaliteit en tot concurreerende prijzen en verdere benoodigdheden voor de O es ter cultuur. eigen teelt, (kiemkracht gegarandeerd), te bekomen tegen concurreerenden prijs bij Aan de Openbare School te Borsele wordt gevraagd met akte voor vak k, op eene jaarwedde van 500, Stukken in te zenden bij den Burge meester voor 25 dezer. Door teleurstelling tegen Mei benoodigd bij M. DE VRIEZE te Kloetinge. Terstond benoodigd bij K. HEIJBOER, 's-H e e r- A r e n d s k ^r k e. Met Maart a. s. gevraagd bij JAN BRUINOOGE, Landbouwer te Bo r sel e. Met 1 Mei of wellicht 15 Maart benoodigd, die tevens goed kan ploegen, met WOSTIMÖ, bij J. MEULENBERG te Ierseke. Tegen Mei aanstaande benoodigd, P. G., die goed een paard kan baslaan en een schar kan beleggen, bij J. SLINK, Mr. Sm id te Krabbendijke Franco brieven, doc b liefst in persoon Druk. F. Kieeuwens Zoon. Gooi,

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1893 | | pagina 4