SroérlJOI'sto een Woonhuis 680 talis ei Erf Reaanjassen. Aankondiging. e- Vrachtrijdersinspan P. A. De Ligny. H. J. ROSKES. VERKIEZING ADYBRTBNTIBN. Ligger der Wegen eu Voetpaden op Woensdag 15 Februari 1898, veilen en verkoopen: Openbare Verkooping, op Woensdag 15 Februari 1898, en ERF, Openbare Verkooping. Op Woensdag 15 Februari 1898, Douderdag 16 Februari 1898, openbaar verkoopen p>x_.^.isrK:Hi3sr, WStt 2 groote Biggen. op Vrijdag 17 Februari 1893, veilen en verkoopen: Vrachtrijdersinspan, Openbare Verkooping. op Dinsdag 2! Februari 1898, OOO-MAC. Jacobus Baljé, I) E LIGNY's Kleeding-Magazijn. Levering naar maat van STOOM WASSGHERU BLËEKËRIJ P. I. Asselbergs. Weuscht gij naar Neord-Amerika te vertrekken? Eeu lid van den Gemeenteraad VERGADERING op Dinsdag 14 Februari 1898, Haadpleeg uwen Geneesheer MELKSUIKER Vertrekuur „Goesche Boot". STOOM BOOT DIENST In het paleis van den graaf van Vlaanderen is groote ontroering veroorzaakt door den gister nacht gebleken zelfmoord van den oudsten koetsier der hofhouding. Deze man, genaamd Jean Semaret, van Franscke afkomst, oud 61 jaar, heeft zich gis terenavond, na den graaf, de gravin en hunne twee dochters naar het bal ten hove gebracht te hebben, begeven in de bewaarplaats der tuigen en zadels en zich daar opgehangen. Dit werd omstreeks midder nacht ontdekt. Deze daad schijnt niet in verband te staan tot den vóór acht dagen in het paleis gepleegden diefstal van juweelen. De man was sedert vijf-en-der tig jaren ten paleize in dienst, paste goed op, was onderhevig aan hersen-congestie en had meermalen het plan geuit om zich van kant te maken. De justitie heeft in de woning, waar Semaret in het paleis verblijf hield, eene huiszoeking gehouden, maar niets gevon den. Het lijk is naar het gemeente-lijkenhuis gebracht. Burgerlijke Stand van Goes van 8 tot 10 Febr. 1893. Getrouwd 9, Franciscus Dirkse, 52 j., weduw naar van Willemina Katharina Maartense en Cor nelia Hengstmengel, 40 j., weduwe van Hendrik Nicolaas Van der Beek. Geboren 9, Maatje, d. v. Govert Van der Heijden en Boudewijna Hoogesteger. Ovekleden 9, Reinier Willemse Moeleker, 63 j., gehuwd met Paulina Johanna StrjjarsAdriana Warrens, 55 j gehuwd met Petrus Thewes. Liefdadigheid. DIAKENEN der Ned. Herv. Gemeente alhier ver melden met blijdschap dat gisteren aan het adres van den oud-diaken dhr. W. De Beste is ingekomen een ongeteekende brief (postmerk Goes, 9 Februari), inhoudende een Bankbiljet groot vijf-eii-twintig gulden, met bijschrift»Voor een extra-bedeeling der armen van de Ned. Herv. kerk." De onbekende geefster, of den gever brengen zij ook namens hunne armen daarvoor hartelijk dank, terwijl bereids morgen (Zaterdag), aan het verzoek zal worden voldaan. Goes, den 10 Februari 1893. Namens Diakenen voornoemd, C. MARINISSE, Voorzitter. I. WESSEL, Secretaris. Afloop Aanbestedingen en Verkoopingen. Baarland. Voor het begrinten van een paar binnenwegen (Wachtersweg en Delische weg) over eene lengte van 975 M. bij eene breedte van 2.8 M. was ingeschreven door de heeren A. J. A. Hoogvliet te Baarland voor 2400, A. De Mol te Baarland voor f 2167, P. J. Visser te Hansweerd voor f 2090, J. De Jonge te Biezelinge voor f 1991, C. De Wilde te Kattendijke voor 1927, B. Den Exter Van den Brink te Krabben dijke voor f 1880 en A. Foudraine te Goes voor f 1874. Het werk is aan den laagsten inschrijver gegund. Woensdagnamiddag werd te Rilland-Bath dooi den architect A. Ie Clercq van Kruiningen, voor de heeren Harison en Van Balen, aanbesteed het bouwen van een pakhuis en een dubbele arbeiderswoning aan de stoommeelfabriek te Rilland-Bath. Hiervoor werd ingeschreven door de heerenJ. C. Van den Brink te Krabbendijke voor f 3118; M. Den Hollander te Kruiningen voor 3112; J. Van Hoepen te Rilland-Bath voor 2842 Job. Van Boven idem voor 1 2832 J. Van de Sande te Krabbendijke voor f 2770D. Van Sabben te Kruiningen voor 2738; L. Van Verre idem voor f 2717 en J. P. Pennij te Krabbendijke voor f 2635. Aan den laagsten inschrijver is het werk gegund. (M. Ct.) Jl. Woensdag is door notaris Mulock Houwer in het openbaar te Kruiningen verkocht een woon huis en erf aldaar, groot 6 aren 25 centiaren, aan A. Karelse aldaar voor f 551 en f 20 voor losse Marktberichten. KRUININGEN, 8 Februari 1893. Tarwe f 6,70 a f 6,20, Rogge f 5,10 a f 4,85, Wintergerst f 4,40 a f4 Zomergerst f 4,10 af 3,80, Haver f 3,25 a f2,60, Erwten f7,70 a Boon»n 6,25 MIDDELBURG, 9 Februari 1893. De aanvoer aan onze graanmarkt van beden was vrij vol doende Walch. Tarwe met eenige vraag iu de puike soort tot f 6,75 gekocht en een enkel monster daar boven betaald. Rogge tot f 5,50 aangeboden. Wintergerst f4,75. Zomerdito f4,20. Walch. Witte Bomen met goeden kooplust en in puike soort tot f8,50 verhandeld. Walch Bruine Boonen met veel verschil van qualiteit in de beste soort f8,25 betaald. Walch. Paardenboonen op f 6 vastgehouden. Walch. Tninhoonen in verlezen soort f6,50 Walch. Groeue Erwten in puike soorten kook tot f8,50 a 8,75 verhandeld Koolzaad zinder handel. Boter f 0.95 a 1.05 per K.G. ïïieron f4 per 100 stuks. Voorspoedig bevallen van een Zoon Baronesse SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE geb. Gravin Du Monceau. 7 Februari 1893. Heden overleed in den ouderdom van bijna 72 jaren onze geliefde echtge noot, broeder, zwager, oom en neef, de heer A. L. DEN HARTOG. N. DEN HARTOG—Groeneweg. Wed. A. LEMKES—Den Hartog. J. GROENEWEG. M. VAN DE VATE. Joh,. TEMPERMAN. Wed. A. C. DE JONGE— Temperman. G. J. TEMPERMAN. C. W. QUISTTemperman. J. J. QUIST. W. TEMPERMAN. A. M. TEMPERMAN—Ramondt. N. LUTEIJN—Temperman. I. LUTEIJN. Wed. H. HARINCK en familie, AJcsel. Goes, 31 Januari 1893. Heden overleed, na een smarte lijk lijden van enkele dagen, onze ge liefde echtgenoote en moeder STOFFELINA VERLARE, op den leeftijd van 27 jaar en 39 dagen. Wij hopen in deze zware beproeving te kunnen berusten. Ook mede namens haar bedroefde ouders, broeders en zuster D. VAN LIERE. W. VAN LIERE. Holland, Michigan (N.-A.,) 17 Januari 1893. Strékkende deze tot algemeene kennisgeving. Heden overleed, zacht en kalm, na gesterkt te zijn door de Genademiddelen der H. Kerk, onze geliefde echtgenoot, vader, behuwd- en grootvader, de heer JOHANNES ANTONIE VAN ETTEN, in den ouderdom van bijna 71 jaar. Oosterhout, 8 Februari 1893. Wed. J. A. VAN ETTEN en familie. Be zaak zal op denzelfden voet en onder denzelfden naam wor den voortgezet. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed in den ouder dom van 55 jaar, na voorzien te zijn van de H. Sacramenten der stervenden, mijne geliefde Echtgenoote mej. ADRIANA WARRENS, diep betreurd door mij en mijne kinderen. Goes, Uit aller naam: 9 Febr. 1893. P. THEWES. De ondergeteekende betuigt zijn dank voor de vele blijken van belangstelling, bij zijne bevordering tot Inspecteur der registratie en domeinen ondervonden. J. TER PELKWIJK. Voor de vele bewijzen van deel neming, ondervonden bij de ziekte en het overlijden van mijne dierbare, geliefde Echtgenoote ANNA GELEEDST, betui gen wij onzen innigen dank, inzonderheid aan onzen WelEd. Achtb. beer Burge meester Z. D. Van der Bilt La Motthe en Gemeente- en Kerkbestuur. 's-Heer Abtskerke 6 Febr. 1893. P. REINHOUDT, kinderen en kleinzoon. Voor de vele bewijzen van deel neming, ontvangen bjj het overlijden van mijne geliefde zuster MAATJE VAN BOVEN, betuig ik, ook namens mijne kinderen, hartelijk dank. Rilland-Bath, 7 Februari 1893. JAC. VAN BOVEN. Allen die iets te vorderen hebben van wijlen Cornelia Van Mruinin- gen te lersekegelieven daarvan opgave te doen ten kantore van d6n Deurwaar der HOLLMANN te Goes, vóór 18 Fe bruari 1893. Die iets te vorderen hebben van den beer P. M. TICHELAAR te Kattendijke gelieven daarvan opgave te doen ten kantore van den Notaris MU LOCK HOUWER te Goes, vóór 2 2 Februari 189 3. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Rilland-Bath brengen ter kennis van belanghebbenden, dat een door den Ge meenteraad in zijne vergadering van 9 dezer voorloopig vastgesteld ontwerp van wijziging in den in deze gemeente, met de Haart* van 13 tot 28 Februari 1893, andermaal op eiken werkdag, des voormiddags van 9 tot 11 uren, in bet gemeentehuis koste loos voor een ieder ter inzage ligt. Gedurende dien termijn kunnen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland be zwaren worden ingebracht. Rilland-Bath, 10 Februari 1893. Burgemeester eu Wethouders voornoemd, J. J. VAN GORSEL Hz. De Secretaris, J. Q. C. WABEKE. De Deurwaarder HOLLMANN te Goes zal des voormiddags om 10 uren, aan de herberg van Meijaard te Wolfertsdijlc a. PLANKEN, LATTEN, RIBBEN enz, b. partij Loopvarkens en Biggen Tan P. Jlatliijssen, bestaande uit Boodschapwagen met Veeren, Drielingswagen met ijzeren as sen, Driewielskar, Barouchet, Paard, oud 6 jaar (Merrie), een Ezel, Moes- en Snijmolen, Sleper, Eggen, Harnassement; voorts: een Rund, een Vare koe en een Stiertje, twee Wei schapen, Kanthooi en Beesten peen, alsmede Brandhout en Mest, Gerstestroo, Boonstroo, Klaverhooi En daarna in de herberg van Meijaard d. HUISHOUDELIJKE GOEDEREN, Kabinet, Ladetafels, Kasten, Stoelen enz. 's voormiddags te 10 uren, te 's-Heeren- hoek, in de herberg van de wed. Clauijs, voor de wed. en erven J. Poinpernolle, ten overstaan van Notaris MULOCK HOUWER, van te s-Heerenhoek, in de Rijkebuurt, groot 1 A. 90 c.A. des morgens te 10 uren, zal de heer Anthij. Van Boven, te Driewegen, publiek verkoopen 6 Kalfkoeien, 1 vette Koe, 4 tweejarige Run- ders, 2 eenjarige Run- ders, 1 Hollandschen Springstier, eene partij Mestputloopers 1 Moesmaker en 2 nieuwe Cox-ploegen met houten Bal ken, Zeeuwsch en Amerikaansch model. Information te bekomen ten kantore van den heer W. PELLE te Goes. De Notaris J. VAN DER KLOES zal voormiddags 11 uur te Ovezand voor de herberg van J. Koens, in het EENE GROOTE PARTIJ DorschvloerdelenMestplanken, grenen Balken, Gordingen, Muur platen, Spanplaten, Weegstijlen, Kapgebindten, Zolderbalken, Schee-planken, Richters, Vaam hout, Mutsaard, Aardappels, Krui wagen en Trapnaaimachine. Voorts De Deurwaarder HOLLMANN te Goes zal des voormiddags om 10 uren aan het sterfhuis van Cornells Van Krui ningen, te Iersékedam Paard, Melkkoe, Kalfkoe, Rund, 2 Geiten, 1G Hoenders, verder bestaande uit: Wagen, Huifwagen, Ploeg, Egge, Pulp, 1000 kilogram Hooi, Mest, Landbouw- en Melkersgereed schappen. De Notaris L. A. PAARDEKOOPER OVERMAN, gevestigd te s-Gravenpolder zal des avonds te half 8 uren, ten verzoeke van zijn principaal, in het koffiehuis »de Prins van Oranje" in het openbaar ver koopen te Goes, aan het Keizersdijkje, kad. sectie D no. 1730 groot 85 Centiaren. Aankomende J. J. Ee Clercq* en bewoond door L. De Keijzer en J. P. Hopmans. TE «OES. KWEEKELINGEN, die op 1 April e. k. hun 14e jaar hebben bereikt, kunnen aan bovengenoemde Normaallessen ge plaatst worden tegen 1 April e. k. Tevens kunnen tegen dien tijd leer lingen toegelaten worden tot de voor bereidende klasse. Aanmelding vóór 4 Maart a. s. bij den ondergeteekende, die bereid is de noodige inlichtingen te geven. De Directeur, D. H. C. ITTMANN. Goes, den 10 Febr. '93. Pr ij s per 2 Liter f 2,20. Deze COGNAC wordt maandelijks on derzocht en staat onder voortdurende con trole van Dr. POSTHUMUS te Dordrecht. in Gedistilleerd, Wijn en Bier. «OES. porense water dichte (Geen Guttn Perclia.) een heerlijken kop Waterchoco- laad en is tevens zeer geschikt voor Melkcliocolaad men neemt alsdan in plaats van een gewoon koekje chocolaad een eetlepel vol. Deze en meer andere soorten Cacao poeder en Melkcliocolaad uit de fa briek van de ERVE If. BE JONCr, Hofleverancier, te Wormerveer, zijn te ver- krijgen bij VLASMARKT. GOES. EN „Be Zoom" aan de rivier »de Zoom" te BEBOE W-O P-2BOOÜE. Droge en opgedane wasschen onover troffen. Per stuk en per abonnement. Inlichtingen enz. worden op aanvrage gratis verstrekt bij den ondergeteekende Wendt u dan tot A. SCHRIJVER, Logement »de Koophandel" te GOES, Agent der UT. A. M., die u kosteloos alle inlichtingen geeft. voor op 38 Fetoruari 1893. Alle kiezers en meerderjarige belang stellenden in bovengenoemde verkiezing worden uitgenoodigd tot bijwoning een er tot liet toespreken en stellen van een candidaat voor de te ver vullen vacature. De vergadering zal gehouden worden des avonds te 8 uren, in »de Prins van Oranje." Namens het Verkiezingscomité, J. FRANSEN VAN DE PUTTE. Gebruik voor Kinderen, Zwakken en Maaglijders a 9O cents in bussen van 1/2 Kilo, 3d x> 3/g uit de TE LEIDEN, bekroond met bet Eere-Diploma hoogste onderscheiding, op de Interna tionale Tentoonstelling van Voedings middelen, Kookkunst en Gezondheids leer te 's-Gravenhage 1892. Gegarandeerd zuiver en onder con trole der heeren Dr. P. F. VAN HA MEL ROOS en A. HARMENS Wz. te Amsterdam. Verkrijgbaar te GOES 0. a. bij de heeren: J. P. Boshoff en B. Jause en te Kruiningen bij J. Van Bijke. FEBRUARI. Van GOES Zondag 12 's mor. 8,30 Van ROTTERD. Woensd. 15 'sinor. 5,- tusschen MIDDELBURG en ZIERIKSEE. CORRESPONDEERENDE VAN EN NAAR ZIERIKSEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. FEBRUARI 1893. Ainsterdamsclie Tijd. v. Middelb. n. Zieriksee. v. Zieriksee n. Middelb. 's mor. 'srnd. 'smor. 'smd. Zaterdag 11 Zondag 12 Maandagl3 Dinsdag 14 Woensd. 15 Honderd. 16 Vrijdag 17 Zaterdag 18 Zondag 19 Maandag20 Dinsdag 21 Woensd. 22 Donderd.23 Vrijdag 2t Zaterdag 25 7,40 2, 7,40 7,40 2, 7,40 2, 7,40 2, 7,40 2, 7,40 2, 7,40 2, 7,40 7,10 2, 7,40 2, 7,40 2, 7,40 2, 7,40 2, 7,40 2, Zaterdag 11 Zondag 12 Maandag 13 Dinsdag 14 Woensd. 15 Donderd 16 Vrijdag 17 Zaterdag 18 Zondag 19 Maaudag20 Dinsdag 21 Woensd 22 Donderd.23 Vrijdag 24 Zaterdag 25 7,50 2,30 7,50 7,50 2,30 7,50 2,80 7,50 2,30 6,— 2,30 7,50 2,30 7,50 2,30 7,50 7,50 2,30 7,50 2,30 7 50 2,30 6,30 2,30 7,50 2,30 7,50 2,30 De Omnibus in correspondentie rijdt af van Goes, Kantoor Van Gend Loos op het uur van afvaart van Zieriksee en éen uur ua afvaart van Middelburg. Lichte goederen J/2 uur te voren te be zorgen bij den Agent C. J. KOOMAN. Voor zware goederen afzonderlijke wagens.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1893 | | pagina 3