Uit de residentie wordt aan De Tijd medege deeld, dat H. M. de Koningin-Regentes generaal graaf Dumonceau, chef van het Militaire Huis van H. M. de Koningin, heeft belast met het over- I brengen van Hoogstdezelver gelukwenschen aan den paus, ter gelegenheid van diens gouden bisschopsjubilé. Een der redacteurs van het Ilbl., die het Noor den bezocht om daar den toestand te leeren kennen, schrijft in zijn vijfden en laatsten brief: Wanneer ik thans de indrukken myaer vierdaag- sche reis door deze streken samenvat, dan kan dit laatste woord een van geruststelling zijn in de verwachting, dat de gebeurtenissen van den laatsten tijd strekken zullen tot hervorming. Bij de bezittende klasse is het besef levendig geworden, dat zij bet volk te lang aan zich zelf overliet; dat zij te zeer verzuimde iets tot zijn stoffelijke welvaart en geestelijke ontwikkeling bij te dragen. Indien nu de hand aan het werk geslagen wordt en de Partij van Hervorming en Orde" haar programma in de practijk gaat uitvoeren, dan zal de geest onder de arbeiders ongetwijfeld verbeteren. Wat mij vooral aantrekt in de inrichting dezer party is, dat ook arbeiders in de bestuurscommissiën zitting zullen nemen. Dit is zeer goed gezien. Het volk is bezig zijn eigen weg te zoeken, en beeft zich allereerst gewend tot de leiders der so ciaal-democratie. Graat het thans inzien, dat ook langs wettigen weg, met gebruikmaking van de krachten, in kapitaal, kennis en talent gelegen, welke de burgerij aanbrengt, verbetering bereikbaar is, dan zullen de rustige elementen onder het volk onge twijfeld dien weg opgaan. Wat door particulieren kan worden gedaan, is uit het practisch programma, door den heer Tijdens en anderen in de vergadering der Party van Orde" ontwikkeld, duidelijk gewor den. Bij dat programma, in mijn vorig schryven vermeld, zoude ik nog willen voegen beperking van vrouwenarbeid en verbetering der arbeiderswoningen. Naar aanleiding van bet adres van een aantal Haagsche conservatieven, die verwerping verlangen van het ingediende kiesrecht-ontwerp, welk adres onderteekend is o. a. door de oud-Ministers Heems kerk, Grobbée, Dyserinck en Hartsen, schrijft het Vaderland de volgende kleine herinnering: »De kiesrechtregeling der additioneel© artikelen is onverdedigbaar. Het is eenige weken geleden ge zegd door een onvei'dacht getuige, door mr. Spren- ger van Eyk, die als lid van het Kabinet-Heemskerk mede schuldig staat aan de samenstelling van die artikelen. Zij beantwoorden, betoogde deze oud- Minister, niet aan den eisch der Grondwet. Door op het platteland een veel uitgebreider kiesrecht te geven dan in de steden, zooiat de kiezer, wiens geschiktheid en welstand hem daarginds kiezer maakt, zyn recht verliest, zonder iets van zijn ge schiktheid of welstand te verliezen, als hij zich in de stad vestigt, heeft men een onderscheid gemaakt, door de Grondwet niet gewild. Leden van het Kabinet, dat dit onhoudbare kies recht doordreef, waren de haeren Heemskerk en Grobbée. Het Kabinet, dat volgde, erkende terstond dat kiesrechthervormiag noodig was. In de eerste troon rede werd het reeds verklaard, maar onder vast koppeling van het kiesrecht aan de personeele be lasting, die zou worden herzien. Een destijds ver dedigbaar standpunt. Men wilde blijkbaar een zekeren census, hetzij belasting-, hetzij woningcensus, die zyn grondslag moest vinden in de wet op het per soneel. Men begreep echter, dat, om tot een eenigs- zins bruikbare regeling te geraken, een ook uit anderen hoofde, wensehelijke herziening van het per soneel noodzakelijk was. Maar het bleef bij beloften. Het Kabinet liet de herziening van het personeel rusten en vergat de belofte der kiesrechthervorming. Het verschoof de zaak voortdurend en verklaarde ten slotte geen kiesrechthervorming te zullen voorstellen. Het Kabinet viel onder 't ongeduld en de veront waardiging der kiezers en liet aan zijn opvolger een onhoudbaar kiesrecht na, met een onherziene per soneele belasting. Leden van dit Kabinet waren de heeren Hartsen en Dyserinck. Wat dunkt u, conservatief-liberalen, zijn de heeren Heemskerk, Grobbée, Hartsen en Dyserinck de aan gewezen mannen, om u voor te gaan in een bewe ging tegen Tak's kiesrecht? Als Tak's kiesrecht, dat gij niet wilt, komen moet en komt, hen treft de schuld, die een tijdige her vorming hebben belet. Zij moesten ingaan in hun binnenkamer, hun kleederen scheuren en aseh strooien op hun hoofd, in plaats van hun luide jammerklachten uit te storten in adressen, die u te wapen roepen tegen de gevolgen van hun daden en hun verzuimen. Het boricht omtrent een bezoek van Hare Majesteiten aan Breda is onjuist. Tot nu toe is er niets bepaald omtrent bezoeken van de Konin ginnen aan provinciën of steden. Plannen daaromtrent bestaan er niet. De Minister van Financiën brengt ter kennis van belanghebbenden, dat in Maart en April, op nader te bepalen tijd, te Arnhem, een vergelijkend examen zal gehouden worden voor 50 plaatsen als kommies der 4e klasse der directe be lastingen, invoerrechten en accijnzen, op een belooning van f 480 's jaars. Nadere bijz. bevat de St.-Crt. van heden. De Minister van Oorlog heeft bepaald, dat de lotelingen van de lichting 1893, die binnen 10 maanden werkeiijken dienst blijken geven van bruikbare korporaals te zijn en zich door een zeer goed gedrag onderscheiden, daardoor aanspraak verkrijgen op twee maanden verlof met behoud van soldij. Mr. A. H. Koning, te Finsterwold, ontvangt nog steeds van verschillende zijden blijken van be langstelling in de door ham iu bat laven geroepen party van orde. Het is hem echter voorge- komen, dat het niet van belang is ontbloot, in de t locale bladen nog eene kleine opheldering te geven. »De partij van orde", schrijft hij, ^eerbiedigt ieders overtuiging. Zij bemoeit zich niet met politiek. Zij, die de socialistische beginselen zyn toegedaan, kun nen zich met volkomen recht bij haar aansluiten, mits zij laDgs wettigen weg die beginselen wenschen te verwezenlijken. Alleen zy, die aan revolver en dynamiet de voorkeur geven, zij, die blijven vast houden aan het programma te Zwolle opgesteld, zullen bij de partij van orde geen steun vinden". Kerkelijke Zaken en Onderwijs. Rillaiid^Bath. In deze gemeente zijn 253 kinderen aanwezig tusschen 6 en 12 jaar n. 1. 124 jongens en 129 meisjes. Daarvan ontvangen 232 onderwijs, terwijl 9 jongens en 12 meisjes daarvan verstoken zyn. Van deze 21 kinderen zullen waar schijnlijk 12 in Mei a. s. ter school komen. Vier kinderen gaan wegens gemoedsbezwaren niet ter school en vier andere zijn te ver van de school verwijderd. Uit deze gemeente ontvangen 4 in an dere gemeenten onderwijs n. 1. te Krabbendijke en Woensdrecht, terwijl uit andere gemeenten hier 11 ter school gaan. Men schrijft uit Biervliet aan de T. Gt. Voor de vacante betrekking van hoofd der school in de kom der gemeente, jaarwedde 1200, meldden zich in den zomer van '92 vier-en-twintig sollici tanten aan. Onder hen waren er acht bezitters der 3 moderne taal-aeten. Vandaag, 6 Februari, is het vergelijkend examen, schriftelijk werk, aangevangen, waaraan slechts 7 liefhebbers deelnamen. Maar éen dezer is in het '.bezit van acte voor Fransch, Duitsch en Engelsch, nl. de heer Lijbaart, hoofd der school te Krabbendijke, doch wiens be noeming tot hiertoe onmogeljjk gemaakt werd. Schoolopziener en dagelijkseh bestuur waren het steeds eens geweest om 6 der 8 geleerde hoeren op de voordracht te plaatsen, maar, wanneer nu blijkens het te houden examen de eenige bezitter der 3 ac- ten wederom van de voordracht geweerd mocht worden, dan is op onze bevolking het rijmpje ten volle van toepassing: »Twee honden vechten om een been, de derde enz." De gansche gemeente, althans 7s der bevolking is vol vreeze. Want: het is kwaad kersen eten enz. Het examen wordt afgenomen door de heeren Bevelander Schoo, te Groede, Barentsen, te Schoon- dyke en Vorsterman van Oijen, te Aardenburg. Niet de districts-schoolopziener, de heer Van Visvliet, te Middelburg, maar wel de arrondisse- ments-gchoolopziener, de heer Gerritsen, te Breskeus, was bij het examen tegenwoordig. Behalve 3 sollicitanten uit Zeeland, namen 1 uit Z.-Holland, 1 uit N.-Holland, 1 uit Gelderland en 1 uit Overijsel aan het examen deel. Rechtszaken. Arrondissements-liechtbank te Middelburg. Heden zijn veroordeeld: I. J. P., 29 j., enM. P., 22 j., beiden te Ierseke, wegens jachtovertreding, bedreiging, misdrijf tegen het leven en mishandeling, ieder tot 6 maanden gevangenisstraf, 2 maal f 20 boete of 2 maal 8 dagen hechtenisJ. v. 't W., 20 j., te Baarlaud, wegens mishandeling, tot 7 dagen gevangenisstrafC. IC, 29 jte Hansweerd, wegens wederspannigheid, tot 7 dagen gevangenis straf M. K., 23 j., te Hansweerd, wegens dron kenschap en wederspannigheid, tot 1 maand gevan genisstraf en 3 of 3 dagen; C. J., 29 j., te Hansweerd, wegens bedreiging, misdrijf tegen bet leven en mishandeling van een ambtenaar, tot 3 maanden gevangenisstrafP. G 21 j., en C. v. II., 21 j., beiden te Goes, wegens wederspannigheid, de Ie tot 7 dagen, de 2e tot 1 maand gevangenisstraf. Vrijgesproken werden: H. W., 36 j., te Ierseke, beklaagd van verduistering; P. J. J., 18 j., te Goes, beklaagd van het storen van een godsdienst oefening; A. II., 18 j., en J. F. G., 17 j., te Goes, beklaagd van mishandeling. In den avond van den lstea Juli, was er te Ierseke kermis, en dientengevolge eene vrij groote drukte. De burgemeester, de beide veldwachters en de havenmeester surveilleerden, en aan zeker koop man werd toen door den burgemeester te kennen gegeven, dat bij dronken was. Eenigen tijd later ging die man uit de kroeg naar huis, voegde aan een der beide veldwachters toe, dat hij niet op het erf van zyne schoonmoeder mocht komen, en werd daarop door dien veldwachter gevolgd. Eeuige oogen- blikkon later werd de koopman zittende gevonden aan den hoek van zijn huis, terwijl hij hevig bloedde aan het hoofd. De veldwachter beweerde, hem met een stok op het hoofd te hebben geslagen, omdat hy hem (den veldwachter) aangegrepen hal en de keel had toegeknepen. Wegens mishandeling veroordeelde de rechtbank te Middelburg, na herhaald onderzoek, den veld wachter tot eene gevangenisstraf van twee maanden. Gisteren werd deze zaak voor het gerechtshof te 's-Gravenhage behandeld en werden 14 getuigen gehoord, van welke één a décharge. Vooral de burgemeester van Ierseke legde belang wekkende verklaringen af. Deze Meld er stellig voor, dat niet dan uit nood de veldwachter den stok ge bruikt had en zei woordelijk»Ik bewonder het in (den veldwachter) dat hij de kalmte heeft gehad om den stok te gebruiken en niet zijne revolver, die hy by zich had; dat weet ik!" Onmiddelijk na het voorval had bekl. aan hem getuige volledig medegedeeld, wat er gebeurd was, zooals sedert bekl. blijkens de stukken steeds heeft verklaard. Omtrent den persoon van bekl. werden eveneens zeer gunstige verklaringen afgelegd door een vroege- ren burgemeester van Ierseke, onder wien bekl. circa 5^ jaar had gediend. Intusschen legden andeie getuigen voor bekl. zeer bezwaranda verklaringen af, hoewel zy in hunne mededeelingen niet meer die zekerheid tentoonspreid den als vroeger bij het onderzoek en de behandeling in eersten aanleg. Daarom ook begon het O. M. met daarop te wijzen, terwijl deze, zich geheel vereenigende met de ziens wijze van de rechtbank te Middelburg, constateerde, dat het materiëele feit, het toebrengen van de slagen, bewezen was, en niet het minste bewijs geleverd was als zoude beklaagde gehandeld hebben uit wettige zelfverdediging. Immers beklaagde beweert om hulp geroepen te hebben, doch wel hebben getuigen den noodkreet van den mishandelde, maar niemand heeft het hulpgeroep van beklaagde gehoord en bovendien heeft niemand eenige wanorde bespeurd aan bekl.'s kleeding, die toch van een groote worsteling het gevolg moest zijn, noch ook heeft iemand verder eenige sporen van de worsteling gevonden. Komende dan van die worsteling, heeft bekl. aan geen der per sonen, die hem ontmoetten, eenige mededeeling van een worsteling gedaan en zelfs al ware de eerste klap van den mishandelde uitgegaan, dan nog zou voor zelfverdediging een dergelijke mishandeling niet noodig zijn. Verder eenige bijzonderheden behande lende, sprak Z.E.G.A. het uit, dat door dezen bekl. ia het proces een stelsel van misleiding is gevolgd als zelden werd gezien en trachtte spr. dit aan te toonen uit verschillend© verklaringen van getuigen, terwijl de overdreven lof door den burgemeester den bekl. toegezwaaid in merkwaardige tegenspraak is met een voordracht tot ontslag van dien veldwachter, indertijd gedaan door dienzelfden burgemeester, in tegenspraak ook met een vermoeden als zoude bekl. tegen dezen zelfdes eersten getuige, den nu mis handelde, in een strafzaak een valsche verklaring hebben afgelegd, voor welke verklaring bokl. zich eerlaDg voor de rechtbank te Middelburg zal hebben te verantwoorden. Het requisitoir strekte tot bevestiging van het vonnis. Mr. L. W. Van Gigch, van Amsterdam, begon zijne pleitrede als verdediger met eene korte schil dering van de eenvoudige toestanden en verhou dingen, die daar te Ierseke moeten bestaan, zijne beweringen daaromtrent grondende op de verkla ringen van den vroegeren burgemeester van Ierseke, tegenwoordig in dezelfde ambtelijke betrekking te Krommenie. Uit een en ander moest duidelijk blijken, dat daar te Ierseke een troepje bestaat dat a tout prix dezen bekl. weg wil hebben en geen enkel middel schroomt te gebruiken, dat daartoe leiden kan. Overgaande tot den lof, door den tegenwoordigen burgemeester aan bekl. toegezwaaid, besprak pl. de vroegere positie van dien burgemeester als zee-officier, hoe deze in het begin met bekl. niet overweg kon, doch hier als waar zeeman de openhartige verklaring heeft afgelegd, dat hy door bekl. beter te leeren kennen hem had leeren appreciëeren als een uitne mend politie-agent. Verder besprak pl. hetgeen het O. M. had aan gevoerd ter zake van een aanhangige aanklacht wegens meineed. Hierop kon bekl. zich niet verde digen. Pl. kende dat dossier niet, en het Hof zou wel doen alsof die woorden daaromtrent niet ge sproken waren. Wat het feit zelf betreft, trad pl. in verschillende bijzonderheden, waaruit blijken moest dat de mis handelde eigenlijk was te beschouwen als partij in deze zaak. Immers, moet men aannemen dat bekl. de waarheid spreekt, dan zou diezelfde mishandelde zich hebben schuldig gemaakt aan een aanval tegen een ambtenaar. En dat dit laatste alles behalve on mogelijk is, blijkt uit de verklaring door den burge meester hier onder eede afgelegd, dat even te voren de mishandelde den bekl. heeft toegevoegd de woor den »ik lust je wel!" Wat die woorden beteekenen, kan niet twijfelachtig zyn. Waarom had niemand het roepen van beklaagde gehoord? Omdat zijn keel toegeknepen werd. Het roepen van den mishandelde zal bovendien gehooid zijn na het gebeurde. Gedurende het oogenblik, waarin het feit gebeurde, zal nieinanl eenig geroep öf van den mishandelde óf van den bekl. hebben gehoord, te minder omdat toen de getuigen stonden vlak by een café en een draaiorgel. Een worsteling had in zekeren zin slechts plaats gehad, wijl de zeer sterke getuige den bekl. bij de keel had, docb bekl.'s horloge en ketting dan, die gebroken waren Bovendien heeft bekl. onmiddellijk na het gebeurde het feit medegedeeld aan den burgemeester, zijn chef, gelijk zijn plicht was, medegedeeld ook dat hij zijn horloge en ketting gebroken had en de kast had verlorenwelke kast later door iemand op het erf van den le getuige is gevonden, welke eerste getuige niet heeft geaarzeld om op den vinder in vloed uit te oefenen, ten einde dezen te bewegen de vondst te verzwijgen. Tal van bijzonderheden werden nog door pleiter besproken. Na al het aangevoerde meende pleiter veilig tot de conclusie te mogen komen dat beklaagde behoorde te worden ontslagen van rechtsvervolging. Na re- en dupliek werd de uitspraak bepaald op 23 Februari. (N. R. Ct) Het gerechtshof te 's-Gravenhage jheeft be vestigd het vonnis der rechtbank te Rotterdam, waarbij Ockeloen veroordeeld is tot 10 jaar gevan genisstraf wegens doodslag, op een politie-agent gepleegd. Gemengde Berichten. 's-lleer Arendskerkc. Het voornemen bestaat ook hier een fanfarengezelschap op te richten. Eene commissie, bestaande uit een 7tal ingezetenen, heeft hare ijverige pogingen om de benoodigde gelden bijeen te krijgen met een goed gevolg bekroond gezien, daar iemand zich heeft bereid verklaard eene voldoende som voor te schieten. Er heeft zich een meer dan voldoend aantal werkende leden aangemeld, men 13 voornemens met een 20tal te beginnen. Indien nu de steuu der burgerij wordt verkregen is de zaak verzekerd. Zondag jl. werden aan den heer L. Zuidweg uit K.ral>hendijlfce aan de haven, door den schipper Krik uit Zandvliet, een paar laarzen getoond met de vraagKent u die laarzen waarop de heer Z. constateerde, dat het laarzen waren van een zijner werklieden. Weldra bleek dat er ingebroken was in een der oesterloodsen van den heer Z. en dat er aog een paar zoo goed als nieuwe laarzen en twee oliejassen waren medegenomen. Hoe vlug ook de politiedienaren Hendriks en Maliepaard de dieven achtervolgden, is het hun niet gelukt ze in handen te krijgen. Het zijn twee Duitschers, die reeds twee jaren te Antwerpen zich ophielden, en bij vertrek van een Amerikaansch schip zich daarop verborgen om zoodoende de Vereenigde Staten te bereiken. Zij werden toen echter op de "Westerschelde ontdekt, en te Vlissingen aan wal gezet. fik il land-Batfi. Morgen vertrekken van hier twee jongelieden naar Amerika. Daaronder bevindt zich de zoon van den heer Braamse, die voorloopig met een broeder, welke reeds in Amerika is, de hof stede zal bewerken, door zijn vader onlangs gepacht. Het 45e Ned. Landt. Congres, in 1892 te Wageningen gehouden, heeft een nadeelig saldo opgeleverd van 1479,40. De deelnemers in het waarborgfonds moeten 80 pet. brassen. Het stoomschip »Samarang", van Rotter dam naar Java, arriveerde 9 Februari te Port-Saïd, met verlies van schroefbladenhet moet te Suez dokken om gerepareerd te worden. Uit eene statistiek in de Volksvriend, het orgaan der Nederl. vereeniging tot afschaffing van sterke drank, blijkt, dat in Zeeland van 1872 tot 1890 het drank verbruik per hoofd is vermindei d van 6.3 L. tot 5.75 L. 't Is toch altijd nog een respectabel cijfer. Naar men verneemt, is aan de maatschap p ij »D e Schelde" te Vlissingen opgedragen het ver vaardigen en leveren van een oorlogsschip, type A. Er komen jaarlijks duizenden bussen Pran- sche blikgr oenten binnen onze grenzen. Parys alleen verkoopt jaarlijks 24 millioen bussen. Aan dat Fransche goed geven velen om het schoone uiterlijk de voorkeur boven ons Hollandsch product. Hoe ver keerd dit is, kan men beoordeelen uit hetgeen hier volgt Dr. Van Hamel Roos heeft een vergelijkend onder zoek gedaan van eenige Fransche en Hollandsche in blik geconserveerde doperwten, d. i. de groente, die het meest aan kunstmatige koperkleuring bloot staat. Hij kreeg de volgende resultaten Twee soorten Fransche waar gaven per kilo ge middeld 255 mgr. gekristalleerd kopersulfaat en 65 mgr. metallisch koperde waar eener derde Fransche fabriek gaf 107 eu 26. De bussen van drie Hollandsche fabrieken daaren tegen vertoonden geen van alle een spoor dezer metaalverbindingen. Wij gelooven, dat verdere commentaren bij deze resultaten overbodig zijn. Voor onze industrieelen, die zich niet met koper- kleuring ophouden, doch juist daardoor soms achter moeten staan bij vele buitenlandsche fabrikanten, die met koper een mooi kleurtje aan hun waar geven, is het ernstig te hopen, dat bet voorbeeld van Spanje, dat het bezigen van koperzouten ter kleuring van voedingsmiddelen ten eenenmale heeft verboden, overal nagevolgd worde. Een loterijgezelschap, bestaande uit een vijf tigtal onder-officieren van het eerste regiment veld artillerie te Utrecht, had de vorige week bij de trek king van de laatste honderd nommers der Staats loterij het geluk op een gesplitst lot een prijs van 1000 met de daaraan verbonden premie van 30,000 te trekken, terwijl eenige onder-officieren van het korps genietroepen op hetzelfde nommer mede prijs en premie trokken. Maandagnacht werd door een agent van politie te Dordrecht het geroep van »huip" gehoord het geen weldra bleek van uitde rivier, in de richting van den Biesbosch te komen. Het bleek dat een achttal personen in levensgevaar verkeerdendezen toch hadden getracht met een roeiboot den overkant te bereiken, niettegenstaande hieraan door den zwaren ijsgang levensgevaar was verbonden en dit ook vol doende aan een viertal van hen te kennen was gegeven door den veercommissaris. De boot, waarin genoemde personen zich hadden bevonden, was spoedig door de scherpe ysschotsen op drie verschillende plaatsen doorboord, zoodat deze met de geheele be manning gezonken zou zijn, indien zij niet in de onmiddellijke nabijheid van een ducdalf, waarom een vaste en sterke ijsmassa zat, waren geweest, waarop ze zich nog byfcijds konden redden. Ruim een half uur moesten zij daar vertoeven, totdat de stuurman van het veer hen uit deze benarde positie verloste. Zaterdagmiddag heerschte er eene buitenge wone dtukte op het dorp Koewacht. Oud en jong was op de been en vreugdeschoten weergalmden door de lucht. Wat was er toch gaande O, vraag het slechts aan een dreumes langs den weg en hij zal u antwoorden: »Weet ge dat niet? Mie Stuur trouwt vandaag" Nu is het op zichzelf natuurlijk zoo verwonderlijk niet, dat iemand trouwt. Men ziet dat dagelijks en slechts zelden wordt er veel notitie van biuid en bruidegom genomen. Deze bruid echter, eene bekende straatfiguur, genoot het voorrecht van eene buitengewone attentie, niet al leen vanwege de lieve" jeugd, maar ook vau de zijde van het publiek. Zij werd namelijk door hare vrienden afgehaald. De Nederlandsche driekleur ging voorop, terwijl een harer collega's vroolijk op de harmonica speelde en anderen met palmtakken in de hand hen vergezelden. Overal werd het jonge paar levendig toegejuicht. Nu, het was dan ook een zelzaam feest, dat men vierdewant de bruidegom telde slechts 69 jaar en de bruid bad den aanvalli- gen leeftyd van 74 jaar bereikt. Zoo iets ziet men alle dagen niet. En met voile recht mocht men zingen >Daar is liefde bij", of te wel »De min, de min ziet naar geen jaren." {T. Ct Den heer Eduard Bonnetti, aan de bezoekers van dea circus-Carré welbekend, is het, volgens het Hbl., met veel moeite gelukt 12 vossen te dres- seeren, die te gelijkertijd werken met 6 kippen, 7 eenden, een raaf, een jachthond en een dashond. Met deze dieren zal hij eerstdaags naar het buiten land vertrekken.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1893 | | pagina 2