Fresno! Lagerbier I Groot Café-Concert. La Tonki noise BOLDOOT's Eau de Cologne CAEË HARTMAN. F. Q, C. Ben Hollander. tam êk „Vollenhoven". Spiritisme en Somnambulisme, GEEN VOOR DE KERMIS NOGATKRAAM Salon Gralathé Revalenta ürabica. PASSERDOOZEN MATINEE ORGELCONCERT, (Marche pas redoublevoor Piano. F. KLEEUWENS ZOON. 5®! Te koop, ook in ruil een nel licht Brtakje, Tilbury, 2 Barouchels, Coiij 3 Tent wagentjes, Arresledeu en meer. BOUW AN, Te koop: Ghais. voldoet zoo goed als bet Merk Let vooral op het Etiket. Geen grijs haar meerlÏ! imsm wM8ba"bii J. De Foorter. Voorhanden: Schoenen en Laarzen Ueeren- en Dameswerk, Van af Vrijdagavond gedurende de Kermis: Abonnementskaarten van af heden te verkrijgen a Koek, Banket, Kleingoed, Chocolaad, Pepermunt, Suikerwerk, Eau de Cologne, Odeurs enz. enz. enz. J. F. VAN DER LEEUW, oijen Wafel- en llroederljeskraam en lispakjes en Suikerwerken, F. S. Fralanluono. KERMIS GOES. Groote Markt, midden in de Middenrij. Prof. MULLENS en DOCHTER. Prof. MULLENS, Chevalier Sauveleup Maritime. Op de kermis alhier. Ie Rang 25 et2e Bang 15 et. Wed. George Miillep. ECHTE 1)U BARRY'S Wij waarschuwen onzen geëerden afnemers voor fleeren, Jougebeeren cu Kinderen. voor DEMI-SAISONS naar maat. F. Q. C. DEN HOLLANDER, A. A. W. BOLLAND. Café Harmonie. P. L. Krugers. Sociëteit „Eensgeziudheid". HET BESTUUR. Tuin der Sociëteit „Van Ongenuchten Vrij", Goes. Groot Militair Concert en Bal, op Vrijdag 29 Augustus a. s., Verlichting van deu Tuiu. BAL in de groote zaal. op Maandag 1 September 1890, eene flinke Meid eene flinke Werkmeid, twee fatsoenlijke Dienstboden, É&glS eene bekwame Êjm Keukenmeid, een flinke Werkmeid Het Fresno Laud Syndicate verwijst belangstellenden naar de volgende berichten uit Californië van diverse vertrouwbare personen, omtrent hare gronden ontvangen en voegt daarbij de mededeeling, dat haar land nog slechts tot 1 September a. s. tot den tegenwoordigen prijs van 75 per acre verkocht zal worden. Brief van den Heer G. CRANS, Boomkweeker en gediplomeerd Landbouwkundige dd. FRESNO29 Maart 1890. »Wat den grond betreft kunnen wij tevreden zijn met de kwaliteit. Een ieder, die er komt, roemt hem om zijne hoedanigheid, niet te zwaar, dus ge makkelijk te bewerken en krachtig en kleihoudend genoeg om een krachtigen groei te verzekeren". Ongetwijfeld geschikt voor alle vruchtsoorten. Yerklarlng geteekend door ruim 50 Vruchtenkweekersnabij FRESNO. »Wii hebben na onderzoek de gronden, bekend als Perrin Colony no. 2, be vonden te zijn uitstekend geschikt voor de Vruchten-cultuur" Telegram van onzen landgenoot, den Heer 1). ONDERBERG. FRESNO158'90. Qrond goed. Fresno aangename stad. ONDERBERG. Telegram van onzen landgenoot, den Heer GEREBR1ND3, een Vruchten kwee ker, die reeds sedert l1/^ jaar bij Fresno woont en onze gronden onderzocht. FRESNO19—8—'90. Land best. GEREBRANDS. Certificaat, na chemisch onderzoek, van de hoogste autoriteit op Landbouwgebied in Californië, Professor E. TT. H1LGARD, wiens handteekening is gelegaliseerd door den Nederlandschen Consul. »AlIes te zamen genomen, beschouw ik dezen grond als uitmuntend voor de Rozijnen-Cultuur". Voorts worden belangstellenden verwezen naar den zeer intoressanten brief van den Wel Edel Gestr. Heer Kapt. W. E. WILLINK KETJENy voorkomende in ons blad van heden (27 Augustus.) Zij, die dus nog naar verbetering van positie zoeken, lust hebben in een gezonden werkkring in de opan lucht en over een kapitaal van minstens vijf mille te beschikken hebben, wordt de lezing der nieuwe geïllustreerde Bochure van het FRESNO LAND SYNDICATE ten zöerste aanbevolen. Daze brochure wordt tegen toszending van 25 Cts. in postzegels franco toegezonden. Kantoor en spreekuren tot 1 September UTRECHT" SCIIESTflt A AT 19 le A NI STIC 111> A NI, Woensdags en Zater dags va» ÏO—13 uren. Te bevragen te Heinkenszand. een zoo goed als nieuwe aan het Hulppostkantoor MIDDELBURG. De nieuwe Lon don is de beste van alle Parfumerieën om het grijze haar binnen enkele da gen te doen ver dwijnen en is te Goes alleen ver- Prijs 85 cent per flacon en 1,50 per dubbele flacon. eeDe ruime keuze voor den Boerenstand, alsmede alle voor welks soliditeit wordt ingestaan. Beneden alle concurrenii8. Aanbevelend, Ganzepoortstraat. C. J. SMIT. De lieele en halve Wijnflesschen, waarin verkocht wordt, zijn verzegeld met Cachet: J. C. B0LD00T. Zie de te verspreiden Programma*». f 0,75. ZIJN WIJ BUITENGEWOON GESORTEERD IN aau de beken tl e lage prijzen. HAAGSCHE "WINKEL. van ZIERIKSEE maakt zijnen ge- bekend, dat hij met eerden begunstigers zijne van ouds bekende is geplaatst op de Vlssmarkt, tegenover het Rijfelstraatj*. Hij belooft eene nette en civiele bediening. De ondergeteekende heeft de oer te be richten dat hij weder is gearriveerd met zijn nieuw mede van de nieuwste modellen, slaande recht over de Korenbeurs. Zich vleiende met een druk bezoek ver eerd te worden, belooft hij eene prompte en accurate bediening. TE STANDPLAATS: DOOR Prof. MULLENS en Dochter hebben de eer gehad voor Koning, Prinsen en Graven van Nederland werkzaam te zijn geweest, waarvan de bewijzen voor een ieder ter inzage liggen aan hun Theater. NB. De Somnambule ziet alle voorwerpen in haren slaap en schetst het menschelijk karakter, ja zelfs noemt zij den mensch bij naam. Versch-ileno Dagbladen geven hunne recensie als volgt: »Ea wie wil zijn eigen karakter niet eens gaan verkennen? Daartoe bestaat de boste gelegenheid bij Prof. MULLENS en Dochter. Niemand zal onvoldaan zijn tent verlaten, maar verbaasd staan ovpr het Somnambulisme, dat daar te aanschouwen is". IIis genoegzaam bekend, dat het Spiritisme en Somnambulisme door Prof. MULLENS en Dochter uitgevoerd, niet het minst in betrekking staat met Horoskoop, Planeet, Waarzeggerij of iets van den aard. in verbinding met den geest MA JU. In de geheimkamer van docter Faust. De eerste ontleedkunde. Ongelooftijk en toch waar. Twee gipsen beelden, die aan het publiek tot onderzoek zullen worden aangeboden, worden langzaam levend en smelten samen tot éen beeld, veranderen langzaam weer in steen en keeren terug tot een lusthof van bloemen en later tot een sqasrium. Hat beeld spreekt en zingt. Kinderen half geld. Abonnementskaarten gedurende de kermis verkrijgbaar ad 1 gulden. Directie P. H. TROMPETTER. De ondergetee- kende maakt h et v^Ageachte publiek be kend, dat zij alhier is gearriveerd niet een groot assor timent fijne gewaarborgde En- gelsche Messen, Scharen, Vor ken en Lepels, Engelsche en Belgische Geweren, Revolvers, Brillen, Verrekijkers, Barometers, Thermometers, Portemonnaies, Fransche en Duitsche Parfume rieën enz. Standplaats over het huis van den heer Ph. M. Van derMandere, op de Groote Markt. IHJKSTEIMIim, 43 Da Keijserlei ANTWERPEN nabij hot Station. voor bussen Revalenta met Engelsch voorschrift, welke niet van ons afkomstig zijn Onze bossen zijn voorzien van eene Holloodsche gebruiksaanwijzing en geteekend met onze firma F. VON WINDHEIM Co. Verkoophuis. Belangrijk is het getal personen, welke hunne genezing te danken hebben aan het gebruik der Revalenta Arabica, welke door zijne heilzame werking op do spijsvertering de oorzaken veler kwalen bestrijdt. Vele attobten van herstelden liggen ter inzage. De prijs der Revalenta is: hk bussen ƒ1,10, 1 if* 2,10, 2 3,90, 5 'üi 8.75, 12 17,—. Revalenta biscuits zijn verkrijgbaar voor 2,10. Men lette er vooral op, dat i»dere bus, tot waarborg der echtheid, door »F. VON WINDilEIM Cu., VERKOOPHUIS", getekend is. Goes, wed. J. P. Van der Does Lz. Bargen-op-Zoom, D. Pouwels. Middelburg, J. Van Pagé. Sluis, Gz. Janssen. Vtissingen, P. Roldaaus en in da bakende depots in andere steden. Ontvangen een rijke keuze der nieuwste stoffen MAGDALENASTRAAT, GOES. In diverse prijzen, bij den Boek- en Muziekhandalaar van VRIJDAG AVOND af. op Zondag 31 Augustus EN Dinsdag 2 September 1890, 's middags van 1 tot 4 uren. Gratis toegankelijk voor de Leden. (Toegankelijk voor 't publiek). door de Stafmuziek van het 3e Reg4, Infanterie van Bergen-op-Zoom. Kapelmeester de heer N. A. BOUMAN. NA AFLOOP: Muziek van 't 3e Regiment. Aanvang Vj2 ure. Entrée 0,99. N.B. Bij ongunstig weer in de groote zaal. De Kastelein der Sociëteit, A. REITSIA. in de Kerk der Hervormde Gemeente TE GOES, des namiddags te 2 uren, to geven door den heer J. YAM TRIGHT, élève van het conservatoire te Brussel. TOEGANG VRIJ. Programma's zijn tegen betaling van 10 cents verkrijgbaar bij de firma KLEEU WENS fc ZOON alhier. Met 1 September benoodigd bij mejuffrouw GEILL te N i s s e. Mevrouw VAN REIGERSBERG VER- SLUIJS te Kloetinge vraagt met 1 November P. G., kunnende strijken en met de wasch omgaan. Mej VAN VOORST VADER te Breda vraagt tegen November of Februari van den P. G., om samen al het huiswerk te verrichten; moeder en dochter of twee zusters zullen ook in aanmerking komen, met franco brieven of in persoon aan bovengenoemd adres, thans te Dom burg. Mevrouw SAAIJMANS VADER te Vrijen ban (bij Delft) vraagt tegen November Prot. Godsdienst, lisfst boven de 25 jaar. Goed gedrag en netheid zijn bepaalde vareischten. Loon 85. Informa ties t» verkrijgen bij Mevrouw POMPE VAN MEERDER VOORTSeaijmens Vi- der te B i e z e I i n g e. Terstond benoodigd bij mej. STERK, Kade. Druk. F. Kleeuwans Zoon. Goe»

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1890 | | pagina 4